Αρχική

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας

Ίδρυση και ιστορική αναδρομή

Ίδρυση και ιστορική αναδρομή

Tο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας προέρχεται από το διαχωρισμό του Εργαστηρίου Φυσικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας που ιδρύθηκε το 1920 και απετέλεσε και το πρώτο ‘Εργαστήριο Μετεωρολογίας’ σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας. 

Το Εργαστήριο άρχισε να λειτουργεί ταυτόχρονα με την ίδρυση του Πανεπιστημίου υπό τη μορφή της Γεωπονικής Σχολής (Βασιλικά Διατάγματα της 21-11-1920 «Περί εργαστηρίων Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής» (ΦΕΚ τ. Α′ αριθμ. 274/28-11-1920) και της 31-1-1920 «Περί εκτελέσεως του νόμου 1844 περί Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής» -ίδρυση εδρών-άρθρο 10 και μαθημάτων-άρθρο 4, ΦΕΚ τ. Α′ αριθμ. 36/11-2-1920). Τη σημερινή του ονομασία το Εργαστήριο φέρει μετά το διαχωρισμό του αρχικού Εργαστηρίου το Μάρτιο του 2000 (ΦΕΚ τ. Α′, αριθμ. 72/10-3-2000, Π.Δ. υπ’ αριθμ. 87, άρθρο 1, παράγραφος 2β). 

Στις απαρχές του, το Εργαστήριο οργανώθηκε από τον Καθηγητή Νικόλαο Κρητικό ο οποίος και διετέλεσε πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου. Το 1929 διορίσθηκε σε θέση Τακτικού Επιμελητού του Εργαστηρίου ο Β. Κυριαζόπουλος, μετέπειτα Καθηγητής Μετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο στεγάζονταν σε τρεις αίθουσες του ισογείου της «Γεωπονικής Σχολής». Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της Σχολής, το μάθημα της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας και οι παράλληλες εργαστηριακές ασκήσεις διδάσκονταν στην τότε επονομαζόμενη «Β΄ Τάξη» της Γεωπονικής Σχολής, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 και για πάνω από 60 έτη, το βασικό μάθημα της Γεωργικής Μετεωρολογίας διδάσκεται πλέον στα Α και Β εξάμηνα του 1ου Έτους Σπουδών. Το πρώτο εκπαιδευτικό σύγγραμμα του Εργαστηρίου ήταν εκείνο του Καθηγητή Ν. Κρητικού με τίτλο «Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας» που τυπώθηκε το 1922.

Εκτός των εκπαιδευτικών σκοπών του, το Εργαστήριο είχε ως στόχο και αντικείμενο την παρακολούθηση και μελέτη των μετεωρολογικών συνθηκών της περιοχής, την παροχή των αναγκαίων δεδομένων στα λοιπά Εργαστήρια της Σχολής και την επιστημονική μελέτη των διαφόρων μετεωρολογικών και λοιπών φυσικών φαινομένων σχετικών με τη Γεωργία ή άλλων συναφών επιστημονικών αντικειμένων. Για την κάλυψη των ανωτέρω εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών, το Εργαστήριο ίδρυσε και λειτούργησε Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Μετεωρολογικοί Σταθμοί). Ο πρώτος από αυτούς ιδρύθηκε ως Μετεωρολογικός Σταθμός Α΄ Τάξης στο χώρο της Γεωπονικής Σχολής και έφερε συνήθως το όνομα «Σταθμός Βοτανικού» ή «Σταθμός Αθηνών». Ο Σταθμός ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 και κατά τα πρώτη έτη οι μετρήσεις είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα. Μία «θερμοκρασιακή ανωμαλία» κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου του 1923, αποτέλεσε και την πρώτη επιστημονική δημοσίευση του Ν. Κρητικού στο έγκυρο διεθνές περιοδικό “Meteorologische Zeitschrift. Η κανονική λειτουργία του Σταθμού και η εκτέλεση συστηματικών παρατηρήσεων ξεκινάει στα τέλη του 1929, όταν διορίστηκε στη θέση Τακτικού Επιμελητού του Εργαστηρίου ο Β. Κυριαζόπουλος. Ο Σταθμός εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα, παρέχοντας μετεωρολογικά δεδομένα αλλά και εξυπηρετώντας εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου (Κλασσικός Μετεωρολογικός Σταθμός).

Με την ίδρυση και λειτουργία αυτού του Σταθμού, στα πλαίσια των αναγκών της Γεωπονικής Σχολής, εκτός από την καταγραφή και μελέτη των μετεωρολογικών φαινομένων, εξασφαλίζονταν η παροχή μετεωρολογικών δεδομένων για τη μελέτη καλλιεργειών φυτών σε παρακείμενους πειραματικούς αγρούς, αλλά γενικότερα και η παροχή αναγκαίων μετεωρολογικών και κλιματικών στοιχείων στα διάφορα Εργαστήρια της Σχολής καθώς επίσης και σε άλλους φορείς. Με τον τρόπο αυτό το Εργαστήριο κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα των αντικειμένων της Γεωργικής Μετεωρολογίας. Ας σημειωθεί ότι οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις συνεχίσθηκαν και καθ’ όλο το διάστημα που η Γεωπονική Σχολή μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1937-1943).

 

Ο Σταθμός Βοτανικού (Αθηνών) τη δεκαετία του 1930

 Το 1933 το Εργαστήριο ίδρυσε και λειτούργησε, με τη συνεργασία του Σανατορίου «Σανατόριο Γ. Φούγκ και Γ. Σταύρου» στην Πάρνηθα, το Μετεωρολογικό Σταθμό «Σταθμός Πάρνηθος». Ο σκοπός του Σταθμού αυτού ήταν η εξυπηρέτηση του Σανατορίου από την άποψη των μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων, αλλά και η παροχή μετεωρολογικών δεδομένων για τη μελέτη καλλιεργειών φυτών σε παρακείμενο πειραματικό αγρό του Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Γεωργίας της Γεωπονικής Σχολής («Ξερολίβαδο») (περισσότερες λεπτομέρειες του Σταθμού Πάρνηθας).

 

Ο Σταθμός Πάρνηθας τη δεκαετία του 1930 

Ανάλογα, το έτος 1938 το Εργαστήριο ίδρυσε και λειτούργησε, με τη συνεργασία του Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», στη Βούλα Αττικής, που τότε περιελάμβανε κυρίως μονάδα Σανατορίου (το Νοσοκομείο αυτό ξεκίνησε ως Σανατόριο παιδιών και κατόπιν – το 1948 – εξελίχθηκε στο γνωστό «Ορθοπεδικό Νοσοκομείο»), με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση του Σανατορίου από την άποψη των μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων (περισσότερες λεπτομέρειες του Σταθμού).

Η γνώση μετεωρολογικών δεδομένων στην περίπτωση των Σανατορίων ήταν πολύ σημαντική γιατί την εποχή εκείνη η θεραπεία της φυματίωσης στηρίζονταν στη μακρά κατάκλιση και παροχή ανάπαυσης σε ευνοϊκό, κατά περίπτωση, κλίμα όπου και εφαρμόζονταν ήλιο- και ανεμοθεραπεία. Στο Σανατόριο της Πάρνηθας, που αποτελούσε παράρτημα του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», γίνονταν η θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης (λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που παρουσίαζε το ορεινό κλίμα σε αυτή την περίπτωση της φυματίωσης) ενώ, αντίθετα, στο Σανατόριο Βούλας γίνονταν η θεραπεία της φυματίωσης οστών, κυρίως παιδιών, που απαιτούσε συνθήκες παραθαλάσσιου κλίματος. Ένας πολύ μικρός αριθμός από τα δεδομένα αυτά εμφανίζεται σε επιστημονικές εργασίες του Β. Κυριαζόπουλου σε συνεργασία με το γνωστό πνευμονολόγο – φυματιολόγο Ι. Βεγκλίδη, Διευθυντού του Αντιφυματικού Ιατρείου του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και Πάρνηθας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Ακαδημαϊκό Έτος 1934-35, εκτός των σπουδαστών της Γεωπονικής Σχολής, την εκτέλεση μετεωρολογικών παρατηρήσεων στο Σταθμό Αθηνών ξεκίνησαν να παρακολουθούν και οι τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Στα πλαίσια των δεδομένων των Σταθμών των δύο Σανατορίων, ενδιαφέρον παρουσιάζει μία μεγάλη χρονοσειρά μετρήσεων με κατα-θερμόμετρο. Οι τιμές που προκύπτουν από τις μετρήσεις του οργάνου αυτού, που γενικά είναι σπάνιες στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι ενδεικτικές της ψυκτικής ικανότητας του περιβάλλοντος, μία βιοκλιματική παράμετρο, που το 1945 οι Siple and Passel, έθεσαν σαν βάση για έναν από τους πρώϊμους και πλέον διεθνώς γνωστούς βιομετεωρολογικούς – βιοκλιματικούς δείκτες (cooling power index) ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα.

 

 

 Οι μετρήσεις με κατα-θερμόμετρο στα Σανατόρια γίνονταν στους ειδικά διαμορφωμένους εξώστες όπου μεταφέρονταν οι ασθενείς καθημερινώς για να δεχθούν την επίδραση του ήλιου και του ανέμου. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι εξώστες ασθενών στο Σανατόριο Βούλας στα μέσα της δεκαετίας του 1930, περίοδο που συμπίπτει με τις μετρήσεις του εκεί εγκατεστημένου Μετεωρολογικού Σταθμού του Εργαστηρίου (σύνδεσμος φωτογραφίας) 

Πορεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας αέρος (οC) στους σταθμούς Βοτανικού, Πάρνηθας και Βούλας κατά το 1ο δεκαήμερο Ιουλίου του έτους 1940
 

Και οι δύο αυτοί Σταθμοί στα Σανατόρια λειτούργησαν μέχρι και το 1964 (τα Σανατόρια σταμάτησαν τη λειτουργία τους το 1960) κλείνοντας ταυτόχρονα και ένα σχεδόν 30ετούς διάρκειας κύκλο επιστημονικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου, στον τομέα των επιπτώσεων ιδιαίτερων μετεωρολογικών συνθηκών στην υγεία του ατόμου. Η εκλεκτική συγγένεια των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου σε θέματα επιπτώσεων κλιματικών συνθηκών στον ανθρώπινο πληθυσμό, επανέρχεται 20 έτη σχεδόν αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, σε εντελώς νέο πλαίσιο και με διαφορετική προοπτική, με την ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου να εστιάζει στις επιπτώσεις των κλιματικών παραμέτρων στη θερμική άνεση του ανθρώπου όπως αυτή διαμορφώνεται στο αστικό και ορεινό περιβάλλον (μικρόκλιμα-βιόκλιμα), καθώς και στις επιβαρύνσεις – επιπτώσεις των ρύπων από τη διάχυση και διάδοσή τους σε συστήματα του γεωργικού και αστικού περιβάλλοντος, θέματα ενταγμένα πλέον, σύμφωνα με τα διεθνώς κείμενα, στη συναφή της Γεωργικής Μετεωρολογίας Επιστήμη της Βιοκλιματολογίας-Βιομετεωρολογίας.

Ο τεράστιος όγκος των δεδομένων των ετών 1934 – 1964, 1938 – 1964 και 1930-2007 των Σταθμών Πάρνηθας, Βούλας και Βοτανικού (Αθηνών), αντίστοιχα, αποτελούν αρχειακό υλικό του Εργαστηρίου και, παράλληλα με το σχεδιασμό για ψηφιοποίηση και δημοσίευσή τους στο μέλλον, έχει σχεδιασθεί και η κατάλληλη συντήρηση των βιβλίων των καταγραφών των τιμών των μετεωρολογικών παραμέτρων, καθώς επίσης και των βιβλίων με τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις («ΔΕΛΤΙΑ»). Από τα δεδομένα αυτά, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός δεδομένων (κυρίως θερμοκρασίας αέρα) έχουν δημοσιευθεί κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του Εργαστηρίου. Οι πρώτες αυτές επιστημονικές δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου βασισμένες στα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών είναι οι εξής:

   

        N. CRITIKOS, 1924. Ein ausserordentlicher Temperaturfall in Athen in Monat April 1923. Meteorologische Zeitschrift, Heft 2.

        N. CRITIKOS, 1929. Ueber die Struktur des Taues. Gerlands Beitrage zur Geophysik. Bd. XXI, Heft 1.

        Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ. 1932. Ελάχισται τιμαί της θερμοκρασίας εις την κορυφήν της χλόης. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 7, 1932. σ. 401. (ανακοινώθηκε από τον Δ. Αιγινήτη).

        Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΒΕΓΚΛΙΔΗΣ. Σύγχρονοι έρευναι Ιατρικής Κλιματολογίας, ‘Ασκληπιός’, Αθήνα, 1934.

        Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ. 1935. Ποσοτικαί μετρήσεις επί της δρόσου εν Αθήναις. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, Απρίλιος 1935.

 

Το Εργαστήριο Σήμερα

Στη σημερινή του μορφή και δομή, το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στον ευρύτερο τομέα της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας καθώς και εφαρμογές σε εξειδικευμένους τομείς όπως (ΦΕΚ Τεύχος Πρώτο, με αριθμ. 72/10-3-2000, Π.Δ. υπ’ αριθμ. 87, άρθρο 1, παράγραφος 2β).:

- Μελέτη του καιρού και του κλίματος και των σχέσεών τους με τους φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς

- Φυτόκλιμα-Μικρόκλιμα-Βιόκλιμα

- Ανάλυση και πρόβλεψη αγρομετεωρολογικών και βιοκλιματικών παραμέτρων με τη χρήση μετρήσεων πεδίου, εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων περιβάλλοντος

- Αντίξοα καιρικά φαινόμενα

- Ρύπανση της ατμόσφαιρας

 

Το Εργαστήριο έχει τεχνολογική και εργαστηριακή υποδομή για τη στήριξη θεμάτων έρευνας με ιδιαίτερη έμφαση στο γεωργικό, δασικό και αστικό περιβάλλον. Διαθέτει δύο ολοκληρωμένες και πλήρως εξοπλισμένες κινητές μονάδες μετεωρολογικών σταθμών, μονάδα φορητού μετεωρολογικού σταθμού με προσαρμογή για χρήση επί οχήματος, θερμική κάμερα υψηλής διακριτικής ανάλυσης, πλήθος αυτόνομων καταγραφικών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρα, σειρές φορητών οργάνων, όργανα πεδίου και εργαστηριακή υποδομή κλασσικών μετεωρολογικών οργάνων.

Το Εργαστήριο λειτουργεί και συντηρεί τον ιστορικό Κλασσικό Σταθμό Α΄ Τάξης στη σημερινή του μορφή καθώς επίσης και έναν Αυτόματο Τηλεμετρικό Μετεωρολογικό Σταθμό (Α.Τ.Μ.Σ.). Ένας δεύτερος Α.Τ.Μ.Σ. λειτουργεί στο χώρο του κλασσικού σταθμού και καλύπτει κυρίως ερευνητικές ανάγκες στα πλαίσια αγρομετεωρολογικών και βιοκλιματικών πειραμάτων. Παράλληλα, το Εργαστήριο έχει την εποπτεία και την επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία τριών Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών στην ορεινή περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας.


Το Εργαστήριο βρίσκεται στο Κτίριο Χασιώτη 1ος όροφος (ΧΑΡΤΗΣ ή kml) και περιλαμβάνει τα γραφεία του προσωπικού, τον ειδικό χώρο των βαρομέτρων (Αίθουσα Βαρομέτρων) και την Αίθουσα Εργαστηριακών Ασκήσεων και Ασκήσεων επι των Νεφών.

Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων 4 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Καθηγητής
2105294231
2105294214
itsiros@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294219
2105294214
akamoutsis@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294219
2105294214
armatsoukis@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294234
null
icharalamp@aua.gr
ΕΤΕΠ
2105294219
2105294214
nat@aua.gr
ΕΤΕΠ
2105294212
null
miltosp@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294234
null
fdroulia@aua.gr

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κριτές

2020

Pantavou, K, Koletsis, I., Lykoudis, S., Melas, M., Nikolopoulou, M. Tsiros, I. 2020. Data on verbal expressions for thermal sensation and comfort in the Greek language. Data in Brief. In press. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105807 
 
Pantavou, K, Lykoydis, S, Koletsis, I, Melas, M., Tsiros, I. 2020. Native influences on the construction of thermal sensation scales. International Journal of Biometeorology, in press.
 
ParaskevopoulouA.TTsarouchasPLondraPand KamoutsisA.P., 2020. “The Effect of Irrigation Treatment on the Growth of Lavender Species in an Extensive Green Roof System”. Water 2020, 12 (3), 863: 1-19.
 
Tsiros, I., Nastos, P., Proutsos, N., Tsaousidis, A. 2020. Variability of the Aridity Index and Related Drought Parameters in Greece Using Climatological Data Over the Last Century (1900-1997). Atmospheric Research 240, in press. DOI: 10.1016/j.atmosres.2020.104914
 

2019

Charalampopoulos I, 2019 A comparative sensitivity analysis of human thermal comfort indices with generalized additive models. Theoretical and Applied Climatology , doi: 10.1007/s00704-019-02900-1

Charalampopoulos I, Santos Nouri A 2019 Investigating the Behaviour of Human Thermal Indices under Divergent Atmospheric Conditions: A Sensitivity Analysis Approach. Atmosphere 10(10): 580, doi: 10.3390/atmos10100580

Kamoutsis, A., 2019. “The Role of Orientation on Air Temperature Variation in a Mountainous Region of Greece”. International Scientific Survey Journal, 2(6): 1-5.
 
Kissa L.T. and A. Matsoukis 2019. A study of the role of Hinduism on agriculture in relation to climate change: The case of India. International Scientific Survey Journal 2(5): 1-7.
 
Matsoukis A., G. Stratakos, A. Chronopoulou-Sereli and I. Tsiros 2019. Seasonal variation of wool fibre length in Karagouniko and Chios sheep in relation to meteorological factors. Emirates Journal of Food and Agriculture 31(10): 788-793.
 
Mavrakis A., Zambon I., Salvati L., Tsiros I., Papavasileiou C., 2019: Urbanization, Industrial Development and Environmental Externalities. Discussing the Impact of Economic Cycles on a Local Community. International Journal of Ecological Economics & Statistics 40 (3): 59–74.
 
Mavrakis, A., Tsiros, I.X. 2019. The abrupt increase in the Aegean Sea surface temperature during June 2007 - a marine heat wave event? Weather 74(6): 201-207. 
 
Tseliou, A., Tsiros, I., Lykoydis, S. 2019. Data on thermal sensation, perception and microclimatic parameters in a city with Mediterranean climate. Data in Brief 22: 563-565
 
 
Maniatis, S., Nastos, P., Moustris, K. and Kamoutsis, A., 2019. “Human thermal sensation over a mountainous area. The case of Ainos Mt., Cephalonia Island, Greece”. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 16, EMS2019-291, European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2019, Copenhagen, Denmark.
 

2018

Kamoutsis, A., Chronopoulou, K. and Matsoukis, A., 2018. “Altitude and Canopy Cover Effects on Air Temperature in a Mountainous Region of Ionian Islands, Greece”. Current World Environment 13(3):292-298.
Matsoukis, A., Kamoutsis, A. and Chronopoulou-Sereli A., 2018. “Air temperature effect on end of flowering of Cirsium arvense (L.) Scop. In mountainous region of Greece”. The Journal of Animal and Plant Sciences 28(1): 100-106.
 
Lototzis, M., Papadopoulos, G., Droulia, F., Tseliou, A., Tsiros, I.X. 2018. A note on the correlation between circular and linear variables with an application to wind direction and air temperature data in a Mediterranean climate. Meteorology and Atmospheric Physics 130 (2), 259-264. DOI: 10.1007/s00703-017-0508-y 
 
Matsoukis, A., Kamoutsis, A., and Chronopoulos, K., 2018. “Estimation of the Meteorological Forest Fire Risk in a Mountainous Region by Using Remote Air Temperature and Relative Humidity Data”. International Letters of Natural Sciences, 67: 1-8.
 
Matsoukis, A., Kamoutsis, A.P. and Chronopoulou-Sereli A., 2018. “A Note on the Flowering of Ajuga orientalis L. in Relation to Air Temperature in Mount Aenos (Cephalonia, Greece)”. Current Agriculture Research Journal, 6 (3), 261-267.
 
Moustris, Tsiros, I., Tseliou, A., Nastos, P. 2018. The use of artificial neural network models to estimate values of a complex human thermal comfort index associated with urban heat and cool island conditions inside various urban clusters using air temperature data from a standard meteorological station. International Journal of Biometeorology 62: 1265-1274. 
 
Pantavou, K, Lykoydis, S, Nikolopoulou, M, Tsiros, I. 2018. Thermal sensation and climate: A comparison of UTCI and PET thresholds in different climates. International Journal of Biometeorology 62: 1695-1708.
 
Santos Nouri, A., Charalampopoulos, I. and Matzarakis, A., 2018. Beyond Singular Climatic Variables—Identifying the Dynamics of Wholesome Thermo-Physiological Factors for Existing/Future Human Thermal Comfort during Hot Dry Mediterranean Summers. International journal of environmental research and public health, 15(11), p.2362.
 
Tsiros, I.X., Hoffman, M.E., Christopoulou, V., Tseliou, A., Lykoudis, S. 2018. An assessment to evaluate potential passive cooling patterns for climate change adaptation in a residential neighborhood of a Mediterranean coastal city (Athens, Greece). Intern. Journal of Global Warming 16 (2), 181-208.
 

2017

Charalampopoulos I., Nastos P., Didaskalou E. 2017. Human Thermal Conditions and North Europeans’ Web Searching Behavior (Google Trends) on Mediterranean Touristic Destinations. Urban Science. 1 (1). doi:10.3390/urbansci1010008. 
 
Droulia, F., Tsiros, I.X. 2017. The outdoor thermal climate conditions in a historical mountainous tuberculosis sanatorium in Greece. Weather 74(6):221-225. (First Published Online: 27 November 2017) 
 
Maniatis, S., Chronopoulos, K., Matsoukis, A. and Kamoutsis, A., 2017. “Statistical Models in Estimating Air Temperature in a Mountainous Region of Greece”. Current World Environment, 12(3):547-552.
 
Matsoukis A. and K. Chronopoulos 2017. Estimating inside air temperature of a glasshouse using statistical models. Current World Environment 12: 1-5.
 
Nastos P., Vassilakis Em., Nastos P.M., Charalampopoulos I., Matzarakis A. 2016. Assessment of continuous sky view factor based on ultra-high resolution natural color images acquired by remotely piloted airborne systems for applications in an urban area of Athens. International Journal of Remote Sensing 2017: 38(20):5814-5829
 
Proutsos, N., Liakatas, A., Alexandris, S., Tsiros, I.X. 2017. Carbon fluxes above a deciduous forest in Greece. Atmosfera 30(4), 311-322 (2017) DOI: 10.20937/ATM.2017.30.04.03
 
Tseliou, A., Tsiros, I., Nikolopoulou, M. 2017. Seasonal differences of thermal sensation in the outdoor urban environment of Mediterranean climates – the example of Athens, Greece. International Journal of Biometeorology. DOI: 10.1007/s00484-016-1298-5 
 
Tsiros, I.X., Droulia, F., Thoma, E., Psiloglou, B. 2017. Testing and application of simple semi analytical models for soil temperature estimation and prediction in environmental assessments’. J. Environ. Sci. Health A, 52(9): 837-841 
 
 
Alevizos, I., Paraskevopoulou, A.T., Kamoutsis, A., Psychogiou, M. and Londra, P. 2017. The impact of design on the environmental contribution of street trees in Kallithea, Athens. Acta Horticulturae (ISHS) 1189: 251-256.
 
 
 
 
Charalampopoulos I., Droulia F., Tseliou A. and I.Χ Tsiros. An evaluation of seasonal patterns of thermal conditions inside a vegetated courtyard area of a Mediterranean city (Athens). The Passive & Low Energy Architecture (PLEA2017) Conference, Edinburgh, Scotland, July 2-5, 2017.
 

2016

Charalampopoulos, I., Tsiros, I., Chronopoulou-Sereli, A., & Matzarakis, A. (2016). A methodology for the evaluation of the human-bioclimatic performance of open spaces. Theoretical and Applied Climatology, 1-10.Springer
 
Tseliou, A., & Tsiros, I. X. Modeling urban microclimate to ameliorate thermal sensation conditions in outdoor areas in Athens (Greece). In Building Simulation (pp. 1-17). Springer
 

2015

Matsoukis A., D. Gasparatos and A. Chronopoulou-Sereli 2015. Mepiquat chloride and shading effects on specific leaf area and K, P, Ca, Fe and Mn content of Lantana camara L. Emirates Journal of Food and Agriculture 27: 122-126. 
 
Matsoukis A., D. Gasparatos and A. Chronopoulou-Sereli 2015. Impact of shading and chlormequat chloride on lantana specific leaf area and mineral content. The Journal of Animal and Plant Sciences 25: 1371-1376.
 
Matsoukis A., D. Gasparatos and A. Chronopoulou-Sereli 2015. Micronutrient content in relation to specific leaf area, light regime and drenched-applied paclobutrazol in Lantana camara L. Current Agriculture Research Journal 3: 101-104.
 
Droulia F., A. Matsoukis, I. Tsiros, A. Chronopoulou-Sereli and C. Giannopolitis 2015. Short-time effects of environmental conditions on 3,4-dichloroaniline uptake in rice. Fresenius Environmental Bulletin 24: 4597-4601.
Tseliou, A., Tsiros, I., Nikolopoulou, M., Papadopoulos, G. 2015. Outdoor thermal sensation in a Mediterranean climate (Athens). The effect of selected microclimatic parameters. Architectural Science Review. DOI: 10.1080/00038628.2015.1028022
 
 
 
 
Charalampopoulos I., Tsiros I., Chronopoulou-Sereli Aik.,  Matzarakis A. 2015.The utilization of first derivatives and violinplots of meteorological parameters for the evaluation of thermal behavior of small urban sites. 9th International Conference on Urban Climate, Toulouse, France; 06/2015
 
Christopoulou V., Tsiros I.X., Hoffman M. and Tseliou A. 2015. A micro-scale field and numerical study for assesing the seasonal thermal effects of a vegetated courtyard on urban climate. Accepted. The 4th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015, 3-5 September 2015, Rhodes, Greece.

2014

 
Matsoukis A., D. Gasparatos and A. Chronopoulou-Sereli 2014. Environmental conditions and drenched-applied paclobutrazol effects on lantana specific leaf area and N, P, K and Mg content. Chilean Journal of Agricultural Research 74: 117-122. 
 
Tsiros, I.X. and Hoffman, M.E. 2014. Thermal and comfort conditions in a rear wooded garden and its adjacent semi-open spaces in a Mediterranean climate (Athens) during summer. Architectural Science Review 57(1), 63-82
 
Charalampopoulos, I., Tsiros, I., Chronopoulou-Sereli, A., Matzarakis, A. 2014. A note on the evolution of the daily pattern of thermal comfort related microclimatic parameters in small urban sites in Athens. International Journal of Biometeorology. DOI:10.1007/s00484-014-0934-1
 
 
Alexiou D.S., Papanikolaou I., Kairis., Tsiros I. Meteorological characteristics, postfire effects and soil erosion risk in the lake Marathon basin (Attica, Greece), using the PESERA model. 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol.1: pp 38-43.
 
Christopoulou V., Tsiros I. An application of the numerical microclimatic model ENVI-met to evaluate thermal and bioclimatic conditions in an urban cluster with a vegetated courtyard. 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol.1: pp 192-197.
 
Fragogeorgi G., Chronopoulou-Sereli K., and Tsiros I. Molecular insights in cold stress tolerance of durum wheat cultivars. 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol.1: pp 309-314.
 
Kamoutsis A., Matsoukis A., Chronopoulou-Sereli A., and Papadimitriou T. Air temperature conditions in relation to terrain and ground cover type in a region of the island Kefallinia, Greece. 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol.1: pp 433-438.
 
Laiaki M., Papadopoulos G.K., Droulia F., and Tsiros I. A comparison and statistical analyses of model water balance simulations in areas with different climatic and soil conditions: a preliminary study.  12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol.2: pp 118-123.
 
Lototzis M., Papadopoulos G.K., Efthimiadou A., Tsiros I. Analysis of the correlation between circular and linear variables. An application to wind direction and air temperature data. 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol.2: pp 152-157.
 
Mazou E., Alvertos N., Psiloglou V., and Tsiros I. Prediction of daily maximum and minimum air temperature values using dynamic neural network models. 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol. 2: pp 219-225.
 
Michalas S., Serelis K., Chronopoulos K.I., and Tsiros I.X.Evaluation of air and soil temperatures with Artificial Neural Networks. 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol. 2: pp 237-241.
 
Rigopoulou D., Charalampopoulos I., Tseliou A., and Tsiros I. Microclimatic and bioclimatic conditions in two urban open spaces in Athens with different configuration during the summer of 2012.12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, Heraklion 28-31 May 2014: Vol. 3: pp 112-121.
 

2013

 
Charalampopoulos, I., Tsiros, I., Chronopoulou-Sereli, A., Matzarakis, A. 2013 Analysis of thermal bioclimate in various urban configurations in Athens, Greece. Urban Ecosystems 16: 2, pp 217-233.
 
Droulia F.,  Matsoukis A.,  Chronopoulou-Sereli A.,  Giannopolitis C. and  Tsiros I. 2013. A study of the role of micrometeorological conditions on uptake of 3,4-dichloroaniline in maize. Global Nest Journal 15: 440-446.
 
 
 
 
Charalampopoulos I., Tsiros I.X., Chronopoulou-Sereli A. and Matzarakis A. A numerical model-based method for estimating wind speed regime in outdoor and semi-outdoor sites in the urban environment. 13th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 5-7 September 2013 (Proceedings in press).
 

Fragogeorgi G., Tsikou D., Aivalakis G., Flemetakis E., Chronopoulou-Sereli K., Tsiros I.X. and Katinakis P. Environmental stresses and plant tolerance. The role of ornithine-δ- minotransferase in durum wheat plants. 13th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 5-7 September 2013 (Proceedings in press).

Kamoutsis A., Matsoukis, A., Kouzounas, P. and Chronopoulou-Sereli A. 2012. Phenological Response of Pear and Orange Trees to Air Temperature at Regions of Thessaly and Peloponnesus, Greece. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics: 487-492.

Matsoukis A., Kamoutsis A., Bollas A., and Chronopoulou-Sereli A. 2012. Biometeorological Conditions in the Urban Park of Nea Smirni in the Greater Region of Athens, Greece during Summer. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics: 217-222.

Mazou E., Efthimiadou A., Tsiros I.X., Tseliou A. and Alvertos N. Air temperature prediction using recurrent neural models with embedded time delays. 13th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 5-7 September 2013 (Proceedings in press).

Mazou, E., Alvertos, N. and I.X. Tsiros, 2013. Soil Temperature Prediction Using Time-Delay Neural Networks. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics: 611-616.

Thoma, E., Tsiros, I.X., Lykoudis, S. and B.E. Psiloglou, 2013. Applications of Semi-Analytical Models for Estimating Soil Temperature. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics: 757-764.

Tseliou, A., Tsiros, I., Nikolopoulou, M., Lykoudis, S., 2013. Τhermal comfort conditions and evaluation of the biometeorological index PET in European cities. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics: 779-786.

Tseliou A., Tsiros I.X., Nikolopoulou M., Psiloglou V. and Lykoudis S. Aspects of (human) thermal preferences in the urban outdoor environment of Athens: A preliminary study. 13th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 5-7 September 2013 (Proceedings in press).

2012

Chronopoulos K., A. Kamoutsis and A. Matsoukis 2012. Thermal comfort estimation in relation to different orientation in mountainous regions in Greece by using artificial neural networks. Global NEST Journal, 14(4): 532-539.

Chronopoulos K., A. Kamoutsis, A. Matsoukis and E. Manoli 2012. An artificial neural network model application for the estimation of thermal comfort conditions in mountainous regions, Greece. Atmósfera 25171-181.

Shashua-Bar, L., Tsiros, I. and Hoffman, M.E., 2012, Passive cooling design options to ameliorate thermal comfort in urban streets of a Mediterranean climate (Athens) under hot summer conditions, Building and Environment, 57: 110-119.

 

Tsiros, I., Efthimiadou A., Hoffman, M.E., Tseliou, A. 2012. Summer thermal environment and human comfort in public outdoor urban spaces in a Mediterranean climate (Athens). PLEA2012, 28th Conference, Opportunities, Limits & Needs Towards an environmentally responsible architecture. Lima, Perú , November 2012. (In print).

2011

Chronopoulos, K., Tsiros, I., Alvertos, N. 2011. Assessment of bioclimatic comfort using artificial neural network models-A preliminary study in a remote mountainous area of southern Greece. Acta Climatologica et Chorologica 44-45: 65-71.

Droulia F.E., Kati V. and C.N. Giannopolitis. 2011. Sorption of 3,4-dichloroaniline on four contrasting Greek agricultural soils and the effect of liming. Journal of Environmental Science and Health. Part B, 46(5): 404-410.

Droulia F.E., Matsoukis A.S., Chronopoulou-Sereli A.G., Giannopolitis C.N. and I.X. Tsiros. 2011. A study of the role of micrometeorological conditions on uptake of 3, 4-dichloroaniline in maize. Proceedings of the 12thInternational Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September, Rhodes, Greece, 2011: 456-463.

2010

Kamoutsis A., Matsoukis A. and Chronopoulou-Sereli A. 2010. Triticum aestivum L. phenological response to air temperature in Greece. Italian Journal of Agrometeorology, 2: 51-55.

Kamoutsis A., Μatsoukis A., Chronopoulos K.and Manoli E., 2010. A comparative study of human thermal comfort conditions in two mountainous regions in Greece during summer. Global Nest Journal, 12: 401-408.

Matsoukis A.S., Kamoutsis A.P., Chronopoulos K.I. and Fotos D.N. 2010 Role of burned and unburned pine (Pinus halepensis Mill.) areas to air temperature and thermal comfort conditionsFresenius Environmental Bulletin, 19(6): 1125-1131.

Moustris, K., Tsiros, I., Ziomas, I., Paliatsos, A. 2010. Artificial neural network models as a useful tool to forecast human thermal comfort using microclimatic and bioclimatic data in the great Athens area (Greece). J. Environ. Sci. Health Part A 45, 447-453.

Shashua-Bar, L., Tsiros, I. and Hoffman, M.E., 2010. A modeling study for evaluating passive cooling scenarios in urban streets with trees. Case study: Athens, Greece, Building and Environment 45(11): 2798-2807.

Tseliou, A., Tsiros, I., Lykoudis, S. and Nikolopoulou, M., 2010. An evaluation of three biometeorological indices for human thermal comfort in urban outdoor areas under real climatic conditions, Building and Environment45: 1346-1352.

Tsiros, I. 2010. Assessment and energy implications of street air temperature cooling by shade trees in Athens (Greece) under extremely hot weather conditions. Renewable Energy 35: 1866-1869.

Assimakopoulos, V., Tsiros, I., Shashua-Bar, L. 2010. Microclimatic and bioclimatic conditions in varied urban morphology in the city of Athens during an extremely hot weather period in 2007. Proceedings 10thPanhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Patras, Greece: 818-824.

Assimakopoulos, V.D., Tsiros, I.X., Shashua-Bar, L.,Hoffman, M.E., Efthimiadou, A.P. 2010. Microclimatic conditions in the Athens urban clusters. The 3d International Conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Rhodes, Greece. Proceedings, USB Flash Drive, ISBN: 978-960-6746-08-6.

Chronopoulos, K., Tsiros, I., Alvertos, N., Shashua-Bar, L., Dimopoulos, I. 2010.An application of artificial neural network models for estimating values of meteorological and biometeorological parameters in the urban canopy layer. Proceedings 10th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Patras, Greece: 495-500.

Koutelida, K., Psiloglou, B. Tsiros, I. 2010. Study of soil ground temperature Profiles in Athens, Greece. Proceedings 10th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Patras, Greece: 509-516.

Mazou, E., Alvertos, N., Tsiros, I., Lykoudis, S. 2010. Estimation of soil temperature: Application of an analytical model and Fourier techniques. Proceedings 10th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Patras, Greece: 517-524.

Moustris, K., Tsiros, I., Larissi, I.K., Paliatsos, A. Bioclimatic conditions in the greater Αthens area: trends, Variability and persistence. Proceedings 10th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Patras, Greece: 478-485.

Riga, M., Kamoutsis, A., Charalampopoulos, I., Chronopoulou-Sereli, A., Matsoukis, A., 2010. Investigation of human thermal sensation in relation to environmental shaping and orientation in Agricultural University of Athens. Proceedings of 10th International conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric physics. Patras, 25-28 May, Patras, Greece, University of Patras, Greece: 353-360. ISBN: 978-960-99254-0-2

Tseliou, A., Tsiros, I., Lykoudis, S., Nikolopoulou, M. Application and evaluation of typical biometeorological indices for the estimation of thermal comfort during the warm period of the year. Proceedings 10th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Patras, Greece: 345-352.

2009

Droulia F., Lykoudis S., Tsiros I., Alvertos N., Akylas E. and I. Garofalakis. 2009. Ground temperature estimations using simplified analytical and semi-empirical approaches. Solar Energy, 83(2): 211-219.

Matsoukis A., A. Chronopoulou-Sereli and D. Gasparatos 2009. Influence of triazoles on leaf mineral content of Lantana camara subsp. camara in relation to light regime. Acta Hort813: 615-622.

Matsoukis, A., Kamoutsis, A. and Chronopoulou-Sereli, A. 2009. Air temperature and thermal comfort conditions in mountainous and urban regions. Int. J. Sus. Dev. Plann. 4(4): 357-363.

Tsiros, I., Dimopoulos, I., Chronopoulos, K., Chronopoulos, G. 2009. Estimating airborne pollutant concentrations in vegetated urban sites using statistical models with microclimate and urban geometry parameters as predictor variables: a case study in the city of Athens. J. Environ. Sci. Health A, 44(14): 1496-1502.

Kamoutsis A., Μatsoukis A., Chronopoulos K. and Fotos D. 2009. Biometeorological conditions in burned and adjacent unburned areas in Peloponnese, Greece: The case study of Amalias, Prefecture of Ilia. Proceedings of the 2nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, 21-26 June, Myconos island, Greece, Kungolos A, Aravossis K., Karagiannidis A. and Samaras P. (Edits), Grafima Publications, Thessaloniki, Greece: 2189-2194. ISBN 978-960-6865-09-1

Shashua-Bar, L, Hoffman, M., Chronopoulos, K., Sebba, R., Tzamir, Y., Tsiros, I. 2008. Sensitivity Tests of an Urban Canopy Layer Microclimate Model for the Evaluation of the Tree Thermal Effects in Street Canyons.Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη 2008:961-968.

Θωμά, E., Τσίρος, I., Χρονοπούλου, A., Λυκούδης, Σ., και Γαροφαλάκης, I. 2009. Εκτίμηση και πρόγνωση θερμοκρασιών εδάφους: Σύγκριση αποτελεσμάτων νέων ημι-εμπειρικών σχέσεων και αριθμητικού μοντέλου με δεδομένα πεδίου. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη: 879-885.

2008

Chronopoulos, K., Tsiros, I., Dimopoulos, I., and Alvertos, N. 2008. An application of artificial neural network models to estimate air temperature data in areas with sparse network of meteorological stations. J. Environ. Sci. Health A, 43(14): 1752-1757.

Chronopoulou-Sereli A., Gouma V., Kamoutsis A., Matsoukis A. and Tsiros I., 2008.Estimation of Meteorological Danger on Fires Prevention. Proceedings of the conference “Fires 2007- From the Catastrophy to the Development” Agricultural University of Athens, Athens, Greece, Armos Publications, Athens, Greece:  191-213. ISBN 978-960-6806-02-5

Garofalakis I.Paliatsos A.G., Tsiros I., Kamoutsis A.and Matsoukis A. 2008. Temporal variation of air quality in a suburban area of the Athens basin. Proceedings of 8th Conference on Meteorology-Climatology-Atmospheric Physics, May 24-26, 2006, Athens, Chronopoulou-Sereli A. (Edit.), Vol. A Agricultural University of Athens, Athens, Greece: 89-95ISBN 978-960-98220-1-5

Kamoutsis A., Matsoukis A., Chronopoulou-Sereli A, Adamidou Z. and Lilis C. 2008. Phenology behavior of grapevine (Vitis vinifera LcvItaliain relation to air temperature in east Macedonia, GreeceProceedings of 8th Conference on Meteorology-Climatology-Atmospheric Physics, May 24-26, 2006, Athens, Chronopoulou-Sereli A. (Edit.), Vol. Α, A Agricultural University of Athens, Athens, Greece: 197-202. ISBN 978-960-6806-02-5

Kamoutsis Α., Matsoukis Α., Chronopoulou-Sereli A. and ΛKatafygiotis L. 2008. Effect of Air temperature on start dates of wheat (Triticum aestivum) phenophases in Greece. Proceedings of 9th Conference on Meteorology-Climatology-Atmospheric Physics, May 28-31, Thessaloniki, Greeece, Mahairas P. (Edit.), Aristotle University of Thessaloniki, Ziti Publications, Thessaloniki, Greece: 895-900. ISBN 978-960-98291-0-6

Matsoukis A., AKamoutsisMKoutsouropoulou and A. Kanakis 2008. Study of meteorological parameters and the growth regulator ethephon in combination with growth of narcissus (Narcissus cv. Ice Follies).Proceedings of 8th Conference on Meteorology-Climatology-Atmospheric Physics, May 24-26, 2006, Athens, Chronopoulou-Sereli A. (Edit.), Vol. Α, Agricultural University of Athens, Athens, Greece: 364-370. ISBN 978-960-6806-02-5

Matsoukis A., Kamoutsis A.and Chronopoulou-Sereli A. 2008. Meteorological conditions and growth of lantana (Lantana camara L.) after treatments with ΄onium-type’ growth regulators. Proceedings of 8th Conference on Meteorology-Climatology-Atmospheric Physics, May 24-26, 2006, Athens, Chronopoulou-Sereli A. (Edit.), Vol. Α, Agricultural University of Athens, Athens, Greece: 370-376. ISBN 978-960-6806-02-5

Tsoumarakis, C., Assimakopoulos, V.D., Tsiros, I., Hoffman, M., Chronopoulou, A., 2008. Thermal Performance of a Vegetated Wall During Hot and Cold Weather Conditions. Proceedings of the 25th Conference on the Passive and Low Energy Architecture (PLEA), Dublin, Ireland. P. Kenny, V. Brophy, J.O. Lewis (Eds). Paper No 635, 5 pp. University College Dublin.

2007

Giannakopoulou F., C. Haidouti, A. Chronopoulou, D. Gasparatos, 2007, Sorption behavior of cesium on various soils under different pΗ levels. Journal of Hazardous Materials, 149: 553-556.

Matsoukis A., D. Gasparatos and A. Chronopoulou-Sereli 2007. Specific leaf area and leaf nitrogen concentration of Lantana in response to light regime and triazole treatment. Comm. Soil Sci.Plant Anal. 38: 2323-2331.

Matsoukis, A., Kamoutsis, A., Chronopoulou-Sereli, A. and Kiokakis L. 2007. Evaluation of the phenological behavior of Malus domestica Borkh. cv. Starking Delicious in relation to air temperature in Greece. Agr. Med., 137: 146-158.

Roussos P., A. Matsoukis, C. Pontikis and A. Chronopoulou-Sereli 2007. Relations of environmental factors with the phenol content and oxidative enzyme activities of olive explants. Sci. Hortic., 113: 100-102.

Tsiros I., Dimopoulos, I. 2007. Αn Evaluation of the Performance of the Soil Temperature Simulation Algorithms Used in the PRZM Model, J. Environ. Sci. Health A 2007, 42(5):661-670.

Charalampopoulos, I., Kamoutsis, A., Panagiotou, I., Chronopoulou - Sereli, A. 2007. Investigation of Bioclimatic Performance in Specific Mountain Areas in Greece and Evaluation for Decision Making in Tourism Development. 6th European Conference on Applied Climatology, Human Biometeorology, Urban Climatology and Tourism, 4-8 September 2006, Ljubljana, Slovenia, Cegnar T. (Edit) Environmental Agency of the Republic of Slovenia: 27-32. ISBN: 978-961-6324-36-6

Kamoutsis A., Matsoukis A., Charalampopoulos I.and Chronopoulou-Sereli A. 2007. Biometeorological conditions in mountainous communities and adjacent urban center in Greece by the use of indices: The case study of mountainous Nafpaktia district. Developments in Tourism Climatology, 19-22 S, September, Alexandroupolis, Greeced, Matzarakis, A., de Freitas C. R. and Scott D. (Edits.), 3rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation Alexandroupolis, Commission on Climate, Tourism and Recreation, International Society of Biometeorology Freiburg, Germany: 144-149. ISBN: 978-3-00-024110-9

Matsoukis A., Kamoutsis A., Charalampopoulos I., Panagiotou I.and Chronopoulou-Sereli A. 2007. Evaluation of biometeorological conditions of mountain communities and urban center in Greece. Proceedings of the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, 24-28 June, Skiathos, Greece, Kungolos A, Aravossis K., Karagiannidis A. and Samaras P. (Edits), Vol. II, Grafima Publications, Thessaloniki, Greece: 1526-1530. ISBN 978-960-89090-9-0

Shashua-Bar, L., Hasapis, P., Chronopoulos, K., Tzamir, Y., Sebba, R., Kazana, A., Hoffman, M., and Tsiros, I. 2007. Strategic Modeling of the Urban Canopy Layer Microclimate: Preliminary Simulation Results for Urban Street Canyons with Trees in Athens, Greece. In: Proceedings of the 10th Conference on Environmental Science and Technology, 5-7 September, Kos Island, Greece, Lekkas, Th. (Edit.), Vol. Β,. University of Aegean, Lesvos: 793-799.

2006

Garofalakis, I., Tsiros I., Frangoudakis, A., Chronopoulos, K., and Flouri, F. 2006. Αn Experimental Study of Soil Temperature Regimes Associated with Solar Disinfestation Techniques under Greenhouse Conditions in Greece, J. Environ. Sci. Health A 2006, 41(4): 621-630.

Ambrose, R.B., Tsiros, I., Wool, T.A., Dai, T. 2006. Modeling Processes Controlling Mercury Fate in Watersheds Receiving Atmospheric Deposition-Comparison of Field Scale GLEAMS and Watershed Scale WCS-GBMM Models. Τhe 8th International Conference on Mercury as a Global Pollutant, 2006, Madison, Wisconcin, USA. Paper No T-181.

Charalampopoulos I, Kiokakis L., Chronopoulou-Sereli A. and Kannavou A. 2006. Bioclimatic performance of several sites which differ on their green coverage in Athens, Greece. 6th International Conference on Urban Climate, Göteborg, Sweden:802-805.

Charalampopoulos, I., and Chronopoulou – Sereli, Aik., 2006: The influence of terrain configuration on the biometeorological index Predicted Mean Vote (PMV). 8th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Athens, Greece: 314-320

Giannakopoulou F., C. Haidouti , Aik. Chronopoulou and D. Gasparatos 2006. Sorption behavior of Cesium on various soils under different pH levels. Protection and Restoration of the environment VIII, Chania: 353-354.

Kannavou, A., Charalampopoulos, I., Chronopoulou – Sereli, Aik., and Sarlis, G., 2006: Thermometric conditions and flowering phenology of native plant species in metalliferous soils of the Lavreotiki peninsula. 8thPanhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Athens, Greece: 203-207

Kiokakis L., Charalampopoulos I, Kannavou A. and Chronopoulou-Sereli A., 2006. The influence of the sea and of several land uses on the topoclimate of Glyfada Municipality, Athens, Greece. 6th International Conference on Urban Climate, Göteborg, Sweden: 759-762.

Kiokakis, L., Charalampopoulos, I., Kannavou, A., Serraos, K., Chronopoulou – Sereli, Aik., 2006: Thermo – hydrometrical conditions of coastal region of Glyfada municipality, Attica as they are developed by the local land uses. 8th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Athens, Greece: 298-302.

Kontova, S., Charalampopoulos, I., Chronopoulou-Sereli, A. 2006. Investigation of Humidex bioclimatic index spatial pattern using geostatistical methods and G.I.S. The case study of an urban green area in Nea Smyrni, Athens, Greece. International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas. Naxos, Greece:257-260.

Matsoukis, A., Kamoutsis, A., Chronopoulou-Sereli, A., Lilis, C., Adamidou, Z. 2006. Vitis vinifera L. phenology as affected by air temperature in Kavala, Greece. Proceedings of the International Conference ‘Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironmental and Food Technology’, 20-23 September, Volos, Greece, Dalezios NR and Tzortzios S. (Edits), Vol. III, HAICTA: 819-822. ISBN 960-8029-45-7

Spithouraki, V., Charalampopoulos, I., and Chronopoulou – Sereli, Aik., 2006: thermohygrometric behavior of a building – site. The case study of ‘Concert Hall of Athens’, Greece. 8th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Athens, Greece: 145-151.

Tsiros, I., Ambrose, R.B., Knightes, C.D. 2006. Challenges and Successes Modeling the Influences of Land Use Changes on Mercury Dynamics. Τhe 8th International Conference on Mercury as a Global Pollutant, August 6-11, 2006, Madison, Wisconcin, USA. Paper No S-717.

Γιαννακοπούλου Φ., Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη, Κ. Χαϊντούτη 2006. Επίδραση της θερμοκρασίας στην προσρόφηση του Cs από τρία εδάφη. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μετεωρολογιας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, τόμος Α: 112-119.

Γιαννακοπούλου Φ., Κ. Χαϊντούτη Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη, και Δ. Γασπαράτος 2006. Εδαφικές ιδιότητες που επηρεάζουν την απορρόφηση του Cs από φυτά Τριφυλλιού (Trifolium pratense) Πρακτικά 11ου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Άρτα,: 37-49.

Γκούμα Β., Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη 2006. Ανάπτυξη μικροκλιματικών χαρτών θερμοκρασίας αέρος σε ορεινές περιοχές. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, τόμος Α: 137-144.

Σγούρενα, Ε., Σταμάτης, Γ., Κάβουρας, Η., και Τσίρος, Ι. 2008. Ποιοτική σύσταση της υγρής εναπόθεσης του λεκανοπεδίου Αθηνών και η επιβάρυνση της από ατμοσφαιρικούς ρύπους. Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, Μαϊος 2006, τομ. Α’ σελ. 112-120.

Στρατάκος Γ., Χ. Μπαλάσκας, Δ. Καλογιάννης, Κ. Δεληγιάννης, Θ. Λαΐνας, Ι. Μενεγάτος, Α. Χρονοπούλου-Σερέλη 2008. Η επίδραση των μικρομετεωρολογικών συνθηκών στην αναπαραγωγή του καραγκούνικου προβάτου. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μετεωρολογιας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 24-26 Μαΐου 2006, τόμος Β: 160-168.

Τσουμαράκης Χ., Ι. Τσίρος, Α. Χρονοπούλου-Σερέλη 2008. Εκτίμηση της βελτίωσης του θερμικού περιβάλλοντος των κτιρίων με φυτοκάλυψη Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 2006, τόμος Β: 228-234.

Χασάπης, Π., Τσίρος, Ι., και Χρονοπούλου-Σερέλη, Α. 2006. Διαμόρφωση νυκτερινών θερμοκρασιών αέρος εντός του στρώματος της αστικής κόμης σε σχέση με την κάλυψη εδάφους/χρήση γης στην πόλη της Τρίπολης. Πρακτικά 8ου  Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, τομ. Β’: 321-326.

Χρονόπουλος, Κ., Δημόπουλος, Ι., Τσίρος, Ι., και Αλβέρτος, Ν. 2008. Εκτίμηση μικρομετεωρολογικών παραμέτρων σε δύσβατες περιοχές με χρήση στατιστικών μεθόδων και νευρωνικών δικτύων-Προσδιορισμός δείκτη μετεωρολογικού κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς. Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών,τομ. Β: 384-391.

2005

Ambrose, R., Tsiros, I., Wool, T. 2005. Modeling Mercury Fluxes and Concentrations in a Georgia Watershed Receiving Atmospheric Deposition Load from Direct and Indirect Sources, J. Air & Waste Manage. Assoc. 55: 547-558.

Charalampopoulos, I. and A. Chronopoulou – Sereli 2005. Mapping the urban green area influence on local climate under windless and light wind conditions. The case study of western part of Athens, Greece. Acta Climatologica et Chorologica 38–39:25-31.

Charalampopoulos, I. and A. Chronopoulou – Sereli 2005. The influence of urban green areas on discomfort and relative strain index spatial pattern. The case of ‘Elaionas’ region in Athens, Greece. Annalen der Meteorologie 41:184 – 187.

Kamoutsis A., Matsoukis A.and Chronopoulou-Sereli A. 2005. Response of grapevine (Vitis vinifera L.) phenology to air temperature in central Greece. 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005, Annalen der Meteorologie 41(2): 550-553.

Matsoukis A. and Chronopoulou-Sereli A. 2005. Interaction of chlormequat chloride and photosynthetic photon flux on the growth and flowering of Lantana camara subsp. camaraActa Hort., 683: 265-270.

Dimopoulos, I., Chronopoulos, K., Alvertos, N., and Tsiros, I. 2005. A Preliminary Study of Predicting Meteorological Parameters in a Canyon Using Statistical and Artificial Neural Network Methods.  In: Proceedings of the 9th Conference on Εnvironmental Science and Technology, September 1-3, Rhodos, Greece, Lekkas, Th. (Edit.), Vol. A, University of Aegean, Lesvos: 305-310.

Giannakopoulou F., C. Haidouti, Aik. Chronopoulou and I. Massas 2005. The effect of soil type on Cs uptake by Lolium Perenne plants. 9th Conference on Environmental Science and Technology, University of Aegean, Rhodes: 491-496.

2004

Dimopoulos, I., Tsiros, I., Serelis, K., Chronopoulou, A. 2004. Combining Neural Network Models to Predict Spatial Patterns of Airborne Pollutant Accumulation in Soils around an Industrial Point Emission Source. J. Air & Waste Manage. Assoc. 54: 1506-1515.

Kamoutsis A.P., Tsiros, I. and Dimopoulos, I.D. 2004. The role of micrometeorological parameters and paclobutrazol in vegetative growth of Gardenia jasminoides Ellis under greenhouse conditions. Agr. Med., 134: 25-32.

Matsoukis A., Tsiros I. and Kamoutsis A. 2004. Leaf area response of Lantana camara L. subsp. camara to plant growth regulators under different photosynthetic flux conditions. Hortscience 39: 1042-1044.

Chronopoulou – Sereli, Aik., Charalampopoulos, I., and Tsiros, I., 2004: The role of urban park configuration in their bioclimatic behavior. 7th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Nicosia, Cyprus.: 937-942.

Chronopoulou – Sereli, Aik., Tsiros, I., and Charalampopoulos, I., 2004: Urban green areas and thermic pollution. The case of ‘Elaionas’ region in Athens, Greece. 7th Panhellenic (international) conference of meteorology, climatology and atmospheric physics. Nicosia, Cyprus.: 943-947.

Matsoukis Α. and Kamoutsis A. 2004. Role of micrometeorological conditions and mepiquat chloride on the growth of lantana (Lantana camara L.). Proceedings of the 21st Panhellenic Scientific Conference of the Hellenic Society for Horticultural Science, 8-10 October 2003, Ioannnina, Greece, Embryo Publications, Vol. 11: 425-428. ISBN 960-8002-32-1.

2003

Dimopoulos Ι., Tsiros, Ι., Serelis K., Kamoutsis, A., and Chronopoulou, A. 2003. An Application of Parametric and Non-Parametric Models to the Assessment of Fluoride Levels in Vegetation Exposed to Stack Emissions of an Alumimum Reduction Plant in Greece. Fluoride, 36(3): 215-216.

Dimopoulos, I.F., Tsiros, I.Χ., Serelis, K., Kamoutsis, A. and Chronopoulou, A. 2003. An application of Parametric and Non-Parametric Models to the Assessment of Fluoride Levels in Vegetation exposed to Stack Emissions of an aluminum Reduction Plants in Greece. Journal of Air Waste and Management Association, 53(4): 396-405.

Kamoutsis A.P., Tsiros, I., Dimopoulos, Υ.D., 2003. The role of micrometeorological parameters and paclobutrazol in vegetative growth of Gardenia jasminoides Ellis under greenhouse conditions. Agr. Med., 134: 25-32.

Matsoukis A. and A. Chronopoulou-Sereli 2003. An investigation of the effects of environmental factors on Lantana camara L. subsp. camara responses to paclobutrazol and mepiquat chloride. J. Hortic. Sci. Biotechnol.78381-385.

Matsoukis A. and A. Kamoutsis 2003. Studies on the growth of Lantana camara L. subsp. camara in relation to glasshouse environment and paclobutrazol. Adv. Hort. Sci. 17: 153-158.

Matsoukis A., Chronopoulou-Sereli A. and Chronopoulos J. 2003. Growth and flowering of Lantana camara L. subsp. camara as affected by triapenthenol and environmental factors. Hortscience 38173-175.

Tsiros I., Dimopoulos, I. 2003. Α Preliminary Study of the Application of Some Predictive Modeling Techniques to Assess Atmospheric Mercury Emissions from Terrestrial Surfaces, J. Environ. Sci. Health A 2003, 38(11): 2495-2508.

Ambrose, R., Tsiros, I., and Wool, T.A. 2003. Predicting Environmental Concentrations of Airborne Pollutants in Terrestrial Receptors: The Case of Mercury. In: Proceedings of the 8th Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos, Greece, Lekkas, Th. (Edit.), Vol. Β, University of Aegean, Lesbos: 8-15.

Dimopoulos, I.F., Serelis, K., Tsiros, I.X., Chronopoulou-Sereli, A. 2001. Statistical Modeling to Estimate Spatial Distribution of Airborne Fluoride in Natural Vegetation Around an Industrial Point Emission Source. In: Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, 3-6 September, Syros, Greece, Lekkas, Th. (Edit.), Vol. C, pp. 62-69. University of Aegean, Lesbos.

Industrial Point Emission Source. Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, Syros 3-6 September. Lekkas, Th. (Edit.), Vol. C, University of Aegean, Lesbos: 62-69.

Matsoukis, Α. and Kamoutsis, Α. 2003. The role of growth regulators and photosynthetically active radiation on the leaf area shaping of Lantana camara L. subsp. camara. Proceedings of the 20th  Panhellenic Scientific Conference of the Hellenic Society for Horticultural Science, 28 October- 1 November, Larnaca, Cyprus, Vol. 10, 615-618.

2002

Tsiros, I. 2002. Modeling Assessment of Air Emission Flux of Mercury from Soils in Terrestrial Landscape Components: Model Tests and Sensitivities, J. Air & Waste Manage. Assoc., 52(3): 339-348.

Chronopoulou-Sereli A., Tsiros I. and Matsoukis A. 2002. Spatial distribution of air temperature in the surrounding installation area of a mechanical recycling factory of wastes in Ano Liosia, Attica. Proceedings of the 6thHellenic Conference in Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 September, Ioannina, Katsoulis B.D. (Edit.), Vol. 2, University of Ioannina, University of Ioannina, Greece: 539-543.

Kamoutsis, A., Tsiros I., Matsoukis, A., Dimopoulos, Υ. 2002. The Combined Effect of Micrometeorological Parameters and the Growth Regulator Paclobutrazol on Gardenia Plants (Gardenia jasminoides Ellis). Proceedings of the 25th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, 20-24 May, Norfolk, Virginia, USA, the American Meteorological Society, Boston, Massachusetts, USA: 148-149.

Tsiros I., Dimopoulos, Υ., Kamoutsis, A. 2002. Α Screening-Level Assessment of Air-Surface Exchange of Mercury Vapor over Some Terrestrial Landscapes: Results from Environmental and Statistical models. Proceedings of the 25th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, 20-24 May, Norfolk, Virginia, USA, the American Meteorological Society, Boston, Massachusetts, USA: 148-149.

2001

Matsoukis, A. S., Chronopoulou-Sereli, A., Dimopoulos, I. D. and Kamoutsis, Α. 2001. Response of Lantana camara L. subsp. camara to paclobutrazol under different shading levels. Can. J. Plant Sci., 81:761-764.

Tsiros, I.X. 2001. A Screening Model-Based Study of Transport and Fate of Airborne Mercury Deposited onto Catchment Areas, Chemosphere 44: 99-107.

Dimopoulos, I.F., Serelis, K., Tsiros, I.X., Chronopoulou-Sereli, A. 2001. Statistical Modeling to Estimate Spatial Distribution of Airborne Fluoride in Natural Vegetation Around an Industrial Point Emission Source. In: Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, 3-6 September, Syros, Greece, Lekkas, Th. (Edit.), University of Aegean, Lesbos.Vol. C,: 62-69.

Kannavou N., Serelis K., Chronopoulou-Sereli A., 2001. Accumulation of Lead, Cadmium and Zinc in plant species endemic to metalliferous soils and their petencial usefulness in phytoremediation projects under mediterranean climatic conditions. Cost Action 837. Workshop. Phytoremediation of trace elements in contaminated soils and waters (with special emphasis on Zn, Cd, Pb and As). Spain.:41.

Matsoukis Α. and  Αικ. Chronopoulou-Sereli 2001. Efficacy of paclobutrazol on lantana plants under different light conditions. Proceedings of the 19th Panhellenic Scientific Conference of the Hellenic Society for Horticultural Science, 25-27 October 1999, Heraklion, Crete island Greece, Vol. 6, 457-460.

Tsiros, I.X. 2001. Prediction of Mercury Fate and Atmospheric Emission from Terrestrial Landscapes. In: Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, 3-6 September, Syros, Greece, Lekkas, Th. (Edit.), University of Aegean, Lesbos.Vol. C :543-548.

Tsiros, I.X., Chronopoulou-Sereli, A. 2001. Modeling Vegetation Exposure to Organic Compounds: The Importance of Atmosphere-Canopy Exchange Parameterization. In: Proceedings of the 7th Conference on Εnvironmental Science and Technology, Syros, Greece, Lekkas, Th. (Edit.), University of Aegean, Lesbos.Vol. C: 549-554.

2000

Matsoukis A. and Chronopoulou-Sereli A., 2000: The creation of compact plants of Lantana camara L. subsp. camara with the aid of plant growth regulators. Acta Hort.541:311-316.

Γκούμα Β. και Χρονοπούλου-Σερέλη Α., 2000. Η χαρτογράφηση των μικρομετεωρολογικών συνθηκών στην εκτίμηση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 1(14):19-20.

Kamoutsis Α., Matsoukis Α. and Chronopoulou-Sereli Α., 2000. Effect of light conditions and growth retardants paclobutrazol and triapenthenol on the size of stomata of the leaves of Gardenia jasminoides Ellis. Proceedings of the 5th  Panhellenic Conference on Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 28-30 September, Thessaloniki, Greece, Aristotle University of Thessaloniki: 461-467. ISBN 960-431-765-2

Kannavou A., Chronopoulou-Sereli and Chronopoulos J., 2000. Lead uptake by native mediterranean plants grown on the metalliferous soils of Lavrio-Attica, Greece. Cost Action 837. Workshop. Phytoremediation 2000 – State of the Art in Europe – An Intercontinental Comparison: 116.

Matsoukis Α., Kamoutsis Α. and Chronopoulou-Sereli Α., 2000. Development of Lantana camara L. subsp. camara under different micrometeorological conditions and treatments with the growth retardant paclobutrazol. Proceedings of the 5th  Panhellenic Conference on Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 28-30 September, Thessaloniki, Greece,, Aristotle University of Thessaloniki: 447-452. ISBN 960-431-765-2

Tsiros, I., Ambrose, R. 2000. Transport, Air-Surface Exchange and Landscape Accumulation of Airborne Mercury Deposited onto South Florida Everglades: A Simulation Study. In: Proceedings of the 24th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, Davis, California. The American Meteorological Society, Boston, Massachusetts: 131-132.

Tsiros, I.X., Chronopoulou-Sereli, A. and Ambrose, R.B. 2000, Simulation of Vegetation Exposure to Airborne Pollutants. Paper presented to the 5th National Conference on Meteorology-Climatology and Physics of the Atmosphere, Thesssaloniki: 421-427.

1999

Chronopoulou-Sereli, Α., Chronopoulos J., Haidouti, C., Massas I., 1999 Microclimatic conditions and levels of pollution in public squares in Athens (Greece). Τoxicological and Environmental Chemistry, Vol. 69 (9): 109-117,

Dimopoulos J., Chronopoulos J., Chronopoulou-Sereli, A., Sovan Lek, 1999 Neural network models to study relationships between lead concentration in grasses and urban permanent descriptors in Athens city (Greece).Ecological Modeling. 120: 157-165.

Kamoutsis A., A. Chronopoulou-Sereli, E. Paspatis, 1999. Effect of paclobutrazol on the growth and the number of flower buds of gardenia in glasshouse under different shading materials. HortSci., 34(4)674-675.

Tsiros J., Ambrose R.B., Chronopoulou-Sereli, A., 1999: Air-Vegetation-Soil partitioning of toxic chemicals in environmental simulation modeling. GLOBAL NEST the Inetrnational Journal. 1(3): 177-184.

Tsiros, I. 1999. A Modeling Analysis of Factors Influencing Mass Balance Components of Airborne Deposited Mercury in Terrestrial Landscapes, J. Environ. Sci. Health 34(10): 1979-2005.

Tsiros, I.X. and Ambrose, R.B. 1999. An Environmental Simulation Model for Transport and Fate of Mercury in Small Rural Catchments, Chemosphere 39(3): 477-492.

Tsiros, I., Ambrose, R. and G. Laniak, G., 1999. Simulation Models for Environmental Multimedia Analysis of Toxic Chemicals. In: Proceedings of the 3rd International Conference for Environmental Technology, 1999, Thessaloniki, Greece, Vol. 2. Technical Chamber of Greece, Athens, Greece: 297-304.

1998

Chronopoulou-Sereli Α., Κamoutsis A. and Chronopoulos J. 1998. Wirkung von Paclobutrazol und Triapenthenol bei Gardenia jasminoides in Zusammenhang mit Temperature und Sonnenstrahlung. Effect of Paclobutrazol and Triapenthenol on the Growth and Flower Number of Gardenia jasminoides in Relation to Temperature and Solar Radiation.  Gartenbauwissenschaft, 63(5)228-234.

Gouma V. and A. Chronopoulou-Sereli, 1998.Wildland fire danger zoning - A methodology. International Journal of Wildland Fire. 8(1): 37-43.

Kamoutsis, A., Chronopoulou-Sereli, A. and C. Holevas. 1998. Interaction of ‘triapenthenol’ and environmental factors on the growth and flower bud formation of Gardenia jasminoides Ellis. Can. J. Plant Sci., 78 (4)635-640.

Tsiros I. Haidouti C., Chronopoulou-Sereli, A., 1998. Airborne Fluoride Contamination of Soils and Olive Trees near an Aluminum Plant. Measurements and Simulations. Journal of Environmental Science and Health. A33(7): 1309-1324.

Tsiros, J., S. Elmaloglou, R. Ambrose. 1998. Comparative Study of Two Methods for Modeling Soil Water Regime in Agricultural Fields, Water Resour. Manage. 12(4): 285-293.

Tsiros, Ι. and Ambrose, R.B. 1998. Environmental Screening Modeling of Mercury in the Upper Everglades of South Florida, J. Environ. Sci. Health 33(4): 497-525.

Kamoutsis, A., Matsoukis, A. and Chronopoulou-Sereli, A. 1998. Interaction of micrometeorological factors and the growth retardant ‘triapenthenol’ on the growth of Gardenia jasminoides Ellis and Lantana camara L. Proceedings of the 4th  Panhellenic Conference on Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 22-25 September, 1998, Athens Vol. 3, Hellenic National Meteorological Service: 367-373.

1997

Chronopoulos J., C. Haidouti, A. Chronopoulou-Sereli, I. Massas, 1997. Variation in plant and soil lead and cadmium content in urban parks in Athens, Greece. The Science of the Total Environment. 196: 91-98.

Chronopoulou-Sereli A. 1997. “Der einfluss der bauweise und der grünflächen auf die wärmebelastung im gebiet grossathens”. Stadt und Grün, 46(12): 906-910.

Tsiros, J., 1997. Environmental Models for Assessing Impacts of Irrigated Agriculture on Aquatic Systems, Acta Hort. 449: 723-728.

Tsiros, J., S. Elmaloglou, R. Ambrose. 1997. Evaluation of Unsaturated Flow Methods In Agricultural Ecosystem Hydrology Models, Acta Hort. 449: 729-736.

Tsiros, Ι. and Ambrose, R.B. 1997. Environmental Fate Modeling of Mercury in the South Florida Upper Everglades. In: Proceedings of the 5th Conference on Environmental Science and Technology. Lekkas, Th. (Edit.), University of Aegean, Lesbos Vol A:573-580.

1996

Chronopoulos, J., Chronopoulou-Sereli, A., Papafotiou, M., 1996. Die Anpassungsfähigkeit von Ziergehölzen im Urbanen Bereich Athens. Gartenbauwissentschaft. 61(4). s.197-200.

 

Ambrose, R.B., K.J Shell, I. Tsiros. 1996. Screening Modeling Analysis of Mercury in the Everglades. In: Book of Abstracts. The 4th International Conference on Mercury as a Global Pollutant, 1996, Hamburg, Germany: 71.

Chronopoulos, J., Chronopoulou, K., 1996. Planning of green space and its contribution to environmental conditions in Athens. Intern. Symposium “Athens - Attica. Strategic planning of sustainable development” Athens:63.

Tsiros I. and A. Chronopoulou-Sereli, 1996. Use of Climate Data in Environmental Modeling. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου  Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 1996,. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία. Αθήνα.:264-269.

Χρονοπούλου-Σερέλη Α., Β. Γκούμα και Ι. Τσίρος, 1996. Τοποκλιματική έρευνα προσδιορισμού θέσεων παγετού ακτινοβολίας. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία. Αθήνα:135-140.

1995

Chronopoulos, J. und Chronopoulou-Sereli, A., 1995. Umweltsituation in Stadtgebieten Sudeuropas-das Beispiel Athen. The Urban Environment in Europe. Prospects for climate-oriented planning in European cities. EA.UE., Berlin: 54-56.

Γκούμα Β., Μαυρομμάτης Γ., Χρονοπούλου-Σερέλη Α, 1995. Εκτίμηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς με την αξιολόγηση των δασικών καυσίμων. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου. Τομ. Α.: 675-685.

Χρονόπουλος, Ι., Χαϊντούτη, Κ., Χρονοπούλου-Σερέλη, Α., 1995. Επίπεδα Ρb και Cd στο συγκροτημένο πράσινο στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μόλυβος Λέσβου, Τόμος Β.:426-436.

1994

Tsiros, I.X., R.B. Ambrose, Zakikhani, M. 1994. Mathematical Models for Controlling Pesticide Contamination in Surface and Ground Water Systems. Ανακοίνωση στο 2nd International Symposium on Ground Water Ecology, 27-30 March, 1994, Atlanta, Georgia, USA. (16 σελ., Πίν. 1, Σχήμ. 4).

Χρονοπούλου-Σερέλη Α., Γκούμα Β., 1994. Μετεωρολογικός κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς και ευφλεκτικότητα των δασικών καυσίμων στην Πάρνηθα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη.:121-131.

Χρονοπούλου-Σερέλη, Α., Χρονόπουλος, Ι., 1994. Τοποκλιματική έρευνα στην πεδιάδα της Μεσογαίας (Αττική) και αξιολόγησή της για γεωργική χρήση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.:77-85.

1993

Haidouti, C., Chronopoulou, A., Chronopoulos, J. 1993. Effects of Fluoride emmissions from industrie on the fluoride concentration of soils and vegetation. Biochemical Systematics and Ecology, Vol. 21, No 2:195-208.

 

Χρονοπούλου-Σερέλη Α., 1993. Θερμική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Λέσβος Τόμος Β:191-197.

Χρονοπούλου-Σερέλη Α., Χαϊντούτη Κ., 1993. Μετεωρολογικές παράμετροι και κατανομή φθοριούχων σε φύλλα ελιάς στην περιοχή του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου (Βοιωτία). Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Λέσβος. Τόμος Γ: 476-481.

1992

Chronopoulou-Sereli A., Kamoutsis A. and Chronopoulos J. 1992. Investigation of microclimate conditions in the Marathon area (Attica-Greece) and their evaluation for flower production. Proceedings of the First Panhellenic Conference on Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, May 1992, Thessaloniki, Greece, Aristotle University of Thessaloniki: 163-170.

1991

Chronopoulos J., und Chronopoulou-Sereli A., 1989. Urbanisation und Landwirtschaft in Attika. Ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο Okopolitik-Naturschutz in der Agrarlandschaft. Osnabruck. Δημοσιεύθηκε το 1991 στοVerh. Ges. f. Okologie. 19/3: 521-528.

Chronopoulou-Sereli A. and Chronopoulos J., 1989. Untersuchungen uber die Pb-Belastung der Vegetation in Lavreotiki. Ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο Stoff-Flusse in Okosystemen. Osnabruck. Δημοσιεύθηκε το 1991στο Verh. Ges. f. Okologie. Βd. 19/3: 223-228.

Chronopoulou-Sereli A. und Chronopoulos J. 1991. Umweltbelastung der Stadt Lavrion (Attika) und Umgebung durch ein Bleihuttenwerk. Natur und Landschaft. 66 Nr. 9: 442-443.

Haidouti C., Chronopoulou A., Chronopoulos J.,1991. Distribution of airborne Fluoride in Soils and natural vegetation around an Aluminium Production Plant. Zeitschrift fur Geomorphologie. Bd 83: 39-45.

Tsiros, I.X. 1991. Lake Water Management as a Tool for Control of the Littoral Zone: An Optimization Approach.In:1991 Georgia Water Resources. K. Hatcher (Ed.). The University of Georgia. ISBN 0-935835-02-4:166-169.

Tsiros, I.X. 1991. Mathematical Models for Assessing Nonpoint Source Pollution Impacts and Control. In: Environmental Hydraulics. Lee & Cheung (Eds.), Vol. 2, Balkema, Rotterdam. ISBN 90-5410-038-9: 1101-1106.

Tsiros, I.X. and M. Zakikhani. 1991. A Comparative Study of Mathematical Models for Migration of Pesticides in Surface and Subsurface Waters. In: 1991 Georgia Water Resources. K. Hatcher (Ed.), The University of Georgia. ISBN 0-935835- 02-4.:292-295.

Tsiros, I.X., R.B. Ambrose and L. Burns. 1991. Use of Computerized Mathematical Models for Assessing Aquatic Exposure to Pesticides. In: Meeting Abstract Volume, Paper No 95, 201st Meeting of the American Chemical Society (ACS), Agrochemicals Division, April 14-19, 1991, Atlanta, USA. The American Chemical Society, Washington. ISSN: 0065-7527.

1989

Χαϊντούτη Κ., Χρονοπούλου Α., Χρονόπουλος Ι., 1989. Επιβάρυνση των εδαφών και της θαμνώδους βλάστησης περιοχών της Β. Εύβοιας με Ni και Cr. Πρακτικά Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Μυτιλήνη. Τόμος Α. 604-613.

1988

Horbert M., Kirchgeorg A., Chronopoulou-Sereli A., Chronopoulos J., 1988. Impact of Green on the Urban Atmosphere in Athens. Kernforschungsanlage Julich. Scientific Series of the International Bureau, Βerlin :181.

1987

Horbert M., Kirchgeorg A., Chronopoulou-Sereli A., Chronopoulos J., 1987. “Einfluss von Grunflachen auf das Stadklima von Athen”. Berlin, 82 graph. Darst: 110.

1986

Chronopoulos, J., Chronopoulou-Sereli, A. 1986. Vegetationsentwicklung Schwermetalltolerante Halophyten im Industriebiet von Lavrion (Attika). Landschaft u. Stadt 18. 1:42-45.

Χρονοπούλου-Σερέλη, Α., Χρονόπουλος, Ι., Αθανασόπουλος, Α. 1986. Η περίοδος άνθησης αυτοφυών φυτών στη μελέτη του μικροκλίματος. Γεωργική Έρευνα 10, 2-3:281-288.

Chronopoulos, J., Chronopoulou-Sereli, A. 1984. “Schwermetalltoleranz von Crocus-Arisarum-und Cyclamenarten in Lavrion (Attika)”. Ανακοίνωση σε Διεθνές Συνέδριο (Schadstoffbelastung von Okosystemen). Stuttgart.Δημοσιεύτηκε το 1986 στο Verh. Ges. Okologie 14. Gottingen: 357-360.

1985

Χρονοπούλου-Σερέλη, Α., Χρονόπουλος, Ι., Ουζιέλ, Μ. 1985. Ο ρόλος της βλάστησης του Πεδίου του Άρεως στις θερμοϋγρομετρικές του συνθήκες. Γεωργική Ερευνα 9. 2. 311-318.

1983

Chronopoulou-Sereli, A., Chronopoulos, I., Horbert, M., Kirchgeorg; unter Mitarb. von A. Putzar, 1983. Stadtklimatische Untersuchungen in Athen. Schr. R. des Fachbereichs Landschaftsentwicklung der Technische Universitat Berlin, Nr. 17, 31 graph. Darst:168.

Chronopoulou-Sereli, A., I. Chronopoulos, I., Horbert, M., Kirchgeorg; unter Mitarb. von A. Putzar, 1983. Stadtklimatische Untersuchungen in Athen. Landschaft und Stadt. 15,(2):79-90.

Χρονόπουλος, Ι., Χρονοπούλου-Σερέλη, Α., 1983. Επιβάρυνση της βλάστησης των αστικών περιοχών από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Γεωργική Έρευνα, 7:246-254.

1982

Chronopoulos, I., Chronopoulou-Sereli, A., 1982. “Baumpflanzung im Mediterranen Stadtraum - Das Beispiel Athen”. Garten und Landschaft. 7:539-542.

 

Ερευνητικά Προγράμματα

-“Urban Biometeorology and Planning: an integration of field surveys and weather station data for the assessment of thermal perception and related health effects towards sustainable living environments” Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), General Secretariat for Research and Technology, 1st call of research projects for reinforcing postdoctoral researchers - Project number:146 (11/2018-11/2021). 
 
-“The Contribution of Small-Scale Urban Green Spaces to Adaptation of Cities to Climate Variability in the Mediterranean Basin” European Social Fund, Ministry of Development and Investments – 2nd call for research projects for new researchers – Project number: 5048918 (4/2020-6/2021).
 
 

Τηλεμετρικά συστήματα για την απομακρυσμένη συλλογή και μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων στο Δήμο Ναυπακτίας

 

Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του 1ου εξαμήνου όλων των Τμημάτων, πλην του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Μετεωρολογία». Οι προπτυχιακοί φοιτητές του 2ου εξαμήνου του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής διδάσκονται το υποχρεωτικό μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία» που περιλαμβάνει: στοιχεία Γενικής Μετεωρολογίας, αγρομετεωρολογικοί και κλιματικοί σταθμοί, όργανα και παρατηρήσεις, διαμόρφωση μικρομετεωρολογικών και μικροκλιματικών συνθηκών κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και στοιχεία αγροκλιματολογίας. Στο 9ο εξάμηνο οι προπτυχιακοί φοιτητές του ίδιου Τμήματος που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου διδάσκονται το υποχρεωτικό μάθημα «Αστική Οικολογία και Βιοκλιματολογία». Το αντικείμενο της Βιοκλιματολογίας περιλαμβάνει: μελέτη μικροκλίματος με κλασσικές και νέες μεθοδολογίες, αξιοποίηση βιοκλιματικών συνθηκών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, αστικό μικρόκλιμα - ρύπανση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (λεπτομέρειες για το αντικείμενο του κάθε μαθήματος βλέπε: «Ύλη Μαθημάτων»).

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής διδάσκονται το υποχρεωτικό μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία–Εισαγωγή στη Γεωργική Μικρομετεωρολογία». Στο 6ο εξάμηνο οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία» και στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας το μάθημα «Βιοκλιματολογία». Τέλος, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορούν να επιλέξουν στο 7ο εξάμηνο το μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία» (λεπτομέρειες για το αντικείμενο του κάθε μαθήματος: βλέπε: «Ύλη Μαθημάτων»). 

Σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια και καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου γίνονται εξετάσεις προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα που λαμβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση κάθε φοιτητή.

Το Εργαστήριο δέχεται φοιτητές για περιορισμένη περίοδο σπουδών (3-6 μήνες), στα πλαίσια του Προγράμματος Σωκράτης-Erasmus

Η ωριαία ανά εβδομάδα κατανομή των μαθημάτων που διδάσκονται από το προσωπικό του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Τίτλος μαθήματος

 

Τμήμα

 

Εξάμ.

 

Επίπεδο μαθήματος

Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θ

Ε

Μετεωρολογία

Όλα (πλην Αξιοπ. Φυσ. Πόρων)

1ο

Ε

2

2*

Γεωργική Μετεωρολογία

Φυτική Παραγωγή

2ο

Υ

2

2**

Γεωργική Μετεωρολογία-Εισαγωγή στη Μικρομετεωρολογία 

Αξιοποίηση Φυσ. Πόρων και Γεωργική Μηχανική

3ο

Υ

2

2***

Γεωργική Μετεωρολογία

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

6ο

Ε

2

2

Γεωργική Μετεωρολογία

Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη

7ο

Ε

2

2****

Βιοκλιματολογία

Γεωπονική Βιοτεχνολογία

8ο

Ε

3

2

Αστική Οικολογία και Βιοκλιματολογία

Φυτική Παραγωγή

9ο

Υ

3

2

Υ:Υποχρεωτικό, Ε: Επιλογής,

Θ: Θεωρία, Ε: Εργαστήριο, 

*: 2 ώρες x 6 τμήματα, **: 2ώρες x 4 τμήματα (κύκλοι Α και Β), *** 2ώρες x 3 τμήματα, **** 2ώρες x 2 τμήματα

 

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

 
1. ΠΜΣ: Αρχιτεκτονική Τοπίου
 
Το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας παρέχει εκπαίδευση στην εξειδίκευση «Αρχιτεκτονική Τοπίου» στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
 
        
1.1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
Υπεύθυνος Μαθήματος: Ιωάννης Τσίρος
 
1. Αστικό μικρόκλιμα και βιόκλιμα (urban microclimate and bioclimate). Κλίμα του στρώματος της αστικής κόμης (Urban Canopy Layer climate). Iσοζύγιο ενέργειας σε αστικές περιοχές (urban energy balance). Αστική θερμική νησίδα και αστική δροσερή νησίδα (Urban heat and cool islands). Θερμική αίσθηση και άνεση (Thermal sensation and comfort).
2. Βασικές αρχές και φιλοσοφία του βιοκλιματικού σχεδιασμού (Principles and philosophy of bioclimatic design). 
3. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ως συνάρτηση του μάκρο-, μέσο- και μικρο-κλίματος -  Εφαρμογές σε ξηρά-θερμά κλίματα με έμφαση στο μεσογειακό χώρο (Bioclimatic design as a function of macro-, meso-, and micro-climate - Applications in dry-warm/hot climates with focus on the Mediterranean area)
4. Μικροκλιματικές και βιοκλιματικές συνθήκες αστικών υπαίθριων χώρων (Microclimatic conditions and bioclimatic design of urban open spaces). Μετρήσεις πεδίου και εκτιμήσεις με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές (Field monitoring and estimations using advanced techniques). Παραδείγματα (Case Studies)
5. Στρατηγικές μικροκλιματικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού σε αστικούς χώρους (Microclimate and bioclimate design strategies in urban spaces) και στρατηγικές ανάσχεσης της αστικής θερμικής νησίδας (urban heat island mitigation strategies). Βλάστηση, τεχνικές σκίασης, τεχνικές χρήσης ύδατος, τεχνικές φυσικού αερισμού, υλικά και χρώματα, κλπ (Vegetation, Shading, Evaporative Cooling, Ventilation, Materials and colors, etc).
6. Μοντελοποίηση του αστικού μικροκλίματος και βιοκλίματος (urban microclimate and bioclimate modeling). Αρχές μοντελοποίησης περιβάλλοντος-Περιβαλλοντικά μοντέλα (Principles of environmental modeling – Environmental models). Μοντέλα αναλυτικά, ημι-αναλυτικά, αριθμητικά, κώδικες περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής (analytical, semi-analytical, numerical models, computational fluid mechanics (CFD) models). Λογισμικά εργαλεία και εφαρμογές τους στο βιοκλιματικό σχεδιασμό και στην αξιολόγηση βιοκλιματικών λύσεων (Software tools and applications in bioclimatic design and evaluation of bioclimatic scenarios). 
7. Ανάλυση, αξιολόγηση και χρήση βιοκλιματικών παραμέτρων αστικών υπαίθριων χώρων σε μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού και σε μελέτες ανάπλασης τμημάτων του αστικού ιστού (αστικά συμπλέγματα) (Analysis, evaluation and use of bioclimatic parameters of urban open spaces in city planning studies and in restoration studies of urban complexes)
 
 
 
 
2. ΠΜΣ: Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής 
 
Η διδακτέα ύλη και οι υπεύθυνοι των μαθημάτων του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας στα πλαίσια του ΠΜΣ Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής:
 
2.1 Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία 
 
    Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθηγητής Ι. Τσίρος.
Σύγχρονες τεχνικές μετρήσεων και επεξεργασίας μετεωρολογικών και κλιματικών παραμέτρων και αξιοποίηση τους στο σχεδιασμό έργων υποδομής. Χωροχρονική κατανομή και εκτίμηση μικροκλιματικών και βιοκλιματικών παραμέτρων. Πρότυπα πρόγνωσης τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων.
 
 
2.2 Τοποκλιματολογία 
 
       Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθηγητής Ι. Τσίρος.
Τοπόκλιμα-μικρόκλιμα. Μέθοδοι εκτίμησης τοποκλιματικών παραμέτρων σε αστικές, αγροτικές και δασικές περιοχές. Χρονικές και χωρικές κατανομές μικροκλιματικών παραμέτρων σε χαρακτηριστικούς τύπους αναγλύφων. Αξιοποίηση ιδιαίτερων συνθηκών τοποκλίματος σε χαρακτηριστικά έργα υποδομής. 
 
 
2.3 Ρύπανση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος
 
        Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθηγητής Καθηγητής Ι. Τσίρος 
Μεταβολές ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο κύκλος των ρυπογόνων ουσιών. Πηγές ρύπανσης. Εκπομπές ρύπων, όρια εκπομπών και επιπέδων ρύπανσης. Μετρήσεις συγκεντρώσεων ρύπων και σύγκριση με πρότυπα. Επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στοιχεία δυναμικής της ατμόσφαιρας και φαινόμενα μεταφοράς. Εφαρμογές περιβαλλοντικών μοντέλων στην πρόβλεψη της διάδοσης ατμοσφαιρικών ρύπων στον αέρα από πηγές ρύπων έργων υποδομής και φάσεις της τεχνικής μελέτης. Παραδείγματα μελετών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από έργα υποδομής σε αστικές και περιαστικές ζώνες.  
 
 
2.4 Μετεωρολογία Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 
        Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθηγητής Καθηγητής Ι. Τσίρος 
Διασπορά και διάχυση ρύπων στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα. Συσχέτιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης με μετεωρολογικές παραμέτρους. Εφαρμογές προγνωστικών μοντέλων αέριας ρύπανσης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους στα πλαίσια μελετών έργων υποδομής. Προσδιορισμός μετεωρολογικών συνθηκών που σχετίζονται με μέγιστες συγκεντρώσεις ρύπων, επίδραση ανέμου, τοπογραφίας και συνθηκών ατμοσφαιρικής ισορροπίας στις χρονικά μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα από εκπομπές σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με χαρακτηριστικά έργα υποδομής.  
 
 
2.5 Αντίξοα καιρικά φαινόμενα στα έργα υποδομής
 
        Υπεύθυνος μαθήματος: Επίκ. Καθηγητής Αθ. Καμούτσης
Χρονικές και χωρικές κατανομές ακραίων τιμών θερμοκρασίας αέρος (καύσωνας, παγετός), διεύθυνσης και έντασης ανέμου (ριπές ανέμου, θύελλες), υψών βροχής, χιόνος, χαλάζης και γεγονότων καταιγίδας. Εκτίμηση και πρόγνωση ξηρασιών, μετεωρολογικός κίνδυνος πυρκαγιών. 
 
 
2.6 Κλίμα και Φυτογεωγραφία
 
        Υπεύθυνος μαθήματος: Επίκ. Καθηγητής Αθ. Καμούτσης
Κλίμα, κλιματικές ταξινομήσεις, βασικοί κλιματικοί παράμετροι κατανομής βλάστησης. Χαρακτηριστική τυπική βλάστηση (climax vegetation) ως κλιματικός δείκτης. Βιόκλιμα. Χωρική κατανομή κλιματικών παραμέτρων και βλάστηση.  
 
 
 
3. ΠΜΣ: Καινοτόμες εφαρμογές στην αειφορική γεωργία, στη βελτίωση φυτών και στην αγρομετεωρολογία
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ MΕΤΕΩΡΟΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ανάλυση σύγχρονων τεχνικών των μετεωρολογικών μετρήσεων και επεξεργασία αγρομετεωρολογικών παραμέτρων. Σύγχρονες διατάξεις μετρητικών συστημάτων. Αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνικών αυτών   σε γεωργικές και φυσικές περιοχές.  Χωροχρονική κατανομή και εκτίμηση  αγρομετεωρολογικών παραμέτρων και πρότυπα πρόγνωσης των τιμών τους.

 

ΤΟΠΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Χρονικές και χωρικές κατανομές μικροκλιματικών παραμέτρων σε χαρακτηριστικές μορφές εδαφοκάλυψης. Διερεύνηση τοποκλιματικών συνθηκών σε φυτοκαλυμμένες και μη εκτάσεις και αξιοποίησή τους για γεωργική χρήση. Συνδυασμένη επίδραση της τοπογραφίας και της βλάστησης στη διαμόρφωση τοποκλιματικών συνθηκών γεωργικών και φυσικών περιοχών. Τοποκλιματικές συνθήκες χαρακτηριστικών γεωργικών περιοχών της Ελλάδας.

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Κύκλοι μεταβλητότητας του κλίματος με έμφαση στη Μεσογειακή λεκάνη. Φαινολογία και κλιματική μεταβλητότητα. Παράμετροι κλιματικής μεταβλητότητας σε συνδυασμό με περιγραφικές παραμέτρους φυσιολογίας-μορφολογίας φυτών, εδαφολογικά χαρακτηριστικά και καλλιεργητικές μεθόδους. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανόδου CO2, ανόδου θερμοκρασίας αέρα και μείωσης βροχομετρικής δίαιτας.

 

ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Ενεργειακό ισοζύγιο κοντά στο παρεδάφιο στρώμα του αέρα, κατακόρυφη κατανομή μικρομετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία αέρος, ταχύτητα ανέμου κ.ά.) σε φυτοκαλυμμένες και μη περιοχές, υπεράνω μέσα και κάτω από την φυτοκόμη, θερμοκρασία και υγρασία εδάφους και μεταφορά θερμότητας, στρωτή και τυρβώδης ροή, θεωρίες της τύρβης.

 

ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Ανάλυση της αμφίδρομης επίδρασης των ατμοσφαιρικών συνθηκών στις διαδικασίες της Γεωπονίας. Εμβάθυνση σε βιοκλιματικούς και βιομετεωρολογικούς δείκτες που σχετίζονται με το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο καθώς και με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων σε παραγωγικά γεωπονικά περιβάλλοντα. Χωρική και χρονική κατανομή των βιοκλιματικών/βιομετεωρολογικών παραμέτρων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους που σχετίζονται με παραγωγικές δραστηριότητες.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία πολυφασματικών εικόνων από δορυφορικά συστήματα  που σχετίζονται με γεωπονικές εφαρμογές. Αξιοποίηση πολυφασματικών και θερμικών επίγειων ή εναέριων συστημάτων επίβλεψης του εδάφους για χρήση σε γεωπονικές εφαρμογές. Αξιοποίηση G.I.S. και σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών.

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία χαρτών καιρού επιφανείας και ισοβαρικών επιφανειών. Ερμηνεία και ανάλυση της δημιουργίας, εξέλιξης και διάλυσης των καιρικών συστημάτων πάνω από γεωργικές περιοχές και εφαρμογές τους στον Ελλαδικό χώρο. Γεωργικές προειδοποιήσεις, μέθοδοι και τεχνικές πρόβλεψης προσβολών από ασθένειες και εχθρούς των καλλιεργειών με τη χρήση αγρομετεωρολογικών παραμέτρων.  

 

ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΫΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αγρομετεωρολογική – αγροϋδρολογική προσομοίωση και μοντελοποίηση. Βασικά μοντέλα βροχόπτωσης-απορροής  σε γεωργικές και δασικές περιοχές. Κατηγορίες και ταξινόμηση μοντέλων. Διαχείριση ελλειμματικού νερού και ακραίων συνθηκών. Εφαρμογές επιλεγμένων και πιστοποιημένων μοντέλων σε χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης (case studies) γεωργικών περιοχών.  

 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Ο ρόλος των μετεωρολογικών παραμέτρων στην ευφλεκτικότητα των δασικών καυσίμων και στην εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών. Μέθοδοι και δείκτες εκτίμησης κινδύνου έναρξης δασικής πυρκαγιάς, χωροχρονική εκτίμηση του μετεωρολογικού κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς σε φυσικές και μη περιοχές. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι εκτίμησης και πρόβλεψης των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεις τους με έμφαση στις αγροτικές περιοχές. Μέθοδοι και μέτρα αντιμετώπισης των αντίξοων φαινομένων με σκοπό την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των αντίστοιχων υποδομών. Μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, ανάλυση επικινδυνότητας.


Μεταπτυχιακές διατριβές

 
Ζελιώτη, Χ., 2014. Αξιολόγηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς αστικών οικιστικών συγκροτημάτων με μικρής κλίμακας χώρους πρασίνου.
 
Χριστοπούλου, Β., 2014. Μικροκλιματική και βιοκλιματική συμπεριφορά χαρακτηριστικών μικρών υπαίθριων χώρων του αστικού περιβάλλοντος. Μετρήσεις και προσομοιώσεις.
 
Λαϊάκη Μ., 2013. Συγκριτική μελέτη προσομοιώσεων υπολογιστικού μοντέλου υδατικού ισοζυγίου σε περιοχές με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και εδαφοϋδρολογικά χαρακτηριστικά
 
Ρηγοπούλου, Δ., 2013. Βιοκλιματική συμπεριφορά υπαίθριων αστικών χώρων με βλάστηση και εφαρμογές στο σχεδιασμό τους.
 
 
Τσαρτσάλη, Ε., 2011. Συμβολή στο σχεδιασμό υπαίθριων αστικών χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια.
 
Ρέππας, Δ., 2011. Διερεύνηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς χώρων πρασίνου εντός του αστικού περιβάλλοντος.
 
Κουτελίδα, Α., 2010. Ανάλυση και εκτίμηση θερμοκρασιών εδάφους.
 
Τσέλιου Α., 2009. Συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή βιοκλιματικών δεικτών για την εκτίμηση της επίδρασης κλιματικών αλλαγών στη χρήση ανοιχτών χώρων εντός του αστικού περιβάλλοντος.
 
Καζάνα Α., 2008. Συνθήκες θερμοκρασίας αέρα σε αστικές χαράδρες των Αθηνών.
 
Χασάπης Π., 2007. Χωροχρονικές μεταβολές της θερμοκρασίας αέρα εντός του στρώματος της αστικής κόμης
 
Δρούλια, Φ., 2006. Πρόγνωση θερμοκρασίας εδάφους.
 
Ρήγα Μ., 2010. Διερεύνηση βιοκλιματικών συνθηκών περιοχών του λεκανοπεδίου της αττικής με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας.
 
Πετρουλέα Β. 2010. Έρευνα συνθηκών θερμικής αίσθησης σε περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας.
 
Γεωργίου Κ., 2008. Αξιολόγηση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε φυσικό και σε τεχνητό αίθριο με την εφαρμογή γεωστατιστικής μεθόδου και τη χρήση του λογισμικού-μοντέλου RayMan. 
 
Μανώλη Ε., 2008. Διερεύνηση βιοκλιματικών συνθηκών και προοπτικές ανάπτυξης στα Γεράνεια Όρη. 
 
Τσαγγούρη Ε., 2008. Εκτίμηση βιομετεωρολογικών δεικτών στην ευρύτερη περιοχή του άλσους της Ν. Φιλαδέλφιας.
 
Οικονόμου Δ., 2007. Βιομετεωρολογικές συνθήκες φυτοκαλυμμένου δώματος στον αστικό ιστό και η συμβολή του στον περιβάλλοντα χώρο. Το παράδειγμα του Μεγάρου Μουσικής.
 
Χαραλαμπόπουλος, Ι., 2006. Εκτίμηση βιομετεωρολογικών δεικτών σε φυτοκαλυμμένους και μη χώρους .
 
Κοντόβα Σ., 2005. Θερμική συμπεριφορά φυτοκαλυμμένων επιφανειών του αστικού χώρου σε συνάρτηση με το σχεδιασμό τους. 
 
Τσουμαράκης Χ., 2004. Η Φυτοκάλυψη των κτιρίων και η Βιοκλιματική της προσφορά στο αστικό περιβάλλον.
 
Λιακάκης, Ε., 2004. Έρευνα βιοκλιματικών συνθηκών διαφόρων μορφών αστικού πρασίνου.
 

 

Μετεωρολογικοί σταθμοί

Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός Βοτανικού (Αθηνών)

Ο Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός

Ο Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός (Α.Μ.Σ.) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991 και είναι άμεσα προσβάσιμος για λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ). Τα μετεωρολογικά δεδομένα του Σταθμού αυτού που συλλέγονται, κατόπιν κατάλληλου ελέγχου ποιότητας και επεξεργασίας, δημοσιοποιούνται με τη μορφή Ετήσιων Δελτίων και καλύπτουν τις ερευνητικές ανάγκες τόσο του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος, όσο και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα Δελτία αυτά καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1991-2001 και διατίθενται από το Εργαστήριο σε κάθε ενδιαφερόμενο, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως (Υπηρεσίες Παροχής Δεδομένων). Τα δεδομένα αρχείου είναι επίσης διαθέσιμα σε συνοπτική μορφή (δείγμα ιστορικού αρχείου του Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού και πρόσβαση στα διαθέσιμα σχετικά αρχεία του Σταθμού). Τα μετεωρολογικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Αυτόματο Σταθμό αναφέρονται στη θερμοκρασία (οC) και τη σχετική υγρασία (%) του αέρα σε ύψος 1,5 και 3,0 m από την εδαφική επιφάνεια, στη θερμοκρασία του εδάφους (οC) σε βάθος 2, 5, 10, 20 και 30 cm, στην υγρασία του εδάφους σε βάθος 10, 20, 30 και 40 cm, στη θερμοκρασία του γυμνού και του χλοερού εδάφους (οC), στην ατμοσφαιρική πίεση (mbar), στην ταχύτητα, τη ριπή (m·sec-1) και τη διεύθυνση του ανέμου σε ύψος 3,0 και 10,0 m από την εδαφική επιφάνεια, στο ύψος βροχής (mm), στη διάρκεια της ηλιοφάνειας (min), στην ολική ηλιακή ακτινοβολία (W·m-2), την ολική και τη διαχεόμενη φωτοσυνθετικά ενεργό ακτινοβολία (μ·mol·m-2·sec-1), στην καθαρή ακτινοβολία (W·m-2), στη ροή εκπεμπόμενης από το έδαφος θερμότητας (W ·m-2) μετρούμενη από τρεις αισθητήρες και την ύγρανση της φυλλικής επιφάνειας.


Ο Κλασικός Μετεωρολογικός Σταθμός («Σταθμός Βοτανικού» ή «Σταθμός Αθηνών»)

Ο Σταθμός αυτός είναι Α΄ Τάξεως και ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Ν. Κρητικό σχεδόν παράλληλα με την ίδρυση του Εργαστηρίου Φυσικής και Μετεωρολογίας. Ο Σταθμός εγκαταστάθηκε μέσα στον περίβολο του κτήματος της Γεωπονικής Σχολής σε περιφραγμένο με συρματόπλεγμα χώρο έκτασης 10,0 m x 10,0 m (Γεωγραφικό Πλάτος 37ο 58΄ 55΄΄, Γεωγραφικό Μήκος 23ο 32΄ 14΄΄, Υψόμετρο 30,0 m). H κανονική λειτουργία του Σταθμού αυτού και η λήψη συστηματικών παρατηρήσεων άρχισε τον Οκτώβριο του 1929, όταν διορίσθηκε σε θέση Τακτικού Επιμελητού του Εργαστηρίου ο μετέπειτα Καθηγητής Μετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Β. Κυριαζόπουλος. Από τον Οκτώβριο του 1929 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1931, οι παρατηρήσεις εκτελούνταν στις 8ω και 14 ω, ενώ από τον Ιανουάριο του 1932 προσλήφθηκε ημερομίσθιος παρατηρητής, όποτε και ξεκίνησε η παρατήρηση, επιπλέον, της 20 ω.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του  ο Σταθμός περιελάμβανε τα εξής όργανα:

1.      Υδραργυρικό βαρόμετρο Fortin, κατασκευής Ducretet et Cie Paris.

2.      Μεταλλικό βαρογράφο, κατασκευής J. Richard, Paris.

3.      Ζεύγος ακροβαθμίων θερμομέτρων αέρος, κατασκευής R. Fuess.

4.      Ψυχρόμετρο (θερμόμετρο R. Fuess).

5.      Θερμοϋγρογράφο αέρος

6.      Εξατμισίμετρο Wild, κατασκευής Latubreht.

7.      Σειρά θερμομέτρων εδάφους (Fuess) τοποθετημένα σε βάθη 0,05, 0,10, 0,15, 0,30 και 0,45 m. από την επιφάνεια γυμνού εδάφους.

8.      Ζεύγος ακροβαθμίων θερμομέτρων τοποθετημένων στην επιφάνεια γυμνού εδάφους.

9.      Ζεύγος ακροβάθμιων θερμομέτρων τοποθετημένων στην επιφάνεια εδάφους καλυμμένου με χλόη ύψους 15 cm και ελαχιστοβάθμιο θερμόμετρο πάνω από την επιφάνεια της χλόης και στο ύψος αυτής.

10.   Ζεύγος μεγιστοβάθμιων ακτινομέτρων, κατασκευής R. Fuess.

11.   Ηλιογράφο Campell, κατασκευής R. Fuess.

12.  Δεκαπλασιαστικό βροχόμετρο 70 mm

13.   Βροχογράφο Hellmaun ημερήσιας περιστροφής, κατασκευής R. Fuess.

14.  Λεκάνες εξατμίσεως ύδατος στην ύπαιθρο.

15.  Δροσογράφο και δροσόμετρο

16.   Ανεμοδείκτη

17.  Ανεμογραφικά όργανα, κατασκευής Richard.

18.   Θερμόμετρα φρεάτων (Θερμομετρήσεις ανά δεκαήμερο) 

Ο Μετεωρολογικός κλωβός ήταν κιγκλιδωτός, διαστάσεων 1,15 x 1,15 x 1,15 m (τύπου Stevenson) και στο εσωτερικό του βρίσκονταν τα όργανα υπ. αριθμ. 3 έως 6. Τα όργανα υπ. αριθμ. 7 έως 15 βρίσκονταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Τα ανεμογραφικά όργανα και ο ανεμοδείκτης (όργανα υπ. αριθμ. 16 και 17) ήταν τοποθετημένα πάνω σε ιστό εγκατεστημένο σε κτίριο των γραφείων της Γεωπονικής Σχολής που βρισκόταν δίπλα στο χώρο του Μετεωρολογικού Σταθμού και σε ύψος 13,0 m από την επιφάνεια του εδάφους. Τέλος, τα υπ΄ αριθμ. 1 και 2 όργανα λειτούργησαν στην αίθουσα ασκήσεων Φυσικής του Εργαστηρίου. Σήμερα τα αντίστοιχα όργανα λειτουργούν, όπως και στις περιπτώσεις των Μετεωροσκοπείων, σε ειδικό χώρο του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (‘Αίθουσα Βαρομέτρων’).

 

Ο Κλασικός Μετεωρολογικός Σταθμός της Γεωπονικής Σχολής («Σταθμός Βοτανικού») τη δεκαετία του 1930.

 

Τα ανεμογραφικά όργανα και ο ανεμοδείκτης τοποθετημένα πάνω σε ιστό εγκατεστημένο σε κτίριο των γραφείων της Γεωπονικής Σχολής που βρισκόταν δίπλα στο χώρο του Μετεωρολογικού Σταθμού και σε ύψος 13,0 m από την επιφάνεια του εδάφους.

Σήμερα, ο Σταθμός αυτός καλύπτει επίσης τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτελούν μετεωρολογικές μετρήσεις και παρατηρήσεις. Παράλληλα εντός του χώρου του Σταθμού αυτού έχει εγκατασταθεί Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός μέτρησης χαρακτηριστικών μετεωρολογικών παραμέτρων στα πλαίσια εκτέλεσης πειραμάτων με ερευνητικό χαρακτήρα. Τα πειράματα αυτά αφορούν κυρίως την επίδραση των μετεωρολογικών παραμέτρων στην ανάπτυξη φυτών, καθώς επίσης και την αξιολόγηση τεχνικών σκίασης σε πιλοτική βάση που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα βελτίωσης των μικροκλιματικών και βιοκλιματικών συνθηκών εντός του αστικού περιβάλλοντος. 

 
Θερμοκρασία αέρα (μέση μηνιαία, απόλυτα μέγιστη, απόλυτα ελάχιστη) στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς Πάρνηθας και Βοτανικού κατά το 1934, έτος με ιστορικό καύσωνα (24 Ιουλίου).
(Επιλέξτε την εικόνα για μεγέθυνση).

 

Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Πάρνηθας

Ο ιστορικός πλέον αυτός Μετεωρολογικός Σταθμός του Εργαστηρίου («Σταθμός Πάρνηθος»), ιδρύθηκε και λειτούργησε από το 1933 με τη συνεργασία της Γεωπονικής Σχολής και του Σανατορίου «Σανατόριο Γ. Φούγκ και Γ. Σταύρου» στην Πάρνηθα. Εγκαταστάθηκε εντός της περιοχής του Σανατορίου που ήταν υπό την διεύθυνση του ιατρού Ι. Βεγκλίδη (Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 08΄ 46΄΄, Γεωγραφικό Μήκος 23ο 42΄ 52΄΄ και υψόμετρο 1000 m). 

 Ο σκοπός του Σταθμού αυτού ήταν τριπλός:

  •       η εξυπηρέτηση του Σανατορίου από την άποψη των μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων
  •       η γνώση των κλιματικών στοιχείων του γεωγραφικά υψηλότερου, μόνιμα τότε κατοικούμενου, σημείου της Αττικής
  •      η παροχή μετεωρολογικών δεδομένων για τη μελέτη δοκιμαστικών καλλιεργειών φυτών μεγάλης καλλιέργειας σε παρακείμενο πειραματικό αγρό («Ξερολίβαδο») που ήταν υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Σ.                                    
         Παπανδρέου του Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Γεωργίας της Γεωπονικής Σχολής.
O Μετεωρολογικό Σταθμός Πάρνηθας τη δεκαετία του 1930 μαζί με τον πρώτο παρατηρητή Δ. Αθανασόπουλο
Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Πάρνηθας τη δεκαετία του 1930 μαζί με τον πρώτο παρατηρητή Δ. Αθανασόπουλο.  
 

Ο Μετεωρολογικός κλωβός του Σταθμού Πάρνηθας ήταν κιγκλιδωτός, μικρού μεγέθους (τύπου Stevenson) και τοποθετημένος σε αρκετή απόσταση από το κτίριο του Σανατορίου σε επαρκώς ανοικτό χώρο. Οι παρατηρήσεις εκτελούνταν από εσωτερικό ιατρό του Σανατορίου (πρώτος παρατηρητής ήταν ο Δ. Αθανασόπουλος) και ο Σταθμός περιελάμβανε τα εξής όργανα:

            1. Βαρογράφο μεταλλικό, κατασκευής J. Richard Paris.

            2. Ζεύγος ακροβαθμίων θερμομέτρων, κατασκευής  R. Fuess.

            3. Ψυχρόμετρο, με θερμόμετρα κατασκευής  R. Fuess.

            4. Θερμογράφο, κατασκευής J. Richard.

            5. Υγρογράφο, κατασκευής J. Richard.

6. Δεκαπλασιαστικό βροχόμετρο των 100 mm, εγχώριας κατασκευής.

7. Κατά-θερμόμετρο με το οποίο γίνονταν μέτρηση της κατά-τιμής στον εξώστη των ασθενών καθημερινώς στις 14:00. 

Ιστορικά στοιχεία του Σταθμού αυτού υφίστανται από τη συστηματική έναρξη της λειτουργίας του το 1930 έως και το 1964, όπου σταμάτησε η λειτουργία του.

 

Θερμοκρασία αέρα (μέση μηνιαία, απόλυτα μέγιστη, απόλυτα ελάχιστη) στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς Πάρνηθας και Βοτανικού κατά το 1934, έτος με ιστορικό καύσωνα (24 Ιουλίου).
(Επιλέξτε την εικόνα για μεγέθυνση).

 

Ιστορικός Μετεωρολογικός Σταθμός Βούλας

Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Βούλας

Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Βούλας είναι ο δεύτερος ιστορικός πλέον Μετεωρολογικός Σταθμός του Εργαστηρίου. Ιδρύθηκε και λειτούργησε από το 1938 με τη συνεργασία της Γεωπονικής Σχολής και του Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» στη Βούλα Αττικής. Να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» λειτουργούσε από το 1921 ως Σανατόριο για τη θεραπεία της φυματίωσης των οστών, των αρθρώσεων και του ραχιτισμού (κυρίως παιδιών) στον ίδιο χώρο που λειτουργεί και σήμερα (κτήμα 110 στρεμμάτων στην παραθαλάσσια περιοχή της Βούλας), ενώ το 1948 εξελίχθηκε σε Γενικό Ορθοπεδικό Νοσοκομείο. 

Ο σκοπός του Σταθμού αυτού ήταν κατά κύριο λόγο η εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου και κυρίως του Σανατορίου από την άποψη των μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων αλλά και η γνώση των κλιματικών στοιχείων μιας περιοχής με υψόμετρο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. 

Ο Μετεωρολογικός κλωβός του Σταθμού Βούλας ήταν κιγκλιδωτός, μικρού μεγέθους (τύπου Stevenson) και εγκατεστημένος μέσα στην περιοχή του Νοσοκομείου. Οι παρατηρήσεις εκτελούνταν από εσωτερικό ιατρό του Νοσοκομείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αρκετών ετών στις μετρήσεις των τυπικών μετεωρολογικών παραμέτρων, συμπεριλήφθησαν και μετρήσεις θερμοκρασίας του θαλάσσιου ύδατος καθώς επίσης και παρατηρήσεις της κατάστασης της επιφάνειας της θάλασσας.

Ιστορικά στοιχεία του σταθμού αυτού υφίστανται από τη συστηματική έναρξη της λειτουργίας του το 1938 έως και το 1964, όπου σταμάτησε η λειτουργία του.

 

Πορεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας αέρος (οC) και της σχετικής υγρασίας (%) στους σταθμούς Βοτανικού, Πάρνηθας και Βούλας κατά το 1ο δεκαήμερο Ιουλίου του έτους 1940.
(Επιλέξτε την εικόνα για μεγέθυνση).

 

Αξιολόγηση

Είσοδος