Αρχική

Γιολάντα Παπαθεοχάρη

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294491
2105294482
Papatheohari CV GR.pdf, PAPATHEOHARI CV En.pdf

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

·         Μελέτη της υδατικής καταπόνησης σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας

·         Βιομηχανικά και Ελαιούχα Φυτά

·         Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

·         Καρποδοτικά και Σανοδοτικά Ψυχανθή

Papatheohari CV GR.pdf, PAPATHEOHARI CV En.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ειδική Γεωργία ΙΙΙ Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φυτά Βιομάζας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Εισαγωγή στη Γεωπονία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
  • «Το πρόβλημα του δάκου ως εχθρού της ελιάς στην Κέρκυρα. Η περίπτωση του Δήμου Θιναλίων», Δήμος Θιναλίων Κέρκυρας (2000).
  • «Συμπεριφορά δύο νέων ποικιλιών βαμβακιού (GossypiumhirsutumL.) στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νομού Βοιωτίας», Εταιρεία «BASFAGROΕλλάς» (2002).
  • «Future Crops for Food, Feed, Fibre & Fuel», ΕυρωπαϊκήΈνωση(2008-2010).
  • «Non-food Crops-to-Industry schemes in EU27», ΕυρωπαϊκήΈνωση(2009-2012).

·    A.J. Karamanos and A.Y. Papatheohari (1999).The assessment of drought resistance of crop genotypes by means of the later potential index.  CropScience39:1792-1797.

·   Y. Papatheohari, D. Bilalis, E. Alexopoulou, P. Papastylianou and C. Avgoulas (2008). Effect of different rates of inorganic fertilization on some characteristics with emphasis in roots and yield in four flax (Linum usitatissimum L.) varieties. Journal of Food Agriculture & Environment Vol. 6 (2): 256-259.

·   E.Alexopoulou, N. Sharma, Y. Papatheohari, M. Christou, I. Piscioneri, C. Panoutsou, V. Pignatelli (2008). Biomass yields for upland and lowland switchgrass varieties grown in the Mediterranean region. Biomass and Bioenergy. Έγινε δεκτή για δημοσίευση στις 16 Ιανουαρίου 2008.

·   Evripidis Kipriotis, Efthimia Alexopoulou, Y. Papatheohari, Georgi Moskov and Stergios Georgiadis (2007).Cultivation of kenaf in north – east Greece: Part I – Effect of variety, plant density and irrigation on growth and dry yields. JournalofFood, AgricultureandEnvironment.Vol. 5 (1): 129-134.

·   Efthimia Alexopoulou, Evripidis Kipriotis, Y. Papatheohari, Georgi Moskov and Stergios Georgiadis (2007).Cultivation of kenaf in north – east Greece: Part II – Effect of variety and nitrogen on growth and dry yields. JournalofFood, AgricultureandEnvironment. Vol. 5 (1): 135-139.

·   Efthimia Alexopoulou, Yolanda Papatheohari and Evripidis Kipriotis (2007).Response of kenaf (Hibiscus cannabinus L.) growth and yield to nitrogen fertilization. Journal of Food Agriculture & Environment Vol. 5 (2): 228-232.

·   Dimitrios J.Bilalis, N. Sidiras, I. Kakampouki, A. Efthimiadou, Y. Papatheohari and P. Thomopoulos (2005). Effects of organic fertilization on maize/legume intercrop in a clay loam soil and Mediterranean climate – Can the Land Equivalent Ratio (LER) index be used for root development? Journal of Food, Agriculture and Environment Vol. 3 (3-4): 117-123.

·   Χ.Ε. Αυγουλάς, Π. Παπαστυλιανού, Γ. Παπαθεοχάρη, Θ. Ν. Κλεφτογιάννης και Δ. Σέρβης (2004). Προκαταρκτική αξιολόγηση δύο νέων ποικιλιών βαμβακιού (GossypiumhirsutumL.) στο αγρονομικό περιβάλλον της Βοιωτίας. Αγροτική Έρευνα 27 (1), 65-74.