Αρχική

Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού

Βελτίωσης Φυτών & Γεωργ. Πειραματισμού

Διευθυντής : Καθηγήτρια Πηνελόπη Ι. Μπεμπέλη

 

Γενικές Πληροφορίες:

Το Εργαστήριο Βελτιώσεως  των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού είναι ένα από τα ένδεκα εργαστήρια του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1978, βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Παπαδάκη και περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες για εργαστηριακή έρευνα και γραφεία διοίκησης.

Συμπληρωματικό ερευνητικό και διδακτικό έργο παρέχεται στον αγρό του Εργαστηρίου, έκτασης περίπου 1000m2, όπου στεγάζεται ένα πλαστικό θερμοκήπιο έκτασης 250m2  και σε γυάλινο θερμοκήπιο που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του δενδροκομείου.

Μεγάλης κλίμακας πειραματισμός αγρού γίνεται στα αγροκτήματα του Πανεπιστημίου στις περιοχές της Κωπαΐδας και Σπάτων.

Καθηγητής
2105294626
2105294622
bebeli@aua.gr
Καθηγητής
2105294
vpapasot@aua.gr
Καθηγητής
2105294131
2105294622
gpapadop@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294213
2105294286
avoloud@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294625
2105294622
etani@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294629
2105294622
katsileros@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294618
2105294622
marog@aua.gr
ΕΤΕΠ
2105294633
2105294622
esimou@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Βελτίωση ανθεκτικότητας έναντι καταπονήσεων - Βελτίωση ποιότητας 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ερευνητική Μεθοδολογία 5 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μοριακή Βελτίωση Φυτών 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Φυτογενετικοί πόροι 5 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βιοστατιστική 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Εφαρμοσμένη Στατιστική - Χημειομετρία 5 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Εφαρμοσμένη μη χωρική στατιστική ανάλυση 6 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βελτίωση, παραγωγή και πιστοποίηση ποικιλιών για τις βιολογικές καλλιέργειες 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γεωργικός Πειραματισμός 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτίωση Κηπευτικών και Ανθεκτικότητα 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Βιοτεχνολογία και Βελτίωση Φυτών 5 Προπτυχιακό
Βιομετρία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Στατιστική 4 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ 4 Προπτυχιακό

Έρευνα Βελτίωση

  • Διάσωση και διαχείριση των γενετικών πόρων-Αξιοποίηση φυσικής γενετικής παραλλακτικότητας.
  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων βελτίωσης των φυτών.
  • Δημιουργία και ταυτοποίηση ποικιλιών με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους.
  • Δημιουργία και ταυτοποίηση νέου γενετικού υλικού με βιοτεχνολογία.
  • Βελτίωση των φυτών με γενετική μηχανική.
  • Κυτταρογενετική και μοριακή γενετική στη βελτίωση των φυτών.
  • Κυτταροκαλλιέργεια και ιστοκαλλιέργεια στη βελτίωση των φυτών.
  • Αξιοποίησηκαι ανάπτυξη μεθόδων πειραματισμού γεωπονικού ενδιαφέροντος.

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Βελτείωσης Φυτών

Προγράμματα Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών

List of  recent projects

1. Participation in TERRA LEMNIA Project  “Loss of biodiversity by abandonment of cultural practices” funded by MAVA foundation  2016-2022

2. PLANT UP «Agricultural Exploitation of Greek Nature Agrobiodiversity” (January 2018 till December 2020) funded by General Secretariat of Research and Technology

Υποέργου (4) «Γεωργική αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής αγροβιοποικιλότητας» της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού κεφαλαίου - PlantUp» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5002803/100.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Κ. Αλιφέρη, Λέκτορα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

3. LIBBIO Lupinus mutabilis for Increased Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries Type of action: BBI-RIA Proposal number: 720726 (October 2016 till September 2020)

4. Recording and collecting crop landraces in villages and settlements in Avia region of Messinia prefecture. Captain Vassilis Foundation (July 2016 till February 2017)

5. EUROLEGUME: Project full title: Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed, FP7-KBBE-2013-7-single-stage, Project Number: 613781, Duration: 4 years 2014-2017

6. ‘LIFE - Services investigating best agricultural crops and practices of the program. In particular, inventory and collection of landraces of the island of Skyros' (September 2015 to August 2016) funded by the Municipality of Skyros (July 2016 till August 2016)

7. BREEDSEED: Participation in “Research to enhance the efficiency of plant breeding projects and production and management of seed production.” Coordinator: Spirou SA. (Cooperation 2009) funded by EU and General Secretariat of Research and Technology, Ministry of National Education and Religious Affairs of Greece (March 2012 to March 2015).

8. 14SMEs2010 "Evaluating and characterizing lucerne (Medicago sativa) genetic material, seeking local optimums for cultivation practices and conservation methodologies for high quality products" Act "SME Groups Support for Research & Technological Development Activities" Coordinator: Spirou Company SA. funded by EU and Ministry of National Education and Religious Affairs of Greece (2013-2015)

9. ‘LIFE - Services investigating best agricultural crops and practices of the program. In particular, inventory and collection of landraces of the island of Skyros' (September 2015 to August 2016) funded by the Municipality of Skyros (October 2015 till August 2016)

10. ‘LIFE - Services investigating best agricultural crops and practices of the program. In particular, inventory and collection of landraces of the island of Andros'  funded by the Municipality of Andros (September 2013 to June 2014)

11. Recording and collecting crop landraces in villages and settlements in Avia region of Messinia prefecture. Captain Vassilis Foundation (September 2016 till February 2017)

12. Recording and collecting crop landraces in villages and settlements in Andania region of Messinia prefecture. Captain Vassilis Foundation (September 2015 till February 2016)

13. Recording and collecting crop landraces in villages and settlements in Lefktro , Eira, Oihalia, Papaplessa  and Ithomi regions of Messinia prefecture. Captain Vassilis Foundation (April 2013 till June 2014)

Αξιολόγηση

Είσοδος