Αρχική

Τίτλος: Μοριακή Βελτίωση Φυτών

Πηνελόπη Μπεμπέλη
Ελένη Τάνη
3
2
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  • Δομικοί και λειτουργικοί μοριακοί δείκτες : κατηγορίες μοριακών δεικτών, διαδικασίες παραγωγής των μοριακών δεικτών και καταλληλότητα  της χρήσης  τους
  • Αξιοποίηση των μοριακών δεικτών στη βελτίωση των φυτών (ΜΑΒ) : μέτρηση της γενετικής παραλλακτικότητας, γενετικοί χάρτες, υποβοήθηση της βελτιωτικής διαδικασίας με έμμεσες επιλογές (MAS), επιτάχυνση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αναδιασταυρώσεων, γενετική ταυτοποίηση και έλεγχος ποιότητας του γενετικού υλικού και των ποικιλιών.
  • Η προσέγγιση της βελτίωσης με γενετική μηχανική: μεθοδολογίες γενετικής τροποποίησης, παραγωγή και αξιοποίηση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, ανάλυση πιθανών κινδύνων , η συνύπαρξη ΓΤ και μη- ΓΤ ποικιλιών, Βιοηθική
  • Νέες τεχνολογίες αιχμής  (ZFN, ODM, Cisgenesis, Intragenesis κλπ.)
  • Αξιοποίηση των "ομικών" τεχνολογιών (Μεταγραφομική, Πρωτεομική, Μεταβολομική) στη βελτίωση των φυτών