Αρχική

Τίτλος: Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος (5ο εξαμ.)

Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
, Γεράσιμος Αράπης
3
5
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Γενικές έννοιες του βιοτικού και αβιοτικού Περιβάλλοντος. Διαταραγμένο βιοτικό-αβιοτικό περιβάλλον φυσικών, ημιφυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων (π.χ. διαβρώσεις εδαφών - ερημοποίηση, αίτια και συνέπειες με έμφαση στις συνέπειες στη γεωργία). Ρύπανση αέρα, εδάφους, χερσαίων υδάτων και θάλασσας. Μορφές ρυπάνσεων (αέρια, σωματιδιακή, οργανικών ενώσεων, θερμική ρύπανση, ηχητική ρύπανση, ρύπανση με ραδιονουκλεΐδια). Επιπτώσεις της ρύπανσης στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, στα όρια της χώρας-κράτους και σε διεθνή κλίμακα. (Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα καλλιεργούμενα φυτά και στα γεωργικά και φυσικά οικοσυστήματα – οικονομικές συνέπειες. Εκτίμηση της φυτοτοξικότητας των ρύπων). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Γεωργία, Αστικοποίηση, Βιομηχανικές δραστηριότητες, εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, πετρελαίου, μεγάλα έργα, κ.λ.π.). Μέθοδοι παρακολούθησης-καταγραφής (monitoring) και εκτίμησης των διαταραχών, αλλοιώσεων και καταπονήσεων σε επίπεδο είδους, βιοκοινότητας, οικοσυστήματος. Εφαρμογές βιοδεικτών-βιομετρητών. (Η χρήση των φυτών στην παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση τους ως βιοδεικτών). Παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές. Αρχές και μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος. Διαχείριση (Ανασύσταση-Αποκατάσταση) διαταραγμένων ή κατεστραμμένων φυσικών και ημιφυσικών περιοχών και οικοσυστημάτων. Βιοεξυγίανση (bioremediation) - φυτοεξυγίανση (phytoremedation) διαταραγμένων οικοσυστημάτων. (Η χρήση των φυτών στην απορρύπανση και αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών). Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές (Εθνικοί δρυμοί, Υγρότοποι, κ.λ.π.). Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Μεθοδολογίες Διερεύνησης. Αρχές Αειφορικής Ανάπτυξης. Παγκοσμιοποίηση και αειφορική ανάπτυξη. Εθνικό και Διεθνές Νομικό Πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας των “χαρακτηρισμένων” και προστατευόμενων φυσικών και ημιφυσικών περιοχών.