Αρχική

Τίτλος: Γεωργικός Πειραματισμός

Πηνελόπη Μπεμπέλη
Γεώργιος Παπαδόπουλος
5
6
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Αρχές Γεωργικού Πειραματισμού (Τυχαιοποίηση – Επανάληψη - Τοπικός Έλεγχος). Μέγεθος-σχήμα

πειραματικού τεμαχίου. Μονοπαραγοντικά Πειράματα. Εντελώς Τυχαιοποιημένο Σχέδιο, Σχέδιο Τυχαιοποιημένων Πλήρων Ομάδων, Σχέδιο Λατινικού Τετραγώνου, Υποδειγματοληψία. Πολλαπλές

προσχεδιασμένες και εκ των υστέρων συγκρίσεις μέσων. Παραγοντικά Πειράματα. Διατάξεις Υποδιαιρεμένων Τεμαχίων και Ομάδων. Σχέσεις δύο μεταβλητών. Απλή γραμμική συσχέτιση και παλινδρόμηση. Μετατροπές δεδομένων.