Αρχική

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας ιδρύθηκε το 1973. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Ζερβάκης.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου διδάσκει τα μαθήματα Γενική Μικροβιολογία, Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών, Μικροβιολογία Εδάφους, Μικροοργανισμοί και Αειφόρος Γεωργία, Αρχές Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημεία. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του εργαστηρίου αφορούν την περιβαλλοντική μικροβιολογία, τη μοριακή οικολογία μικροοργανισμών, τη βιοποικιλότητα, ταξινόμηση και φυλογενετική μικροοργανισμών, τη μυκητολογία, τις αλληλεπιδράσεις μικροοργανισμών και φυτών, τη γονιδιωματική, πρωτεομική και μεταβολομική των μικροοργανισμών, τη μοριακή βιολογία και φυσιολογία των μικροοργανισμών, τη βιοτεχνολογία μικροοργανισμών και την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών, την ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργικών και αγροβιομηχανικών αποβλήτων, την καλλιέργεια μανιταριών κλπ

Καθηγητής
2105294341
zervakis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294355
2105294344
dgeorga@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294351
2105294344
chatzipavlidis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294346
2105294344
tampakaki@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294345
mdimou@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294353
2105294344
bmic7kei@aua.gr
ΕΤΕΠ
2105294309
papa@aua.gr

Αξιολόγηση

Είσοδος