Αρχική

Τίτλος: Γενική Γεωργία

Φάλια Οικονόμου
, Ηλίας Τραυλός
5
5
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική υγρασία, άνεμος, εξατμισοϊκανότητα και συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα) στην αύξηση, ανάπτυξη και τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Δυνατότητες παρεμβάσεων για βελτίωση της φυτικής παραγωγής.

Επιδράσεις φυσικών (υφή, δομή, πορώδες, θερμοκρασία, εδαφικός αέρας, υδατοπεριεκτικότητα, μηχανική αντίσταση), βιολογικών (μικροχλωρίδα, μικροπανίδα, οργανική ουσία) και χημικών χαρακτηριστικών (κολλοειδή, εδαφικό διάλυμα, pH, ανόργανα θρεπτικά συστατικά, παθογενή και όξινα εδάφη) του εδαφικού περιβάλλοντος στην αύξηση, ανάπτυξη και στις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.

Παρεμβάσεις στο εδαφικό περιβάλλον (Λίπανση: ανόργανη, οργανική, χλωρή λίπανση.  Κατεργασία εδάφους (είδη και στόχοι, επίδραση στα εδαφικά και φυτικά χαρακτηριστικά, μηχανήματα, χρόνος παρεμβάσεων, συστήματα παραδοσιακής, μειωμένης και αειφορικής καλλιέργειας).  Εναλλαγή καλλιεργειών (στόχοι και βασικές αρχές, μονοκαλλιέργεια, αγρανάπαυση, αμειψισπορές σε ξηρικές και αρδευόμενες περιοχές, επίσπορες και ενδιάμεσες καλλιέργειες). Απόδοση και συνιστώσες της. Συγκαλλιέργεια.