Αρχική

Τίτλος: Χημική Φυτοπροστασία

Ιωάννης Βόντας
, Φωτεινή Φλουρή , Κωνσταντίνος Αλιφέρης
5
9
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1. Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Φ.Π.) και Βιοκτόνα Προϊόντα (Β.Π.): Στοιχεία Νομοθεσίας για τις διαδικασίες έγκρισης και χρήσης τους (απαιτούμενες μελέτες, πρόβλεψη για μετρήσεις υπολειμμάτων κλπ

2. Βιοκτόνα: Στοιχεία Νομοθεσίας για τις διαδικασίες έγκρισης και χρήσης τους (απαιτούμενες μελέτες, πρόβλεψη για μετρήσεις υπολειμμάτων κλπ)

3. Η τύχη και η συμπεριφορά Β.Π. και Β.Π. στο περιβάλλον: επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε οργανισμούς μη στόχους, υπολείμματα στο έδαφος, κλπ)

4. Εφαρμογές για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Φ.Π. (μικροβιακή απορρύπανση κλπ)

5. Εφαρμογή Φ.Π. στη γεωργική πράξη (σύγχρονοι τρόποι εφαρμογής, συνδυαστικότητα κλπ)

6. Πρόσληψη, μεταφορά και μεταβολισμός των Φ.Π. στα φυτά

7. Υπολείμματα Φ.Π. στα αγροτικά προϊόντα: ορθή γεωργική πρακτική, αρχές και μέθοδοι υπολογισμού MRL, Νομοθεσία

8. Μέθοδοι προσδιορισμού υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών: αρχές και μέθοδοι δειγματοληψίας

9. Σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών (LC/MS/MS, GC/MS/MS, Orbitrap MS/MS, κλπ)

10. Απλές διαγνωστικές μέθοδοι προσδιορισμού υπολειμμάτων Φ.Π. (βιοαισθητήρες, ELISA κλπ)

11. Ανθεκτικότητα στα Φ.Π.: πρόβλημα και μηχανισμοί

12. Διαχείριση ανθεκτικότητας στα Φ.Π. και Β.Π., στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης

13. Σύγχρονες τάσεις στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων Φ.Π. (εφαρμογές βιοτεχνολογίας, σύγχρονες μορφές τυποποίησης κλπ)