Αρχική

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σαντάς, Λ. 1986. Μαθήματα Μελισσοκομίας. Μέρος Α'. Αθήνα. 133 σελ.

Σαντάς, Λ. 1989. Μαθήματα Μελισσοκομίας. Μέρος Β'. Αθήνα. 127 σελ.

Σαντάς, Λ. 1991. Προβλήματα Μελισσοσμηνών, Εχθροί - Ασθένειες Μελισσών - Δηλητηριάσεις. Αθήνα. 75 σελ.

Χαριζάνης, Π.Χ. 1996.  Μέλισσα και Μελισσοκομική Τεχνική Β΄έκδοση. Θεσσαλονίκη. 263 σελ.

Χαριζάνης, Π.Χ. 2008. Σημειώσεις Παθολογίας Παραγωγικών Εντόμων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. 148 σελ.

Χαριζάνης, Π.Χ. 2008. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. 69 σελ.

 Χαριζάνης, Π.Χ. 2011. Εργαστηριακές Ασκήσεις Παθολογίας Παραγωγικών Εντόμων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. 80 σελ.

Χαριζάνης, Π.Χ. 2007. Εγχειρίδιο Σηροτροφίας: Η Εκτροφή του Μεταξοσκώληκα, η Καλλιέργεια της Μουριάς. Σηροτροφικό Εργαστήριο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα.26 σελ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Harizanis, P.C. and Gary N.E. 1984. The quality of insemination of queen honey bees mated under commercial conditions. American Bee Journal, 124(5) : 385-387. (Impact Factor 2009: 0,232. 5-Year Impact Factor: 0,156)

2. Harizanis, P.C., Gary N.E. and Hedrick J.L. 1987. Analysis and content of ATP in spermatozoa of honey bees. Journal of Apicultural Research, 26 (3): 150-155. (Impact Factor 2009: 0,694. 5-Year Impact Factor: 0,863)

3. Harizanis, P.C. 1991. Infestation of queen cells by the mite Varroa jacobsoni. Apidologie, 22:533-538. (Impact Factor 2009: 1,493. 5-Year Impact Factor: 2,194)

4. Androulidakis, S. and P. Harizanis, 1996. Identification of Greek beekeepers’ educational needs, a case study. European Journal of Agricultural Education and Extension, 3(1): 47-54.

5. Βασαρμιδάκη, Μ. Ε.,  Π. Χ. Χαριζάνης και Σ.Κ. Κατσίκης 1999. Πειραματική εκτροφή δεκατριών υβριδίων του μεταξοσκώληκα, Bombyx mori L. (Lep.: Bombycidae). Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 10(3):241-248.     

6. Costopoulou, C.I., M.A. Lambrou and P.C. Harizanis 2000. A framework for electronic trading of hive products. Bee World 81(4):172-181. (Impact Factor 2009: 1,296. 5-Year Impact Factor: 1,577. (i.f. = 0,619).

7. Vassarmidaki M.E., P. C. Harizanis and S. Katsikis 2000. Effects of Applaud on  the growth of silkworm (Lepidoptera: Bombycidae). Journal of Economic Entomology, 93(2):290-292. (Impact Factor 2009: 1,296. 5-Year Impact Factor: 1,577).

8. Mahaman, B.D., P. Harizanis, I. Filis, E. Antonopoulou, C.P. Yialouris and A.B. Sideridis 2002. A diagnistic expert system for honeybee pests. Computers and Electronics in Agriculture, 36:17-31. (Impact Factor 2009: 1,312. 5-Year Impact Factor: 1,647).

9. Βασαρμιδάκη, Μ.Ε., Π.Χ. Χαριζάνης και Σ. Κατσίκης 2003. Επίδραση του γιββερελλικού οξέος στην ανάπτυξη και στις οικονομικές παραμέτρους της εκτροφής του μεταξοσκώληκα Bombyx  mori L. Γεωργική Έρευνα, 26(1):61-64.

10. Alissandrakis, E.  D. Daferera, P. A. Tarantilis, M. Polissiou and P. C. Harizanis 2003. Ultrasound-assisted extraction of volatile compounds from citrus flowers and citrus honey. Food Chemistry, 82: 575-582. (Impact Factor 2009: 3,146. 5-Year Impact Factor: 3,606).

11. Pappas, C.S., P.A. Tarantilis, P.C. Harizanis and M.G. Polissiou 2003. New method for pollen identification by FT-IR spectroscopy. Applied Spectroscopy, 57(1): 23-27. (Impact Factor 2009: 1,564. 5-Year Impact Factor: 1,66)

12. Alissandrakis, E., P. A. Tarantilis, P. C. Harizanis and M. Polissiou 2005. Evaluation of four isolation techniques for honey aroma compounds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85:91-97. (Impact Factor 2009: 1,386. 5-Year Impact Factor: 1,674)

13. Batsoulis, A.N., N.G. Siatis, A.C. Kimbaris E.K. Alissandrakis, C.S. Pappas, P. A. Tarantilis, P. C. Harizanis and M. G. Polissiou 2005. FT-Raman spectroscopic simultaneous determination of fructose and glucose in honey. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: 207-210. (Impact Factor 2009: 2,469. 5-Year Impact Factor: 3,051)

14. Alissandrakis, E., A.C. Kibaris, P. A. Tarantilis, P. C. Harizanis and M. Polissiou 2005. Flavour compounds of Greek cotton honey. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85:1444-1452. (Impact Factor 2009: 1,386. 5-Year Impact Factor: 1,674)

15. Bouga, M., P. C. Harizanis, G. Kilias and S. Alahiotis 2005. Genetic divergence and phylogenetic relationships of honey bee Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) populations from Greece and Cyprus using PCR - RFLP analysis of three mtDNA segments. Apidologie, 36: 335–344. (Impact Factor 2009: 1,493. 5-Year Impact Factor: 2,194)

16. Bouga, M., G. Kilias, P. C. Harizanis, V. Papasotiropoulos and S. Alahiotis 2005. Allozyme variability and phylogenetic relationships in honey bee (Hymenoptera: Apidae: Apis mellifera) populations from Greece and Cyprus. Biochemical Genetics, 43:471-483. (Impact Factor 2009: 0,878. 5-Year Impact Factor: 1,028)

17. Harizanis, P. C., D. I. Nielsen, and M. Bouga 2006. Diagnostic molecular markers discriminating africanized honey bees from Greek and Cypriot honey bees (Apis mellifera, Hymenoptera: Apidae). Journal of Apicultural Research, 45: 197–202. (Impact Factor 2009: 0,694. 5-Year Impact Factor: 0,863)

18. Alissandrakis, E., P. A. Tarantilis, P. C. Harizanis and M. Polissiou 2007. Aroma investigation of unifloral Greek citrus honey using solid-phase microextraction coupled to gas chromatographic-mass spectrometric analysis. Food Chemistry 100: 396-404. (Impact Factor 2009: 3,146. 5-Year Impact Factor: 3,606)

19. Alissandrakis, E., P. A. Tarantilis, P. C. Harizanis and M. Polissiou 2007. Comparison of the volatile composition in thyme honey from several origins in Greece.  Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55:8152-8157. (Impact Factor 2009: 2,469. 5-Year Impact Factor: 3,051)

20. Harizanis, P.C., E. Alissandrakis, P. A. Tarantilis, P. C. and M. Polissiou  2008. Solid – phase micro extraction/gas-chromatography.mass spectrometric analysis of p-dichlorobenzene and naphthalene in honey. Food Additives and Contaminants, 25:1272-1277. (Impact Factor 2009: 2,131. 5-Year Impact Factor: 2,527)

21. Kekecoglu M., M. Bouga, M. I.  Soysal and P.C. Harizanis 2007. Morphometrics as a tool for the study of genetic variability of honey bees. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 4: 7-15.

22. Kandylis, K., I. Hadjigeorgiou and P. Harizanis 2008. The nutritive value of mulberry leaves (Morus alba) as a feed supplement for sheep. Tropical Animal Health and Production, 41 (1): 17-24. (Impact Factor 2009: 0,95. 5-Year Impact Factor: 0,906)

23. Alissandrakis, E., P. A. Tarantilis, C. Pappas, P. C. Harizanis and M. Polissiou, 2009. Ultrasound-assisted gas chromatography-mass spectrometry analysis of volatile compounds in unifloral thyme honey from Greece. European Food Research and Technology, 229(3): 365-373. (Impact Factor 2009:1,37, 5-Year Impact Factor: 1,653)

24. Aliferis, K. A., P. A. Tarantilis, P. C. Harizanis and E. Alissandrakis, 2010. Botanical Discrimination and Classification of Honey Samples Applying Gas Chromatography/Mass Spectrometry Fingerprinting of Headspace Volatile Compounds. Food Chemistry, 121(3): 856-862. (Impact Factor 2009: 3,146. 5-Year Impact Factor: 3,606).

25. Alissandrakis, E., E. Mantziaras, P. A. Tarantilis, P. C. Harizanis and M. Polissiou, 2010. Generation of linalool derivatives in an artificial honey produced from bees fed with linalool-enriched sugar syrup. European Food Research and Technology, 231(1):21-25. (Impact Factor 2009:1,37. 5-Year Impact Factor: 1,653).

26. Kekecoglu, M., Bouga, M., Soysal, M.I. and Harizanis, P. 2010. Genetic Divergence and Phylogenetic Relationsphips of Honey Bee Populations from Turkey Using PCR-RFLP's Aanalysis of Two mtDNA Segments. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (6): 589-597.

27. Alissandrakis, E., P. A. Tarantilis, C. Pappas, P. C. Harizanis and M. Polissiou, 2010. Investigation of organic extractives from unifloral chestnut (Castanea sativa L.) and eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill.) honeys and flowers to identification of botanical marker compounds. LWT - Food Science and Technology, in press, corected proof. (Impact Factor 2009: 2,114. 5-Year Impact Factor: 2,259).

28. Tarantilis, P.A., C.S. Pappas, E. Alissandrakis, P.C. Harizanis and M.G. Polissiou 2012. Monitoring of royal jelly protein degradation during storage using Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy. Journal of Apicultural Research 51(2) 185-192.

 

 

 

 

Αξιολόγηση

Είσοδος