Αρχική

Στυλιανός Τσιώρος

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294493
null
tsioros@aua.gr
tsioros_el.pdf, tsioros_en.pdf
tsioros_el.pdf, tsioros_en.pdf

Travlos, I.S., P.J. Kanatas, G. Economou, V.E. Kotoulas, D. Chachalis, andS. Tsioros. 2011. Evaluation of velvetleaf interference with maize hybrids as influenced by relative time of emergence. Experimental Agriculture 48: 127-137.

Μπιλάλης, Ν. Σιδηράς, Π. Θωμόπουλος, Α. Ευθυμιάδου και Σ. Τσιώρος (2006) “ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ, ΩΣ ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (Gossypiumhirsutum).” Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου, σσ.189-199, Ε.Ε.Ε.