Αρχική

Τίτλος: Γεωργική Οικοτοξικολογία (9ο εξαμ.)

Γεράσιμος Αράπης
5
9
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Προπτυχιακό
Επιλογής

Έννοια της τοξικότητας και οικολογικές εμπλοκές της. Τοξικές ουσίες και άλλοι ρύποι ανθρωπογενούς και φυσικής προέλευσης στο περιβάλλον: αέρας, νερά και έδαφος. Τρόποι εισόδου των ρύπων στα διάφορα Οικοσυστήματα. Μηχανισμοί μεταφοράς των ρύπων σε μακρινή απόσταση. Περιγραφή μοντέλων υπολογισμού της κατανομής των ρύπων στο περιβάλλον. Συμπεριφορά και τύχη οργανικών και ανόργανων ρύπων στα διάφορα οικοσυστήματα. Έμφαση στην ρύπανση γεωργικών και άλλων οικοσυστημάτων οικονομικής σημασίας από χημικές ουσίες (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) και από ραδιενέργεια. Αλληλεπίδραση ρύπων. Συνέπειες της ρύπανσης και δοκιμές (test) τοξικότητας με οργανισμούς εδάφους και με φυτά. Δοκιμές με υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικολογικές δοκιμές πεδίου. Βιοχημική δράση των ρύπων και τοξικών ουσιών. Περιγραφή μοριακών μηχανισμών τοξικότητας και παρουσίαση παραδειγμάτων. Δράση των ρύπων στην φυσιολογία, σε επίπεδο οργάνων και ολόκληρου οργανισμού. Αλλαγές στη συμπεριφορά των οργανισμών. Συνέπειες της ρύπανσης σε πληθυσμούς και κοινότητες: Αντοχή και αντίδραση των οργανισμών στους ρύπους. Καθορισμός κυριοτέρων τοξικολογικών παραμέτρων και παραδείγματα τοξικολογικών δοκιμών. Υπολογισμός τοξικότητας. Σχέσης «δόση-αντίδραση» στην οικοτοξικολογία. Τρόποι δράσης των ρύπων, με έμφαση στα γεωργικά οικοσυστήματα. Διακίνηση των ρύπων μέσω των τροφικών αλυσίδων. Συγκέντρωση και μεταφορά των ρύπων σε διάφορα τροφικά επίπεδου. Αναλυτικές μέθοδοι μέτρησης ρύπων. Βιοδείκτες καταπόνησης και η σημασία τους στην εκτίμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Συνοπτική παρουσίαση της στρατηγικής εκτίμησης και αντιμετώπισης της ρύπανσης. Παραδείγματα σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα.