Αρχική

Ύλη Μαθημάτων

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (1ο εξάμηνο)

1.Φυσιολογία   των  λειτουργιών  των   εντόμων:   αναπαραγωγή   και   εμβρυογένεση.
Μετεμβρυακή ανάπτυξη (φυσιολογικές και βιοχημικές διεργασίες και αλλαγές). Διάπαυση. Κατασκευή δερματοσκελετού.   Πέψη, θρέψη, απέκκριση, αναπνοή, κυκλοφορία αιμολέμφου. φυσιολογία της δομής και λει­τουργίας του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων. Ενδοκρινολογία. Φυσιολογία της συμπεριφοράς των εντόμων, χημικά μέσα επικοινωνίας.

2.Έντομα  κατοικημένων χώρων:  Εισαγωγή, Οικονομική σημασία. Μορφολογία, βιοοικολογία, συμπτωματολογία και αντιμετώπιση επιβλαβών ειδών σε κατοικίες (Diktyoptera, Siphonaptera, Mallophaga, Hemiptera κ.α.) τρόφιμα και είδη υφαντουργίας, ενδύματα κ.λ.π.,    κατασκευαστικά υλικά (τερμίτες, ξυλοφάγο κολεόπτερα - δίπτερα) και γειτονεύοντες χώρους (υμενόπτερα, δίπτερα υγειονομικής σημασίας).

3.Κλινική διάγνωση εντομολογικών   προσβολών των καλλιεργούμενων φυτών και γεωργικών προϊόντων: Χρησιμοποίηση μορφολογικών, βιολογικών και οικολογικών στοιχείων για τη διάγνωση των επιζήμιων taxa εντόμων.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (1ο εξάμηνο)

1. Σύγχρονη   χημική   αντιμετώπιση   εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων στις κυριότερες καλλιέργειες και προοπτικές.

2.Μεταβολισμός γεωργικών φαρμάκων σε φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Συμπεριφορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο περιβάλλον.

3.Το πρόβλημα της ανθεκτικότητας στα γεωργικά φάρμακα.

4.Νέες προοπτικές στη παραγωγή, τυποποίηση και εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

5.Εθνικό και Κοινοτικό νομικό πλαίσιο για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (1ο εξάμηνο)

Κλίμα και πολεοδομικός σχεδιασμός. Οι ιδιαιτερότητες του πολεοδομικού σχεδιασμού ως συνάρτηση του μάκρο - μέσο και μικροκλίματος με έμφαση στο μεσογειακό χώρο. Μελέτη παραμέτρων τοποκλίματος και αξιοποίηση τους στο σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό. Ανάλυση βασικών βιοκλιματικών παραμέτρων σε διαφορετικά περιβαλλοντικά μέσα. Βιοκλιματικό περιβάλλον φυτοκαλυμμένων επιφανειών αστικού και περιαστικού χώρου. Βιοκλιματικές περιοριστικές και μη παράμετροι στην παραδοσιακή και νεότερη αντίληψη σχεδιασμού των πόλεων. Κατηγοριοποίηση και συσχετίσεις των διαφόρων λειτουργιών της πόλης στη δημιουργία ιδιαίτερων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Περιβαλλοντική διάσταση της αστικής ανάπτυξης. Ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων βιοκλίματος στις μελέτες οικιστικών ενοτήτων και πολεοδομικών επεμβάσεων ανάπλασης τμημάτων του πολεοδομικού ιστού.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (1Ο εξάμηνο)

1.Φυσιολογία της άνθησης και παραγωγής λαχανοκομικών και ανθοκομικών φυτών:
Φωτοπεριοδισμός και ανθική επαγωγή. Ανθικό ερέθισμα. Παρεμπόδιση άνθησης.
Ανταπόκριση των φυτών στο σκοτάδι και στο φως. Βιοχημεία της άνθησης.

2.Εαρινοποίηση. Διαφοροποίηση ανθοφόρων οφθαλμών. Ανάπτυξη του άνθους. Καρπόδεση και ανάπτυξη καρπού.

3.Φωτοπεριοδισμός και σχηματισμός αποθηκευτικών οργάνων.

4.Φυσιολογία καταπόνησης (Stress Physiology): Καταπόνηση του φυτού ως αποτέλεσμα χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, αλατότητας, έλλειψης ή περίσσειας νερού στο έδαφος, χαμηλής ή υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας, εδαφικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κ.α.

5.Λήθαργος.

6.Νεανικότητα.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (1ο εξάμηνο)

1. Βιολογική καταπολέμηση εδαφογενών παθογόνων: Αρχές βιολογικής καταπολέμησης. Βιολογικοί παράγοντες (μύκητες, βακτήρια, ζύμες).  Μηχανισμοί δράσης. Μέθοδοι εφαρμογής.

2. Ηλιοαπολύμανση του εδάφους: Αρχές και τρόποι δράσης. Εφαρμογές. Αποτελεσματικότητα.

3. Ανθεκτικότητα των παθογόνων στις αντιμικροβιακές  ενώσεις: Γενετικός  έλεγχος. Βιοχημικοί μηχανισμοί. Διερεύνηση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας σε νέες χημικές ενώσεις. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.

 4. Καταπολέμηση μετασυλλεκτικών ασθενειών: Κυριότερες μετασυλλεκτικές ασθένειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, εσπεριδοειδών και σταφυλιών. Μέθοδοι καταπολέμησης των μετασυλλεκτικών ασθενειών.

 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ (1ο εξάμηνο)

1.Τεχνικές εκχύλισης - απομόνωσης: Εκχυλίσεις εν ψυχρώ και εν θερμώ. Με υπερκρίσιμα υγρά. Με υπερήχους - μικροκύματα.

2.Τεχνικές διαχωρισμού: Αέριος χρωματογραφία (βασικές αρχές, οργανολογία, στήλες, ανιχνευτές). Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC - HPTLC) (βασικές αρχές, οργανολογία, στήλες,  ανιχνευτές, καταμερισμός, προσρόφηση).

3.Τεχνικές   πιστοποίησης: Φασματοσκοπία υπεριώδους - ορατού (UV - Vis). Φασματοσκοπία υπέρυθρου (FT - IR). Φασματοσκοπία Raman (FT – Raman, SERS). Φασμα­τοσκοπία ΝΜR (πρωτονίου, άνθρακα - 13).
Φασματοσκοπία μάζας (ισοτοπική αφθονία, ιονισμός, μοριακό ιόν).

4.Εφαρμογές: Φαινολικές ενώσεις (φαινόλες – φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή, φλαβονόλες, φλαβόνες, ανθοκυάνες, κινόνες). Τερπενοειδη (αιθέρια έλαια, διτερπενοειδή, γιβεριλλίνες, τριτερπενοειδή, στεροειδή, καροτενοειδή). Οργανικά οξέα – λιπίδια (λιπαρά οξέα - λιπίδια, αλκάνια, πολυακετυλένια, ενώσεις θείου). Ενώσεις αζώτου (αμινοξέα, πρωτεΐνες, αμίνες, αλκαλοειδή, κυανογενικοί γλυκοζίτες, ινδόλες, πουρίνες - πυριμιδίνες - κυτοκινίτες, νουκλεϊκά οξέα, χλωροφύλλες). Σάκχαρα (μονοσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες).

 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ (1ο εξάμηνο)

1.Οικοφυσιολογία της αμπέλου.

2.Σύγχρονες μέθοδοι πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

3.Νέες Τάσεις και εξελίξεις στα συστήματα μόρφωσης και υποστύλωσης των   πρέμνων.

4.Ειδικά θέματα αμπελογραφίας (Κώδικες αμπελογραφικής περιγραφής,   Βιοχημικές και Μοριακές μέθοδοι διάκρισης των ποικιλιών αμπέλου - Πολυκλωνικότητα ποικιλιών αμπέλου - Επιλογή).

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (1ο εξάμηνο)

1.Ανατομική και φυσιολογική θεώρηση του πολλαπλασιασμού των φυτών με μοσχεύματα.

2.Αγενής πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων,

συμπεριλαμβανομένου και του μικροπολλαπλασιασμού.

3.Φυτώρια.

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (1ο εξάμηνο)

Βιολογία σπόρων

 

1. Ανάπτυξη σπόρων: Σύνθεση πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών ουσιών. Επίδραση της θρέψης του φυτού στην ποιότητα των σπόρων. Επίδραση αυξητικών παραγόντων στην ανάπτυξη των σπόρων. Επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των σπόρων.

2.Λήθαργος σπόρων: Είδη λήθαργου. Επίδραση αυξητικών παραγόντων στον λήθαργο των σπόρων. Εποχιακός και περιβαλλοντικός λήθαργος.

3.Ευρωστία σπόρων και φύτρωμα: Μεταβολές κατά την αποθήκευση. Επίδραση
ενδογενών παραγόντων στη βιωσιμότητα και την ευρωστία των σπόρων. Βιοχημικές μεταβολές κατά το φύτρωμα. Επιδράσεις φωτοπεριόδου και φυτοχρώματος στο φύτρωμα. Επιδράσεις του εδαφικού περιβάλλοντος στο φύτρωμα. Βελτίωση συμπεριφοράς των σπόρων.

 

Τεχνολογία σπόρων

1.Σχεδίαση παραγωγής και συγκομιδής σπόρων.

2.Αποξήρανση και επεξεργασία σπόρων.

3.Αποθήκευση και συσκευασία.

4.Ποιοτικός έλεγχος σπόρων.

5.Προστασία σπόρων.

 

Εμπορία σπόρων

1.0 ρόλος της εμπορίας.

2.Προσφορά και ζήτηση.

3.Οργανισμοί σπόρων (προώθηση – διάθεση - ανάπτυξη).

4.Εμπορικά δίκτυα (δομή - σχεδίαση – τιμές - πιστώσεις - τεχνική υποστήριξη).

5.Κυβερνητική πολιτική και υπηρεσίες.

6.Ελληνική και διεθνής νομοθεσία σπόρων σποράς (πιστοποίηση σπόρων, προδιαγραφές σπόρων).

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ (1ο εξάμηνο)

1.Κατασκευή θερμοκηπίου: Σχεδιασμός. Δομικά υλικά και μέθοδοι. Υλικά κάλυψης. Τύποι θερμοκηπίων. Κόστος κατασκευής.

2.Φως: Ηλιακή ενέργεια. Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ανάπτυξη. Συμπληρωματικός φωτισμός. Έλεγχος φωτοπεριόδου.

3.Θερμοκρασία: Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη. Έλεγχος της θερμοκρασίας στο θερμοκήπιο.

4.Χημικός έλεγχος της ανάπτυξης: Φυτορυθμιστικές ουσίες. Επίδραση φυτορυθμιστικών ουσιών στην ανάπτυξη.

5.Υποστρώματα - Εδάφη.

6.Νερό (ειδικά θέματα), Υδροπονία.

7.Θρέψη (ειδικά θέματα).

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ – ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ (1ο εξάμηνο)

1.Μηχανισμοί άμυνας του μελισσιού και του μεταξοσκώληκα.

2.Μέθοδοι διάγνωσης των εχθρών και ασθενειών των μελισσών στον αγρό και στο εργαστήριο.

3.Μέθοδοι βελτίωσης και παραγωγής μελισσών ανθεκτικών σε εχθρούς και ασθένειες.

4.Σχέση διατροφής και ανθεκτικότητας στις ασθένειες της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα.

5.Μορφολογία, οικολογία, βιολογικοί κύκλοι και καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα.

6.Οι δηλητηριάσεις της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα από γεωργικά φάρμακα.

 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (1ο εξάμηνο)

1.Δομικά μόρια: Αμινοξέα. Λιπίδια. Υδατάνθρακες. Νουκλεοτίδια. Πρωτεΐνες.

2.Κατάλυση και έλεγχος των βιοχημικών αντιδράσεων. Ιδιότητες των ενζύμων. Μηχανισμοί ρύθμισης της ενζυμικής δραστηριότητας.

3.Μεταβολισμός: Βιοσύνθεση και αποδόμηση υδατανθράκων. Βιοσύνθεση και αποδόμηση αμινοξέων. Βιοσύνθεση και αποδόμηση λιπιδίων. Βιοσύνθεση νουκλεοτιδίων.

 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (1ο εξάμηνο)

1.   Εισαγωγή. Δομή γονιδιωμάτων και DΝΑ. Αντιγραφή, ανασυνδιασμός και μεταλλάξεις DΝΑ. Χρωμοσωμική και εξωχρωμοσωμική οργάνωση του DΝΑ.

2.   Χειρισμός γονιδιώματος. Βασικές τεχνικές ηλεκτροφόρησης. Κηλιδοποίηση. Αυτοραδιογραφία. Μετασχημτισμοί Ε coli.

3.   Μοριακές Γενετικές Τεχνικές (Κόψιμο, σύνδεση, αντιγραφή και εισαγωγή τμήματος DΝΑ).

4.   Κλωνισμός και έκφραση (Expression vectors).

5.   Πλασμίδια και βακτήριοφάγοι ως προκαρυωτικοί, ευκαρυωτικοί φορείς. Ζύμη και Βακουλοιοί ως συστήματα έκφρασης.

6.   Στρατηγικές κλωνοποίησης. Βιβλιοθήκες γονιδιακού DΝΑ και σύνθεση cDΝΑ.

7.   Πολλαπλασιασμός DΝΑ με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (ΡCR).

8.   Έκφραση γόνων κλωνισμένου DΝΑ και μεταφορά γονιδιώματος.

9.   Ενζυμολογία της Γενετικής Μηχανικής. Μεθυλίωση, πολυμερισμός, περιορισμός, νουκλεοποίηση, σύνδεση (ligation), διόρθωση.

10.Ανάλυση ακολουθιών DΝΑ, αποτύπωμα DΝΑ, γονιδιακές βάσεις δεδομένων, βιοϋπολογιστική.

11.Μεταφορά  μετασχηματισμένου γονιδιώματος σε βακτήρια - φυτά και ζώα.

12.Εφαρμογές της τεχνολογίας ανασυνδιασμένου DΝΑ (Φαρμακευτική Βιομηχανία, Γεωργική Βιομηχανία και Βιομηχανία Τροφίμων).

13.Τεχνολογία ανασυνδιασμένου DΝΑ. Ηθική και κοινωνική πολιτική. Κέρδη και Κίνδυνοι.

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1ο εξάμηνο)

1.   Εισαγωγικά στοιχεία.

2.   Ιικές πρωτεΐνες - Ορολογία: Πολλαπλασιασμός και καθαρισμός ιών. Παραγωγή αντιορρών. Ορολογικές μέθοδοι. Ιικές καψιδιακές και άλλες πρωτεΐνες και μέθοδοι προσδιορισμού του μεγέθους, της ακολουθίας και της δομής τους. Ηλεκτροφόρηση και ηλεκτρομεταφορά ιικών πρωτεϊνών.

3.   Ιικά   γενώματα: ssRNA, dsRNA, dsDNA, ssDNA. Πληροφοριακό περιεχόμενο και στρατηγικές ιικών γενωμάτων. Μέθοδοι εξαγωγής, απομονώσεως, ανιχνεύσεως και προσδιορισμού του μεγέθους και της ακολουθίας  τους  (ανασυνδιασμένα ιικά νουκλεϊκά οξέα, PCR, ηλεκτροφόρηση, ηλεκτρομεταφορά, κλωνοποίηση).

4.   Σχέσεις   φυτού - ιού: Αναπαραγωγή και κίνηση των ιών εντός του ξενιστή τους. Παθολογία. Ανθεκτικότητα. Γενετικός ανασυνδιασμός και εξέλιξη των ιών.

5.   Υποϊικά φυτοπαράσιτα: Ιοειδή. Δορυφόροι ιοί. Δορυφόρο RNA.

6.   Φυτοπλάσματα - Ειδικά προκαρυωτικά φυτοπαθογόνα.

7.   Διαγνωστική: Ταυτοποίηση   και ανίχνευση ιών, ιοειδών και φυτοπλασμάτων. Διάγνωση ιώσεων και παρόμοιων ασθενειών. Διαγνωστικές μέθοδοι (Βιολογική, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, ορολογικές, υβριδισμός, PCR).

8.   Αντιμετώπιση φυτικών ιώσεων και παρόμοιων ασθενειών: Παραδοσιακά μέτρα αντιμετώπισης. Παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και πιστοποίηση.

9.   Διαγονιδιακή τεχνολογία για την αντιμετώπιση των ιώσεων και περιβαλλοντική θεώρηση.

10.Ιοί ως φορείς εκφράσεως γόνων στα φυτά.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ) (1ο εξάμηνο)

Ερευνητική Μεθοδολογία: Συνδυασμένη ανάλυση πειραμάτων. Αυξημένα σχέδια. Στατιστικός έλεγχος. Απαραμετρικοί έλεγχοι ποιότητας.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΘΕΩΝ, ΘΑΜΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (1ο εξάμηνο)

1.Εισαγωγή σε ειδικά θέματα βελτίωσης ανθέων, θαμνωδών και κηπευτικών καλλιεργειών.

2.Στρατηγική και δημιουργία νέων βελτιωμένων ποικιλιών: Αξιολόγηση και αξιοποίηση βιομετρικών μεθόδων.

3.Παραγωγή υβριδίων και έκφραση της ετέρωσης στην τομάτα, τη μελιτζάνα, την πιπεριά, το αγγούρι, το κολοκύθι, το πεπόνι, το καρπούζι, το κουνουπίδι, το λάχανο, το κρεμμύδι, κ.λ.π.

4.Βιοτεχνολογία στην βελτίωση των ανθέων, των θαμνωδών και των κηπευτικών καλλιεργειών (ιστοκαλλιέργεια, σωμακλωνική παραλλακτικότητα, δημιουργία διαγονιδιακών φυτών, κ.λ.π.).

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (1ο εξάμηνο)

1 Εισαγωγή στον τομέα της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

2.Η αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που αφορούν την παραγωγή σπόρου κηπευτικών υψηλής ποιότητας (απομόνωση, ποιοτικός έλεγχος, τεχνική καλλιέργειας κ.α.).

3.Παραγωγή αγενών οργάνων πολλαπλασιασμού κηπευτικών (πατάτα, γλυκοπατάτα, φράουλα).

4.Η εφαρμογή της τεχνικής εμβολιασμού για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών.

5.Ιστοκαλλιέργεια για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών.

 

ΦΥΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (1ο εξάμηνο)

Οικονομική σημασία - Χρησιμότητα και τεχνολογική σημασία - Βιολογικός κύκλος - Προσαρμοστικότητα και Τεχνική καλλιέργειας (αμειψισπορά, προετοιμασία του εδάφους, πολλαπλασιαστικό υλικό, σπορά ή φύτευση, αντιμετώπιση ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών, λίπανση, άρδευση, συγκομιδή, αποθήκευση, καλλιεργούμενες ποικιλίες) των παρακάτω φυτών:

Αγριοαγκινάρα, Μίσχανθος, Ψευδακακία, Ζαχαρούχο σόργο, Ευκάλυπτος, Γλυκοπατάτα, Jojoba, Kenaf, Ζαχαροκάλαμο, Καλάμι.

 

ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1ο εξἀμηνο)

Καταγραφή και περιγραφή των κατασκευαστικών υλικών, των μεθόδων χρησιμοποίησης τους και της εφαρμογής τους στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. Εξετάζονται οι δυνατότητες διαμόρφωσης ενός χώρου, οι απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες και η διαχείριση των όμβριων υδάτων, χώρους στάθμευσης, πέργκολες, κιόσκια, πλακοστρώσεις, φράκτες και περιφράξεις, παγκάκια, τεχνητές λίμνες και καταρράκτες, τοιχία αντιστήριξης, εξώστες, barbeque. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνδυαστικότητα μεταξύ των διαφόρων υλικών και την επιλογή του κατάλληλου υλικού, ανάλογα με το περιβάλλον της κατασκευής. Σχεδίαση ή απόδοση και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για κλιμακοστάσια με το χέρι ή με τη χρήση ηλεκτρονικών σχεδιαστικών πακέτων. Δημιουργία μακέτας. Εκπόνηση μελέτης αποστράγγισης, αρδευτικών έργων και ηλεκτροφωτισμού. Χρήση των χλοοταπήτων στην Αρχιτεκτονική Τοπίου με έμφαση στη διαχείριση τους σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως είναι οι αθλητικοί χώροι, τα γήπεδα golf, ή συγκράτηση των πρανών, οι νησίδες των οδικών αρτηριών, οι ταρατσόκηποι και η αποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρημένων περιοχών.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (2ο εξάμηνο)

1.Βελτίωση τεχνολογικών χαρακτηριστικών του βαμβακιού, των ζαχαρότευτλων και των σιτηρών.

2.Βελτίωση χορτοδοτικών φυτών.

3.Βελτίωση ποσοτικών χαρακτηριστικών.

4.Οι μοριακοί δείκτες στη βελτίωση των φυτών. Γενετικοί Πόροι.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ (2ο εξάμηνο)

Γεωργική Ακαρεολογία

 

1.    Μορφολογία, Συστηματική και φυλογένεση των Tetranychoidea, Eriophyoidea, Tarsonemoidea και άλλων taxaφυτοφάγων ακάρεων.

2.    Φυσιολογία, αναπαραγωγή, ανάπτυξη και γενετική των Eriophyoidea και Tetranychoidea.

3.    Βιολογία, Οικολογία των φυτοφάγων ακάρεων.

4.    Ζημιές και αντιμετώπιση των φυτοφάγων ακάρεων στις διάφορες καλλιέργειες. Τα ακάρεα ως φορείς παθογόνων μικροοργανισμών.

5.    Τα ακάρεα ως μέσον ελέγχου επιβλαβών αρθροπόδων και άλλων ζωικών εχθρών (εντόμων, ακάρεων, νηματωδών, σκωλήκων).

 

Γεωργική νηματωδολογία

1.    Δομή και λειτουργία των φυτοπαρασιτικών νηματωδών σκωλήκων.

2.    Το εδαφικό περιβάλλον και οι φυτοπαρασιτικοί νηματώδεις.

3.    Βιολογία και δυναμική πληθυσμών των φυτοφάγων νηματωδών σκωλήκων.

4.    Παθολογία κυττάρου και ολόκληρου του φυτού ως αποτέλεσμα προσβολής από φυτοπαρασιτικούς νηματώδεις σκώληκες. Μηχανισμοί της παθογένεσης. Οι νηματώδεις ως φορείς ιώσεων στα φυτά.

5.    Αντιμετώπιση φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Ανθεκτικότητα των φυτών στους νηματώδεις.

 

Τα μικρά θηλαστικά ως γεωργικοί εχθροί

1.    Εκτίμηση ζημιών.

2.    Παράγοντες που καθορίζουν τις πληθυσμιακές διακυμάνσεις των τρωκτικών.

3.    Σύγχρονη αντιμετώπιση. Βιολογική καταπολέμηση των τρωκτικών. Εδαφόβια πανίδα. Ρόλος αυτής στη γεωργική παραγωγή και η επίδραση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ (2ο εξάμηνο)

Αναδρομή στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου ακολουθώντας την εξελικτική της διαδρομή διαμέσου των αιώνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και τη συμβολή της στην αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση και λειτουργικότητα του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζει ο σύγχρονος άνθρωπος.

 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (2ο εξάμηνο)

1.Σημασία και εφαρμογή της τεχνικής αειφορικής καλλιέργειας στα κηπευτικά.

2.Διαχείριση αειφορικών συστημάτων.

3.Βιολογικές μέθοδοι.

4.Εναλλακτικές καλλιέργειες.

 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (2ο εξάμηνο)

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ (2ο εξάμηνο)

Δημιουργία πλήρους σχεδιαστικής πρότασης και μελέτης για συγκεκριμένο υπαρκτό χώρο, στον οποίο εμπλέκονται πολιτιστικά και φυσικά συστήματα. Η μελέτη θα λαμβάνει υπόψη της τους κοινωνικούς, φυσικούς και ιστορικούς παράγοντες της υπό μελέτη περιοχής. Θα περιλαμβάνει τοπογραφικά σχέδια, σχέδιο χωροθέτησης, φυτοτεχνικό σχέδιο σε κάτοψη και σε προοπτικό. Πρόταση Ηλεκτροφωτισμού. Σχεδιαστικές λεπτομέρειες των προτεινόμενων κατασκευών. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα διάφορα φυτικά είδη στη σύνθεση της βλάστησης, από αισθητική και εδαφοκλιματική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ικανότητες ανάπτυξης ορισμένων φυτών σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Η σχεδιαστική πρόταση θα ολοκληρώνεται με τεύχος προδιαγραφών, που θα περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου, τους υπολογισμούς για την μεταφορά όγκων, την τεχνική περιγραφή των εργασιών και τον προϋπολογισμό του έργου.

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ (2ο εξάμηνο) 

Η αποκατάσταση και προσαρμογή υποβαθμισμένων περιβαλλόντων μέσα από τις αρχές της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου. Εφαρμογές, των τεχνικών και μεθόδων για την αποκατάσταση του τοπίου σε λατομικές και εξορυκτικές περιοχές, περιοχές υγειονομικής ταφής, των πρανών, των εκχωματώσεων και επιχωματώσεων των οδικών και άλλων συγκοινωνιακών δικτύων, η προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, των περιαστικών κατεστραμμένων από πυρκαϊές δασικών εκτάσεων, η διαχείριση προστατευομένων φυσικών περιοχών και φυσικών αποθεμάτων και ο σχεδιασμός αστικού υπερτοπικού πρασίνου. Υλοποίηση του προγράμματος με την εκπόνηση μελέτης για μία ή και περισσότερες των ως άνω περιπτώσεων. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αντίστοιχες με τους προς αποκατάσταση ανωτέρω χώρους. Συγγραφή term paper για τα ως άνω θέματα με εφαρμογή διαδικτυακών πληροφοριών.

 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (2ο εξάμηνο)

Εισαγωγή στους χειρισμούς του DΝΑ. Δομή DΝΑ - Περιοριστικά ένζυμα - Απομόνωση και καθορισμός DΝΑ - Πέψεις και συνδέσεις μορίων DΝΑ - Ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων - Απεικόνιση τμημάτων DΝΑ, για εφαρμογή  στον χειρισμό DΝΑ φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Κλωνοποίηση. Πλασμιδιακοί φορείς - Βακτηριοφάγοι και Κοσμιδιακά πλασμίδια - Στρατηγικές κλωνοποίησης - Μετασχηματισμός μικροοργανισμών - Επιλογή και έλεγχος ανασυνδυασμένου DΝΑ - Έκφραση γονιδίων στο Escherichia coli.- Κλωνοποίηση σε φυτικά κύτταρα με τη μεσολάβηση του βακτηρίου Agrobacterium tumefaciens, με σκοπό την κλωνοποίηση γονιδίων από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς.

Μοριακές τεχνικές στη Φυτοπαθολογία.

Αποτυπώματα νουκλεϊκών οξέων - Υβριδισμός DΝΑ - Μοριακοί δείκτες (ισοένζυμα - RFLPs) - Αρχές αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) - Εφαρμογές PCR (RAPDs -  AFLPs - μικροδορυφορικού DΝΑ), για μοριακό χαρακτηρισμό και μελέτη φυλογενετικών σχέσεων φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.
Εφαρμογές στη Φυτοπαθολογία.

Μελέτη σχέσεων παθογόνου- ξενιστή -Ταξινόμηση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών - Προσδιορισμός γονιδίων παθογένειας - Διερεύνηση βιοχημικών χαρακτήρων παθογόνων (ανθεκτικότητες σε φυτοπροατατευτικά) - Διάγνωση - Δημιουργία διαγονιδιακών φυτών (ανθεκτικότητα σε ασθένειες).

 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (2ο εξάμηνο)

Διαπνοή και αρδευτικές ανάγκες, διαχείριση της άρδευσης με αλατούχα νερά και αυτοματισμός των αρδεύσεων και υδρολιπάνσεων, εξοπλισμός κλειστών συστημάτων υδροπονίας.

Διαχείριση κλίματος και υδροπονίας στα θερμοκήπια - ολοκληρωμένη διαχείριση για Ολοκληρωμένη Παραγωγή, αυτοματισμοί θερμοκηπίων.

Μετρήσεις για το φυτοτέχνη (κλιματικές, αλατότητα και οξύτητα νερού, υδατοπεριεκτικότητα σε υποστρώματα και έδαφος). Γεωργία ακριβείας στις μεγάλες καλλιέργειες.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  (2ο εξάμηνο)

Σχεδιασμός και ρόλος της αμειψισποράς. Διαχείριση θρεπτικών στοιχείων. Οργανικές λιπάνσεις. Μειωμένη εδαφοκατεργασία. Αντιμετώπιση ζιζανίων με καλλιεργητικά μέτρα. Καλλιέργεια και περιβάλλον. Σχεδιασμός γεωργικής Εκμετάλλευσης (κλειστού ή μη τύπου).

Νομοθετικό πλαίσιο (Ε.Ε. και εθνικό). Διεθνείς οργανισμοί και φορείς.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ (2ο εξάμηνο)

1.Λήθαργος.

2.Αύξηση καρπών.

3.Αραίωμα καρπών.

4.Θρέψη καρποφόρων δένδρων.

5.Κλάδευμα.

6.Παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος των καρποφόρων δένδρων.

7.Παραγωγικότητα καρποφόρων δένδρων.

8.Παρενιαυτοφορία καρποφόρων δένδρων.

9.Υποκείμενα.

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (2ο εξάμηνο)

1.Βλάστηση σπόρων: Διαδικασίες βλάστησης. Επίδραση περιβάλλοντος.

2.Βλαστητική ανάπτυξη: Αύξηση φυλλώματος, βλαστών, ριζικού συστήματος, αποταμιευτικών ιστών.

3.Αναπαραγωγική ανάπτυξη: Διαφοροποίηση ανθογόνων μεριστωμάτων. Αύξηση ταξιανθιών. Άνθηση. Αύξηση καρπών και σπερμάτων.

4.Υδατικές σχέσεις των φυτών: Απορρόφηση και μεταφορά ανόργανων θρεπτικών στοιχείων. Διαθεσιμότητα των στοιχείων στο έδαφος. Απορρόφηση στοιχείων από τις ρίζες. Απορρόφηση από φυτείες.

5.Φωτοσύνθεση  και αναπνοή: Διαδικασίες φωτοσύνθεσης και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Φωτοσύνθεση σε φυτοκοινωνίες. Διαδικασίες αναπνοής και περιβαλλοντικές επιδράσεις, Σχέσεις κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης φωτοσυνθετικών προϊόντων.

6.Αυξητικοί παράγοντες.

7.Ανάλυση αύξησης ολόκληρων φυτών και φυτειών: Παράμετροι αύξησης. Οντογενετικές επιδράσεις. Φαινόμενα ανταγωνισμού.

8.Πρόβλεψη ανάπτυξης φυτών και καλλιεργειών με μαθηματικά μοντέλα.

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ (2ο εξάμηνο)

1.Συμπεριφορά των λαχανικών που καλλιεργούνται στα θερμοκήπια στις χαμηλές θερμοκρασίες. Φυσιολογικές και βιοχημικές αλλαγές στην ανάπτυξη των φυτών και στην παραγωγή.

2.Επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών στο σχηματισμό και γονιμότητα της γύρης και στη καρπόδεση των λαχανικών θερμοκηπίου.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (2ο εξάμηνο)

 1. Αλληλεπιδράσεις ατόμων και ειδών. Προχωρημένα υποδείγματα προσομοίωσης οικολογικών σχέσεων.
 2. Μέθοδοι εκτίμησης πληθυσμιακών μεγεθών και βιοποικιλότητας. Η σχέση αριθμού ειδών-έκτασης.
 3. Ομοιότητα βιοκοινοτήτων. Μέθοδοι ταξινόμησης (cluster) και ιεράρχησης (ordination).
 4. Εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης οικολογικών δεδομένων (Bootstrapping, Monte Carlo, randomization, Jacknife, κ,λ.π.).
 5. Οικολογία συμπεριφοράς των οργανισμών (behavioural ecology). Βιολογικοί ρυθμοί. Επιλογή ενδιαιτήματος, Συμπεριφορά ερωτοτροπίας. Χωροκρατική συμπεριφορά. Ομαδική διαβίωση.
 6. Οικοσυστήματα και διαταραχές. Τύποι διαταραχών και χαρακτηριστικά. Χωρική ετερογένεια και διαταραχή. Η έννοια της οικολογικής ισορροπίας. Σταθερότητα και ταλαντώσεις στα γεωργικά οικοσυστήματα.
 7. Οικολογία και διαχείριση της άγριας ζωής (χλωρίδα-πανίδα).
 8. Καταστροφές και διαταραχές ενδιαιτημάτων. Γεωργική γη και άγρια ζωή. Διαχείριση δασών και άγρια ζωή. Διαχείριση νερών και άγρια ζωή.
 9. Δασικές πυρκαγιές  και άγρια ζωή.
 10.  Τα fractals στην Οικολογία.
 11.  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (2ο εξάμηνο)

1.Σχέση και αλληλεπίδραση της Οικοτοξικολογίας με τις λοιπές επιστήμες. Περιγραφή του πλαισίου εργασίας κατά τη σύγχρονη οικοτοξικολογική προσέγγιση.

2.Προχωρημένη ανάλυση τοξικολογικών δοκιμών: Καμπύλη «Δόση Αντίδραση», κατάταξη τοξικολογικών δοκιμών, καθορισμός και ανάλυση των παραμέτρων τους και επιλογή οργανισμών για τις εν λόγω δοκιμές. Περιγραφή κλασσικών οικοτοξικολογικών μεθόδων, όπως: Daphnia 48, Algal 96, Acute toxicity Tests, και Multispacies Toxicity.

3.Τρόποι εκθέσεως των οργανισμών στους ρύπους. Ανάλυση των μηχανισμών δράσης της ρύπανσης. Μέθοδος QSAR: Περιγραφή μαθηματικών μοντέλων εκτίμησης της τοξικότητας.

4.Περιγραφή των παραμέτρων που  επηρεάζουν την εκδήλωση της δράσης των ρυπαντών: Περιβαλλοντικοί παράγοντες, αλληλεπίδραση ρύπων, βιολογικοί μηχανισμοί.

5.Συστηματική ανάλυση των συνεπειών χαρακτηριστικών ρυπαντών σε φυτά, ζώα και στον άνθρωπο. Αναφορά παραδειγμάτων που αφορούν στη συμβατική ρύπανση (ατμοσφαιρική, ρύπανση εδαφών και υδάτων) αλλά και στην ραδιορρύπανση.

6.Μεταβολισμός των ρύπων και τοξικών ουσιών: Περιγραφή του φαινομένου της «Βιομετατροπής» τους (Biotransformation) και των συνεπειών του φαινομένου για το περιβάλλον. Ανάλυση των μηχανισμών που το διέπουν.

7.Εισαγωγή στην έννοια της «Βιοαποκατάστασης» (Bioremediation). Εκτίμηση των συνεπειών της ρύπανσης σε διαφορετικά Οικοσυστήματα. Μέτρηση των οικολογικών συνεπειών σεδιάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης. Ανάλυση της έννοιας «βιοέλεγχος πεδίου» (in situbiomonitoring).

8.Παρουσίαση παραδειγμάτων επίδρασης της ρύπανσης σε επίπεδα

πληθυσμών, βιοκοινωνίας και βαθμού οργάνωσης (δομή και λειτουργία) των οικοσυστημάτων.

9.Βασικές αρχές εκτίμησης της οικολογικής επικινδυνότητας και συσχέτισή της με την επιστήμη της Οικοτοξικολογίας.

 

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ (2ο εξάμηνο)

1.Ποιότητα νερού άρδευσης.

2.Δίκτυα επιφανειακών αρδεύσεων.

3.Δίκτυα τεχνητής βροχής.

4.Δίκτυα στάγδην και μικροεκτοξευτήρες.

5.Άρδευση κυριότερων καλλιεργειών.

6.Κριτήρια επιλογής μεθόδων άρδευσης.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ (2ο εξάμηνο)

1.Οικολογία ζιζανίων, Διασπορά, Λήθαργος και εγκατάσταση ζιζανίων. Αλληλεπίδραση ζιζανίων/φυτών. Επίδραση παθογόνων και

παρασίτων στα ζιζάνια. Πληθυσμιακή δυναμική φυτών και ζιζανίων.

2.Διαχείριση ζιζανίων, Ιδιότητες ζιζανιοκτόνων, Ζιζανιοκτόνα και περιβάλλον.

 

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ( 2ο εξάμηνο)

1.    Εισαγωγή.

2.    Πετρώματα - Ορυκτά - Αποσάθρωση: Είδη πετρωμάτων. Είδη αποσάθρωσης. Είδη ορυκτών. Προσδιορισμός - εκτίμηση των ορυκτών της αργίλου. Ικανότητα δέσμευσης ιόντων υπό των ορυκτών. Σχηματισμός οξειδίων στο έδαφος.

3.    Σχηματισμός εδάφους και φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών: Πεδόσφαιρα. Υφή εδάφους. Προσδιορισμός της υφής του εδάφους. Δομή του εδάφους. Προσδιορισμός της δομής του εδάφους. Συσσωματώματα εδάφους. Συνεκτικότητα εδάφους. Πλαστικότητα εδάφους. Κατεργασιμότητα εδάφους.

4.    Χημικές ιδιότητες: Οξύτητα εδάφους. Ρυθμιστική ικανότητα εδάφους. Εναλλακτική ικανότητα εδάφους. Προσρόφηση κατιόντων και βαθμός κορεσμού με βάσεις. Ανταλλαγή και προσρόφηση ανιόντων. Μηχανισμός ανταλλαγής κατιόντων, βελτίωση όξινων και αλκαλιωμένων εδαφών.

5.    Οργανική ουσία του εδάφους: Σύσταση της οργανικής ουσίας. Αποδόμηση και χουμοποίηση των οργανικών ουσιών. Κατηγορίες και μορφές χούμου. Προσδιορισμός της οργανικής ουσίας και χαρακτηρισμός εδαφών. Επίδραση του χούμου στις φυσικές και χημικές ιδιότητες των εδαφών. Μεταχείριση των φυτικών υπολειμμάτων και χούμος. Επίδραση των γεωργικών μέτρων στο χούμο του εδάφους. Αργιλλοχουμικά σύμπλοκα.

6.    Μικροβιολογία εδάφους: Μικροπανίδα εδάφους. Αερόβιοι και αναερόβιοι μικροοργανισμοί. Βιολογική δέσμευση του αζώτου από μη συμβιούντες οργανισμούς.
Βιολογική δέσμευση του αζώτου από συμβιούντες οργανισμούς, Μακροπανίδα εδάφους. Γαιοσκώληκες και γονιμότητα εδάφους. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των εδαφόβιων οργανισμών. Βιολογική δραστηριότητα εδάφους. Γεωργικές επεμβάσεις και βιολογική δραστηριότητα εδάφους.

7.   Νόμοι της απόδοσης: Νόμος του Liebig. Νόμος της αντικαταστάσεως. Νόμος του ελαχίστου. Νόμος της ανάλογης απόδοσης. Νόμος του Mitscherlich.

8.   Σχέσεις των θρεπτικών στοιχείων στο σύστημα εδάφους - φυτών: Διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων. Κίνηση των θρεπτικών στοιχείων. Η σημασία της μικρό- και μακροπανίδας στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων. Μέθοδοι προσδιορισμού της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων.

9.   Μακρό- και μίκρο- θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος: Άζωτο. Φώσφορος. Κάλιο. Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Θείο. Μικροθρεπτικά στοιχεία του εδάφους.

10.Λιπάσματα  και λιπάνσεις των καλλιεργειών: Χημικά λιπάσματα (εξελίξεις στην κατανάλωση των λιπασμάτων, αζωτούχα - φωσφορικά - καλιούχα λιπάσματα, λιπάσματα και αλατότητα, λιπάσματα και ευτροφισμός, λιπάσματα και ποιότητα νερού). Οργανικά λιπάσματα (όρος και εξελίξεις, κοπριά, υγρή κοπριά, βιολογική ιλή, λίπανση αγρών με άχυρα και υπολείμματα θεριζοαλωνισμών, βιομηχανικά οργανικά λιπάσματα).

11.Νερό και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων άρδευσης: Μορφές εδαφικού ύδατος. Μύζηση εδαφικού ύδατος. Κίνηση ύδατος στο έδαφος. Ύδατα άρδευσης και ταξινόμηση των υδάτων. Μέθοδοι εκτίμησης των υδατικών αναγκών των καλλιεργειών. Απώλειες ύδατος υπό των καλλιεργειών. Κατανάλωση ύδατος και αποδόσεις. Σχέση νερού - αέρα στη ριζόσφαιρα,

12.Προβληματικά εδάφη: Συμπιεσμένα εδάφη. Χαλαρής δομής εδάφη. Επιβαρημένα με βαρέα μέταλλα εδάφη. Διαβρωμένα εδάφη. Αλατούχα εδάφη. Αλκαλιωμένα εδάφη. Αλατούχα - αλκαλιωμένα εδάφη.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ (ΜARKETING) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (2ο εξάμηνο) 

 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (2ο εξάμηνο)

 

Μετασυλλεκτική μεταχείριση λαχανικών.

1.Ανασκόπηση των σύγχρονων τεχνικών που εφαρμόζονται για τη μεταχείριση, συσκευασία, συντήρηση και μετακίνηση νωπών λαχανικών.

2.Ποιοτικός έλεγχος των λαχανικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των κριτηρίων ποιότητας της Ε.Ε.

3.Μεταβολικές, φυσιολογικές και δομικές αλλαγές των προϊόντων κατά τη διάρκεια της μετασυλλεκτικής περιόδου.

4.Ειδικές τεχνικές για διατήρηση της ποιότητας των νωπών προϊόντων από τη
συγκομιδή έως τη κατανάλωση.

5.Μικροσυσκευασία ολόκληρων και μικροκομμένων λαχανικών και σαλατικών.

 

Μετασυλλεκτική μεταχείριση καρπών

1.Αρχές ελέγχου ωρίμανσης, συστήματα και σύγχρονες εφαρμογές των συστημάτων ελέγχου ωρίμανσης.

2.Ποιότητα ολόκληρων και φρεσκοτεμαχισμένων καρπών σε σχέση με μετασυλλεκτικούς χειρισμούς.

3.Πρόσφατες τάσεις της μετασυλλεκτικής με βάση τη γενετική μηχανική.

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (2ο εξάμηνο)

1.Αλληλεπίδραση Ξενιστή - Παθογόνου: Γενετικός έλεγχος της αλληλεπίδρασης ξενιστή - παθογόνου. Μηχανισμοί παθογένεσης. Μηχανισμοί άμυνας των φυτών.

2.Ανοσοποίηση των φυτών.

3. Γενετική μυκήτων: Γενετικά συστήματα στους Ασκομύκητες, Βασιδιομύκητες και Ωομύκητες.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (2ο εξάμηνο)

1.Παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης: Αρπακτικά. Παρασιτοειδή και παθογόνοι οργανισμοί.

2.Γενικά, κατηγορίες, συστηματική, μορφολογία και βιολογία των αρπακτικών. Τύποι δυναμικής του πληθυσμού αρπακτικού και λείας. Λειτουργική αντίδραση των αρπακτικών και τύποι αυτής. Εκτροφές αρπακτικών, ρόλος και χρησιμοποίηση αυτών στη βιολογική καταπολέμηση εντόμων - εχθρών.

3.Γενικά, κατηγορίες, συστηματική, μορφολογία και βιολογία των παρασιτοειδών.
Οικολογία συμπεριφοράς των παρασιτοειδών, αναζήτηση και επιλογή του ξενιστή. Δυναμική της αλληλεπίδρασης ξενιστή - παρασιτοειδούς. Αλληλεπιδράσεις φυτού ξενιστή - εντόμου εχθρού - παρασιτοειδούς. Εκτροφές παρασιτοειδών, ρόλος και χρησιμοποίηση αυτών στη βιολογική καταπολέμηση εντόμων - εχθρών.

4.Αρχές και μέθοδοι για την εισαγωγή νέων φυσικών εχθρών.

5.Μέθοδοι και χειρισμοί για τη διατήρηση αλλά και αύξηση της δράσης των φυσικών εχθρών.

6.Μέθοδοι  ποσοτικού  προσδιορισμού της επίδρασης των αρπακτικών και παρασιτοειδών στους πληθυσμούς των εντόμων εχθρών.

 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2ο εξάμηνο)

1.Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα και το περιβάλλον.

2.Δειγματοληψία, προετοιμασία δειγμάτων προς ανάλυση. Εκχυλιστικά μέσα και τεχνικές.

3.Αναλυτικές μέθοδοι και μέσα προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

 

 

Αξιολόγηση

Είσοδος