Αρχική

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

Στο Τμήμα ΕΦΠ, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα λειτουργήσουν τέσσερα (4) νέα Π.Μ.Σ. και ένα (1) Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. (με το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ):

 


Π.Μ.Σ. 1: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (Master of Landscape Architecture) και είναι αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Federation of Landscape Architects, I.F.L.A).

Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 19 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και διπλωματικής εργασίας.

Αίτηση

Προκήρυξη

Πίνακας επιτυχόντων

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr


Π.Μ.Σ. 2: «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»  με τρεις Ειδικεύσεις:

 • Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση
 • Βελτίωση Φυτών, Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί Πόροι
 • Αγρομετεωρολογία

Διάρκεια σπουδών: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 65

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 6 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Αίτηση

Προκήρυξη

Πίνακας επιτυχόντων

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr


Π.Μ.Σ. 3: «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»  με τρεις Ειδικεύσεις:

 • Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία
 • Καλλιέργειες εκτός Εδάφους-Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια
 • Ποιότητα - Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Αίτηση

Προκήρυξη

Πίνακας επιτυχόντων

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr


Π.Μ.Σ. 4: «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος», ενιαίο, χωρίς ειδικεύσεις, με δυνατότητα επιλογής εξειδίκευσης είτε στην Εφαρμοσμένη Φυτοπροστασία και Διαχείριση του Περιβάλλοντος είτε στη Βασική Έρευνα στη Φυτοπροστασία και το Περιβάλλον

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Αίτηση

Προκήρυξη

Πίνακας επιτυχόντων

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr


Δ.Π.Μ.Σ. 5 : «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά»

(με το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α.)

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά». Οι πτυχιούχοι του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του Οινολόγου, σύμφωνα με το ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α).

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 10 μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, καθώς και πρακτική άσκηση.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος παρέχει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

http://viticulture-oenology.chem.uoa.gr/

Πληροφορίες: Tηλ.: 2107274098, 2107274386, 210-5294523,

email: secr[at]chem.uoa.gr, pmsefp@aua.gr


 

Παράλληλα ισχύουν ακόμη τρία (3) ΠΜΣ:

ΠΜΣ 6: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τις 31-12-2018, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων με πέντε (5) κατευθύνσεις:

 1. Γεωργία, Βελτίωση Φυτών και Γεωργικός Πειραματισμός 
 2. Δενδροκομία και Αμπελουργία
 3. Κηπευτικές Καλλιέργειες και Ανθοκομία
 4. Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης
 5. Φυτοπροστασία και Περιβάλλον

ΠΜΣ 7: «Αρχιτεκτονική Τοπίου», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τις 31-12-2019, διάρκειας δύο (2) πλήρων ημερολογιακών ετών.


ΠΜΣ 8: «Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τις 31-12-2018, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.


 

 

Αξιολόγηση

Είσοδος