Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Οικολογίας (Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας) (7ο εξαμ.)

Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
5
7
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Προπτυχιακό
Επιλογής

Μέθοδοι δειγματοληψία. Εκτίμηση βέλτιστου μεγέθους δείγματος. Μέθοδοι εκτίμησης του μεγέθους ενός πληθυσμού. Ανάλυση πληθυσμιακών διακυμάνσεων - “παράγοντες κλειδιά”.  Δυναμικές αλληλεπιδράσεις πληθυσμών. Ανταγωνισμός – Θήρευση. Προχωρημένα υποδείγματα. Λειτουργική ανταπόκριση (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και θ-Λογιστικό πρότυπο. Το παράδοξο του εμπλουτισμού. Ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των πληθυσμών με αντικειμενοστραφή προγράμματα Η/Υ. Εφαρμογές. Δυναμική μεταπληθυσμών. Μεταπληθυσμοί και κίνδυνος εξαφάνισης. Εμπειρικά παραδείγματα. Η έννοια της ποικιλότητα - Οικολογική ποικιλότητα - Βιοποικιλότητα. Δείκτες ποικιλότητας. Αραιοποίηση (rarefaction - Λογαριθμική σειρά - Λογαριθμοκανονική κατανομή. Η μέτρηση της σημαντικότητας ενός είδους σε μια βιοκοινότητα. Πίνακες οικολογικών δεδομένων. Πολυμεταβλητά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Οικολογική ομοιότητα (Q και R ανάλυση). Ανάλυση ομαδοποίησης - Δενδρογράμματα. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Χωροδιατάξεις. Σχέσεις μεταξύ ειδών στο χώρο. Ποικιλότητα και χωροδιάταξη. Βιοθέση: θεωρία και εφαρμογές. Μέτρηση εύρους της βιοθέσης - Επικάλυψη βιοθέσεων. Μέτρηση της διατροφικής προτίμησης. Εναλλακτικές Μέθοδοι (Bootstrapping, Jackknifing, randomization, Monte-Carlo) - Εφαρμογές..

 

Πανεπιστημιακά συγγράμματα:

"Πληθυσμιακή Οικολογία - Δυναμική Πληθυσμών" Κ.Ι. Σαϊτάνης & Μ.Γ. Καρανδεινός

"Ποσοτικές Οικολογικές Μέθοδοι - Από τη Θεωρία στην Πράξη"  - Μ.Γ. Καρανδεινός