Αρχική

Π.Μ.Σ. 1: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (Master of Landscape Architecture) και είναι αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Federation of Landscape Architects, I.F.L.A).

Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 19 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και διπλωματικής εργασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2021-2023

Τροποποίηση προκήρυξη

Αίτηση


Πρωτοετείς 2021-2022, Ηλεκτρονική εγγραφή στο ΓΠΑ

Πίνακας Επιτυχόντων 2021-2023

Προκήρυξη

Αίτηση

Κανονισμός

Ύλη και διδάσκοντες

Επανίδρυση ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ» (ΦΕΚ Β΄ 2261)

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

 

Αξιολόγηση

Είσοδος