Αρχική

Εργαστήριο Γεωργίας

Γενικα Γεωργίας

Το Εργαστήριο Γεωργίας παλαιότερα ΕργαστήριοΓενικής & Ειδικής Γεωργίας   είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή  Αθηνών (Βασιλικό Διάταγμα 21 Νοεμβρίου 1920, ΦΕΚ 274 Α΄, “Περί ιδρύσεως επιστημονικών εργαστηρίων και φροντιστηρίων  παρά τη Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή”). 

Στόχοι του Εργαστηρίου Γεωργίας είναι η διδασκαλία και η έρευνα σε θέματα σχετικά με τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, η μελέτη όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη φυτική παραγωγή (εναέριο περιβάλλον - έδαφος - βιολογικό υλικό) και η ανάπτυξη των κατάλληλων παρεμβάσεων για ποιοτική και ποσοτική βελτιστοποίηση της παραγωγής. Επί πλέον, η λεπτομερής εξέταση της βιολογίας και της εφαρμοζόμενης καλλιεργητικής τεχνικής στα επί μέρους φυτά  μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, ψυχανθή, βιομηχανικά, αρωματικά και φαρμακευτικά, ενεργειακά φυτά). Η βιολογία και η καταπολέμηση των ζιζανίων. Οι αρχές και η τεχνολογία της βιολογικής γεωργίας.

Διευθυντές του Εργαστηρίου Γεωργίας διετέλεσαν οι εξής:

 • Καθηγητής Σταύρος Λ. Παπανδρέου (1921 - 1954)
 • Καθηγητής Δημήτριος Ταλέλλης (1957 - 1974)
 • Καθηγητής Αλέξανδρος Φαρδής (1974 - 1981) (με ανάθεση)
 • Καθηγητής  Ανδρέας Ι. Καραμάνος (1981 - 2004,2008 - 2013)
 • Καθηγητής Νικόλαος Σιδηράς (2004 - 2005) 
 • Καθηγητής Παναγιώτης Ευθυμιάδης (2005 - 2008)
 • καθηγήτρια Πινελόπη Μπεμπέλη (2015 - )
Καθηγητής
2105294756
2105294482
economou@aua.gr
Καθηγητής
2105294494
2105294494
bilalis@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294488
2105294482
ppapastyl@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294491
2105294482
papatheohari@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294483
210 529 4482
travlos@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294493
null
tsioros@aua.gr
ΕΤΕΠ
2105294492
Διοικητικός
2105294492
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Βιολογία και μέθοδοι καταπολέμησης ζιζανίων Μεταπτυχιακό Επιλογής
Φυτά Βιομάζας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γονιμότητα Εδάφους και Λιπάνσεις Καλλιεργειών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Πολλαπλασιασμός Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Εισαγωγή στη Γεωπονία 3 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γενική Γεωργία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία Ι 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία ΙΙ 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιολογική Γεωργία 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ζιζανιολογία 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Παραγωγή & Τεχνολογία Πολ/κου Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία ΙΙΙ 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Εδαφοκατεργασίας 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Γεωργία IV 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Διαχείριση Βοσκών & Λειμώνων 5 Προπτυχιακό Επιλογής

Έρευνα Γεωργία

 • Μελέτη των αντιδράσεων των φυτών μεγάλης καλλιέργειας σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις (ξηρασία, αλατότητα, χαμηλές θερμοκρασίες).
 • Αξιολόγηση γονότυπων φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιταριού, κριθαριού, κουκιών, φακής και βαμβακιού) σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • Διατήρηση της εδαφικής γονιμότητας με κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς.
 • Συστήματα εδαφοκατεργασίας-σποράς.
 • Βιολογική γεωργία.
 • Εναλλακτικές καλλιέργειες για τις ελληνικές συνθήκες (αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτά για παραγωγή ενέργειας κ.ά.).
 • Φυσιολογία σποροπαραγωγής και τεχνικές βελτίωσης της συμπεριφοράς των σπόρων.
 • Βιολογία και καταπολέμηση ζιζανίων.
 • Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
 • Αποτύπωση και αξιολόγηση γεωργικής δραστηριότητας με GIS.

Ερευνητικά Προγράμματα Εργαστηρίου Γεωργίας

ΔΙΕΘΝΗ
 
The improvement of marama bean (Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib), an underutilized grain and tuber producing legume for Southern Africa(2000-2004, ICT–CT–2000–30010, INCO-DC τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης)
Water saving in Mediterranean Agriculture (WASAMED) (2002-2005, ICA3-CT2002-10013, INCO-MED τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης).
Deficit irrigation for Mediterranean agricultural systems (DIMAS) (2004-2008, INCO-CT-2004-509087 τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης).
Bio@gro-DemonstrationofanonlineMultilingualBiologicalAgriculturaleServicesSystemforOrganicFarmers, Traders, InstitutionsandCitizens(2005-2006, projectno:11293 μεχρηματοδότησητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης)
Διακρατικό πρόγραμμα LeonardoDaVinciμε κωδική ονομασία “AgroHealth” (Ελλάδα-Βουλγαρία- Ρουμανία – Κύπρος, 2007-2009).
Legume-supportedcroppingsystemsforEurope(FP7-KBBE-2009-3).
Πρόγραμμα Θαλής με τίτλο : Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους για την προστασία των μνημείων κα την αναβάθμιση του ιστορικού τοπίου (Integrated management of vegetation at archaeological sites to protect monuments and enhance the historical landscape, THALIS). Χρηματοδότηση από την ΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων (2011-2015).
Future Crops for Food, Feed, Fibre & Fuel, ΕυρωπαϊκήΈνωση(2008-2010).
Non-food Crops-to-Industry schemes in EU27, ΕυρωπαϊκήΈνωση(2009-2012).
LIFE EcoPest με τίτλο: «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή των Αρχών της Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων κατά την Εφαρμογή τους σε ένα Ευάλωτο Οικοσύστημα» (Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem) (2009-2010, LIFE07 ENV/GR/00026).
FP7-Eurolegumes «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed” 2014-2017.
 
ΕΓΧΩΡΙΑ
Eπιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα (2010-2011). Αποτελεί τμήμα της μελέτης των Οικονομικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Αξιολόγηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στις αροτραίες καλλιέργειες (με τη χρηματοδότηση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, 2009-2012).
Δημιουργία Πιλοτικού Κέντρου Υποστήριξης Αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών Επιχειρήσεων  & Πιλοτική κατάρτιση γεωργών στην ολοκληρωμένη παραγωγή/βιολογική γεωργία (ΑΝΕΜ Α.Ε.-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2000-2001).
Βελτίωση – Επέκταση – Αναβάθμιση υπάρχοντος πρασίνου παραλίας Μούδρου (Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2002).
Διερεύνηση Ανάπτυξης Ευκαιριών Στροφής των Καπνοπαραγωγών προς άλλες Απασχολήσεις (ΕΘΙΑΓΕ, Μέτρο 8, Καν.(ΕΚ) 218/02, 2004-2005).
Αξιολόγηση εγχώριων πληθυσμών του σιταριού ως προς την ανθεκτικότητά τους στη ξηρασία και τη γενετική τους ετερογένεια (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ– Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, 2005-2008).
Χαρτογράφηση – Οριοθέτηση αισθητικού ελαιώνα ζωνών υψηλής και μεσαίας παραγωγικότητας Ν. Κέρκυρας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κέρκυρας, 2005-2006).
Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις δράσεων και έργων στα χειμαρικά ρέματα των Δήμων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης (Δήμοι Μελισσίων και Νέας Πεντέλης, 2008).
Μελέτη εντοπισμού και αξιολόγησης πηγών και εστιών ρύπανσης του Πηνειού (Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, 2008-2009).
Επικαιροποίηση κόστους εγκατάστασης του κρόκου στο Νομό Κοζάνης (ΥΠΑΑΤ 2008).
Το πρόβλημα του δάκου ως εχθρού της ελιάς στην Κέρκυρα. Η περίπτωση του Δήμου Θιναλίων (Δήμος Θιναλίων Κέρκυρας, 2000).
Αξιολόγηση και ταυτοποίηση λαχανευόμενων φυτών των οικογενειών Asteraceaeκαι Lamiaceaeτης Ελλάδος με σκοπό την βελτίωση ειδών με οικονομική αξία (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ –Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ .ΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, 2005-2008). 
Εκπόνηση οδηγού προσδιορισμού ετησίων τοπικών ποικιλιών για το Μέτρο 3.8. Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση (Γ΄ ΚΠΣ, ΥΠΑΑΤ, 2006).
Δοκιμές επικύρωσης – επιδεικτικές εφαρμογές στη βιολογική αμπελουργία και την οινοποίηση από βιολογική παραχθείσα πρώτη ύλη (χρηματοδότηση από ΟΠΕΓΕΠ, 2006-2008).
 
Πολυνησιωτικότητα (χρηματδότηση από το ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ).
Αξιολόγηση θειοβακτηρίων για τη βιολογική γεωργία (ΓΓΕΤ, Κουπόνι καινοτομίας, Εταιρεία HUMOFERT).
Αποτύπωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών της νήσου Ικαρίας. Ερευνητικό Πρόγραμμα Εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Ευδήλου. Πρόγραμμα Εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Φούρνων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος ‘Θησέας’ (3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, 2008-2009).
Αποτύπωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών του συμπλέγματος των νήσων Φούρνων. Πρόγραμμα Εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Φούρνων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος ‘Θησέας’ (3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, 2008-2009).
Διερεύνηση δυνατοτήτων εγκατάστασης αρωματικών φυτών στους Δήμους Φαλαισίας (Ν. Αρκαδίας), Φιλιατρών  και Θεραπνών (Ν. Λακωνίας) στο πλαίσιο της Δράσης του ΓΠΑ για την ανασύσταση των πυρόπληκτων περιοχών (Πρόγραμμα εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Λάτση, 2008-2010).
 
Μελέτη της συνδυαστικότητας τρικετονών και σουλφονυλουριών στο καλαμπόκι (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, 2008-2009).
Εγκατάσταση  λειμώνων στο Δήμο Φαλαισίας (Ν. Αρκαδίας) στο πλαίσιο της Δράσης του ΓΠΑ για την ανασύσταση των πυρόπληκτων περιοχών (Πρόγραμμα εφαρμογής  χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Λάτση, 2008-2010). 
Παρακολούθηση-καταγραφή αναπτυσσόμενων ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα πληθυσμών αγριοβρώμης και άλλων ζιζανίων (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, 2008-2010).
Ολοκληρωμένη διαχείριση της κρίσης μετά την πυρκαγιά του 2009 στο Δήμο Αγίου Στεφάνου: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμός αποκατάστασης και προστασίας (Δήμος Αγίου Στεφάνου, 2010).
Διερεύνηση των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων στα λιβαδικά οικοσυστήματα των προστατευομένων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου και των Αθαμανικών ορέων (Π.Ε.Π. Ηπείρου, 2012).
Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ), χρηματοδότηση από την ΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  [2010-2013].
Συμπεριφορά  δύο νέων ποικιλιών βαμβακιού (GossypiumhirsutumL.) στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νομού Βοιωτίας (Εταιρεία BASFAGROΕλλάς, 2002).
Αξιολόγηση του φυσικού βιοδιεγέρτη ρίζας RIZOCYN(χρηματοδότηση από την Εταιρεία HUMOFERT, 2005).
Δυνατότητες καλλιέργειας Βιολογικού βαμβακιού στο Ν. Καρδίτσας (Νομ. Καρδίτσας & Κλωστήρια ΑΚΚΑΣ).
Δυνατότητα καλλιέργεια βιολογικών αρωματικών φυτών στην Ελλάδα (Εταιρεία KORRES).
Μελέτη της εκλεκτικότητας του ζιζανιοκτόνου pyroxsulamσε ποικιλίες σκληρού σιταριού (Εταιρεία DOWAGROSCIENCES, 2009-2010).
Διερεύνηση του προβλήματος της εμφάνισης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο glyphosate(Εταιρεία Syngenta, 2008-2010).
 
Επιδεικτικές εφαρμογές στη Βιολογική Ελαιοκομία (ΕΑΣ Μεσολογγίου, 2011-2012).   
Αξιολόγηση ποικιλιών κριθαριού με κατεύθυνση τη ζυθοποιία σε πειράματα μικρής και μεγάλης κλίμακας (Αθηναϊκή Ζυθοποϊία, 2011-2012).
«EΦAPMOΓH ΠPAΣINHΣ TEXNOΛOΓIAΣ ΓIA THN ANAΠTYΞH YΨHΛHΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ ΦAP MAKOKAΛΛYNTIKΩN ΠPOIONTΩN ME BAΣH THN EΛΛHNIKH XΛΩPIΔA» ΓΓΕΤ- Συνεργασία. 2013-2015.

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Γεωργίας

Publications in International Journals

 

 

2012

Bilalis D. J., A. Karkanis, A. Pantelia, S. Patsiali, A. Konstantas, A.Efthimiadou. 2012. Weed populations are affected by tillage systems and fertilization practices in organic flax (Linum usitatissimum L.) crop. Australian Journal of Crop Science. vol 6: 157-163.

Bilalis, D., N. Katsenios, A. Efthimiadou, P. Efthimiadis, and A. Karkanis. 2012.Pulsed electromagnetic fields effect in oregano rooting and vegetative propagation: A potential new organic method.  Acta Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science62 (1), 94-99.

Kalivas, D., C.E. Vlachos, G. Economou, and P. Dimou. 2012. Regional mapping of perennial weeds in cotton with the use of geostatistics. Weed Science (in press).

Karamanos, A.J. and I.S. Travlos. 2012. The water relations and some drought tolerance mechanisms of the marama bean. Agronomy Journal 104, 65-72.

Travlos, I.S. 2012. Reduced herbicide rates for an effective weed control in competitive wheat cultivars. International Journal of Plant Production 6(1), 1-14.

TriantafyllidisV., D. Hela, M. Papadaki, D. Bilalisand I. Konstantinou (2012). “Evaluation of Mobility and Dissipation of Mefenoxam and Pendimethalin by Application of CSTR Model and Field Experiments Using Bare and Tobacco Tilled Soil Columns”Water, Air, & Soil Pollution.  (in press).

2011

Bilalis, D.J., A. Karkanis, A. Konstantas, S. Patsiali, and V. Triantafyllidis. 2011. Arbuscular mycorrhizal fungi: a blessing or a curse for weed management in organic olive crops? Australian Journal of Crop Science 5 (7), 858-864.

Bilalis D.J., A. Karkanis, S. Patsiali, M. Agriogianni, A. Konstantas, V.Triantafyllidis.  (2011).  Performance of wheat varieties (Triticum aestivum L.) under conservation tillage practices in organic agriculture. Not Agr Hort 39: 28-33.

Bresta, P., D. Nikolopoulos, G. Economou, P. Vahamidis, D. Lyra, A. Karamanos and G. Karabourniotis. 2011.Modification of water entry (xylem vessels) and water exit (stomata) orchestrates long term drought acclimation of wheat leaves. Plant and Soil 347, 179-193.

Economou, G., G. Panagopoulos, P. Tarantilis, D. Kalivas, V. Kotoulas, I.S. Travlos, M. Polysiou, and A. Karamanos. 2011. Variability in essential oil content and composition of Origanum hirtum  L., Origanum onites L., Coridothymus capitatus L. and Satureja thymbra L. populations from the Greek island Ikaria. Industrial Crops and Products33, 236-241.

Karkanis, A., D. Bilalis, and A. Efthimiadou. 2011. Cultivation of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.), a medicinal weed. Industrial Crops and Products 34 (1), 825-830.

Karkanis, A., D. Bilalis, and A. Efthimiadou. 2011. Architectural plasticity, photosynthesis and growth responses of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medicus) plants to water stress in a semi-arid environment. Australian Journal of Crop Science 5, 369-374.

Leneti E., Triantafyllidis V., Bilalis D., Yfanti P., Hela D.,m Manos G. (2011) “Crop parameters of  oilseed rape varieties for biofuel production under Meditteranean condition” Journal of Environmental Protection & Ecology.  12: 629-635.

Mitsis, T., Efthimiadou, A., Bilalis, D.J., Danalatos, N.G., Efthimiadis, P., Konstantas, A.(2011). Maximizing oilseed rape's yield by glyphosate under Mediterranean conditionsIndustrial Crops and Products33 (2): 544-548.

Papastylianou P. T. and D. Bilalis(2011). Flowering in Sulla (Hedysarum coronarium L. cv. Carmen) and Persian clover (Trifolium resupinatum L. cv. Laser) as affected by sowing date in a mediterranean environment. Australian Journal of Crop Science 5 (10) 1298-1312.

Travlos, I.S., G. Economou, and P.J. Kanatas. 2011. Corn and barnyardgrass competition as influenced by relative time of weed emergence and corn hybrid. Agronomy Journal103, 1-6.

Travlos, I.S., C.N. Giannopolitis, and G. Economou. 2011. Diclofop resistance in sterile wild oat (Avena sterilis L.) in wheat fields in Greece and its management by other post-emergence herbicides. Crop Protection30, 1449-1454.

Travlos, I.S., P.J. Kanatas, G. Economou, V.E. Kotoulas, D. Chachalis, and S. Tsioros. 2011. Evaluation of velvetleaf interference with maize hybrids as influenced by relative time of emergence. ExperimentalAgriculture48, 127-137.

2010

Bilalis, D.J., and A.J. Karamanos. 2010. Organic maize growth and mycorrhizal root colonization response to tillage and organic fertilization. Journal of Sustainable Agriculture 34 (8), 836-849.

Bilalis D., A. Karkanis, V. Triantafyllidis, A. Ladavos, D. Bizos, S. Patsiali, A. Efthimiadou, and Y. Papatheohari. 2010. Effect of organic and inorganic fertilizatiion on growth, yield and nicotine content of flue-cured and oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings grown in organic and conventional float system. Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2), 585-589.

Bilalis, D.J., A. Karkanis, P. Papastylianou, S. Patsiali, M. Athanasopoulou, G. Barla, and I. Kakabouki. 2010. I. Response of organic linseed (Linum usitatissimum L.) to the combination of tillage systems, (minimum, conventional and no-tillage) and fertilization practices: Seed and oil yield production. Australian Journal of Crop Science 4 (9), 700-705.

Bilalis, D., P. Papastylianou, A. Konstantas, S. Patsiali, and A. Karkanis. 2010. Weed suppressive effects of maize-legume intercropping in organic farming. International Journal of Pest Management 56 (2), 173-181.

Bilalis D., S. Patsiali, A. Karkanis, A. Konstantas, M. Makris, and A. Efthimiadou. 2010. Effects of cultural system (organic and conventional) on growth and fibre uality of two cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties. Renewable Agriculture and Food Systems25, 228-235.

Efthimiadou, A., D. Bilalis, A. Karkanis, and B. Froud-Williams. 2010. Combined organic/inorganic fertilization enhance soil quality and increased yield, photosynthesis and sustainability of sweet maize crop. Australian Journal of Crop Science 4 (9), 722-729.

Kalivas, D.P., G. Economou, and C.E. Vlachos. 2010.Using geographic information systems to map the prevalent weeds at early stage of cotton crop in relation to abiotic factors. Phytoparasitica 38, 299-312.

Karkanis, A., D.J. Bilalis, A. Efthimiadou, and P. Efthimiadis. 2010. Effects of cultural practices on weed flora in virginia (flue-cured) organic tobacco (Nicotiana tabacum L.): Green manure and irrigation systems. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 34 (6), 487-496.

Sotiropoulou, D.E. and Karamanos, A.J. (2010). Field studies of nitrogen application on growth and yield of Greek oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart). Industrial Crops and Products 32, 450-457.

Travlos, I.S., and C.N. Giannopolitis. 2010. Assessment of distribution and diversity of Avena sterilis L. and Avena fatua L. in cereal crops of Greece based on a 3-year survey and selected morphological traits. Genetic Resources and Crop Evolution57 (3), 337-341.

Travlos, I.S., and D. Chachalis. 2010. Glyphosate-resistant hairy fleabane (Conyza bonariensis) is reported in Greece. Weed Technology24, 569-573.

2009

Bilalis, D., A. Karkanis, A. Efthimiadou, A. Konstantas, and V. Triantafyllidis. 2009. Effects of irrigation system and green manure on yield and nicotine content of Virginia (flue-cured) Organic tobacco (Nicotiana tabaccum), under Mediterranean conditions. Industrial Crops and Products 29, 388-394.

Bilalis, D., N. Sidiras, E. Vavoulidou, and A. Konstantas. 2009. Earthworm population as affected by tillage systems, crop rotation and fertilization on a clay loam soil in a Mediterranean climate. Acta Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science59, 440-446.

Bilalis, D., P. Kanatas, S. Patsiali, A. Konstantas and K. Akoumianakis. 2009. Comparison between, conventional and organic floating systems, for lettuce and tomato (Lactuca sativa and Lycopersicon esculentum) seedling production. JournalofFood, Agriculture & Environment7, 623- 628.

Bilalis, D., I. Stathis, A. Konstantas,  and S. Patsiali. 2009.Comparison between HACCP and ISO 22000 in Greek organic food sector. Journal of Food, Agriculture & Environment 7, 237-242.

BilalisD., A. Karkanis,andA. Efthimiadou.2009. Effects of two legume crops on weedflora, under Mediterranean conditions: Competitive ability of five winter season weed species. African Journal of Agricultural Research. 4(12),1431-1441.

Efthimiadou A., A. Karkanis, D. Bilalis, and P. Efthimiadis. 2009. Review: The phenomenon of crop-weed competition; a problem or a key for sustainable weed management.  JournalofFood, Agriculture& Environment7, 237-242.

EfthimiadouΑ.,D. Bilalis, A. Karkanis, B. Froud-Williams, and I. Eleftherochorinos. 2009. Effects of cultural system (organic and conventional) on growth, photosynthesis and yield components of sweet corn (Zea mays L.), under semi-arid environment. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 37 (2), 105-111.

Karamanos, A.J., P.T. Papastylianou, J. Stavrou, and C. Avgoulas. 2009. Effects of water shortage and air temperature on seed yield and seed performance of lucerne (Medicago sativa L.) in a Mediterranean environment. Journal of Agronomy and Crop Science 195 (6), 408-419.

Karamanos, A.J. (2009). The use of the Water Potential Index and some ecophysiological and morphological parameters as reliable indicators of crop adaptation to drought (plenary lecture). In: (F. Feldmann et al. eds) Crop Plant Resistance to Biotic and Abiotic Factors: Current Potential and Future Demands, pp. 33-46, DPG Selbstverlag, Braunschweig.

Travlos I.S., G. Economou, V.E. Kotoulas, P.J. Kanatas, A.N. Kontogeorgos, and A.I. Karamanos. 2009. Potential effects of diurnally alternating temperatures on purple nutsedge (Cyperus rotundus) tuber sprouting. JournalofAridEnvironments73, 22-25.

2008

AkoumianakisΚ. andD. Bilalis. 2008.Production of certified tomatoes, peppers and eggplants with reference to existing legislation. The European Journal of Plant Science and Biotechnology2, 74-87.

Alexopoulou, E., N. Sharma, Y. Papatheohari, M. Christou, I. Piscioneri, C. Panoutsou, and V. Pignatelli. 2008. Biomass yield for upland and lowland switchgrass varieties grown in the Mediterranean region. Biomass and Bioenergy 32 (10), 926-933.

BouchagierP., A. Efthimiadou, A. Katsileros, D. Bilalisand P. Efthimiadis. 2008. Adverse effect of Bermudagrass on physiological and growth components of cotton. Journal of Agronomy 7(1), 49-55.

Economou, G., E.D. Christou, A. Giannakourou, M. Tziortzou, E. Gerasopoulos, D. Georgopoulos, V. Kotoulas, D. Lyra, N. Tsakalis, P. Vahamidis, and A. Karamanos. 2008. Eclipse effects on field crops and marine zooplankton: the March 2006 Total Solar Eclipse. Atmospheric Chemistry and Physics8(1), 4665-4676.

Gikas, E., A. Alesta, G. Economou, A. Karamanos, and A. Tsarmpopoulos. 2008. Determination of isoflavones in the aerial part of red clover by HPLC-diode array detection.Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 31 (8), 1181-1194.

Papatheohari, Y., D. Bilalis, E. Alexopoulou, P. Papastylianou, and C. Avgoulas. 2008. Effect of different rates of inorganic fertilization on some agronomic characteristics with emphasis in roots and yield in four flax (Linum usitatissimum L.) varieties. Journal of Food, Agriculture & Environment 6, 256-259.

Travlos, I.S.,Kontogeorgos, A.,G. EconomouandA.J. Karamanos (2008).Outstanding mechanisms of drought adaptation of wild or underutilized plants of arid and semiarid regions. In: Droughts: Causes, Effects and Prediction (Ed. J. Sanchez), pp. 277-290, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York.

Travlos, I.S., C.N. Giannopolitis and E.A. Paspatis. 2008. Wild oat variability in wheat fields of Viotia in Central Greece. Hellenic Plant Protection Journal 1, 107-112.

Travlos, I.S. and D. Chachalis. 2008. Drought adaptation strategies of weeds and other neglected plants of arid environments. Plant Stress 2, 40-44.

Travlos, I.S., and E. Paspatis. 2008. Aspects of the allelopathic effects of heliotrope (Heliotropium europaeum) on Avena sativa, Phaseolus vulgaris and Spirodela polyrhiza. Allelopathy Journal 21, 397-404.

Travlos, I.S., G. EconomouandA.I. Karamanos. 2008.Inhibitory effect of  Marama (Tylosema esculentum) on the growth of oat (Avena sativa) and barley (Hordeum vulgare).  Journal of Biological Sciences8(5), 970-973.

Monograph

Karamanos, A. J. , Economou G., Livanos, G. & Papastavrou, A. (2008). Evaluating yield responses to water stress and drought resistance mechanisms of 20 local bread and durum wheat landraces, Athens, 239 pp.(Academy of Athens Award).

2007

Alexopoulou, E., Y. Papatheohari, and E. Kipriotis. 2007. Response of kenaf (Hibiscus cannabinus L.) growth and yield to nitrogen fertilization. Journal of Food, Agriculture and Environment 5 (2), 228-232.

Alexopoulou, E., E. Kipriotis, Y. Papatheohari, G. Moskov, and S. Georgiadis. 2007. Cultivation of kenaf in north-east Greece Part I – Effect of variety, plant density and irrigation on growth and dry yield. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (1), 129-134.

Avgoulas, C., I.S. Travlos, V. Kotoulas, E. Mygdakos, and G. Economou. 2007. Effects of narrow rows and no-tillage on growth parameters, fibre quality and yield components of cotton. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (2), 112-115.

Economou, G., D. Lyra, K. Sotirakoglou, K. Fasseas, and P. Taradilis. 2007. Stimulating Orobanche ramosa seed germination with an Ascophyllum  nodosum. Phytoparasitica 35(4), 367-375.

Economou, G., I.S. Travlos, A. Folinas and A.I. Karamanos. 2007. Greek Oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) as an allelopathic plant. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (1),84-87.

Gerasopooulos, E., C.S. Zerefos, I. Tsagouri, D. Founda, V. Amiridis, A.F. Bais, A. Belehaki, N. Christou, G. Economou, M. Kanakidou, A. Karamanos, M. Petrakis, and

P.Zanis. 2007. The total solar eclipse of March 2006: Overview. Atmospheric

Chemistry and Physics Discussions 7, 17, 663-704.

Karamanos, A., N. Dercas, P. Londra and S. Aggelides. 2007. Agricultural water savingin Greece. Options Méditerranéennes, Ser. B 225-234.

KarkanisΑ, D. Bilalisand A. Efthimiadou. 2007. The effect of green manure and irrigation on morphological and physiological characteristics of Virginia (Flue-Cured) organic tobacco (Nicotiana tabaccum). International Journal of Agricultural Research 2 (11), 910-919.

KarkanisΑ., D. Bilalisand A. Efthimiadou. 2007. Tobacco (Nicotiana tabaccum) infection by branched broomrape (Orobanche ramosa) as influenced by irrigation system and fertilization, under East Mediterranean conditions. JournalofAgronomy6 (3), 397-402.

Kipriotis, E., E. Alexopoulou, Y. Papatheohari, G. Moskov, and S. Georgiadis. 2007. Cultivation of kenaf in north-east Greece Part II – Effect of variety and nitrogen on growth and dry yield. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (1), 135-139.

Moschopoulou, G., I. Papanastasiou, O. Makri, N. Lambrou, G. Economou, K. Soukouli, and S. Kintzios. 2007.Cellular redox-status is associated with regulation of frond division in Spirodela polyrrhiza. Plant Cell Reports26, 2063-2069.

Travlos, I.S., G. Liakopoulos, G. Karabourniotis, C. Fasseas, and A.I. Karamanos 2007. Endogenous leaflet movements of Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib and relevant potassium effects. Journal of Arid Environments72, 1745-1750.

Travlos, I.S., G. Economou and A.I. Karamanos. 2007. Germination and emergence of the hard seed coated Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib in response to different pre-sowing seed treatments. Journal of Arid Environments 68, 501-507.

Travlos, I.S. and A.J. Karamanos. 2007. Influence of heat on seed germination and seedling emergence of Chaste Tree (Vitex agnus castus L.). Journal of Agronomy 6 (1), 25-28.

Travlos, I.S., G. Economou and A.I. Karamanos. 2007. Seed germination and seedling emergence of Spartium junceum L. in response to heat and other pre-sowing treatments. Journal of Agronomy 6 (1), 152-156.

Travlos, I.S., G. Economou, P. Kanatas and O. Tzakou. 2007. Aspects of the allelopathic potential of Horseweed (Conyza albida). International Journal of Agricultural Research 2 (4), 397-401.

Travlos, I.S., G. Economou and A.J. Karamanos. 2007. Effects of heat and soil texture on seed germination and seedling emergence of Marama Bean, Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (2),153-156.

 

                                                  2012-2016

 

 1. Bilalis, D. Triantafyllidis, V. Karkanis, A. Efthimiadou, A. Kakabouki, I. (2012) Effect of tillage system and rimsulfuron application on weed flora, arbuscular mycorrhizal (AM) root colonization and yield of maize (Zea mays L.)  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 40,  73-79.
 2. Bilalis D., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A., (2012) Pulsed electromagnetic field: An organic compatible method to promote plant growth and yield in two corn types. Electromagnetic Biology and Medicine Volume 31, Issue 4, December 2012, Pages 333-343.
 3. Bilalis D., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A., (2013) Investigation of pulsed electromagnetic field as a novel organic pre-sowing method on germination and initial growth stages of cotton. Electromagnetic Biology and Medicine Volume 7, Issue 1, January 2013, Pages 46-50
 4. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A., Katsenios N. (2012).
  Comparison between conventional and organic weed management: growth and yield of leek (Allium porrum L.). Hort. Sci. 39:81-88.
 5. Bilalis Dimitrios, Karkanis Anestis, Efthimiadou Aspasia and Katsenios Nikolaos (2012). Effects of field bindweed (Convolvulus arvensis L.) and powdery mildew (Leveillula taurica (Lev.) Arn.) on pepper growth and yield. Hort. Sci.39:135-138
 6. Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Nikolaos Sidiras, llias Travlos, Aspasia Efthimiadou, Panagiotis Thomopoulos, Ioanna Kakabouki (2012). Maize and legumes root growth and yield as influenced by organic fertilization, under Mediterranean Environmental conditions. Romanian Agricultural Research. 29:211-217.
 7. A. Efthimiadou, R.J. Froud-Williams, I. Eleftherohorinos, A. Karkanis, D.J. Bilalis (2012).  Effects of organic and inorganic amendments on weed management in sweet maize. International Journal of Plant Production 6 (3), July 2012.
 8. Anestis Karkanis, Dimitrios Bilalis, Aspasia Efthimiadou, Nikolaos Katsenios  (2012)The critical period for weed competition in parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill) in Mediterranean areas. Crop Protection 42 (2012) 268-272.
 9. BILALIS D., I. S. TRAVLOS, A. KARKANIS , M. GOURNAKI, J. KATSENIOS, D. HELA & I. KAKABOUKI   (2013) evaluation of the allelopathic potential of quinoa (chenopodium quinoa willd.) running title: allelopathy of quinoa.  Romanian Agricultural Research .30: 359-364.
 10. Bilalis, D., Kakabouki, I., Karkanis, A., Travlos, I., Triantafyllidis, V., Hela, D. (2012) Seed and saponin production of organic quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) for different tillage and fertilization.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40 (1) , pp. 42-46.
 11. Bilalis Dimitrios J. , Nikolaos Katsenios, Aspasia Efthimiadou, Anestis Karkanis, Ebrahim M. Khah, Tertyllianos Mitsis  (2013).Magnetic field pre-sowing treatment as an organic friendly technique to promote plant growth and chemical elements accumulation in early stages of cotton. Australian Journal of Crop Science. 7: 46-50.
 12. Bilalis, D., Kamariari, P., Karkanis, A., Efthimiadou, A., Zorpas, A., Kakabouki, I.. 2013. Energy inputs, output and productivity in organic and conventional maize and tomato production, under mediterranean conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41 (1) , pp. 190-194.
 13. Vitoratos, A., Bilalis, D., Karkanis, A., Efthimiadou, A. (2013). Antifungal Activity of Plant Essential Oils Against Botrytis cinerea, Penicillium italicum and Penicillium digitatum. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41 (1) , pp. 86-92.
 14. Kakabouki I., D. Bilalis, A. Karkanis, G. Zervas, E. Tsiplakou and D. Hela (2014). Effects of fertilization and tillage system on growth and crude protein content of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An alternative forage crop. Emir. J. Food Agric.  26 . 18-24.
 15. Bilalis D., I. Tzortzi, E. Vavoulidou, A. Karkanis, N. Emmanouel, A. Efthimiadou, N. Katsenios, S. Patsiali and L. Dellaporta (2013). Effects of aluminium and moisture levels on soil properties and aluminium bioaccumulation in the earthworm Octodrilus complanatus.  J. Soil Sci & Plant Nutr. 13: 845-854.
 16. Bilalis D., A. Karkanis, D. Savvas , Ch. Kontopoulou,  A. Efthimiadou, (2014). Effects of fertilization and salinity on weed flora in common bean (Phaseolus vulgaris L.) grown following organic or conventional cultural practices. Australian J of Crop Science.  8(2):178-182.
 17. Patsiali S., Papastylianou P., Travlos I., Bilalis D. 2014. "Organic cropping system effects on fiber quality of three cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars in Greece". Agronomy Journal 106: 1365-1370
 18. Travlos I., Kanatas P., Tsioros S., Papastylianou P., Papatheohari Y. and Bilalis D. (2014). "Effects of Legume Incorporation and Pendimethalin Application on Oriental Sun-cured Tobacco" Agronomy Journal Volume 106: 1225-1230.
 19. Efthimiadou A., Katsenios N., Karkanis A., Papastylianou P., Triantafyllidis V., Travlos I. & Bilalis D. (2014). Effects of pre-sowing pulsed elecromagnetic treatment of tomato seed on growth, yield and lycopene content. The Scientific World Journal Volume 2014, Article number 369745.
 20. Anestis KARKANIS, Evangelos VELLIOS, Thomas THOMAIDIS, Dimitrios BILALIS, Aspasia EFTHIMIADOU, Ilias TRAVLOS (2014) Phytochemistry and Biological Properties of Burnet Weed (Sanguisorba spp.): A Review. Not Sci Biol, 6 (4):395-398.
 21. Charis-Konstantina Kontopoulou, Dimitrios Bilalis, Valentini A. Pappa, Robert M. Rees, Dimitrios Savvas (2015). Effects of organic farming practices and salinity on yield and greenhouse gas emissions from a common bean crop. Scientia Horticulturae  183: 48–57.
 22. Anastasia AKOUMIANAKI-IOANNIDOU, Marina RASOULI, Lamprini PODAROPOULOU, Ioannis KARAPANOS, Dimitrios BILALIS (2015). Effects of Cultivation System and Fertilization on Seedling Production of  Ocimum basilicum L. and Mentha spicata L. Not Bot Horti Agrobo, 2015, 43(1):XXX-XXX. DOI:10.15835/nbha4319851 (in Press).
 23. Bilalis, D.J., Travlos, I.S. , Portugal, J.Tsioros, S.Papastylianou, Y.Papatheohari, Y.Avgoulas, C.Tabaxi, I.aAlexopoulou, E.cKanatas, P.J. (2015) Narrow row spacing increased yield and decreased nicotine content in sun-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.)Industrial Crops and Products. (in Press).
 24. I. Kakabouki, An. Karkanis, I. S. Travlos, D. Hela, P. Papastylianou, Hanwen Wu, D. Chachalis, R. Sestras & D. J. Bilalis (2015) Weed flora and seed yield in quinoa crop (Chenopodium quinoa Willd.) as affected by tillage systems and fertilization practices. International Journal of Pest Management  61: 228-234.

Αξιολόγηση

Είσοδος