Αρχική

Τίτλος: Φυτογενετικοί πόροι

Πηνελόπη Μπεμπέλη
5
2
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  • Βιοποικιλότητα - Αγροβιοποικιλότητα
  • Καταγωγή, εξέλιξη, παραλλακτικότητα φυτικού γενετικού υλικού
  • Άγριοι συγγενείς, Εγχώριοι πληθυσμοί
  • Συλλογή γενετικού υλικού (σχεδιασμός εξερευνητικών αποστολών, μέθοδοι και διαδικασίες, δειγματοληψία, άδειες συλλογής, φυτοϋγειονομικός έλεγχος)
  • Διατήρηση του γενετικού υλικού (Ex Situ, Ιn Situ, On farm Διατήρηση Γενετικού Υλικού)
  • Περιγραφή, Χαρακτηρισμός και Αξιολόγηση γενετικού υλικού
  • Γενετική Διάβρωση - Γενετική Ευπάθεια
  • Διαχείριση φυτογενετικών πόρων - Νομικό πλαίσιο
  • Αξιοποίηση γενετικού υλικού στην Βελτίωση των Φυτών