Αρχική

Δομή του Τμήματος

Διοίκηση

Τα διοικητικά όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει, μεταξύ άλλων, τη γενική εποπτεία της λειτουργίας και τον καθορισμό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, την ευθύνη της προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ, της συγκρότησης των οικείων εκλεκτορικών σωμάτων, της κατάρτισης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών, της συγκρότησης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, της έγκρισης διδακτικών βιβλίων και της κατανομής του διδακτικού έργου.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Νόμο και αφορούν στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι το ανώτερο μονομελές διοικητικό όργανο του Τμήματος το οποίο συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Συνέλευσης και της ΓΣΕΣ, συγκροτεί επιτροπές για την διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων και γενικά εποπτεύει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης και της ΓΣΕΣ.

 

Πρόεδρος : Παπλωματάς Επαμεινώνδας, Καθηγητής

                       Αναπληρωτής Πρόεδρος : Μπιλάλης Δημήτριος, Καθηγητής


Διευθυντρια Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Τοπίου &

Π.Μ.Σ. Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

Μαρία Παπαφωτίου, Καθηγήτρια

Διευθυντής Π.Μ.Σ. Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας

Παναγιώτης Κατινάκης, Καθηγητής

Τομείς - Εργαστήρια

Τομέας Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού

Τομέας Κηπευτικών Καλλιεργειών Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

Τομέας Δενδροκομίας και Αμπελουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν 168/82, τα Διοικητικά Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής του Τομέα. Η ΓΣ του Τομέα, μεταξύ των άλλων, αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα,  και υποβάλει προτάσεις προς τη ΓΣ του Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών, τα συγγράμματα και τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις. Τέλος, ορίζει επιτροπές και αναθέτει την εκπόνηση πτυχιακών μελετών, εγκρίνει μετακινήσεις των μελών ΔΕΠ και του λοιπού προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, συναντήσεις εργασίας και για διεξαγωγή πειραμάτων αγρού.

Πρακτικα Συλλογικών Οργάνων Τμήματος

  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   Π.Μ.Σ.  Γ.Σ.Ε.Σ.

Γ.Σ.

Πρακτικά 17.09.2009

Πρακτικά 14.10.2009

Πρακτικά 01.10.2009

Πρακτικά 26.10.2009

Πρακτικά 24.11.2009

Πρακτικά 01.12.2009

Πρακτικά 18.12.2009

Πρακτικά 02.03.2010

Πρακτικά 12.03.2010

Πρακτικά 20.04.2010

Πρακτικά 18.05.2010

Πρακτικά 10.06.2010

Πρακτικά 21.09.2010

Πρακτικά 28.09.2010

Πρακτικά 02.11.2010

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 6.12.10

Πρακτικά 14.12.10

Πρακτικά 13.01.11

Πρακτικά 15.02.11

Πρακτικά 01.03.11

Πρακτικά 19.05.11

Πρακτικά 11.10.11

Πρακτικά 26.10.11

Πρακτικά 23.11.11

Πρακτικά 21.12.11

Πρακτικά 18.01.12

Πρακτικά 15.02.12

Πρακτικά 07.03.12

Πρακτικά 21.03.12

Πρακτικά 09.05.12

Πρακτικα 31.05.12

Πρακτικά 09.06.12

Πρακτικά 20.06.12

Πρακτικά 18.07.12

Πρακτικά 03.10.12

Πρακτικά 23-11-12

Πρακτικά 13.12.12

Πρακτικά 11-01-13

Πρακτικά 07-02-13

Πρακτικά 04-04-13

Πρακτικά 16-05-13

Πρακτικά 07-06-13

Πρακτικά 26-07-13

Πρακτικά 29-07-13

Πρακτικά 29-07-13

Πρακτικά 26-08-13

Πρακτικά 27-08-13

Πρακτικά 29-08-13

Πρακτικά 30-08-13

 

 

 

Πρακτικά 17.09.09

Πρακτικά 01.10.09

Πρακτικά 26.10.09

Πρακτικά 24.11.09

Πρακτικά 19.01.10

Πρακτικά 02.03.10

Πρακτικά 20.04.10

Πρακτικά 29.04.10

Πρακτικά 10.06.10

Πρακτικά 16.09.10

Πρακτικά 28.09.10

Πρακτικά 27.10.10

 

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 06.12.10

Πρακτικά 14.12.10

Πρακτικά 13.01.11

Πρακτικά 19.05.11

Πρακτικά 14.06.11

Πρακτικά 26.10.11

Πρακτικά 02.11.11

Πρακτικά 23.11.11

Πρακτικά 21.12.11

Πρακτικά 15.02.12

Πρακτικά 07.03.12

Πρακτικά 09.05.12

Πρακτικά 31.05.12

Πρακτικά 07.06.12

Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Πρακτικά 14.10.2009

Πρακτικά 18.12.2009

Πρακτικά 20.04.2010

Πρακτικά 10.06.2010

Πρακτικά 02.11.2010

Πρακτικά 02.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 06.12.10

Πρακτικά 25.01.11 5η Συνεδρ

Πρακτικά 25.01.11

Πρακτικά 15.02.11

Πρακτικά 22.02.11

Πρακτικά 01.03.11

Πρακτικά 01.03.11   2η Πρακτικά 15.03.11

Πρακτικά 29.03.11

Πρακτικά 29.03.11     8η

Πρακτικά 19.07.11

Πρακτικά 11.10.11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ Γ. ΖΩΟΛΟΓΙΑ-ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Πρακτικά 21.03.12

Πρακτικά 31.05.12

Πρακτικά 18.07.12

Πρακτικά 03.10.12

Πρακτικά 7μελούς 25-10-12α

Πρακτικά 7μελούς 25-10-12β

Πρακτικά 23-11-12

Πρακτικά 13.12.12

 

 

 

 

 

 

Δ.Σ.

 

Πρακτικά 24.11.2009

Πρακτικά 19.01.2010

Πρακτικά 10.06.2010

Πρακτικά 07.06.2012

Πρακτικά 29.01.2013