Αρχική

Παναγιώτα Παπαστυλιανού

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294488
2105294482
Papastylianou CV GR νεο (4).doc, Papastylianou CV EN (3).doc

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Προσαρμοστικότητα και τεχνική καλλιέργειας των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.

  • Νέες καλλιέργειας, καλλιέργειες ήσσονος σημασίας (ψευδοσιτηρά, ελαιούχα, κλωστικά φυτά, αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά).

  • Σποροπαραγωγή. Χειρισμοί βελτίωσης φυτρωτικόττας και ευρωστίας.

  • Μελέτη της γεωργικής ποικιλομορφίας. Εγχώριοι πληθυσμοί αροτραίων καλλιεργειών.

  • Αλληλεπιδράσεις ζιζανίων και καλλιεργειών.

Papastylianou CV GR νεο (4).doc, Papastylianou CV EN (3).doc
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Πολλαπλασιασμός Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Παραγωγή & Τεχνολογία Πολ/κου Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία IV Προπτυχιακό Επιλογής

«Οριοθέτηση υγροτόπων Σύμβασης Ramsar. Υγροβιότοπος Δέλτα Έβρου», ΥΠΕΧΩΔΕ (1986).

 «Επίδραση παραγόντων του εναερίου και εδαφικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη, αζωτοδέσμευση και αποδόσεις τριών ποικιλιών φακής», Υπουργείο Γεωργίας (1987).

«Αξιολόγηση ποικιλιών κτηνοτροφικών κουκιών», Ευρωπαϊκή Ένωση (1993).

«Το πρόβλημα του δάκου ως εχθρού της ελιάς στην Κέρκυρα. Η περίπτωση του Δήμου Θιναλίων», Δήμος Θιναλίων Κέρκυρας (2000).

«Προσδιορισμός βλαστικής ικανότητας σπόρων βαμβακιού με θερμή και ψυχρή δοκιμασία (warmtest– cooltest)», Αγροτικός Οίκος Σπύρου (2000).

«Εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση Μαγιάτικο Πυργίου της νήσου Χίου. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α΄», STETHELLAS– Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ (2001).

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Αναπτυξιακής Εταιρείας «Αρκαδία Α.Ε.» (2001-2002):

ü  «Υποστηρικτικός μηχανισμός διάδοσης και εφαρμογής κατευθύνσεων ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης στο νομό Αρκαδίας».

ü  «Διαγνωστική μελέτη πιστοποίησης ποιότητας αγροτικών προϊόντων νομού Αρκαδίας».

ü  «Μοντέλα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή του νομού Αρκαδίας».

ü  «Διαγνωστική μελέτη ανάπτυξης βιολογικής κτηνοτροφίας στο νομό Αρκαδίας» και

ü  «Διαγνωστική μελέτη για την ποιότητα της βρώσιμης υπερμεγέθους ελαίας Κυνουρίας».

«Συμπεριφορά δύο νέων ποικιλιών βαμβακιού (GossypiumhirsutumL.) στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νομού Βοιωτίας», Εταιρεία «BASFAGROΕλλάς» (2002).

«Βελτίωση – Επέκταση – Αναβάθμιση υπάρχοντος πρασίνου παραλίας Μούδρου», Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2002).

«Χαρτογράφηση – Οριοθέτηση αισθητικού ελαιώνα ζωνών υψηλής και μεσαίας παραγωγικότητας Ν. Κέρκυρας», Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κέρκυρας (2005-2006).

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Εκπόνηση οδηγού προσδιορισμού ετησίων τοπικών ποικιλιών για το Μέτρο 3.8. Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση», Γ΄ ΚΠΣ, ΥΠΑΑΤ (2006).

«Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις δράσεων και έργων στα χειμαρικά ρέματα των Δήμων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης», Δήμοι Μελισσίων και Νέας Πεντέλης (2008).

«Μελέτη εντοπισμού και αξιολόγησης πηγών και εστιών ρύπανσης του Πηνειού», Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (2008-2009).

« Επικαιροποίηση κόστους εγκατάστασης του κρόκου στο Νομό Κοζάνης», ΥΠΑΑΤ 2008.

«Ολοκληρωμένη διαχείριση της κρίσης μετά την πυρκαγιά του 2009 στο Δήμο Αγίου Στεφάνου: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμός αποκατάστασης και προστασίας», Δήμος Αγίου Στεφάνου 2010.

«Διερεύνηση των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων στα λιβαδικά οικοσυστήματα των προστατευομένων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου και των Αθαμανικών ορέων», Π.Ε.Π. Ηπείρου (2012).

«Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την Ελληνική χλωρίδα» ΓΓΕΤ-Συνεργασία 2013-2015.

Οικονόμου, Γ., Αυγουλάς, Χ.Ε., Καραμάνος, Α.Ι. και Παπαστυλιανού, Π. (1992). Μορφολογική παραλλακτικότητα πληθυσμών του ζιζανίου  Sorghumhalepenseστην Ελλάδα. Ζιζανιολογία 2, 233-241.

Karamanos, A.J., Papadopoulos, G., Avgoulas C.E. and Papastylianou P.(1994). Chemical composition of seeds of 11 field-grown faba bean cultivars in two cultivation periods. FABISNewsl. 34/35, 39-47.

P. Papastylianou and A.J. Karamanos (1995). Field evaluation of the photothermal requirements for flowering of three lentil cultivars (Lens culinaris Med.). In: Improving Production and Utilization of Grain Legumes. (Proceedings of the 2nd European Conference on Grain Legumes), pp. 145, A.E.P. Copenhagen Denmark.

P. Papastylianou (1998). Field evaluation of the thermal requirements for seeding emergence of seven lentil cultivars (Lens culinaris Med.). In: Opportunities for high quality, healthy and added-value crops to meet European demands. (Proceedings of the 3nd European Conference on Grain Legumes), pp. 477, A.E.P. Valladolid, Spain.

Αυγουλάς, Χ.Ε., Ποδηματάς, Κ. και Παπαστυλιανού, Π. (2000).Φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα, σ. 486.

C.E., Avgoulas, L. Bouza, A. Koutrou, S. Papadopoulou G. Vasiliadis and P. Papastylianou (2004). Evaluation of seven most commonly grown cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.) in north Greece: Productivity and fibre quality. Agricoltura Mediterranea 134, 107-118.

Χ.Ε. Αυγουλάς, Π. Παπαστυλιανού, Γ. Παπαθεοχάρη, Θ.Ν. Κλεφτογιάννης και Δ. Σέρβης (2004).Προκαταρκτική αξιολόγηση δύο νέων ποικιλιών βαμβακιού (GossypiumhirsutumL.) στο αγρονομικό περιβάλλον της Βοιωτίας. Αγροτική Έρευνα 27(1), 65-74.

C.E., Avgoulas, L. Bouza, A. Koutrou, S. PapadopoulouS. Kosmas, E. Makridou, P. PapastylianouandD. Bilalis(2005). Evaluation of five most commonly grown cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.) under Mediterranean conditions: Productivity and fibre quality. J. Agronomy & Crop Science 191, 1-9. 

Π. Παπαστυλιανού, Σ. Σαμαράς (2007). Ετήσιες τοπικές ποικιλίες. Εις: Οδηγός προσδιορισμού καλλιεργούμενων τοπικών ποικιλιών, σ. 11-322 ΥΠΑΑΤ.

Y. Papatheohari, , E. Alexopoulou, D. Bilalis and P. Papastylianou (2007). Influence of inorganic fertilization on growth and yields of four flax (Linum usitatissimumL.) varieties. Proceedings of the 15thEuropean Biomass Conference, 7-11 May 2007, Berlin, Germany.

Y. Papatheohari, D. Bilalis, E. Alexopoulou, P. Papastylianou and C. Avgoulas(2008). Effect of different rates of inorganic fertilization on some agronomic characteristics with emphasis in roots and yield in four flax (Linum usitatissimum L.) varieties. Journal of Food, Agriculture & Environment 6 (2) 132-135.ΑργυροκαστρίτηςΙ., ΦραγκίσταΣ. ΤόπηςΑ., ΣταματάκοςΔ., ΑλεξανδρήςΣ., ΨυχογιούΜ., ΠαπαστυλιανούΠ., ΚερκίδηςΠ.(2008). Μεταβολή του δείκτη υδατικής καταπόνησης δύο ποικιλιών βαμβακιού υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου, 24-26 Σεπτεμβρίου 2008 Πύργος.

Αργυροκαστρίτης Ι., Φραγκίστα Σ. Βαμβακούλας Χ., Δαμιανίδης Θ.,  Αλεξανδρής Σ., Παπαστυλιανού Π., Κερκίδης Π.(2009). Μεταβολή του δείκτη υδατικής καταπόνησης δύο ποικιλιών ηλιάνθου υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, 8-10 Οκτωβρίου 2009 Θεσσαλονίκη.

A. J. Karamanos, P. T. Papastylianou, J. Stavrou, and C. Avgoulas(2009). Effects of Water Shortage and Air Temperature on Seed Yield and Seed Performance of Lucerne (Medicago sativa L.) in a Mediterranean Environment. J. Agronomy & Crop Science195408-419. 

D. Bilalis, P. Papastylianou, A. Karkanis, A. Konstantas, S. Patsiali(2009). Weed-suppressive Effects of Maize-legume Intercropping in Organic Cropping Systems. International Journal of Pest Management 56 (2) 173-181.

D. J. Bilalis, A. Karkanis, P. Papastylianou, S. Patsiali, M. Athanasopoulou, G. Barla, I. Kakabouki (2010). Response of organic linseed (Linum usitatissimum L.) to the combination of tillage systems, (minimum, conventional and no-tillage) and fertilization practices:Seed and oil yield production. Australian Journal of Crop Science 4 (9) 700-705.

Π. Παπαστυλιανού, Π. Ι. Τερζόπουλος, Π. Ι. Μπεμπέλη(2010). Αξιολόγηση εγχώριων πληθυσμών κουκιού (ViciafabaL.) ως προς την απόδοση και τις συνιστώσες της. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 13-15 Οκτωβρίου Καλαμάτα.

Μπιλάλης Δ., Αθανασοπούλου Μ., Πατσιαλή Σ., Καρκάνης Α. Παπαστυλιανού Π.(2010). Επίδραση τριών συστημάτων εδαφοκατεργασίας και δύο ειδών οργανικής λίπανσης στην ανάπτυξη της μυκόρριζας σε βιολογική καλλιέργεια λιναριού. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου, 20-22 Οκτωβρίου Λάρισα.

Π. Παπαστυλιανού, Σ. Κανδρέλης, Χ. Ζινδριλής, Α. Ευθυμίου, Π. Γάτσιος, Φ. Αντωνόπουλος(2010). Αξιολόγηση των χορτοδοτικών ψυχανθών ηδύσαρου και περσικού τριφυλλιού στην περιοχή της Άρτας. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, 14-16 Οκτωβρίου Ξάνθη.

P. T. PapastylianouandD. Bilalis(2011). Flowering in Sulla (Hedysarum coronarium L. cv. Carmen) and Persian clover (Trifolium resupinatum L. cv. Laser) as affected by sowing date in a mediterranean environment. Australian Journal of Crop Science 5 (10) 1298-1312.

P. T. Papastylianou and A.J. Karamanos (2012). Effect of osmopriming treatments with mannitol on cottonseed germination performance under suboptimal conditions. Seed Sci. & Technol., 40, 248-258.

Π. Παπαστυλιανού, Κ. Καρφή και Ξ. Βενιός (2012). Βελτίωση φυτρώματος βαμβακιού (Gossypium hirsutum L.) κάτω από συνθήκες υδατικής καταπόνησης μέσω υδρο-προμεταχείρισης του σπόρου. Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 10-12 Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη.

Π. Παπαστυλιανού , Π. Ι. Τερζόπουλος, Π. I. Μπεμπέλη (2012). Μελέτη παραλλακτικότητας εγχώριων πληθυσμών κουκιού (Vicia faba L.) ως προς την απόδοση και ορισμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά άνθισης και καρπόδεσης. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου “Φυτογενετικός πλούτος και αγροτική παράδοση των Κυκλάδων”, 6-7 Ιουλίου, Σαντορίνη.

Angelopoulou F., Papatheohari Y., Papastylianou P., Konstantas A., Travlos I., Bilalis D. (2013). Effect of organic, biodynamic and conventional ferming systems in selected soil parameters of various crops. Proc. of 12th International Symposium – “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2013 , Cluj-Napoca Romania Bulletin UASVM Horticulture, 70 (1) 19-25.

Douros N., Papatheohari Y., Papastylianou P., Angelopoulou F., Travlos I., Konstantas A., Bilalis D. (2013). Effect of the residues of the medicinal plant Sideritis scardica on weed flora in an organic sunflower crop. Proc. of 12th International Symposium – “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2013 , Cluj-Napoca Romania Bulletin UASVM Horticulture, 70 (1) 102-106.

Patsiali S., Papastylianou P., Travlos I., Bilalis D. (2014). Organic cropping system effects on fiber quality of three cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars in Greece. Agronomy Journal (in press).

Travlos I., Kanatas P.J., Tsioros S., Papastylianou P., Papatheohari Y., Bilalis D. (2014). Green Manure and Pendimethalin Impact on Oriental Sun-Cured Tobacco. Agronomy Journal (in press).

Douros N., Angelopoulou F., Papastylianou P., Papatheohari Y., Travlos I., Konstantas A., Bilalis D. (2014). Incorporation of residues of the medicinal plant Echinacea purpurea as a method of weed management in an organic sunflower crop. 18th IFOAM Organic World Congress ICEC, 13-15 October 2014, Instanbul (accepted).

Kamariari I., Papastylianou P., Bilalis D., Travlos I., Kakabouki I. (2014). The role of mulching with residues of two medicinal plants on weed diversity in maize. 18th IFOAM Organic World Congress ICEC, 13-15 October 2014, Instanbul (accepted).

P. Papastylianou, I. G. Argyrokastritis (2014). Effect of limited drip irrigation regime on yield, yield components, and fiber quality of cotton under Mediterranean conditions. Agricultural Water Management 142, 127-134.