Αρχική

Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την  Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.

Ανά περιόδους, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκδίδει ανακοινώσεις για τις προσφερόμενες θέσεις ανά Τμήμα Σπουδών και εξάμηνο, τις προθεσμίες και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές καθώς και για τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://praktiki-espa.aua.gr/.

Προσοχή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων για την εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου     Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25    

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα: http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματός μας για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο Καθηγητής του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας κος Παπλωματάς Επαμεινώνδας  (epaplom@aua.gr ).

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Η Διπλωματική Εργασία (Πτυχιακή Μελέτη), στην οποία αντιστοιχούν 30 μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών και η διάρκεια εκπόνησής είναι ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό εξάμηνο, αναφέρεται σε ερευνητική εργασία που διεξάγεται από τους φοιτητές μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας εργαστηρίων ή φροντιστηρίων του Ιδρύματος ή άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας. Για τον καθορισμό του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας ο φοιτητής αποτείνεται κατά προτεραιότητα σε εργαστήριο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία της ειδίκευσής του. Ύστερα από σχετική συζήτηση του φοιτητή με μέλος ΔΕΠ του εργαστηρίου που θα είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής, αποφασίζεται το αντικείμενο της εργασίας. Το θέμα και η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (μέλος της οποίας είναι και ο Επιβλέπων) της Διπλωματικής Εργασίας προτείνεται από  το  Διευθυντή του Εργαστηρίου, όπου θα διεξαχθεί η Εργασία και τον φοιτητή/τρια και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τομέα, στον οποίο ανήκει το εργαστήριο. Μετά την εκπόνηση της μελέτης και την συλλογή των πρωτογενών δεδομένων, υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντος, ακολουθεί η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών, η διόρθωσή της με βάση τις παρατηρήσεις του Επιβλέποντα, η κατάθεσή  της  στην  Τριμελή  Εξεταστική Επιτροπή, η  παρουσίασή της  σε  ακροατήριο,  η εξέταση και η αξιολόγηση (βαθμολόγηση) από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (με άριστα το 10 και ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το 5). Ο κανονισμός σπουδών ορίζει τα ανωτέρω ζητήματα που αφορούν στην Διπλωματική Εργασία (Πτυχιακή Μελέτη).

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει 4μηνη διάρκεια, είναι υποχρεωτική και λαμβάνει 10 ECTS. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (κατά το θέρος του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών, με δυνατότητα ολοκλήρωσης και κατά ή μετά το 10ο   εξάμηνο σπουδών) υφίσταται ως ενδογενές συστατικό της εκπαίδευσης των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δοθεί στους φοιτητές του Τμήματος η δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με την πραγματικότητα του εργασιακού χώρου και ταυτόχρονα το Τμήμα να διασυνδεθεί με φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες και ιδιώτες επαγγελματίες του κλάδου. Έτσι, οι φοιτητές μέσω της πρακτικής άσκησης διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε αντικείμενα των σπουδών τους και αποκτούν την απαιτούμενη ευελιξία, που αξιώνουν οι νέες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Το Τμήμα επικαιροποιεί κάθε ακαδημαϊκή χρονιά τον σχετικό κατάλογο των θέσεων/ τόπων πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης, ενώ παράλληλα αξιολογεί την ποιότητα των πρακτικών  ασκήσεων  που  πραγματοποιήθηκαν  μέσα  από  τα  ημερολόγια  Πρακτικής Άσκησης. Αυτά αποτελούν τον μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας της σχετικής δραστηριότητας. Ο φοιτητής μπορεί να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, του Δημοσίου, Ευρύτερου Δημοσίου, ή Ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπεται από Γεωπόνο στο χώρο εργασίας του, ο οποίος να είναι υπό καθεστώς μόνιμης απασχόλησης στο φορέα εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης. Με αυτό τον τρόπο αποκτά εικόνα των διαφορετικών εργασιακών περιβαλλόντων και δυνατοτήτων μέσα στον (στενότερο ή ευρύτερο) γεωπονικό χώρο. 

Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας από τους φοιτητές σε όλα τα πεδία που περιλαμβάνει και πραγματεύεται το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, στον φυσικό χώρο του κάθε πεδίου (εργαστήριο, δημόσια υπηρεσία, τεχνικό γραφείο, εταιρεία, φυτώριο, θερμοκήπιο,  αγρός,  γεωργικό  κατάστημα  κ.ά.).  Η  Πρακτική  Άσκηση μπορεί  να  γίνει  σε περισσότερους του ενός φορείς.

 

 

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης