Αρχική

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Γεωργικής Φαρμακολογίας

Το Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας ιδρύθηκε το 1989 και είναι ένα από τα ένδεκα Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και ένα από τα πέντε εργαστήρια του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος.

Στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Τριανταφυλλίδη, στη ΒΑ πλευρά του Πανεπιστημίου (πλησίον της κεντρικής εισόδου) και καταλαμβάνει έκταση 300 τ.μ. και στο ισόγειο και στο υπόγειο του νέου κτιρίου πλησίον του δενδροκομείου (200 τ.μ.).

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και η διεξαγωγή έρευνας σε σύγχρονα θέματα Γεωργικής Φαρμακολογίας και Χημικής Φυτοπροστασίας, όπως η χημική καταπολέμηση των φυτοπαρασίτων και οι μηχανισμοί δράσης των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Φ.Π.), η απομόνωση, μελέτη και ταυτοποίηση βιοδραστικών ουσιών, η ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων Φ.Π. και μυκοτοξινών στα τρόφιμα και το περιβάλλον, η μελέτη της τύχης και συμπεριφοράς των Φ.Π. στο περιβάλλον, η τοξικολογία και οικοτοξικολογία των Φ.Π., η βιοχημική, γενετική και μοριακή διερεύνηση της ανθεκτικότητας των φυτοπαρασίτων στα Φ.Π., και η ανάπτυξη μεθόδων μεταβολομικής για τη μελέτη Φ.Π.

Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και σύγχρονους εργαστηριακούς χώρους, με κατάλληλη υποδομή για τη διεξαγωγή έρευνας. Διαθέτει θαλάμους σταθερών συνθηκών για την ανάπτυξη μικροοργανισμών και φυτών. Μικροσκόπια, στερεοσκόπια, φυγόκεντρους, υπερφυγόκεντρους, ζυγούς ακριβείας, απαγωγούς εστίες, θαλάμους νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας, υπερκαταψύκτη, κ.α. Πλήρως εξοπλισμένο αναλυτικό εργαστήριο, με δύο φασματοφωτόμετρα, δύο αέριους χρωματογράφους (GC/ECD, NPD, GC/FID), δύο αέριους χρωματογράφους-φασματογράφους μαζών (GC/ΕΙ/MS), τρείς υγρούς χρωματογράφους υψηλής απόδοσης (HPLC) με κατάλληλους ανιχνευτές (FLD, DAD, UV) και ένα υγρό χρωματογράφο-φασματογράφο μαζών (LC/MS). Διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλισμένο εργαστηριακό χώρο για μοριακές και βιοχημικές μελέτες με μονάδες PCR, RT-PCR, συσκευές ηλεκτροφόρησης, κ.α. και πλήρως εξοπλισμένο χώρο για κυτταροϊστοκαλλιέργειες.

Το Εργαστήριο έχει υλοποιήσει πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργάζεται με πολλά εργαστήρια του Ιδρύματος, με εργαστήρια άλλων Ιδρυμάτων της χώρας μας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΔΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Καλαμάτας, ΤΕΙ Κρήτης, κ.α.) αλλά και του εξωτερικού. Έχει διαρκής συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, που έχουν τύχει σημαντικής αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το Εργ. Γ. Φαρμακολογίας, συμμετέχει και υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες άλλων εργαστηρίων του ΓΠΑ καθώς και εργαστηρίων άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού.

Καθηγητής
2105294546
2105294514
vontas@aua.gr
Λέκτορας
2105294543
2105294514
bmic7fof@aua.gr
Λέκτορας
2105294546
null
konstantinos.aliferis@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294542
2105294514
gpaziotou@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294546
null
tasmal@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Ειδικά Θέματα Γεωργικής Φαρμακολογίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων στα Τρόφιμα και το Περιβάλλον Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γεωργική Φαρμακολογία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Χημική Φυτοπροστασία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

Έρευνα Φαρμακολογία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου αφορούν σε: 

 • Μηχανισμούς δράσης Φ.Π.
 • Φ.Π. στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
 • Βιοχημική, γενετική και μοριακή διερεύνηση της ανθεκτικότητας φυτοπαρασίτων στα Φ.Π.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών διαγνωστικών ανθεκτικότητας
 • Διερεύνηση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας στον αγρό
 • Μυκητοκτόνα και μυκοτοξίνες
 • Ανθεκτικότητα μυκοτοξικογόνων μυκήτων στα μυκητοκτόνα
 • Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων Φ.Π. και μυκοτοξινών.
 • Περιβαλλοντική συμπεριφορά των Φ.Π. (πρόσληψη, έκπλυση, μεταβολισμός, αποδόμηση)
 • Απομόνωση, χαρακτηρισμός και  και αξιολόγηση βιοδραστικών ουσιών φυσικής προέλευσης.
 • Επίδραση μυκητοκτόνων σε ζύμες οινοποίησης.
 • Ανάλυση μηχανισμών ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα
 • Ανάλυση ανθεκτικότητας εντόμων υγειονομικής σημασίας στα εντομοκτόνα - Μικροσυστοιχίες
 • Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων με βιοτεχνολογικές μεθόδους
 • Ανάπτυξη σύγχρονων βιοαναλυτικών μεθόδων-μεταβολομικής για τη μελέτη των μηχανισμών δράσης, και τοξικότητας Φ.Π., ανθεκτικότητας μυκήτων και ζιζανίων σε Φ.Π., και την ανακάλυψη νέων πηγών βιοδραστικότητας

Πτυχιακές Μελέτες, Μεταπτυχιακές Μελέτες, Διδακτορικές Διατριβές

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογία

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2016

 • Balabanidou V, Kampouraki A, MacLean M, Blomquist G.J, Tittiger C, Juárez P, Mijailovsky S.J, Chalepakis G, Anthousi A, Lynde A, Antoine S, Hemingway J, Ranson H, Lycett G.J, Vontas J. (2016) Cytochrome P450 associated with insecticide resistance catalyzes cuticular hydrocarbon production in Anopheles gambiae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America doi: 10.1073/pnas.1608295113 PMID: 27439866
 • Grigoraki L, Balabanidou V, Meristoudis C, Miridakis A, Ranson H, Swevers L, Vontas J (2016) Functional and immunohistochemical characterization of CCEae3a, a carboxylesterase associated with temephos resistance in the major arbovirus vectors Aedes aegypti and Ae. albopictus. Insect Biochemistry Molecular Biology 2016 Jul;74:61-7. doi: 10.1016/j.ibmb.2016.05.007 PMID: 27180726
 • Ilias A, Vassiliou V, Vontas J, Tsagkarakou A (2016) Molecular diagnostics for detecting pyrethroid and abamectin resistance mutations in Tetranychus urticae. Pesticide Biochemistry and Physiology (in press) doi:10.1016/j.pestbp.2016.07.004 online

2015

 • Chen X., Jiang X., Gu J., Xu M., Wu Y., Deng Y., Zhang C., Bonizzoni M., Dermauw W., Vontas J., Armbruster P., Huang X., Yang Y., Hao Z., He W., Peng H., Liu Y., Wu K., Chen J., Lirakis M., Topalis P., Van Leeuwen T., Hall AB., Jiang X., Thorpe C., Mueller RL., Sun C., Waterhouse RM.,Yan G., Tu ZJ., Fang X., James AA. (2015) The genome sequence of the Asian Tiger mosquito, Aedes albopictus reveals insights into its biology, genetics and evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 112 no. 44 E5907-E5915. doi: 10.1073/pnas.1516410112 PMID: 26483478
 • Grigoraki L., Lagnel J., Kioulos I., Kampouraki A., Morou E., Labbé P., Weill M., Vontas J. (2015) Transcriptome profiling and genetic study reveal amplified carboxylesterase genes implicated in temephos resistance, in the Asian tiger mosquito Aedes albopictus. PloS Neglec Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Americaed Tropical Diseases. 9(5):e0003771. doi: 10.1371/journal.pntd.0003771. PMID: 26000638
 • Riga M., Myridakis ., Tsakireli ., Morou ., Stephanou ., Nauen ., Van Leeuwen ., Douris V., Vontas J. (2015) Functional characterization of the Tetranychus urticae CYP392A11, a cytochrome P450 that hydroxylates the METI acaricides cyenopyrafen and fenpyroximate. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 65: 91-99. doi: 10.1016/j.ibmb.2015.09.004. PMID: 26363294
 • Nauen R., Wölfel K., Lueke B., Myridakis A., Tsakireli D, Roditakis E., Tsagkarakou A, Stephanou E., Vontas J. (2015) Development of a lateral flow test to detect metabolic resistance in Bemisia tabaci mediated by CYP6CM1, a cytochrome P450 with broad spectrum catalytic efficiency. Pesticide Biochemistry and Physiology. 121: 3-11. doi:10.1016/j.pestbp.2014.12.023. PMID: 26047106
 • Pavlidi N., Tseliou V., Riga M., Nauen R., Van Leeuwen T., Labrou N. and Vontas J. (2015) Functional characterization of glutathione S-transferases associated with insecticide resistance in Tetranychus urticae. Pesticide Biochemistry and Physiology. 121: 53-60. doi:10.1016/j.pestbp.2015.01.009. PMID: 26047112
 • Thawer N.G., Ngondi J., Mugalura F., Mwalimu D., Morou E., Vontas J., Protopopoff N., Mutagahywa J., Lalji S., Molteni F., Ramsan M., Willilo R., Kafuko J., Ndong I., Reithinger R., Magesa S. (2015) Use of Insecticide Quantification Kits to investigate the quality of spraying and decay rate of Bendiocarb on different wall surfaces in Kagera region, Tanzania. Parasites and Vectors. 8: 242. doi: 10.1186/s13071-015-0859-5. PMID: 25896604
 • Jones C.M, Papanicolaou A, Mironidis G.K, Vontas J, Yang Y., Lim K.S., Oakeshott J.G., Chris Bass C., Chapman J.W. (2015) Genome-wide transcriptional signatures of migratory flight activity in a globally invasive insect pest. Molecular Ecology. doi: 10.1111/mec.13362.  [Epub ahead of print] PMID: 26331997
 • Ilias A., Lagnel J., Kapantaidaki D., Roditakis E., Tsigenopoulos C., Vontas J., Tsagkarakou A. (2015) Transcription analysis of neonicotinoid resistance in Mediterranean (MED) populations of B. tabaci reveal novel cytochrome P450s, but no nAChR mutations associated with the phenotype. BMC Genomics 16, 939.
 • Halon E., Eakteiman G., Moshitzky P., Elbaz M., Alon M., Pavlidi N., Vontas J and Morin S. (2015) Only a minority of broad-range detoxification genes respond to a variety of phytotoxins in generalist Bemisia tabaci species. Scientific Reports 10;5:17975. doi: 10.1038/srep17975.
 • AlSuhaibani E., Voudouris C., Al-Atiyat R., Kotzamumin A., Vontas J., Margaritopoulos J. (2015) Identification of a point mutation in the ace1 gene of Therioaphis trifolli maculata and detection of insecticide resistance by a diagnostic PCR-RFLP assay. Bulletin of Entomological Research.  17: 1-5.  [Epub ahead of print]. PMID: 26278202

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Aliferis KA, Jabaji S, 2011. Metabolomics-a robust bioanalytical approach for the study of the modes-of-action of pesticides: a review. Pesticide Biochemistry and Physiology 100,105-17
 • Aliferis KA, Chrysayi-Tokousbalides M, 2011. Metabolomics in pesticide research and development: review and future perspectives. Metabolomics 7,35-53
 • Balabanidou V, Kampouraki A, MacLean M, Blomquist G.J, Tittiger C, Juárez P, Mijailovsky S.J, Chalepakis G, Anthousi A, Lynde A, Antoine S, Hemingway J, Ranson H, Lycett G.J, Vontas J. (2016) Cytochrome P450 associated with insecticide resistance catalyzes cuticular hydrocarbon production in Anopheles gambiae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America doi: 10.1073/pnas.1608295113 PMID: 27439866
 • Riga M., Myridakis, Tsakireli, Morou, Stephanou, Nau, Van Leeuwen ., Douris V, Vontas J. (2015) Functional characterization of the Tetranychus urticae CYP392A11, a cytochrome P450 that hydroxylates the METI acaricides cyenopyrafen and fenpyroximate. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 65: 91-99. doi: 10.1016/j.ibmb.2015.09.004. PMID: 26363294
 • Hemingway J, J Vontas, R Poupardin, J Raman, J Lines, C Schwabe, A Matias, and I Kleinschmidt (2013) Country-level operational implementation of the Global Plan for Insecticide Resistance Management. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110: 9397-9402. PMID: 23696658
 • Dermauw W, N Wybouw, S Rombauts, B Menten, J Vontas, M Grbic, RM Clark, R Feyereisen, and T Van Leeuwen (2013) A link between host plant adaptation and pesticide resistance in the polyphagous spider mite Tetranychus urticae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110: E113-E122. PMID: 23248300

Προγράμματα Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας

 • EU HORIZON 2020, «Automated diagnostic platform, data management system and innovative communication tool, for improving the impact of malaria vector control interventions» (2016-2020)
 • DuPont (France), Characterization of insecticide resistance mechanisms in Tuta absoluta and Botrana lobasia (2016-2017)
 • HSR Technology 2012-2015 (Thalis), Development of IT and molecular diagnostic tools, for improving the sustainability of pesticide based approaches to control agricultural pests of major economic importance in Greece (WWW.GALANTHOS.GR)
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ- Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2016-17. Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη για τα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών-διαβιβαστών εντομομεταδιδόμενων ασθενειών στην Πελοπόννησο.
 • YAAT. Παρακολούθηση ανθεκτικότητας και επικινδυνότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς πανελλαδικά.

Φωτογραφικό Υλικό

Επικοινωνία

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας,

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75,

Τ.Κ. 118 55, Αθήνα

 

Laboratory of Pesticide Science,

Agricultural University of Athens Iera Odos 75,

118 55, Athens, Greece

 

Κτίριο Τριανταφυλλίδη 2ος Όροφος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗς ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣhttps://www.google.gr/maps/@37.9836293,23.7050601,554m/data=!3m1!1e3

 

Αξιολόγηση

Είσοδος