Αρχική

Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος

Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Καθηγητής Κώστας Σαϊτάνης.

 

Γενικές Πληροφορίες:

Το Eργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1978 με πρώτο Διευθυντή  τον Καθηγητή Μιχάλη Καρανδεινό  – σήμερα Ομότιμο Καθηγητή – για να καλύψει τα πρωτοποριακά τότε για τη χώρα μας επιστημονικά πεδία της Οικολογίας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Σήμερα τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου έχει ο Καθηγητής Γεράσιμος Αράπης.

Τα τελευταία χρόνια το Eργαστήριο στελεχώθηκε σταδιακά με Διδακτικό και ΕρευνητικόΠροσωπικό και ανέπτυξε πολύπλευρη Εκπαιδευτική και Ερευνητική καθώς και κοινωνική δραστηριότητα.

Το Εργαστήριο βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου Χασιώτη.

Καθηγητής
2105294404
2105294462
argyr@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294466
2105294462
saitanis@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294471
2105294462
vvasiliki@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Ειδικά Μεταπτυχιακά Θέματα Οικολογίαs (Μεταπτ. Ε.Φ.Π.) 5 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Διαχείριση Οικοσυστημάτων (Μεταπτ. Α.Φ.Π.) 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Αστική και Περιαστική Οικολογία 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Οικολογίας 5 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Οικολογία (3ο εξαμ.) 4 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος (5ο εξαμ.) 3 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Οικολογίας (Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας) (7ο εξαμ.) 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Οικολογία & Βιοκλιματολογία Αστικού Περιβάλλοντος (9ο εξαμ.) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γεωργική Οικοτοξικολογία (9ο εξαμ.) 5 Προπτυχιακό Επιλογής

Έρευνα Οικολογία

  • Πληθυσμιακή και Εφαρμοσμένη Οικολογία. Οικολογία Πολυτροφικών Συστημάτων (Θήρευση, Παρασιτισμός, Τριτροφικές Αλληλεπιδράσεις). Οικοφυσιολογία - Βιολογικοί ρυθμοί - Διάπαυση των Εντόμων. Επίδραση Αβιοτικών Παραγόντων στην Αύξηση και Ανάπτυξη Πληθυσμών Εντόμων Γεωργικής Σημασίας.
  • Ποσοτική Οικολογία - Στατιστική ανάλυση Οικολογικών και Περιβαλλοντικών δεδομένων.
  • Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης - με έμφαση στις επιπτώσεις του τροποσφαιρικού όζοντος - σε καλλιεργούμενα φυτά και σε φυσικά οικοσυστήματα.
  • Βιοκαταγραφή και φυτοανίχνευση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές.
  • Μελέτη της διασποράς μετάλων της ομάδας Pt.
  • Η χρήση λειχήνων, βρύων και ανώτερων φυτών στην βιοκαταγραφή και φυτοανίχνευση ατμοσφαιρικών ρύπων (θείου, όζοντος και βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλεϊδίων) σε αστικές, περιαστικές, βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές.
  • Οικοτοξικολογία με έμφαση στη μελέτη της συμπεριφορά των ραδιονουκλεϊδίων και των βαρέων μετάλλων στα ελληνικά φυσικά, ημιφυσικά και αγροτικά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανόμενων των χερσαίων υδάτων.
  • Ανάπτυξη μεθόδων αποκατάστασης αγροτικών εδαφών και απορρύπανσης γεωργικών προϊόντων, σε συνεργασία με επιστήμονες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
  • Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις εκπομπές των οχημάτων στα χερσαία δίκτυα μεταφορών, με έμφαση την ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος (COST Action 350).

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Προγράμματα Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Αξιολόγηση

Είσοδος