Αρχική
Εικόνα: Σωτήρης Τζάμος

Σωτήρης Τζάμος

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
2105294519
2105294513
sotiris@aua.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

  • 2014-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2011-2014: Λέκτορας, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2005-2010: Μεταδιδακτορική έρευνα, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΤΥΧΙΑ:

  • 2005: PhD, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2002: MSc, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1996: Πτυχίο στη Βιολογία, Imperial College of Science Technology and Medicine, University of London

Πλήρες Βιογραφικό

Βιολογική αντιμετώπιση αδρομυκώσεων

Οι αδρομυκώσεις που προκαλούνται από τους μύκητες Fusarium oxysporum και Verticillium dahliae προκαλούν σημαντικές οικονομικές απώλειες αφού δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με φυτοφάρμακα. Συνεπώς η χρήση μικροοργανισμών με κατασταλτική δράση εναντίον των μυκήτων F. oxysporum και V. dahliae μπορεί να αποτελέσει μια στρατηγική αντιμετώπισης αποδεκτή τόσο στην ολοκληρωμένη όσο και στην βιολογική γεωργία. Στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Γ.Π.Α. απομονώνονται και αξιολογούνται μικροοργανισμοί για τη δράση τους εναντίον των μυκήτων F. oxysporum και V. dahliae σε πειράματα θερμοκηπίου και αγρού. Παράλληλα μελετάται ο μηχανισμός δράσης των κατασταλτικών μικροοργανισμών με σύγχρονες μεθόδους μοριακής βιολογίας

Μοριακή αλληλεπίδραση παθογόνων αδρομυκώσεων - ξενιστή

Με σκοπό τη κατανόηση του μηχανισμού άμυνας των φυτών εναντίον των μυκήτων F. oxysporum και V. dahliae μελετάται η αλληλεπίδραση τους με φυτά Arabidopsis thaliana. Πειράματα σε μεταλλαγμένα φυτά έδειξαν ότι φυτά A. thaliana τα οποία φέρουν μετάλλαξη στον υποδοχέα του αιθυλενίου etr1-1 έχουν αυξημένη αντοχή εναντίον των μυκήτων F. oxysporum και V. dahliae. Η ανάλυση με qPCR έδειξε ότι στα μεταλλαγμένα etr1-1 φυτά το ποσοστό αποίκησης από τους μύκητες F. oxysporum και V. dahliae ήταν σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τα άγριου τύπου. Παράλληλα η χρήση microarrays έδειξε την ενεργοποίηση πληθώρας γονιδίων που σχετίζονται με την άμυνα των φυτών.

Φυτοπαθογόνοι μικροοργανισμοί & Ποιότητα Τροφίμων

Οι μύκητες του γένους Aspergillus αποτελούν ένα από τα κυριότερα μυκητολογικά προβλήματα των αμπελώνων σε παγκόσμια κλίμακα. Πλήθος μελετών τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι κυρίως οι μύκητες Aspergillus carbonarius και A. niger ευθύνονται για την όξινη σήψη στα σταφύλια και την παρουσία σε αυτά Ωχρατοξίνης Α. Η καταγραφή του πληθυσμού και η αντιμετώπιση των μυκήτων του γένους Aspergillus με φυτοφάρμακα και μικροοργανισμούς, βιολογική αντιμετώπιση, αποτελούν ένα από τα κύρια πεδία ερευνητικής δραστηριότητας.

Μοριακός χαρακτηρισμός & ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων

Με τη χρήση μοριακών τεχνικών χαρακτηρίζονται σε επίπεδο είδους απομονώσεις διαφόρων φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας έχει εντοπισθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η παρουσία των ωομυκήτων Phytophthora ramorum και P. parasitica σε φυτά ροδόδενδρου(Rhododendron cv. Kate Waterer)

Fousia S., Tsafouros A., Roussos P.A., Tjamos S.E. 2018. Increased resistance to Verticillium dahliae in Arabidopsis plants defective in auxin signaling. Plant Pathology doi.org/10.1111/ppa.12881

Papastolopoulou C., Diakou G., Gkizi D., Dimitrakas V., Paplomatas E.J., Tjamos S.E. 2018. The pyruvate decarboxylase 1 (PDC1) gene: negative regulator of disease resistance for Fusarium oxysporum and Verticillium dahliae. European Journal of Plant Pathology doi: 10.1007/s10658-018-1448-1

Fatouros G., Gkizi D., Fragkogeorgi G., Paplomatas E.J., Tjamos S.E. 2017. Biological control of Pythium, Rhizoctonia and Sclerotinia in lettuce: the plant protective activity of the bacterium Paenibacillus alvei K165 is associated with the induction of systemic resistance. Plant Pathology 67: 418–425

Kefalogianni I., Gkizi D., Pappa E., Dulaj L., Tjamos S.E., Chatzipavlidis I. 2017. Combined use of biocontrol agents and zeolite as a management strategy against Fusarium and Verticillium wilt. BioControl 62: 139-150

Gkizi D., Lehmann S., L’Haridon F., Serrano M., Paplomatas E.J., Métraux J.P., Tjamos S.E. 2016. The innate immune signaling system as a regulator of disease resistance and ISR activity against Verticillium dahliae. Molecular Plant Microbe Interactions 29: 313-323

Fousia S., Paplomatas E.J., and Tjamos S.E. 2016. Bacillus subtilis QST 713 confers protection to tomato plants against Pseudomonas syringae pv tomato and induces plant defence-related genes. Journal of Phytopatholgy 164: 264-270

Markakis E.A., Tjamos S.E., Antoniou P.P., Paplomatas E.J., Tjamos E.C. 2016. Biological control of Verticillium wilt of olive by Paenibacillus alvei, strain K165. BioControl 61: 293-303

Lehmann S., Serrano M., L’Haridon F., Tjamos S.E., and Metraux J.P. 2015. Reactive oxygen species and plant resistance to fungal pathogens. Phytochemistry 112: 54-62

Gkizi D., Santos-Rufo A., Rodrıguez-Jurado D., Paplomatas E.J., and Tjamos S.E. 2015. The b-amylase genes: negative regulators of disease resistance for Verticillium dahliae. Plant Pathology 64: 1484-1490

Angelopoulou D.J.,  Naska E.J.,  Paplomatas E.J., and  Tjamos S.E. 2014. Biological control agents (BCAs) of verticillium wilt: influence of application rates and delivery method on plant protection, triggering of host defence mechanisms and rhizosphere populations of BCAs. Plant Pathology 63: 1062–1069

Charalambous A., Tjamos S.E., Domazakis E., and Paplomatas E.J. 2013. Incorporation into the transplant soil plug of the plant protective agent Paenibacillus alvei strain K165 confers protection to melon against Fusarium wilt. BioControl 58: 685-692

Pantelides Ι.S., Tjamos S.E., Pappa S., Kargakis M., and Paplomatas E.J. 2013. The ethylene receptor ETR1 is required for Fusarium oxysporum pathogenicity. Plant Pathology 62: 1302-1309

Papasotiriou F.G., Varypatakis K.G., Christofi N., Tjamos S.E., and Paplomatas E.J. 2013. Olive mill wastes: A source of resistance for plants against Verticillium dahliae and a reservoir of biocontrol agents. Biological Control 67: 51-60

Stephou V.K., Tjamos S.E., Paplomatas E.J., and Athanassiou C.G. 2012. Transformation and attachment of Beauveria bassiana conidia on the cuticle of Tribolium confusum and Sitophilus oryzae in conjunction with diatomaceous earth. Journal of Pest Science 85: 387–394

Gizi D., Stringlis I.A., Tjamos S.E., and Paplomatas E.J. 2011. Seedling vaccination by stem injecting a conidial suspension of F2, a non-pathogenic. Fusarium oxysporum strain, suppresses Verticillium wilt of eggplant. Biological Control 58: 387–392

Schoina C., Stringlis I., Pantelides I., Tjamos S.E., and Paplomatas, E.J. 2011. Evaluation of application methods and biocontrol efficacy of Paenibacillus alvei strain K-165, against the cotton black root rot pathogen Thielaviopsis basicolaBiological Control 58: 68-73

Tsopelas P., Paplomatas E.J., Tjamos S.E., Soulioti N., and Elena K. 2011. First Report of Phytophthora ramorum on Rhododendron in Greece Plant Disease 95: 223

Tsopelas P., Paplomatas E.J., Tjamos S.E., and Elena K. 2011. First Record of Phytophthora nicotianae Causing Leaf Blight on Rhododendron in Greece Plant Disease 95: 777

Markakis E, Tjamos S.E., Antoniou P., Roussos P., Paplomatas, E.J., and Tjamos E.C. 2010. Phenolic Responses of Resistant and Susceptible Olive Cultivars Induced by Defoliating and Nondefoliating Verticillium dahliae Pathotypes. Plant Disease 94: 1156-1162

Pantelides I., Tjamos S.E., and Paplomatas, E.J. 2010. Ethylene perception via ETR1 is required in Arabidopsis infection by Verticillium dahliaeMolecular Plant Pathology 11: 191-202

Pantelides I., Tjamos S.E., and Paplomatas, E.J. 2010. Insights into the role of ethylene perception in tomato resistance to vascular infection by Verticillium dahliaePlant Pathology 59: 130-138

Pantelides I., Tjamos S.E., Striglis I., Chatzipavlidis I., and Paplomatas, E.J. 2009. Mode of action of a non-pathogenic Fusarium oxysporum strain against Verticillium dahliae using Real Time QPCR analysis and biomarker transformation. Biological Control 50: 30-36

Markakis E, Tjamos S.E., Antoniou P., Paplomatas, E.J., and Tjamos E.C. 2009. Symptom development, pathogen isolation and Real Time QPCR quantification as important factors for evaluating resistance of olive cultivars to Verticillium pathotypes. European Journal of Plant Pathology 124: 603-611

Markakis EA., Tjamos SE., Chatzipavlidis I., Antoniou P.P., and Paplomatas E.J. 2008. Evaluation of compost amendments for control of vascular wilt diseases. Journal of Phytopathology 156: 622- 627

Antonopoulos D.F., Tjamos S.E., Antoniou P.P., Rafeletos P., Tjamos E.C. 2008. Effect of Paenibacillus alvei, strain K165, on the germination of Verticillium dahliae microsclerotia in planta. Biological Control 46: 166-170

Antoniou P.P., Markakis E.A., Tjamos S.E., Paplomatas E.J., and Tjamos E.C. 2008. Novel methodologies in screening and selecting olive varieties and root-stocks for resistance to Verticillium dahliaeEuropean Journal of Plant Pathology 122: 549-560

Dimakopoulou M., Tjamos S.E., Antoniou P.P., Pietri A., Battilani P., Avramidis N., Markakis E.A., and Tjamos E.C. 2008. Phyllosphere grapevine yeast Aureobasidium pullulans reduces Aspergillus carbonarius (sour rot) incidence in wine producing vineyards in Greece. Biological Control 46: 158-165

Malandraki I., Tjamos S.E., Pantelides I., and Paplomatas, E.J. 2008. Thermal inactivation of compost suppressiveness implicates possible biological factors in disease management. Biological Control 44: 180- 187

Tjamos S.E., Markakis, E., Antoniou, P., and Paplomatas, E.J. 2006. First record of Fusarium wilt of tobacco in Greece imported as seedborne inoculum. Journal of Phytopathology 154: 193- 196

Tjamos S.E., Antoniou, P., and Tjamos E.C. 2006. Aspergillus spp., distribution, population composition and ochratoxin A production in wine-producing vineyards in Greece. International Journal of Food Microbiology 111: S61- S66

Kalogiannis S., Tjamos S.E., Antoniou P.P., Ziogas B.N. and Tjamos, E.C. 2006. Selection and evaluation of phyllosphere yeasts as biocontrol agents against grey mould of tomato. European Journal of Plant Pathology 116:69–76

Tjamos, S.E., Flemetakis, E., Paplomatas, E.J. and Katinakis, P. 2005. Induction of resistance to Verticillium dahliae in Arabidopsis thaliana by the biocontrol agent K-165 and Pathogenesis-Related Proteins Gene Expression. Molecular Plant Microbe Interactions 18: 555- 561

Paplomatas, E.J., Tjamos, S.E., Malandrakis, A.A., Kafka, A., and Zouvelou, V.S. 2005. Evaluation of composts amendments for suppressiveness against Verticillium wilt of eggplant and study of mode of action using a novel Arabidopsis pathosystem. European Journal of Plant Pathology 112: 183-189

Tjamos E.C., Tsitsigiannis, D.I., Tjamos, S.E., Antoniou, P.P., and Katinakis, P. 2004. Selection and screening of endorhizosphere bacteria from solarised soils as biocontrol agents against Verticillium dahliae of solanaceous hosts. European Journal of Plant Pathology 110: 35-44

Tjamos S.E, Antoniou P.P., Kazantzidou A., Antonopoulos D.F., Papageorgiou Ι., and Tjamos E.C. 2004. Aspergillus niger and Aspergillus carbonarius in Corinth raisin and wine-producing vineyards in Greece. Population composition, ochratoxin A production and chemical control. Journal of Phytopathology 152: 250- 255

Tjamos E.C., Antoniou, P.P., Tjamos, S.E. 2000. Implementation of soil solarization in Greece: conclusions and suggestions. Crop Protection 19: 843-846