Αρχική

Τίτλος: Βιολογική Γεωργία

Δημήτριος Μπιλάλης
5
7
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

Ιστορική αναδρομή κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας διεθνώς και στην Ελλάδα. Νομοθετικό πλαίσιο διεθνώς και στην Ελλάδα. Οργάνωση και έλεγχος βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Βιολογική Γεωργία και παράμετροι περιβάλλοντος. Γονιμότητα εδάφους και τρόποι επηρεασμού αυτής. Βασικές αρχές βιολογικής παραγωγής: Αειφορικότητα εδάφους και οικοσυστήματα. Μεταχείριση φυτικών υπολειμμάτων. Πολλαπλασιαστικό υλικό & βιολογική γεωργία. Έλεγχος ανεπιθύμητων φυτών (ζιζανίων). Υγιεινή καλλιεργειών και έλεγχος ασθενειών. Οργανική και ανόργανη λίπανση στη βιοκαλλιέργεια. Ο ρόλος των ψυχανθών στα συστήματα αμειψισπορών. Οικονομική βιωσιμότητα βιοκαλλιεργειών. Ανάγκες σε νερό των βιοκαλλιεργειών. Συγκομιδή, αποθήκευση και συσκευασία βιολογικών προϊόντων.