Αρχική

Τίτλος: Αστική και Περιαστική Οικολογία

Γεράσιμος Αράπης
, Κωνσταντίνος Σαϊτάνης , Γεώργιος Παπαδούλης , Παναγιώτης Τρίγκας
3
1
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Ανάλυση των κυριότερων ειδών οικοσυστημάτων και των χαρακτηριστικών τους. Περιγραφή και ανάλυση της πληθυσμιακής κατανομής ειδών της χλωρίδας και πανίδας και προσδιορισμός της οικολογικής τους αξίας. Ζώνες βλάστησης της Ελλάδας, γεωγραφική εξάπλωση και κλιματικά χαρακτηριστικά κάθε ζώνης. Σημαντικότεροι τύποι οικοτόπων κάθε ζώνης. Αντιπροσωπευτικά φυτικά είδη των διαφόρων τύπων οικοτόπων. Μορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών. Χρήσεις και αρχές διαχείρισης κάθε τύπου οικοσυστήματος. Βιώσιμος και οικολογικός σχεδιασμός αστικών και περιαστικών περιοχών. Αστικοποίηση - Ιστορική Ανασκόπηση. Αρχές αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Αειφόρος κατανάλωση – Αειφόρος ανάπτυξη. Φυσικά οικοσυστήματα και αστικά οικοσυστήματα: Σύντομη περιγραφή με έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Αστική ανάπτυξη και αλλαγές/αλλοιώσεις του Τοπίου. Κατακερματισμός οικοσυστημάτων. Βιοποικιλότητα και αστικά οικοσυστήματα. Παραδείγματα προστασίας και αύξησης της βιοποικιλότητας στις πόλεις. Αστική ρύπανση με έμφαση: α) στην ηχορύπανση και φωτορύπανση και στη χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών για την αντιμετώπισή τους, β) διαχείριση αποβλήτων – σύντομη παρουσίαση μεθόδων διαχείρισης, γ) διαχείριση ρυπασμένων περιοχών - φυτοεξυγίανση (phytoremediation): χρήση φυτών στην απορρύπανση. Ατμοσφαιρική ρύπανση: αέρια και σωματιδιακή ρύπανση - επιπτώσεις στα φυτά. Βιοδείκτες, βιομετρητές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επικίνδυνοι ρύποι για την υγεία του ανθρώπου, με έμφαση στη ρύπανση εσωτερικών χώρων (κατοικίες, κτίρια γραφείων, μέσα μαζικής μεταφοράς).

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω ανάθεσης βιβλιογραφικών εργασιών και εργασιών σχετικών με το σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση φυτεύσεων βασιζομένων σε οικολογικές αρχές.