Αρχική

Π.Μ.Σ. 2: «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»  με τρεις Ειδικεύσεις:

  • Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση
  • Βελτίωση Φυτών, Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί Πόροι
  • Αγρομετεωρολογία

Διάρκεια σπουδών: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 65

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 6 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πίνακας Επιτυχόντων 2021-2022

Προκήρυξη

Αίτηση

Κανονισμός

Ύλη και διδάσκοντες

Ίδρυση του ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ . ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ» (ΦΕΚ Β΄ 2260)

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

 

Αξιολόγηση

Είσοδος