Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Μεταπτυχιακά Θέματα Οικολογίαs (Μεταπτ. Ε.Φ.Π.)

Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
, Αργυρώ Φαντινού
5
2
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  1. Αλληλεπιδράσεις ατόμων και ειδών. Προχωρημένα υποδείγματα προσομοίωσης (μοντέλων) οικολογικών σχέσεων.
  2. Μέθοδοι εκτίμησης πληθυσμιακών μεγεθών και βιοποικιλότητας. Η σχέση αριθμού ειδών-έκτασης.
  3. Ομοιότητα βιοκοινοτήτων. Μέθοδοι ταξινόμησης (cluster) και ιεράρχησης (ordination).
  4. Εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης οικολογικών δεδομένων (Bootstrapping, Monte Carlo, randomization, Jacknife, κ,λ.π.).
  5. Οικολογία συμπεριφοράς των οργανισμών (behavioural ecology). Βιολογικοί ρυθμοί. Επιλογή ενδιαιτήματος, Συμπεριφορά ερωτοτροπίας. Χωροκρατική συμπεριφορά. Ομαδική διαβίωση.
  6. Οικοσυστήματα και διαταραχές. Τύποι διαταραχών και χαρακτηριστικά. Χωρική ετερογένεια και διαταραχή. Η έννοια της οικολογικής ισορροπίας. Σταθερότητα και ταλαντώσεις στα γεωργικά οικοσυστήματα.
  7. Οικολογία και διαχείριση της άγριας ζωής (χλωρίδα-πανίδα) (Ecology and management of wildlife).
  8. Καταστροφές και διαταραχές ενδιαιτημάτων. Γεωργική γη και άγρια ζωή. Διαχείριση δασών και άγρια ζωή. Διαχείριση νερών και άγρια ζωή.
  9. Δασικές πυρκαγιές  και άγρια ζωή