Αρχική

Εργαστήριο Γεωργίας

Γενικα Γεωργίας

Διευθυντής: Καθηγητής Dr., Dr. H. C. Δημήτριος Ι. Μπιλάλης

Το Εργαστήριο Γεωργίας παλαιότερα Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Γεωργίας είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Βασιλικό Διάταγμα 21 Νοεμβρίου 1920, ΦΕΚ 274 Α΄, “Περί ιδρύσεως επιστημονικών εργαστηρίων και φροντιστηρίων παρά τη Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή") 

Στόχοι του Εργαστηρίου Γεωργίας είναι η διδασκαλία και η έρευνα σε θέματα σχετικά με τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, η μελέτη όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη φυτική παραγωγή (εναέριο περιβάλλον - έδαφος - βιολογικό υλικό) και η ανάπτυξη των κατάλληλων παρεμβάσεων για ποιοτική και ποσοτική βελτιστοποίηση της παραγωγής. Επιπλέον, η λεπτομερής εξέταση της βιολογίας και της εφαρμοζόμενης καλλιεργητικής τεχνικής στα επί μέρους φυτά μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, ψυχανθή, βιομηχανικά, αρωματικά και φαρμακευτικά, ενεργειακά φυτά). Η βιολογία και η καταπολέμηση των ζιζανίων. Οι αρχές και η τεχνολογία της βιολογικής γεωργίας.

Διευθυντές του Εργαστηρίου Γεωργίας διετέλεσαν οι εξής:

 • Καθηγητής Σταύρος Λ. Παπανδρέου (1921 - 1954)
 • Καθηγητής Δημήτριος Ταλέλλης (1957 - 1974)
 • Καθηγητής Αλέξανδρος Φαρδής (1974 - 1981) (με ανάθεση)
 • Καθηγητής Ανδρέας Ι. Καραμάνος (1981 - 2004, 2008 - 2013)
 • Καθηγητής Νικόλαος Σιδηράς (2004 - 2005) 
 • Καθηγητής Παναγιώτης Ευθυμιάδης (2005 - 2008)
 • Καθηγήτρια Πηνελόπη Μπεμπέλη (2015 - 2018)
 • Καθηγητής  Δημήτριος Ι. Μπιλάλης (2018 -   )
Καθηγητής
2105294756
2105294482
economou@aua.gr
Καθηγητής
2105294494
2105294494
bilalis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294488
2105294482
ppapastyl@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294483
210 529 4482
travlos@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294493
null
tsioros@aua.gr
ΕΤΕΠ
2105294492
Διοικητικός
2105294492
ΠΔ407
katsenios@aua.gr
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας
2105294
i.kakabouki@aua.gr
Αποσπασμένη από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2105294
tseliazoi@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Βιολογία και μέθοδοι καταπολέμησης ζιζανίων Μεταπτυχιακό Επιλογής
Φυτά Βιομάζας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γονιμότητα Εδάφους και Λιπάνσεις Καλλιεργειών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Πολλαπλασιασμός Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Εισαγωγή στη Γεωπονία 3 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γενική Γεωργία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία Ι 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία ΙΙ 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιολογική Γεωργία 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ζιζανιολογία 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Παραγωγή & Τεχνολογία Πολ/κου Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία ΙΙΙ 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Εδαφοκατεργασίας 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Γεωργία IV 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Διαχείριση Βοσκών & Λειμώνων 5 Προπτυχιακό Επιλογής

Έρευνα Γεωργία

 • Μελέτη των αντιδράσεων των φυτών μεγάλης καλλιέργειας σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις (ξηρασία, αλατότητα, χαμηλές θερμοκρασίες).
 • Αξιολόγηση γονότυπων φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιταριού, κριθαριού, κουκιών, φακής και βαμβακιού) σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • Διατήρηση της εδαφικής γονιμότητας με κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς.
 • Συστήματα εδαφοκατεργασίας-σποράς.
 • Βιολογική γεωργία.
 • Εναλλακτικές καλλιέργειες για τις ελληνικές συνθήκες (αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτά για παραγωγή ενέργειας κ.ά.).
 • Φυσιολογία σποροπαραγωγής και τεχνικές βελτίωσης της συμπεριφοράς των σπόρων.
 • Βιολογία και καταπολέμηση ζιζανίων.
 • Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
 • Αποτύπωση και αξιολόγηση γεωργικής δραστηριότητας με GIS.

Ερευνητικά Προγράμματα Εργαστηρίου Γεωργίας

ΔΙΕΘΝΗ

 • Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains-DINALPCONNECT (ADRION INTERREG, 2020-2022)
 • The improvement of marama bean (Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib), an underutilized grain and tuber producing legume for Southern Africa (ICT–CT–2000–30010, INCO-DC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000-2004)
 • Water saving in Mediterranean Agriculture (WASAMED) (ICA3-CT2002-10013, INCO-MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002-2005).
 • Deficit irrigation for Mediterranean agricultural systems (DIMAS) (INCO-CT-2004-509087 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004-2008).
 • Bio@gro Demonstration of an online Multilingual Biological Agricultural eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens (project no:11293 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005-2006)
 • Διακρατικό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με κωδική ονομασία “AgroHealth” (Ελλάδα - Βουλγαρία - Ρουμανία -Κύπρος, 2007-2009).
 • Legume-supported cropping systems for Europe (FP7-KBBE-2009-3).
 • Πρόγραμμα Θαλής με τίτλο: "Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους για την προστασία των μνημείων κα την αναβάθμιση του ιστορικού τοπίου (Integrated management of vegetation at archaeological sites to protect monuments and enhance the historical landscape, THALIS). (Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, 2011-2015).
 • Future Crops for Food, Feed, Fibre & Fuel (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008-2010).
 • Non-food Crops-to-Industry schemes in EU 27 (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008-2010).
 • LIFE EcoPest με τίτλο: «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή των Αρχών της Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων κατά την Εφαρμογή τους σε ένα Ευάλωτο Οικοσύστημα» (Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem) (LIFE07 ENV/GR/00026, 2009-2010).
 • FP7-Eurolegumes «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014-2017)

ΕΓΧΩΡΙΑ

 • Eπιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα. Αποτελεί τμήμα της μελέτης των Οικονομικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010-2011)
 • Αξιολόγηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στις αροτραίες καλλιέργειες (Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 2009-2012).
 • Δημιουργία πιλοτικού κέντρου υποστήριξης αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων & Πιλοτική κατάρτιση γεωργών στην ολοκληρωμένη παραγωγή/ βιολογική γεωργία (ΑΝΕΜ Α.Ε.- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2000-2001).
 • Βελτίωση – Επέκταση – Αναβάθμιση υπάρχοντος πρασίνου παραλίας Μούδρου (Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2002).
 • Διερεύνηση Ανάπτυξης Ευκαιριών Στροφής των Καπνοπαραγωγών προς άλλες Απασχολήσεις (ΕΘΙΑΓΕ, Μέτρο 8, Καν.(ΕΚ) 218/02, 2004-2005).
 • Αξιολόγηση εγχώριων πληθυσμών του σιταριού ως προς την ανθεκτικότητά τους στη ξηρασία και τη γενετική τους ετερογένεια (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, 2005-2008).
 • Χαρτογράφηση – Οριοθέτηση αισθητικού ελαιώνα ζωνών υψηλής και μεσαίας παραγωγικότητας Ν. Κέρκυρας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κέρκυρας, 2005-2006).
 • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις δράσεων και έργων στα χειμαρικά ρέματα των Δήμων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης (Δήμοι Μελισσίων και Νέας Πεντέλης, 2008).
 • Μελέτη εντοπισμού και αξιολόγησης πηγών και εστιών ρύπανσης του Πηνειού (Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, 2008-2009).
 • Επικαιροποίηση κόστους εγκατάστασης του κρόκου στο Νομό Κοζάνης (ΥΠΑΑΤ, 2008).
 • Το πρόβλημα του δάκου ως εχθρού της ελιάς στην Κέρκυρα. Η περίπτωση του Δήμου Θιναλίων (Δήμος Θιναλίων Κέρκυρας, 2000).
 • Αξιολόγηση και ταυτοποίηση λαχανευόμενων φυτών των οικογενειών Asteraceae και Lamiaceae της Ελλάδος με σκοπό την βελτίωση ειδών με οικονομική αξία (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, 2005-2008). 
 • Εκπόνηση οδηγού προσδιορισμού ετησίων τοπικών ποικιλιών για το Μέτρο 3.8. Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση (Γ΄ ΚΠΣ, ΥΠΑΑΤ, 2006).
 • Δοκιμές επικύρωσης – επιδεικτικές εφαρμογές στη βιολογική αμπελουργία και την οινοποίηση από βιολογική παραχθείσα πρώτη ύλη (ΟΠΕΓΕΠ, 2006-2008).
 • Πολυνησιωτικότητα (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας).
 • Αξιολόγηση θειοβακτηρίων για τη βιολογική γεωργία (ΓΓΕΤ, Κουπόνι καινοτομίας, Εταιρεία HUMOFERT).
 • Αποτύπωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών της νήσου Ικαρίας. Ερευνητικό Πρόγραμμα Εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Ευδήλου. Πρόγραμμα Εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Φούρνων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος ‘Θησέας’ (3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, 2008-2009).
 • Αποτύπωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών του συμπλέγματος των νήσων Φούρνων. Πρόγραμμα Εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Φούρνων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος ‘Θησέας’ (3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, 2008-2009).
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων εγκατάστασης αρωματικών φυτών στους Δήμους Φαλαισίας (Ν. Αρκαδίας), Φιλιατρών  και Θεραπνών (Ν. Λακωνίας) στο πλαίσιο της Δράσης του ΓΠΑ για την ανασύσταση των πυρόπληκτων περιοχών (Ίδρυμα Λάτση, 2008-2010).
 • Μελέτη της συνδυαστικότητας τρικετονών και σουλφονυλουριών στο καλαμπόκι (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, 2008-2009).
 • Εγκατάσταση  λειμώνων στο Δήμο Φαλαισίας (Ν. Αρκαδίας) στο πλαίσιο της Δράσης του ΓΠΑ για την ανασύσταση των πυρόπληκτων περιοχών (Ίδρυμα Λάτση, 2008-2010).
 • Παρακολούθηση-καταγραφή αναπτυσσόμενων ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα πληθυσμών αγριοβρώμης και άλλων ζιζανίων (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, 2008-2010).
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση της κρίσης μετά την πυρκαγιά του 2009 στο Δήμο Αγίου Στεφάνου: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμός αποκατάστασης και προστασίας (Δήμος Αγίου Στεφάνου, 2010).
 • Διερεύνηση των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων στα λιβαδικά οικοσυστήματα των προστατευομένων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου και των Αθαμανικών ορέων (Π.Ε.Π. Ηπείρου, 2012).
 • Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ) (Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2010-2013).
 • Συμπεριφορά  δύο νέων ποικιλιών βαμβακιού (Gossypium hirsutum L.) στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νομού Βοιωτίας (Εταιρεία BASF AGRO Ελλάς, 2002).
 • Αξιολόγηση του φυσικού βιοδιεγέρτη ρίζας RIZOCYN (Εταιρεία HUMOFERT, 2005).
 • Δυνατότητες καλλιέργειας Βιολογικού βαμβακιού στο Ν. Καρδίτσας (Νομαρχία Καρδίτσας & Κλωστήρια ΑΚΚΑΣ).
 • Δυνατότητα καλλιέργεια βιολογικών αρωματικών φυτών στην Ελλάδα (Εταιρεία KORRES).
 • Μελέτη της εκλεκτικότητας του ζιζανιοκτόνου pyroxsulamσε ποικιλίες σκληρού σιταριού (Εταιρεία DOW AGROSCIENCES, 2009-2010).
 • Διερεύνηση του προβλήματος της εμφάνισης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο glyphosate (Εταιρεία Syngenta, 2008-2010).
 • Επιδεικτικές εφαρμογές στη Βιολογική Ελαιοκομία (ΕΑΣ Μεσολογγίου, 2011-2012).  
 • Αξιολόγηση ποικιλιών κριθαριού με κατεύθυνση τη ζυθοποιία σε πειράματα μικρής και μεγάλης κλίμακας (Αθηναϊκή Ζυθοποϊία, 2011-2012).
 • Eφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την Eλληνική χλωρίδα (ΓΓΕΤ - Συνεργασία, 2013-2015).

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Γεωργίας

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

2009

Bilalis, D., Kanatas, P., Patsiali, S., Konstantas, A., Akoumianakis, K. (2009). Comparison between conventional and organic floating systems for lettuce and tomato (Lactuca sativa and Lycopersicon esculentum) seedling production. Journal of Food, Agriculture and Environment7(2): 623-628.

Bilalis, D., Karkanis, A., Efthimiadou, A. (2009). Effects of two legume crops, for organic green manure, on weed flora, under Mediterranean conditions: Competitive ability of five winter season weed species. African Journal of Agricultural Research 4(12): 1431-1441.

Bilalis, D., Karkanis, A., Efthimiadou, A., Konstantas, A., Triantafyllidis, V. (2009). Effects of irrigation system and green manure on yield and nicotine content of Virginia (flue-cured) Organic tobacco (Nicotiana tabacum), under Mediterranean conditions. Industrial Crops and Products29(2-3): 388-394.

Bilalis, D., Sidiras, N., Vavoulidou, E., Konstantas, A. (2009). Earthworm populations as affected by crop practices on clay loam soil in a Mediterranean climate. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science 59(5): 440-446.

Bilalis, D., Stathis, I., Konstantas, A., Patsiali, S. (2009). Comparison between HACCP and ISO 22000 in Greek organic food sector. Journal of Food, Agriculture and Environment 7(2): 237-242.

Efthimiadou, A., Bilalis, D., Karkanis, A., Froud-Williams, B., Eleftherochorinos, I. (2009). Effects of cultural system (Organic and Conventional) on growth, photosynthesis and yield components of sweet corn (Zea mays L.) under semi-arid environment. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 37(2): 104-111.

Efthimiadou, A.P., Karkanis, A.C., Bilalis, D.J., Efthimiadis, P. (2009). Review: The phenomenon of crop-weed competition; a problem or a key for sustainable weed management? Journal of Food, Agriculture and Environment 7(2): 861-868.

Karamanos, A.J., Papastylianou, P.T., Stavrou, J., Avgoulas, C. (2009). Effects of water shortage and air temperature on seed yield and seed performance of lucerne (Medicago sativaL.) in a Mediterranean environment. Journal of Agronomy and Crop Science 195(6): 408-419.

Travlos, I.S. (2009). Seed germination of several invasive species potentially useful for biomass production or revegetation purposes under semiarid conditions. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51(1): 35-37.

Travlos, I.S., Economou, G., Kotoulas, V.E., Kanatas, P.J., Kontogeorgos, A.N., Karamanos, A.I. (2009). Potential effects of diurnally alternating temperatures and solarization on purple nutsedge (Cyperus rotundus) tuber sprouting. Journal of Arid Environments 73(1): 22-25.

2010

Bilalis, D.J., Karamanos, A.J. (2010). Organic maize growth and mycorrhizal root colonization response to tillage and organic fertilization. Journal of Sustainable Agriculture 34(8): 836-849.

Bilalis, D.J., Karkanis, A., Papastylianou, P., Patsiali, S., Athanasopoulou, M., Barla, G., Kakabouki, I. (2010). Response of organic linseed (Linum usitatissimum L.) to the combination of tillage systems, (minimum, conventional and no-tillage) and fertilization practices: Seed and oil yield production. Australian Journal of Crop Science 4(9): 700-705.

Bilalis, D., Karkanis, A., Triantafyllidis, V., Ladavos, A., Bizos, D., Patsiali, S., Papatheohari, Y. (2010). Effects of organic and inorganic fertilization on growth, yield and nicotine content of flue-cured and oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings grown in organic and conventional float system. Journal of Food, Agriculture and Environment 8(2): 585-589.

Bilalis, D., Papastylianou, P., Konstantas, A., Patsiali, S., Karkanis, A., Efthimiadou, A.(2010). Weed-suppressive effects of maize-legume intercropping in organic farming.International Journal of Pest Management 56(2): 173-181.

Bilalis, D., Patsiali, S., Karkanis, A., Konstantas, A., Makris, M., Efthimiadou, A. (2010). Effects of cultural system (organic and conventional) on growth and fiber quality of two cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties. Renewable Agriculture and Food Systems 25(3): 228-235.

Efthimiadou, A., Bilalis, D., Karkanis, A., Froud-Williams, B. (2010). Combined organic/inorganic fertilization enhance soil quality and increased yield, photosynthesis and sustainability of sweet maize crop. Australian Journal of Crop Science 4(9): 722-729.

Kalivas, D.P., Economou, G., Vlachos, C.E. (2010). Using geographic information systems to map the prevalent weeds at an early stage of the cotton crop in relation to abiotic factors. Phytoparasitica 38(3): 299-312.

Karkanis, A., Bilalis, D.J., Efthimiadou, A., Efthimiadis, P. (2010). Effects of cultural practices on weed flora in virginia (flue-cured) organic tobacco (Nicotiana tabacum L.): Green manure and irrigation systems. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 34(6): 487-496.

Travlos, I.S., Chachalis, D. (2010). Glyphosate-resistant hairy fleabane (Conyza bonariensis) is reported in Greece. Weed Technology 24(4): 569-573.

Travlos, I.S., Giannopolitis, C.N. (2010). Assessment of distribution and diversity of Avena sterilis L. and Avena fatua L. in cereal crops of Greece based on a 3-year survey and selected morphological traits. Genetic Resources and Crop Evolution 57(3): 337-341.

Vavoulidou, E., Dellaporta, L., Bilalis, D.J. (2010). Collagen distribution in the tissue of the earthworm Octodrilus complanatus: (Oligochaeta: Lumbricidae). Zoology in the Middle East 51: 175-180.

2011

Bilalis, D., Karkanis, A., Konstantas, A., Patsiali, S., Triantafyllidis, V. (2011). Arbuscular mycorrhizal fungi: A blessing or a curse for weed management in organic olive crops? Australian Journal of Crop Science 5(7): 858-864.

Bilalis, D., Karkanis, A., Patsiali, S., Agriogianni, M., Konstantas, A., Triantafyllidis, V.(2011). Performance of wheat varieties (Triticum aestivum L.) under conservation tillage practices in organic agriculture. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39(2): 28-33.

Bresta, P., Nikolopoulos, D., Economou, G., Vahamidis, P., Lyra, D., Karamanos, A., Karabourniotis, G. (2011). Modification of water entry (xylem vessels) and water exit (stomata) orchestrates long term drought acclimation of wheat leaves. Plant and Soil 347(1): 179-193.

Economou, G., Panagopoulos, G., Tarantilis, P., Kalivas, D., Kotoulas, V., Travlos, I.S., Polysiou, M., Karamanos, A. (2011). Variability in essential oil content and composition of Origanum hirtum L., Origanum onites L., Coridothymus capitatus (L.) and Satureja thymbra L. populations from the Greek island Ikaria. Industrial Crops and Products 33(1): 236-241.

Gikas, E., Bazoti, F.N., Papadopoulos, N., Alesta, A., Economou, G., Tsarbopoulos, A.(2011). Quantitation of the flavonols quercetin and kaempferol in the leaves of Trigonella foenum-graecum by high-performance liquid chromatography - diode array detection. Analytical Letters 44(8): 1463-1472.

Karkanis, A., Bilalis, D., Efthimiadou, A. (2011). Architectural plasticity, photosynthesis and growth responses of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medicus) plants to water stress in a semi-arid environment. Australian Journal of Crop Science 5(4): 369-374.

Karkanis, A., Bilalis, D., Efthimiadou, A. (2011). Cultivation of milk thistle (Silybum marianum(L.) Gaertn.), a medicinal weed. Industrial Crops and Products 34(1): 825-830.

Leneti, E., Triantafyllidis, V., Bilalis, D., Yfanti, P., Hela, D., Manos, G. (2011). Crop parameters of oilseed rape varieties for biofuel production under meditteranean conditions. Journal of Environmental Protection and Ecology 12(2): 629-635.

Mitsis, T., Efthimiadou, A., Bilalis, D.J., Danalatos, N.G., Efthimiadis, P., Konstantas, A.(2011). Maximizing oilseed rape's yield by glyphosate under Mediterranean conditions. Industrial Crops and Products 33(2): 544-548.

Papastylianou, P.T., Bilalis, D. (2011). Flowering in sulla (Hedysarum coronarium L. cv. Carmen) and Persian clover (Trifolium resupinatum L. cv. Laser) as affected by sowing date in a Mediterranean environment. Australian Journal of Crop Science 5(10): 1298-1304.

Travlos, I.S., Economou, G., Kanatas, P.J. (2011). Corn and barnyardgrass competition as influenced by relative time of weed emergence and corn hybrid. Agronomy Journal 103(1): 1-6.

Travlos, I.S., Giannopolitis, C.N., Economou, G. (2011). Diclofop resistance in sterile wild oat (Avena sterilis L.) in wheat fields in Greece and its management by other post-emergence herbicides. Crop Protection 30(11): 1449-1454.

2012

Bilalis, D., Kakabouki, I., Karkanis, A., Travlos, I., Triantafyllidis, V., Hela, D. (2012). Seed and saponin production of organic quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) for different tillage and fertilization. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40(1): 42-46.

Bilalis, D., Karkanis, A., Pantelia, A., Patsiali, S., Konstantas, A., Efthimiadou, A. (2012).  Weed populations are affected by tillage systems and fertilization practices in organic flax (Linum usitatissimum L.) crop. Australian Journal of Crop Science 6(1): 157-163.

Bilalis, D., Karkanis, A., Sidiras, N., Travlos, I., Efthimiadou, A., Thomopoulos, P., Kakabouki, I. (2012). Maize and legumes root growth and yield as influenced by organic fertilization, under Mediterranean environmental conditions. Romanian Agricultural Research(29): 211-217.

Bilalis, D., Katsenios, N., Efthimiadou, A., Efthimiadis, P., Karkanis, A. (2012). Pulsed electromagnetic fields effect in oregano rooting and vegetative propagation: A potential new organic method. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science 62(1): 94-99.

Bilalis, D.J., Katsenios, N., Efthimiadou, A., Karkanis, A. (2012). Pulsed electromagnetic field: An organic compatible method to promote plant growth and yield in two corn types. Electromagnetic Biology and Medicine 31(4): 333-343.

Bilalis, D.J., Katsenios, N., Efthimiadou, A., Karkanis, A., Efthimiadis, P. (2012). Investigation of pulsed electromagnetic field as a novel organic pre-sowing method on germination and initial growth stages of cotton. Electromagnetic Biology and Medicine 31(2): 143-150.

Bilalis, D.J., Travlos, I.S., Karkanis, A., Gournaki, M., Katsenios, G., Hela, D., Kakabouki, I.(2012).  Evaluation of the allelopathic potential of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Romanian Agricultural Research (30): 359-364.

Bilalis, D., Triantafyllidis, V., Karkanis, A., Efthimiadou, A., Kakabouki, I. (2012). Effect of tillage system and rimsulfuron application on weed flora, arbuscular mycorrhizal (AM) root colonization and yield of maize (Zea mays L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40(2): 73-79.

Efthimiadou, A., Froud-Williams, R.J., Eleftherohorinos, I., Karkanis, A., Bilalis, D.J.(2012). Effects of organic and inorganic amendments on weed management in sweet maize. International Journal of Plant Production 6(3): 291-307.

Efthimiadou, A., Karkanis, A., Bilalis, D., Katsenios, N. (2012). Cultivation of cow cockle (Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert): An industrial-medicinal weed. Industrial Crops and Products 40(1): 307-311.

Kalivas, D.P., Vlachos, C.E., Economou, G., Dimou, P. (2012). Regional mapping of perennial weeds in cotton with the use of geostatistics. Weed Science 60(2): 233-243.

Karamanos, A.J., Travlos, I.S. (2012). The water relations and some drought tolerance mechanisms of the Marama bean. Agronomy Journal 104(1): 65-72.

Karkanis, A., Bilalis, D., Efthimiadou, A., Katsenios, N. (2012). Comparison between conventional and organic weed management: Growth and yield of leek (Allium porrum L.). Horticultural Science 39(2): 81-88.

Karkanis, A., Bilalis, D., Efthimiadou, A., Katsenios, N. (2012).Effects of field bindweed (Convolvulus arvensis L.) and powdery mildew [Leveillula táurica (Lev.) Arn.] on pepper growth and yield - Short communication.  Horticultural Science 39(3): 135-138.

Karkanis, A., Bilalis, D., Efthimiadou, A., Katsenios, N. (2012). The critical period for weed competition in parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill) in Mediterranean areas. Crop Protection 42: 268-272.

Papastylianou, P.T., Karamanos, A.J. (2012). Effect of osmopriming treatments with mannitol on cottonseed germination performance under suboptimal conditions. Seed Science and Technology 40(2): 248-258.

Sharma, I., Travlos, I.S. (2012). Phosphate supply as a promoter of tolerance to arsenic in pearl millet. International Journal of Plant Production 6(4): 443-456.

Travlos, I. (2012). Evaluation of herbicide-resistance status on populations of littleseed canarygrass (Phalaris minor Retz.) from southern Greece and suggestions for their effective control. Journal of Plant Protection Research 52(3): 308-313.

Travlos, I.S. (2012). Invasiveness of cut-leaf ground-cherry (Physalis angulata L.) populations and impact of soil water and nutrient availability. Chilean Journal of Agricultural Research 72(3): 358-363.

Travlos, I.S. (2012). Reduced herbicide rates for an effective weed control in competitive wheat cultivars. International Journal of Plant Production 6(1):. 1-13.

Travlos, I.S., Kanatas, P.J., Economou, G., Kotoulas, V.E., Chachalis, D., Tsioros, S.(2012). Evaluation of velvetleaf interference with maize hybrids as influenced by relative time of emergence. Experimental Agriculture 48(1): 127-137.

Travlos, I.S., Karamanos, A.J., Economou, G., Papastavrou, A. (2012). Screening of Greek wheat landraces for their yield responses under arid conditions. International Journal of Plant Production 6(2): 225-238.

Triantafyllidis, V., Hela, D., Papadaki, M., Bilalis, D., Konstantinou, I. (2012). Evaluation of mobility and dissipation of mefenoxam and pendimethalin by application of CSTR model and field experiments using bare and tobacco tilled soil columns. Water, Air, and Soil Pollution 223(4): 1625-1637.

2013

Bilalis, D., Kamariari, P., Karkanis, A., Efthimiadou, A., Zorpas, A., Kakabouki, I. (2013). Energy inputs, output and productivity in organic and conventional maize and tomato production, under Mediterranean conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(1): 190-194.

Bilalis, D.J., Katsenios, N., Efthimiadou, A., Karkanis, A., Khah, E.M., Mitsis, T. (2013). Magnetic field pre-sowing treatment as an organic friendly technique to promote plant growth and chemical elements accumulation in early stages of cotton. Australian Journal of Crop Science 7(1): 46-50. 

Bilalis, D., Tzortzi, I., Vavoulidou, E., Karkanis, A., Emmanouel, N., Efthimiadou, A., Katsenios, N., Patsiali, S., Dellaporta, L. (2013). Effects of aluminum and moisture levels on aluminum bioaccumulation and protein content in the earthworm Octodrilus complanatusJournal of Soil Science and Plant Nutrition 13(4): 845-854.

Travlos, I.S. (2013). Competition between ACCase-inhibitor resistant and susceptible sterile wild oat (Avena sterilis) biotypes. Weed Science 61(1): 26-31.

Travlos, I.S. (2013). Responses of invasive silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium) populations to varying soil water availability. Phytoparasitica 41(1): 41-48.

Travlos, I.S., Chachalis, D. (2013). Assessment of glyphosate-resistant horseweed (Conyza canadensis L. Cronq.) and fleabane (Conyza albida Willd. ex Spreng) populations from perennial crops in Greece. International Journal of Plant Production 7(4): 665-676.

Travlos, I.S., Chachalis, D. (2013). Relative competitiveness of glyphosate-resistant and glyphosate-susceptible populations of hairy fleabane, Conyza bonariensisJournal of Pest Science 86(2): 345-351.

Vitoratos, A., Bilalis, D., Karkanis, A., Efthimiadou, A. (2013). Antifungal activity of plant essential oils against Botrytis cinereaPenicillium italicum and Penicillium digitatumNotulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(1): 86-92.

2014

Bilalis, D., Karkanis, A., Savvas, D., Kontopoulou, C.-K., Efthimiadou, A. (2014). Effects of fertilization and salinity on weed flora in common bean (Phaseolus vulgaris L.) grown following organic or conventional cultural practices. Australian Journal of Crop Science 8(2): 178-182.

Economou, G., Panagopoulos, G., Karamanos, A., Tarantilis, P., Kalivas, D., Kotoulas, V. (2014). An assessment of the behavior of carvacrol - rich wild Lamiaceae species from the eastern Aegean under cultivation in two different environments. Industrial Crops and Products54: 62-69.

Efthimiadou, A., Katsenios, N., Karkanis, A., Papastylianou, P., Triantafyllidis, V., Travlos, I., Bilalis, D.J. (2014). Effects of presowing pulsed electromagnetic treatment of tomato seed on growth, yield, and lycopene content. Scientific World Journal 2014: 369745.

Kakabouki, I., Bilalis, D., Karkanis, A., Zervas, G., Tsiplakou, E., Hela, D. (2014). Effects of fertilization and tillage system on growth and crude protein content of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An alternative forage crop. Emirates Journal of Food and Agriculture 26(1): 18-24.

Papastylianou, P.T., Argyrokastritis, I.G. (2014). Effect of limited drip irrigation regime on yield, yield components, and fiber quality of cotton under Mediterranean conditions. Agricultural Water Management 142: 127-134.

Patsiali, S., Papastylianou, P., Travlos, I.S., Bilalis, D.J. (2014). Organic cropping system effects on fiber quality of three cotton cultivars in Greece. Agronomy Journal 106(4): 1365-1370.

Travlos, I.S., Kanatas, P.J., Tsioros, S., Papastylianou, P., Papatheohari, Y., Bilalis, D. (2014). Green manure and pendimethalin impact on oriental sun-cured tobacco. Agronomy Journal 106(4): 1225-1230.

Travlos, I.S., Lysandrou, M., Apostolidis, V. (2014). Efficacy of the herbicide GF-2581 (penoxsulam + florasulam) against broadleaf weeds in olives. Plant, Soil and Environment 60(12): 574-579.

Tsiplakou, E., Economou, G., Hadjigeorgiou, I., Kominakis, A., Zervas, G. (2014). Plant species mixtures for forage production for ruminant feeding under mediterranean conditions. Experimental Agriculture 50(3): 426-437.

Vahamidis, P., Karamanos, A., Economou, G., Fasseas, C. (2014). A new scale for the assessment of wheat spike morphogenesis. Annals of Applied Biology 164(2): 220-231.

2015

Akoumianaki-Ioannidou, A., Rasouli, M., Podaropoulou, L., Karapanos, I., Bilalis, D.(2015). Effects of cultivation system and fertilization on seedling production of Ocimum basilicumL. and Mentha spicata L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43(1): 131-137.

Bilalis, D.J., Patsiali, S., Kakabouki, I., Travlos, I.S., Karkanis, A. (2015). Effects of cropping system (organic and conventional) on the fiber quality index, spinning consistency index and multiplicative analytic hierarchy process of cotton (Gossypium hirsutum L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43(2): 388-391.

Bilalis, D.J., Travlos, I.S., Portugal, J., Tsioros, S., Papastylianou, P., Papatheohari, Y., Avgoulas, C., Tabaxi, I., Alexopoulou, E., Kanatas, P.J. (2015). Narrow row spacing increased yield and decreased nicotine content in sun-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.). Industrial Crops and Products 75: 212-217.

Kakabouki, I., Karkanis, A., Travlos, I.S., Hela, D., Papastylianou, P., Wu, H., Chachalis, D., Sestras, R., Bilalis, D. (2015). Weed flora and seed yield in quinoa crop (Chenopodium quinoaWilld.) as affected by tillage systems and fertilization practices. International Journal of Pest Management 61(3): 228-234.

Kontopoulou, C.-K., Bilalis, D., Pappa, V.A., Rees, R.M., Savvas, D. (2015). Effects of organic farming practices and salinity on yield and greenhouse gas emissions from a common bean crop. Scientia Horticulturae 183: 48-57.

Tani, E., Chachalis, D., Travlos, I.S. (2015). A Glyphosate Resistance Mechanism in Conyza canadensis Involves Synchronization of EPSPS and ABC-transporter Genes. Plant Molecular Biology Reporter 33(6): 1721-1730.

Vitoratos, A., Chachalis, D., Travlos, I.S., Bilalis, D.J., Ziogas, B.N. (2015). The effects of the fungicide captafol on mitosis of Aspergillus nidulans through light and electron microscopic investigations. Emirates Journal of Food and Agriculture 27(12): 878-882.

Voloudakis, D., Karamanos, A., Economou, G., Kalivas, D., Vahamidis, P., Kotoulas, V., Kapsomenakis, J., Zerefos, C. (2015). Prediction of climate change impacts on cotton yields in Greece under eight climatic models using the AquaCrop crop simulation model and discriminant function analysis. Agricultural Water Management 147: 116-128.

2016

Bilalis, D., Tabaxi, I., Zervas, G., Tsiplakou, E., Travlos, I.S., Kakabouki, I., Tsioros, S.(2016). Chia (Salvia hispanica) Fodder Yield and Quality as Affected by Sowing Rates and Organic Fertilization. Communications in Soil Science and Plant Analysis 47(15): 1764-1770.

Fernández-Moreno, P.T., Alcantara-De La Cruz, R., Cruz-Hipólito, H.E., Rojano-Delgado, A.M., Travlos, I., De Prado, R. (2016).  Non-target site tolerance mechanisms describe tolerance to glyphosate in Avena sterilis.  Frontiers in Plant Science 7(AUG2016): 1220.

Georgakopoulos, P., Travlos, I.S., Kakabouki, I., Kontopoulou, C.-K., Pantelia, A., Bilalis, D.J. (2016). Climate Change and Chances for the Cultivation of New Crops. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(2): 347-353.

Karkanis, A., Ntatsi, G., Kontopoulou, C.-G., Pristeri, A., Bilalis, D., Savvas, D. (2016). Field Pea in European Cropping Systems: Adaptability, Biological Nitrogen Fixation and Cultivation Practices. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(2): 325-336.

Katsenios, N., Bilalis, D., Efthimiadou, A., Aivalakis, G., Nikolopoulou, A.-E., Karkanis, A., Travlos, I. (2016). Role of pulsed electromagnetic field on enzyme activity, germination, plant growth and yield of durum wheat. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 6: 152-158.

Lyra, D., Kalivas, D., Economou, G. (2016). A large-scale analysis of soil and bioclimatic factors affecting the infestation level of tobacco (Nicotiana tabacum L.) by Phelipanche species. Crop Protection 83: 27-36.

Papatheohari, Y., Travlos, I.S., Papastylianou, P., Argyrokastritis, I.G., Bilalis, D.J. (2016). Growth and yield of three sunflower hybrids cultivated for two years under Mediterranean conditions. Emirates Journal of Food and Agriculture 28(2): 136-142.

Tani, E., Chachalis, D., Travlos, I.S., Bilalis, D. (2016). Environmental conditions influence induction of key ABC-Transporter genes affecting glyphosate resistance mechanism in Conyza canadensisInternational Journal of Molecular Sciences 17(4): 342.

2017

Bilalis, D., Roussis, I., Fuentes, F., Kakabouki, I., Travlos, I. (2017). Organic agriculture and innovative crops under Mediterranean conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45(2): 323-331.

Fernández-Moreno, P.T., Travlos, I., Brants, I., De Prado, R. (2017). Different levels of glyphosate-resistant Lolium rigidum L. among major crops in southern Spain and France. Scientific Reports 7(1): 13116.

Kanellou, E., Economou, G., Papafotiou, M., Ntoulas, N., Lyra, D., Kartsonas, E., Knezevic, S. (2017). Flame Weeding at Archaeological Sites of the Mediterranean Region. Weed Technology 31(3): 396-403.

Karamanos, A.J., Economou, G., Sotirakoglou, K., Lyra, D., Papastavrou, A. (2017). Assessing Greek bread wheat landraces for their drought resistance strategies. Crop Science 57(1): 416-426.

Ramôa, S., Oliveira e Silva, P., Travlos, I., Vasconcelos, T., Forte, P., Portugal, J. (2017). Evaluation of weed flora changes in Portugal in a 10-year basis. Australian Journal of Crop Science 11(3): 322-328.

Tani, E., Abraham, E., Chachalis, D., Travlos, I. (2017). Molecular, genetic and agronomic approaches to utilizing pulses as cover crops and green manure into cropping systems. International Journal of Molecular Sciences 18(6): 1202.

Travlos, I., Apostolidis, V. (2017). Efficacy of the herbicide lancelot 450 wg (aminopyralid + florasulam) on broadleaf and invasive weeds and effects on yield and quality parameters of maize. Agriculture (Switzerland) 7(10): 82.

Travlos, I., Cheimona, N., Bilalis, D. (2017). Glyphosate efficacy of different salt formulations and adjuvant additives on various weeds. Agronomy 7(3)

Travlos, I.S., Gkotsi, T., Roussis, I., Kontopoulou, C.-K., Kakabouki, I., Bilalis, D.J.(2017).  Effects of the herbicides benfluralin, metribuzin and propyzamide on the survival and weight of earthworms (Octodrilus complanatus). Plant, Soil and Environment 63(3): 117-124. 

Vahamidis, P., Stefopoulou, A., Kotoulas, V., Lyra, D., Dercas, N., Economou, G.(2017).  Yield, grain size, protein content and water use efficiency of null-LOX malt barley in a semiarid Mediterranean agroecosystem. Field Crops Research 206: 115-127.

van Evert, F.K., Fountas, S., Jakovetic, D., Crnojevic, V., Travlos, I., Kempenaar, C. (2017). Big Data for weed control and crop protection. Weed Research 57(4): 218-233.

Vellios, E., Karkanis, A., Bilalis, D. (2017). Powdery mildew (Erysiphe cruciferarum) infection on camelina (Camelina sativa) under Mediterranean conditions and the role of wild mustard (Sinapis arvensis) as alternative host of this pathogen. Emirates Journal of Food and Agriculture29(8): 639-642.

2018

Bresta, P., Nikolopoulos, D., Stavroulaki, V., Vahamidis, P., Economou, G., Karabourniotis, G. (2018). How does long-Term drought acclimation modify structure-function relationships? A quantitative approach to leaf phenotypic plasticity of barley. Functional Plant Biology (In Press)

Chahal, P.S., Irmak, S., Gaines, T., Amundsen, K., Jugulam, M., Jha, P., Travlos, I.S., Jhala, A.J. (2018). Control of Photosystem II-and 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase inhibitor-resistant palmer amaranth (Amaranthus palmeri) in conventional corn. Weed Technology 32(3): 326-335.

Fanouriou, E., Kalivas, D., Daferera, D., Tarantilis, P., Trigas, P., Vahamidis, P., Economou, G. (2018).  Hippocratic medicinal flora on the Greek Island of Kos: Spatial distribution, assessment of soil conditions, essential oil content and chemotype analysis. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 9: 97-109.

Kakabouki, Ι.P., Hela, D., Roussis, I., Papastylianou, P., Sestras, A.F., Bilalis, D.J. (2018). Influence of fertilization and soil tillage on nitrogen uptake and utilization efficiency of quinoa crop (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Soil Science and Plant Nutrition 18(1): 220-235.

Karkanis, A.C., Kontopoulou, C.-K., Lykas, C., Kakabouki, I., Petropoulos, S.A., Bilalis, D. (2018). Efficacy and selectivity of pre- and post-emergence herbicides in chia (Salvia hispanicaL.) under Mediterranean semi-arid conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca46(1): 183-189.

Madrid, D., Salgado, E., Verdugo, G., Olguín, P., Bilalis, D., Fuentes, F. (2018). Morphological traits defining breeding criteria for coastal quinoa in Chile. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46(1): 190-196.

Margaritopoulou, T., Tani, E., Chachalis, D., Travlos, I. (2018). Involvement of epigenetic mechanisms in herbicide resistance: the case of Conyza canadensisAgriculture (Switzerland) 8(1): 17.

Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Olle, M., Travlos, I., Thanopoulos, R., Bilalis, D., Bebeli, P., Savvas, D. (2018). Impact of variety and farming practices on growth, yield, weed flora and symbiotic nitrogen fixation in faba bean cultivated for fresh seed production. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science 68(7): 619-630.

Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Pappa, V., Konosonoka, I.H., Travlos, I., Bilalis, D., Bebeli, P., Savvas, D. (2018). Evaluation of the field performance, nitrogen fixation efficiency and competitive ability of pea landraces grown under organic and conventional farming systems. Archives of Agronomy and Soil Science (In Press).

Papastylianou, P., Bakogianni, N.-N., Travlos, I., Roussis, I. (2018). Sensitivity of seed germination to salt stress in black cumin (Nigella sativa L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46(1): 202-205.

Papastylianou, P., Kakabouki, I., Travlos, I. (2018). Effect of nitrogen fertilization on growth and yield of industrial hemp (Cannabis sativa L.) Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46(1): 197-201.

Travlos, I.S., Cheimona, N., De Prado, R., Jhala, A.J., Chachalis, D., Tani, E. (2018). First case of glufosinate-resistant rigid ryegrass (Lolium rigidum gaud.) in Greece. Agronomy 8(4): 35.

Travlos, I.S., Cheimona, N., Roussis, I., Bilalis, D.J. (2018). Weed-species abundance and diversity indices in relation to tillage systems and fertilization. Frontiers in Environmental Science6(APR): 11.

Travlos, I., Roussis, I., Roditis, C., Semini, C., Rouvali, L., Stasinopoulou, P., Cheimona, N., Vlassopoulou, C., Bilalis, D. (2018). Allelopathic potential of Velvet Bean and Chia against Rigid Ryegrass. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46(1): 173-176.

Zangeneh, H.S., Chamanabad, H.R.M., Zand, E., Alcántara-de la Cruz, R., Travlos, I.S., Prado, R.D., Alebrahim, M.T. (2018).  Clodinafop-propargyl resistance genes in Lolium rigidum Guad. populations are associated with fitness costs. Agronomy 8(7): 106

General Info

Είσοδος