Αρχική

Π.Μ.Σ. 4: «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος», ενιαίο, χωρίς ειδικεύσεις, με δυνατότητα επιλογής εξειδίκευσης είτε στην Εφαρμοσμένη Φυτοπροστασία και Διαχείριση του Περιβάλλοντος είτε στη Βασική Έρευνα στη Φυτοπροστασία και το Περιβάλλον

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Προκήρυξη - Αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ίδρυση του ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «ΟΛΟΚΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ . ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΦΕΚ Β΄ 2260).

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

 

Αξιολόγηση

Είσοδος