Αρχική

Τίτλος: Βιοστατιστική

Κυριακή Σωτηράκογλου
3
1
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  • Κριτική  ανασκόπηση βασικών αρχών Βιοστατιστικής.
  • Εισαγωγή σε εξειδικευμένο λογισμικό για στατιστική επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων.
  • Παραμετρικές και μη-παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι.
  • Έλεγχος X2  (καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας).
  • Ανάλυση διακύμανσης. Έλεγχοι πολλαπλών συγκρίσεων. Παραγοντικά πειράματα.
  • Ανάλυση Παλινδρόμησης (απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση, πολλαπλή παλινδρόμηση, μη γραμμική παλινδρόμηση).
  • Ανάλυση συνδιακύμανσης.
  • Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Ανάλυσης (Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, Διακριτική ανάλυση, Ανάλυση κατά συστάδες).
  • Δειγματοληψία και Ποιοτικός Έλεγχος.