Αρχική

Ηλίας Τραυλός

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294483
210 529 4482
travlos@aua.gr

Απόφοιτος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000), υπότροφος του ΙΚΥ για τις επιδόσεις σε προπτυχιακό (8.09) και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών (9.35). Το 2005 αναγορεύθηκε Διδάκτορας των Γεωπονικών Επιστημών του Γ.Π.Α.. Εργάστηκε ως Δόκιμος Ερευνητής Δ΄ στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Ζιζανίων και Φυτορρυθμιστικών Ουσιών του Τμήματος Ζιζανιολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (2007-2010) και ως Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου (2008-2011). Επιπλέον, έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Αγροχημεία και Βιολογικές καλλιέργειες» για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08 και 2010-11. Το 2010 εκλέχθηκε Λέκτορας  και το 2016 Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Γεωργίας του Τμήματος Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 

 • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και αλληλεπιδράσεις τους με ζιζάνια (ανταγωνισμός και αλληλοπάθεια)
 • Υδατικές σχέσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και των ζιζανίων
 • Μελέτη της βιολογίας και διερεύνηση ανθεκτικότητας ζιζανίων σε διάφορα ζιζανιοκτόνα, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ζιζανίων
 • Μελέτη συνδυαστικότητας και εκλεκτικότητας ζιζανιοκτόνων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διάφορων μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων
 • Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και φυτογενετικοί πόροι

 

 1. «Bελτίωση του ψυχανθούς Marama bean (Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib) για τη Ν.Αφρική» - Improvement of Marama Bean: an underutilized grain and tuber-producing legume for southern Africa, EU INCO Contract No.: ICA4-CT-2000-30010 (Διάρκεια προγράμματος από 01.11.00 έως 31.12.04, Επιστημονικός υπεύθυνος: Α. Καραμάνος).
 2. «Μελέτη της εκλεκτικότητας του ζιζανιοκτόνου pyroxsulam σε ποικιλίες σκληρού σιταριού» / ΕΛΑΝΚΟ (Διάρκεια προγράμματος από 01.05.09 έως 31.12.10, Επιστημονικός υπεύθυνος: Η. Τραυλός).
 3. Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-ecosystem: the case of Mediterranean olives (SAGE10)”, LIFE 09 ENV/GR/000302 (Διάρκεια προγράμματος από 01.10.12 έως 31.12.14)
 4. Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης  αρχαιολογικών χώρων για την προστασία των μνημείων και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου» (Διάρκεια προγράμματος από 02.01.12 έως 30.06.15, Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Παπαφωτίου).
 5. «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου GF-2581 έναντι πλατύφυλλων ζιζανίων» / DOW AGROSCIENCE S.A. (Διάρκεια προγράμματος από 30.04.12 έως 30.04.13, Επιστημονικός υπεύθυνος: Η. Τραυλός).
 6. FP7: “EUROLEGUME: Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed” (Διάρκεια προγράμματος από 01.01.14 έως 31.12.17, Επιστημονικός υπέυθυνος: Δ. Σάββας).
 7. “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την Ελληνική χλωρίδα” / ΓΓΕΤ (Διάρκεια προγράμματος από 01.03.13 έως 31.03.15, Επιστημονικός υπέυθυνος: Δ. Μπιλάλης).
 8.  «Διεύρυνση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» Πολυνησιωτικότητα / ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Διάρκεια 01.03.14 έως 30.06.14, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ν. Μαραβέγιας)
 9. «Αξιολόγηση τοπικών ποικιλιών κουκιών» / Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλης» (Διάρκεια προγράμματος από 04.02.15 έως 30.09.15, Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Μπιλάλης).
 10. «Μελέτη για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην σύγχρονη Ελληνική Βιολογική Γεωργία» / Ίδρυμα Νίαρχου (Διάρκεια προγράμματος από 01.10.15 έως 31.12.15, Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Μπιλάλης).

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

§  Travlos, I.S., G. Economou and A.I. Karamanos (2007). Germination and emergence of the hard seed coated Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib in response to different pre-sowing seed treatments. Journal of Arid Environments 68: 501–507.

§  Economou, G., I.S. Travlos, A. Folinas and A.J. Karamanos (2007). Greek oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) as allelopathic plant. Journal of Food, Agriculture & Environment 5(1): 84–87.

§  Travlos, I.S., G. Economou, P. J Kanatas and O. Tzakou (2007). Aspects of the allelopathic potential of horseweed (Conyza albida). International Journal of Agricultural Research 2(4): 397–401. 

§  Avgoulas, Ch., I.S. Travlos, V. Kotoulas, E. Mygdakos and G. Economou (2007). Effects of narrow rows and no tillage on growth parameters, fibre quality and yield components of cotton. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (2): 112–115.

§  Travlos, I.S., G. Liakopoulos, G. Karabourniotis, C. Fasseas and A.I. Karamanos (2007). Endogenous leaflet movements of Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib and relevant potassium effects. Journal of Arid Environments 72: 1745–1750.

§  Travlos, I.S., E. Paspatis and E. Psomadeli (2008). Allelopathic potential of Oxalis pes-caprae tissues and root exudates as a tool for integrated weed management. Journal of Agronomy 7(2): 202–205.

§  Travlos, I.S. and E. Paspatis (2008). Aspects of the allelopathic effects of heliotrope (Heliotropium europaeum) on Avena sativa, Phaseolus vulgaris and Spirodela polyrhiza. Allelopathy Journal 21: 397–404.

§  Travlos, I.S., C.N. Giannopolitis and E.A. Paspatis (2008). Wild oat variability in wheat fields of Viotia in Central Greece. Hellenic Plant Protection Journal 1: 107–112.

§  Travlos, I.S. (2009). Seed germination of several invasive species potentially useful for biomass production or revegetation purposes under semiarid conditions. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51: 35–37.

§  Travlos, I.S., G. Economou, V. Kotoulas , P. Kanatas and A. Kontogeorgos (2009). Potential effects of diurnally alternating temperatures and solarization on purple nutsedge (Cyperus rotundus) tuber sprouting. Journal of Arid Environments  73: 22–25.

§  Travlos, I.S. and G. Economou (2010). Effects of no-till farming on global weed-related problems and weed communities of Greece and the ongoing challenges of integrated weed and crop management. Book chapter In: No-till farming, effects on soil, pros and cons and potential (Ed. T. Nardali), pp. 145–157. Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York.

§  Travlos, I.S. (2010). Legumes as cover crops or components of intercropping systems and their effects on weed populations and crop productivity. Book chapter In: Advances in Food Science and Technology (Ed. A.J. Greco), Vol.1, pp. 151–164. Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York.

§  Travlos, I.S. and C.N. Giannopolitis (2010). Assessment of distribution and diversity of Avena sterilis L. and Avena fatua L. in cereal crops of Greece based on a 3-year survey and selected morphological traits. Genetic Resources and Crop Evolution 57 (3): 337–341.

§  Travlos, I.S. and D. Chachalis (2010). Glyphosate-resistant hairy fleabane (Conyza bonariensis) is reported in Greece. Weed Technology 24: 569–573.

§  Economou, G, G. Panagopoulos, P. Tarantilis, D. Kalivas, V. Kotoulas, I.S. Travlos, M. Polysiou, A. Karamanos (2010). Variability in essential oil content and composition of Origanum hirtum L.  Origanum onites L., Coridothymus capitatus (L.) and Satureja thymbra L. populations from the Greek island Ikaria. Industial Crop and Products 33: 236–241.

§  Travlos, I.S., G. Economou and P.J. Kanatas (2011). Corn and barnyardgrass competition as influenced by relative time of weed emergence and corn hybrid. Agronomy Journal  103: 1–6.

§  Travlos, I.S., C.N. Giannopolitis and G. Economou (2011). Diclofop resistance in sterile wild oat (Avena sterilis L.) in wheat fields in Greece and its management by means of other post-emergence herbicides. Crop Protection 30: 1449–1454.

§  Travlos, I.S. (2011). Barley cultivars and their important role as a component of integrated weed management systems. Book chapter In: Barley: Production, Cultivations and Uses (Ed. S.B. Elfson), Chapter 2, pp. 37–47. Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York.

§  Travlos, I.S., P.J. Kanatas, G. Economou, V.E. Kotoulas, D. Chachalis, and S. Tsioros (2011). Evaluation of velvetleaf interference with maize hybrids as influenced by relative time of emergence. Experimental  Agriculture  48 (1): 127–137.

§  Karamanos, A.J. and I.S. Travlos (2012). The water relations and some drought tolerance mechanisms of the marama bean. Agronomy Journal 104: 65–72.

§  Bilalis, D., A. Karkanis, N. Sidiras, I. Travlos, A. Efthimiadou, P. Thomopoulos, and I. Kakabouki (2012). Maize and legumes root growth and yield as influenced by organic fertilization, under Mediterranean environmental conditions. Romanian Agricultural Research 29: 211–217.

§  Travlos, I.S. (2012). Reduced herbicide rates for an effective weed control in competitive wheat cultivars. International Journal of Plant Production 6 (1): 1–13.

§  Bilalis, D., I. Kakabouki,  A. Karkanis, I. Travlos, V. Triantafyllidis, and D. Hela (2012). Seed and saponin production of organic quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) for different tillage and Fertilization. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40 (1): 42–46.

§  Travlos, I.S. (2012). Invasiveness of cutleaf ground cherry (Physalis angulata L.) populations and impacts of water and nutrient availability of soil. Chilean Journal of Agricultural Research 72 (3): 358–363.

§  Travlos, I.S. and D. Chachalis (2012). Relative competitiveness of glyphosate-resistant and glyphosate-susceptible populations of hairy fleabane (Conyza bonariensis L.). Journal of Pest Science 86: 345–351.

§  Travlos, I.S. (2013). Responses of invasive silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium Cav.) populations to varying soil water availability. Phytoparasitica 43: 41–48.

§  Travlos, I.S. (2013). Competition between ACC-inhibitor resistant and susceptible sterile wild oat (Avena sterilis L.) biotypes. Weed Science 61: 26–31.

§  Travlos, I.S., A. Gatos and P.J. Kanatas (2013). Interference between silvreleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium Cav.) and alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars. Hellenic Plant Protection Journal 6: 41–48.

§  Travlos, I.S. (2013). Weeds in perennial crops as an unexpected tool of integrated crop management. Book chapter  In: Weeds and their Ecological Functions (Ed. A. Taab), pp. 97–113. Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York.

§  Travlos, I.S. and D. Chachalis (2013). Assessment of glyphosate-resistant horseweed (Conyza canadensis L. Cronq.) and fleabane (Conyza albida willd. ex spreng) populations from perennial crops in Greece. International Journal of Plant Production 7 (4): 665–676.

§  Bilalis, D., I.S. Travlos, A. Karkanis, M. Gournaki, J. Katsenios, D. Hela, and I. Kakabouki (2013). Evaluation of the allelopathic potential of quinoa (Chenopodium quinoa willd.) Romanian Agricultural Research 30: 359–364.

§  Travlos, I.S., P. Kanatas, S. Tsioros, P. Papastylianou, Y. Papatheohari, and D. Bilalis (2014). Effects of legume incorporation and pendimethalin application on oriental sun-cured tobacco. Agronomy Journal 106: 1225–1230.

§  Patsiali, S., P. Papastylianou, I.S. Travlos, and D. Bilalis (2014). Organic cropping system effects on fiber quality of three cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars in Greece. Agronomy Journal 106: 1365–1370.

§  Bilalis, D.J., I.S. Travlos, and P. Papastylianou (2014). Natural vegetation as a key to sustainability of agroecosystems. Book chapter In: Sustainability behind sustainability (Ed. A.A. Zorpas), Chapter 9, pp.123–134.

§  Chachalis, D. and I.S. Travlos (2014). Glyphosate resistant weeds in Southern Europe: current status, control strategies and future challenges. Book chapter In: Handbook of herbicides: biological activity, classification, and health and environmental implications (Eds. D. Kobayashi D and E. Watanabe E), Chapter 8, pp.175–190.

§  Efthimiadou, A., N. Katsenios, A. Karkanis, P. Papastylianou, V. Triantafyllidis, I.S. Travlos, and D. Bilalis (2014). Effects of pre-sowing pulsed elecromagnetic treatment of tomato seed on growth, yield and lycopene content. The Scientific World Journal Article number 369745.

§  Travlos, I.S., M. Lysandrou, and V. Apostolidis (2014). Efficacy of the herbicide GF-2581 (penoxsulam + florasulam) against broadleaf weeds in olives. Plant, Soil & Environment 60: 574–579.

§  Kakabouki, I., A. Karkanis, I.S. Travlos, D. Hela, P. Papastylianou, H. Wu, D. Chachalis, R. Sestras, and D. Bilalis (2015). Weed flora and seed yield in quinoa crop (Chenopodium quinoa Willd.) as affected by tillage systems and fertilization practices. International Journal of Pest Management 61 (3): 228–234.

§  Bilalis, D.J., I.S. Travlos, J. Portugal, S. Tsioros, Y. Papastylianou, Y. Papatheohari, C. Avgoulas, I. Tabaxi, E. Alexopoulou, and P.J. Kanatas (2015). Narrow row spacing increased yield and decreased nicotine content in sun-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.). Industrial Crops & Products 75: 212–217.

§  Tani, E., D. Chachalis, and I.S. Travlos (2015). A glyphosate resistance mechanism in Conyza canadensis involves synchronization of EPSPS and ABC-transporter genes. Plant Molecular Biology Reporter 33: 1721–1730.