Αρχική

Τίτλος: Ζιζανιολογία

Φάλια Οικονόμου
, Ηλίας Τραυλός
5
6
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

Ταξινόμηση, Bιολογία και Oικολογία ζιζανίων και παρασιτικών φυτών. Φυτά εισβολείς (εξάπλωση και τρόποι περιορισμού). Αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων με τη χρήση καλλιεργητικών, βιολογικών, φυσικών και χημικών μέσων αντιμετώπισης. Αλληλεπίδραση ζιζανίων με τις καλλιέργειες (Ανταγωνισμός / Αλληλοπάθεια). Ζιζανιοκτόνα (ομάδες, εκλεκτικότητα, τύχη και συμπεριφορά στο έδαφος, μετακίνηση στο φυτό, μεταβολισμός). Μηχανισμοί δράσης των ζιζανιοκτόνων. Ανθεκτικότητα των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα. Τρόποι ορθής εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων.