Αρχική

Τίτλος: Βιομετρία

Κυριακή Σωτηράκογλου
5
2
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια αναμένεται να:

 • Μπορεί να διακρίνει τα στοχαστικά από τα αιτιοκρατικά φαινόμενα και πειράματα.
 • Μπορεί να χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία πιθανοτήτων και βασικούς κανόνες  και μεθόδους απαρίθμησης.
 • Αντιλαμβάνεται την πρακτική αξία και τη σημασία των πιθανοτήτων στηνκατανόηση και ερμηνεία στοχαστικών φαινομένων και πειραμάτων.
 • Μπορεί να περιγράφει και να παρουσιάζει συνοπτικά τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί  από την παρατήρηση ενός φαινόμενου ή την εκτέλεση ενός πειράματος.
 • Μπορεί να μεταφράσει ένα ερευνητικό ερώτημα σε κατάλληλο (ους)  έλεγχο (ους)  υποθέσεων, δοθέντων των δεδομένων και του τρόπου συλλογής τους (του πειραματικού σχεδίου ή του σχεδίου δειγματοληψίας) και εντός των ορίων του περιεχομένου του μαθήματος.
 • Μπορεί να εφαρμόζει στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων και να κατασκευάζει διαστήματα εμπιστοσύνης που επιλέγει για την εξαγωγή συμπερασμάτων από πειραματικά ή δειγματοληπτικά δεδομένα (και εντός των ορίων του περιεχομένου του μαθήματος).
 • Έχει (επί)γνωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων που επιλέγει καθώς και της αναγκαιότητας ελέγχου των προϋποθέσεων αυτών.
 • Αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει σωστά τη στατιστική σημαντικότητα.
 • Μπορεί να διατυπώνει συμπεράσματα για στοχαστικά φαινόμενα και πειράματα και να τα ερμηνεύει σωστά και με όρους του φυσικού προβλήματος και όχι κατ’ ανάγκη με χρήση στατιστικής ορολογίας.
 • Έχει (επί)γνωση της αβεβαιότητας (και του μεγέθους της) που αναπόδραστα εμπεριέχεται στα συμπεράσματα που αφορούν στοχαστικά φαινόμενα και πειράματα.
 • Μπορεί να κρίνει και να αξιολογεί ισχυρισμούς και συμπεράσματα που βασίζονται σε πειραματικά ή δειγματοληπτικά δεδομένα.
 • Έχει γνώση των θεμάτων δεοντολογίας και ηθικής που σχετίζονται με τη συλλογή και χρήση δεδομένων και τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων που εξάγονται από αυτά.

Περιεχόμενο:

 1. Στατιστική προσέγγιση προβλημάτων: μια σύντομη γενική επισκόπηση.
 2. Πώς απαριθμούμε (πολλαπλασιαστική αρχή, απαρίθμηση διατάξεων, μεταθέσεων και συνδυασμών).
 3. Η έννοια  και βασικές Ιδιότητες της πιθανότητας.
 4. Δεσμευμένη πιθανότητα  (ορισμός, πολλαπλασιαστικός τύπος, θεώρημα ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes), ανεξαρτησία.
 5. Τυχαίες μεταβλητές (συνάρτηση κατανομής τυχαίας μεταβλητής, διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση πιθανότητας διακριτής τυχαίας μεταβλητής, συνάρτηση πυκνότητας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής,  μέση τιμή και διακύμανση διακριτής και συνεχούς τυχαίας μεταβλητής).
 6. Ειδικές διακριτές κατανομές (Bernoulli, Διωνυμική, Poisson).
 7. Ειδικές συνεχείς κατανομές
 8. Κεντρικό οριακό θεώρημα.
 9. Από τις πιθανότητες στη στατιστική.
 10. Περιγραφική στατιστική (πίνακας κατανομής συχνοτήτων, αριθμητικά περιγραφικά μέτρα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, θηκόγραμμα, ιστογράμματα).
 11. Κατανομές δειγματοληψίας.
 12. Εκτιμητική (σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες εκτιμητριών, εκτίμηση με διάστημα εμπιστοσύνης (α) για τον μέσο ενός πληθυσμού (β) για τη διαφορά των μέσων δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα και με ζευγαρωτές παρατηρήσεις  (γ) για το ποσοστό  ενός (διωνυμικού) πληθυσμού δ) για τη διαφορά δύο ποσοστών).
 13. Στατιστικοί έλεγχοι ((α) για τον μέσο ενός πληθυσμού (β) για τη σύγκριση των μέσων δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα και με ζευγαρωτές παρατηρήσεις  (γ) για το ποσοστό ενός (διωνυμικού) πληθυσμού και (δ) για τη σύγκριση δύο ποσοστών).
 14. Ανάλυση διακύμανσης ((α) με έναν παράγοντα (β) με δύο παράγοντες με και χωρίς αλληλεπίδραση).
 15.  Έλεγχος X2  (καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας).

Προτεινόμενα συγγράμματα:

 1. Παπαδόπουλος, Γ. Κ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Εκδόσεις Gutenberg, 2015.
 2. Κουνιάς, Σ., Κολυβά-Μαχαίρα, Φ., Μπαγιάτης, Κ. και Μπόρα-Σέντα, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη.

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση