Αρχική

Προγράμματα Εργαστηρίου Εντομολογίας Ζωολογίας

  • PYTHAGORAS II 2005-2007, “The Ecological Role of Biodiversity in Vegetable Agroecosystems” that was funded by the European Union and the Greek Ministry of Education and Religious Affairs.  «O Οικολογικός ρόλος της βιοποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα: Ο ρόλος των αυτοφυών φυτών στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε αγροοικοσυστήματα» (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ) που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.
  • “Intraguild Predation Among Biological Control Agents of Insect Pests:  A New Approach with Considerable Practical Consequences in Quality Vegetable Production” that was funded by the Greek General Secretariat of Research and Technology (2007-2008).   «Μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυσικών εχθρών σημαντικών επιβλαβών εντόμων: μια νέα προσέγγιση με σημαντικό πρακτικό ενδιαφέρον στην καλλιέργεια των κηπευτικών στη χώρα μας» που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
  • COST Action FP 0901  “Analytical Techniques for Biorefineries”. Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee) της Δράσης COST  (FP0901) με τίτλο: «Αναλυτικές  Μέθοδοι για Βιοδιυλιστήρια»
  • LIFE ENV/GR/000302 SAGE 10 “Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-ecosystem: the  case of Mediterranean olives”.
  • Ανάπτυξη και Χρήση Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Επίτευξη Αειφόρων Αγρο-οικοσυστημάτων – Η Περίπτωση του Μεσογειακού Ελαιώνα.