Αρχική

Τίτλος: Εισαγωγή στη Γεωπονία

Γιολάντα Παπαθεοχάρη
, Παναγιώτα Παπαστυλιανού
3
1
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Γεωργία και γεωργική παραγωγή. Ιστορική εξέλιξη της γεωργίας. Προοπτικές της ελληνικής γεωργίας στα πλαίσια της Ε.Ε. αλλά και παγκόσμια. Οικονομική και κοινωνική διάσταση της γεωργίας. Επίδραση της γεωργίας και της γεωργικής παραγωγής στο οικοσύστημα. Αλληλεπίδραση των κυριότερων παραγόντων στην άσκηση της γεωργίας. Ανάλυση του επισιτιστικού προβλήματος του πλανήτη. Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας. Κυριότεροι τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα. Γενικά στοιχεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και πώς αυτά επηρεάζουν την ελληνική γεωργία. Κλάδοι γεωπονικής επιστήμης και ρόλος του γεωπόνου.