Αρχική

Τίτλος: Ερευνητική Μεθοδολογία

Πηνελόπη Μπεμπέλη
, Κυριακή Σωτηράκογλου , Γεώργιος Παπαδόπουλος
5
1
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  • Κριτική  ανασκόπηση βασικών αρχών Βιοστατιστικής και Πειραματισμού Πεδίου.
  • Εισαγωγή σε εξειδικευμένο λογισμικό για στατιστική επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων.
  • Μη-παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι.
  • Προκαθορισμένα, Τυχαία και Μικτά πρότυπα. Θεωρητική σύσταση διακυμάνσεων.
  • Παραγοντικά πειράματα (Ανάλυση τάσης, διαχωριστικά πειράματα, μεθοδολογία αποκριτικής επιφάνειας).
  • Γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση.
  • Ανάλυση συνδιακύμανσης.
  • Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Ανάλυσης (Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, Διακριτική ανάλυση, Ανάλυση κατά συστάδες).
  • Δειγματοληψία και Ποιοτικός Έλεγχος.