Αρχική

ΠΜΣ 8: «Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 'Αγρο−Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας', σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην 'Αγρο−Βιοτεχνολογία Φυτών & Μικροορ γανισμών Γεωργικής Σημασίας'.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 


ΠΜΣ 8: «Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τις 31-12-2018, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.

Αξιολόγηση

Είσοδος