Αρχική

Τίτλος: Διαχείριση Οικοσυστημάτων (Μεταπτ. Α.Φ.Π.)

Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
, Αργυρώ Φαντινού
3
2
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

Ενδοειδικές & διαειδικές αλληλεπιδράσεις.

Μέθοδοι εκτίμησης πληθυσμιακών μεγεθών  – φέρουσα ικανότητα οικοσυστημάτων  – αειφορία.

Βιοποικιλότητα – δείκτες βιοποικιλότητας – Διατήρηση και διαχείριση. βιοποικιλότητας – hot-spots - Εισβάλοντα-ξενικά είδη..

Μέθοδοι μέτρησης της βιοποικιλότητας  – Τεχνικές πεδίου.

Ομοιότητα βιοκοινοτήτων.

H βιοθέση (οικολογικός θώκος) ενός οργανισμού σε ένα οικοσύστημα – μέθοδοι μέτρησης.

Χωρική ετερογένεια και διαταραχή οικοσυστημάτων.

Τύποι & χαρακτηριστικά διαταραχών – ανθρωπογενείς διαταραχές.

Η έννοια της οικολογικής ισορροπίας.

Σταθερότητα & ταλαντώσεις σε γεωργικά οικοσυστήματα.

Οικολογικός και εξελικτικός χρόνος.

Οικολογία & διαχείριση άγριας ζωής – κινδυνεύοντα είδη.

Αρχές της Οικολογίας Τοπίου (Landscape Ecology).

Αρχές της Οικολογίας Αποκατάστασης (Restoration Ecology).

Παρακολούθηση και καταγραφή περιβαλλοντικών αλλαγών –  Βιοδείκτες – Βιομετρητές.

Κατακερματισμός οικοσυστημάτων  – Οικολογικοί διάδρομοι.

Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο – Διεθνείς Συμβάσεις - Προστατευόμενες περιοχές – Φορείς διαχείρισης.

Κωνσταντίνος Σαϊτάνης