Αρχική

Τίτλος: Ειδική Γεωργία ΙΙ

Φάλια Οικονόμου
, Γιολάντα Παπαθεοχάρη
5
7
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Αραβόσιτος, σόργο, ρύζι, καπνός και βαμβάκι. 

Για το κάθε φυτό εξετάζονται ειδικότερα τα εξής: Βοτανική ταξινόμηση.  Προέλευση και εξέλιξη.  Οικονομική σημασία και χρήσεις.  Τάσεις καλλιέργειας (διεθνώς και στην Ελλάδα).  Μορφολογία.  Ανάπτυξη. Προσαρμοστικότητα (περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις, ζώνες καλλιέργειας).  Τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες).  Καλλιεργητική τεχνική (εναλλαγή καλλιεργειών, κατεργασία εδάφους, σπορά, ανόργανη θρέψη και λίπανση, υδατικές απαιτήσεις και άρδευση, ζιζανιοκτονία, συγκομιδή).  Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.