Αρχική

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Εντομολογίας Ζωολογίας

Papadoulis G. Th. 1995. A new species of Amblyseius Berlese (Acari : Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 21(2) : 93 - 97.

Papadoulis , G.Th. and N.G. Emmanouel. 1997. New records of Phytoseiid mites from Greece with description of Typhlodromus krimbasi sp. nov. (Acari : Phytoseiidae). Acarologia 38(1) : 21-28

Papadoulis G. Th. 1997. Two new species of the genus Amblyseius Berlese (Acari : Phytoseiidae) from Greece. Interant. J. Acarol.23(2) : 133-138.

Hatzinikolis, E. N., G. Th. Papadoulis and H. N. Panou. 1999. Revision of the genus Cenopalpus Pritchard and Baker (Acari : Tenuipalpidae) and description of two new species from Greece. Internat. J. Acarol. 25(2) : 129-140.

Kapaxidi, E. V. and G. Th. Papadoulis . 1999. New records of stigmaeid mites from Greece with description of a new species (Acari : Stigmaeidae). Interant. J. Acarol. 25(2) : 141-144.

Tsagkarakis, Α.E., A.P. Kalaitzaki, D.P. Lykouressis, S.E. Michelakis and V.Z. Alexandrakis. 1999. Presence and impact of introduced and native parasitoids on Phyllocnistis citrella Stainton on Greece. IOBC/WPRS Bull. 22(2): 66.

Perdikis, D. and D. Lykouressis. 2000. The effects of various diets, host plants and temperatures on the development and survival of Macrolophus pygmaeus Rambur (Hemiptera: Miridae). Biological Control 17: 55-60

Eliopoulos, P.A. and G.Th. Papadoulis. 2001. New records of Cheyletid mites collected on stored products in Greece with description of a new species (Acari: Cheyletidae). Internat. J. Acarol. 27(1): 29-33.

Hatzinikolis, H.N., G. Th. Papadoulis and E.V. Kapaxidi. 2001. Cenopalpus viniferus sp. nov. (Acari: Tenuipalpidae) from vines in Greece. Internat. J. Acarol. 27(1): 53-40.

Lykouressis, D. P., D. Ch. Perdikis and M. P. Michalaki. 2001. Nymphal development and survival of Macrolophus pygmaeus Rambur (Hemiptera : Miridae) on two eggplant varieties as effected by temperature and presence/absence of prey. Biological Control 20: 222-227.

Malandraki, E.M. and N.G. Emmanouel. 2001. A new species of the genus Neooxycenus from Greece (Acari: Eriophyidae). Internat. J. Acarol. 27(2): 119-121.

Malandraki, E.M. and N.G. Emmanouel. 2001. Two new species of Calepitrimerus from Greece (Acari: Eriophyidae). Internat. J. Acarol. 27(3): 211-215.

Perdikis D.Ch. and Lykouressis, D.P. 2002. Life table and biological characteristics of Macrolophus pygmaeus when feeding on Myzus persicae and Trialeurodes vaporariorum. Entomologia Experimentalis et Applicata 102 : 261-272.

Perdikis D.Ch. and Lykouressis, D.P. 2002. Thermal requirements for development of the polyphgous predator Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae). Environmental Entomology 31: 661-667.

Αντωνάτος, Σ.Α., Γ.Θ. Παπαδούλης και Ν.Γ. Εμμανουήλ. (2003). Adactylidium gynaikothripsi (Acari: Acarophenacidae): Ένα νέο είδος στην επιστημη παρασίτου του Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phlaeothripidae). Πρακτικά 10ο Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 80.

Καραχάλιος, Σ.Α., Γ.Θ. Παπαδούλης και Ε.Β. Καπαξίδη. (2003). Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ακαρεοπανίδας καλλιέργειας μανιταριών του είδους Pleurotus osteatus (JacQ.) Kumm. Πρακτικά 10ο Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 99.

Κολοκυθά, Π.Δ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Σ.Λ. Μπούρας. (2003). Επίδραση της θερμοκρασίας στις βιο-οικολογικές παραμέτρους του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus cotoneastri (Acari: Phytoseiidae). Πρακτικά 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 97.

Παπαδόπουλος, Γ.Δ. και Γ.Θ. Παπαδούλης . (2003). Επίδραση του είδους της γύρεως σε βιο-οικολογικές παραμέτρους του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae). Πρακτικά 10ο Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 98.

Παπαδόπουλος, Γ.Δ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Β. Τσουκανάς. 2003. Λειτουργική αντίδραση του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Οudemans (Acari: Phytoseiidae), σε συνθήκες εργαστηρίου με θήραμα το Tetranychus urticae Koch (Acari: Phytoseiidae). Πρακτικά 10ο Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 43.

Perdikis, D.Ch., J.T. Margaritopoulos, C. Stamatis, Z. Mamuris, D.P. Lykouressis, J. A. Tsitsipis and A. Pekas. 2003. Discrimination of the closely related biocontrol agents Macrolophus melanotoma (Hemiptera: Miridae) and M. pygmaeus using mitochondrial DNA analysis. Bulletin of Entomological Research 93: 507-514.

Perdikis, D.Ch. and D.P. Lykouressis. 2003. Aphis gossypii as a factor inhibiting the survival and population increase of the predator Macrolophus pygmaeus on cucumber. European Journal of Entomology 100: 501-508.

Perdikis D. Dh., A.A. Fantinou and D.P. Lykouressis. 2003. Constant rate allocation in nymphal development in species of Hemiptera. Physiological Entomology 28: 331-339.

Sionti, P.G. and G.Th. Papadoulis. 2003. Cunaxid mites of Greece (Acari: Cunaxidae). Internat. J. Acarol. 29(4):315-325.

Τσαγκαράκης A.E. , Α.Π. Καλαϊτζάκη, Δ.Π. Λυκουρέσης, Σ.Ε. Μιχελάκης και Β.Ζ. Αλεξανδράκης. 2003. Παρασιτοειδή του φυλλορύκτη των εσπεριδοειδών Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) σε δύο περιοχές της Ελλάδας. Περιλ. Πρακτ. 10ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Ηράκλειο 2003, σελ. 46.

Ψυχάρης, Γ., Γ.Θ. Παπαδούλης , Ν.Γ. Εμμανουήλ, Χ.Γ. Αθανασίου, Χ. Αυγουλάς και Ε. Κυριακίδου 2003. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της αρθροποδοπανίδος σε διαφορετικές ποικιλίες βάμβακος. Πρακτικά 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 97.

Lykouressis, D.P., D.Ch. Perdikis and A.G. Drilias. 2004. Temporal dynamics of Otiorhynchus schlaeflini (Coleoptera: Curculionidae) adults and damage assessment on two wine grape cultivars. Journal of Economic Entomology 97: 59-66.

Lykouressis, D., A. Kapsaskis, D. Perdikis, A. Vatos and A. Fantinou. 2004. Rates of population increase, abundance and life stage distribution of Rhynchites cribripennis (Desbr.) (Col.: Attelabidae) on trees and in the soil in an olive grove. Journal of Economic Entomology 97: 316-320.

Perdikis D.Ch., Lykouressis D.P., Garantonakis N.G. and Iatrou S.A. 2004. Instar preference and parasitization of Aphis gossypii and Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) by the parasitoid Aphidius colemani (Hymenoptera: Aphidiidae). European Journal of Entomology 101: 333-336.

Perdikis D.Ch. and D.P. Lykouressis. 2004. Myzus persicae (Homoptera: Aphididae) as a suitable prey for Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) population increase on pepper plant. Environmental Entomology (in press). Characterization of Greek populations of faba bean (Vicia faba L.). and their evaluation using a new parameter. Genet. Res.  and crop evolution (in press).

Perdikis D.Ch. and D.P. Lykouressis. 2004. Characterization of Greek populations of faba bean (Vicia faba L.). and their evaluation using a new parameter. Genet. Res.  and crop evolution (in press).

Gaspari M., Lykouressis D., Perdikis D. and Polissiou M. 2007. Nettle extract effects on the aphid Myzus persicae and its natural enemy, the predator Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae). Journal of Applied Entomology 131: 652-657.

Malandraki, E.M., Petanovic, R. & N.G. Emmanouel. Descriptions of two new species of eriophyid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) common in Greece and Serbia. Annals of the Entomological Society of America. (in press).

Tsagkarakis, A.E. and N.G. Emmanouel. 2006. Presence of Donacia (Donaciella) cinerea Herbst (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) on Typha sp. in Greece. Annals of the Benaki Phytopathological Institute, (N.S.) 20: 120-124.

Αντωνάτος, Σ.Α., Α.Ε. Τσαγκαράκης, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Α.Σ. Αναγνωστόπουλος και Δ.Χ. Νταμπάκης. 2008. Παρουσία και εποχιακή διακύμανση Ορθοπτέρων σε πεδινή και ορεινή περιοχή του Νομού Αττικής. Λιβαδοπονία και προστατευόμενες περιοχές, Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008, σελ. 275-280.

Fantinou A.A., Perdikis D.Ch., Labropoulos P. and Maselou D. 2009. Preference and consumption of Macrolophus pygmaeus preying on mixed instar assemblages of Myzus persicae. Biological Control 51: 76-80.

Perdikis D., Garantonakis N., Giatropoulos A., Paraskevopoulos A., Lykouressis D. and Kitsis P. 2009. Damage evaluation of Rhynchites cribripennis (Col., Attelabidae) in olive fruits. Journal of Applied Entomology 133: 512-517.

Tsagkarakis, A.E. and Μ.Ε. Rogers. 2010. Suitability of ‘Cleopatra’ mandarin as a host plant for Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae). Florida Entomologist, 93: 451-453.

Tsagkarakis, A.E., R.H. Serikawa, A.W. Schumann and M.E. Rogers. 2010. Effects of boron on feeding and survival of the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri. 2010 ESA Annual Meeting of the Entomological Society of America, San Diego, California, December 12-15, 2010.

Tsagkarakis, Α.Ε, N.G. Emmanouel, H.N. Panou, E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2011. Composition and seasonal abundance of mites associated with citrus in Greece. Int. J. Acarology 37 (Sup.1): 252-259

Kalaitzaki, A.P., A.E. Tsagkarakis and D.P. Lykouressis. 2011. Population dynamics of Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) and its parasitoids in south Greece. Entomologia Hellenica 20: 21-34..

Tsagkarakis, A.E., D.Ch. Perdikis and D.P. Lykouressis. 2011. Seasonal abundance and within tree distribution Phyllocnistis citrella Stainton. Entomologia Generalis 33(3)¨165-174.

Tsagkarakis, A.E., N.G. Emmanouil and G.N. Scarakis. 2011. First record of Stenodiplosis sorghicola (Coquillett) (Diptera: Cecidomyiidae) on sorghum in Greece. Entomologia Hellenica 20: 48-52.

Perdikis D., Fantinou A. and Lykouressis D. 2011. Enhancing pest control in annual crops by conservation of predatory Heteroptera. Biological Control 59: 16-21.

Tsagkarakis, A.E., T.E. Spann and M.E. Rogers. 2012. Effect of Plant Growth Regulators on the fitness of the Asian Citrus Psyllid Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae). J. Am. Soc. Hort. Sci. 137(1): 3-10.

 

 

Αξιολόγηση

Είσοδος