Αρχική

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ο Β΄ κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92 (άρθρο 12, παράγραφος 5) & του Ν. 3685/08 (άρθρο 9), καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος για τους κατόχους Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. (Ν. 3685 / 16-07-2008)

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. (Ν. 3685 / 16-07-2008).

Σε περίπτωση σοβαρού λόγου ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να ζητήσει, για μία μόνο φορά, αναστολή της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία που προάγουν στην επιστήμη. Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση, γι’ αυτό πρέπει να είναι του επιπέδου εκείνου και της ποιότητας που εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου του από την πανεπιστημιακή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα όχι μόνο στον εθνικό αλλά και στο διεθνή χώρο.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο απονέμει:

α) Στους Γεωπόνους κατόχους Μ.Δ.Ε. ή ισοτίμου διπλώματος, διδακτορικό τίτλο των Γεωπονικών Επιστημών.

β) Στους πτυχιούχους μη Γεωπόνους κατόχους Μ.Δ.Ε. ή ισοτίμου διπλώματος, τον διδακτορικό τίτλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

 

Για την εγγραφή στο Β΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με βαθμό τουλάχιστον 7.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Ενιαίο πενταετή κύκλο σπουδών σε συναφές πεδίο
 • Χρονική διάρκεια απόκτησης πτυχίου 5+1 ημερολογιακά έτη υπολογιζόμενα από την ημερομηνία εγγραφής
 • Πτυχιακή εργασία ερευνητικού περιεχομένου συναφούς με το πεδίο της διδακτορικής διατριβής
 • Βαθμολογία πτυχιακής μελέτης ≥9
 • Βαθμό πτυχίου ≥7,5
 • Μέσο όρος αντίστοιχων προπτυχιακών μαθημάτων (όπως ορίζονται από τον αντίστοιχο Τομέα) ≥8
 • Τρεις συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος, ή αντίστοιχων ερευνητών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων έρευνας (τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα έρευνας μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αλλοδαπής)
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή αντίστοιχου επιπέδου
 • Συνεκτιμώνται τυχόν δημοσιεύσεις ή διακρίσεις των υποψηφίων και άλλα στοιχεία του Βιογραφικού τους. Ή εναλλακτικά:
 • Ενιαίο πενταετή κύκλο σπουδών σε συναφές πεδίο
 • Βαθμό πτυχίου ≥6,5
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή αντίστοιχου επιπέδου
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου σε συναφές με τη διατριβή πεδίο, καθοριζόμενη από αμειβόμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν διεξαχθεί ή διεξάγονται σε πανεπιστήμια ή αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • Τουλάχιστον 1 πλήρη δημοσίευση (όχι περίληψη) σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές, στην οποία ο υποψήφιος είναι 1ος ή 2ος συγγραφέας

 

 • Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

 

Αξιολόγηση

Είσοδος