Αρχική

Τίτλος: Οικολογία & Βιοκλιματολογία Αστικού Περιβάλλοντος (9ο εξαμ.)

Γεράσιμος Αράπης
5
9
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Ι. Οικολογία Αστικού Περιβάλλοντος, (Διδάσκων: Αράπης Γεράσιμος, Καθηγητής)

Ιστορική ανασκόπηση της αστικοποίησης και σύγχρονες τάσης αντιμετώπισης των αστικών- περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το ανθρωπογενές αστικό οικοσύστημα και οι επιπτώσεις του στα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα. Μέθοδοι εκτίμησης των επιπτώσεων των αστικών δραστηριοτήτων στα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα. Χλωρίδα και πανίδα του Αστικού Οικοσυστήματος και οι τύποι καταπόνησής τους. Εφαρμογές της οικολογικής γνώσης στην οργάνωση και συντήρηση των αστικών, περιαστικών και Εθνικών Πάρκων (με την διεθνή έννοια του όρου). Φυτά και ζώα βιομετρητές ή βιοδείκτες της αστικής και βιομηχανικής ρύπανσης. Αρχές διαχείρισης των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Αρχές και διαδικασίες παραγωγής πόσιμου νερού. Παράμετροι ποιότητας νερού διαφόρων χρήσεων.

ΙΙ. Βιοκλιματολογίας Αστικού Περιβάλλοντος (Διδάσκων: Τσίρος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής)

Ιστορική εξέλιξη και αντικείμενο της βιοκλιματολογίας. Ειδικοί σταθμοί, όργανα, παρατηρήσεις, βιοκλιματικοί δείκτες ταξινόμησης. Μελέτη μικροκλίματος με κλασικές με κλασικές και νέες μεθοδολογίες. Αστικό μικροκλίμα - ρύπανση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Φαινόμενο θερμοκηπίου. Βιοκλιματικές συνθήκες φυτοκαλυμμένων επιφανειών αστικού χώρου. Μικροκλιματική συμπεριφορά κτηρίων. Σχέσεις αστικού πρασίνου και δόμησης. Περιαστικό πράσινο και επίδραση στο αστικό περιβάλλον. Προστασία προ- και περιαστικού πρασίνου - μετεωρολογικός κίνδυνος - ευφλεκτικότητα βλάστησης. Αξιοποίηση βιοκλιματικών συνθηκών στο σχεδιασμό. Συνέπειες - αποτελέσματα.