Αρχική

Τίτλος: Διαχείριση Βοσκών & Λειμώνων

Φάλια Οικονόμου
5
9
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

Η σημασία της Γεωργίας στη λιβαδοπονία .Λιβαδικά οικοσυστήματα. Υφιστάμενη κατάσταση (Παγκόσμια,  Ελλάδα) .  Κατάταξη λειμώνιων ειδών (βοτανική  περιγραφή). Στοιχεία βιολογίας, οικολογίας  και αναπαραγωγής. Βελτιωτικές τάσεις (νέα είδη και υβρίδια). Εγκατάσταση λειμώνων (εδαφοκατεργασία, λίπανση, άρδευση, έλεγχος ζιζανίων, συγκομιδή, αποθήκευση). Αειφορική  Διαχείριση βοσκοτόπων  και λειμώνων.  Σχέδια βελτίωσης. Μοντέλα συστημάτων λιβαδοπονίας (συνδυασμένη χρήση βοσκών, λειμώνων και δάσους).