Αρχική

Εκπαίδευση - Η δομή της εκπαίδευσης

Διάρκεια Σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα ΕΦΠ διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα (5 ακαδημαϊκά έτη).

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία (διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, φροντιστήρια) και τέσσερις (4) εβδομάδες για εξετάσεις.

 

 

Διάρθρωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

 • Μαθήματα Γενικής Υποδομής:            1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο

• Μαθήματα Γεωπονικής Υποδομής:     5ο και 6ο εξάμηνο

• Μαθήματα Ειδίκευσης:                          7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο

• Πτυχιακή Μελέτη:                                   10ο εξάμηνο

• Πρακτική Άσκηση:                                 6ο και 8ο εξάμηνο

                                                                    (Ιούλιο έως και Αύγουστο)