Αρχική

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής

Σκοπός του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής είναι η παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), στα σχετικά αντικείμενα της Συστηματικής Βοτανικής. Το Εργαστήριο συνεργάζεται με άλλα Εργαστήρια του Γ.Π.Α., με Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων καθώς και με υπηρεσίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού φορέα για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ παρέχει συμβουλές σε ποικιλία θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς του.

Τα κυριότερα αντικείμενα έρευνας των μελών ΔΕΠ και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα:

Μελέτη της χλωρίδας της Ελλάδας, με έμφαση στη χλωρίδα νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Μελέτη, προστασία και ενίσχυση της αυτοφυούς βλάστησης. Λειμώνες και λειμώνια φυτικά είδη. Ταξινομικές μελέτες γενών της Ελληνικής χλωρίδας. Μελέτη φυτικών χρωμοσωμάτων για ταξινομικούς σκοπούς και χημειοταξινομική. Φυτική ποικιλότητα σε αντίξοα περιβάλλοντα (σερπεντινικά πετρώματα, κρημνοί, κτλ.) και σχέσεις φυτών με άλλους οργανισμούς. Φαρμακευτικά φυτά και βιοδραστικοί φυτικοί μεταβολίτες.

Τα περισσότερα αντικείμενα των μελετών του Εργαστηρίου σχετίζονται με συμβολές στη χλωρίδα και βλάστηση περιοχών της Ελλάδας, καθώς επίσης και με μέτρα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης ή ήπιας αξιοποίησης φυτικών πόρων.

 

Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Συστηματική Βοτανική Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294302
trigas@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294305
Bareka@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294301
2105294301
panbgeo@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294315
2105294301
elpapazo@aua.gr
ΕΤΕΠ
2105294306
2105294305
pierrakou@aua.gr

Αξιολόγηση

Είσοδος