Αρχική

Γεώργιος Λιακόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
2105294289
2105294286
gliak@aua.gr
CV_Liak_EL.pdf
http://www.aua.gr/plantstress

Τίτλοι Σπουδών

1. Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1989–1995) με βαθμό Λίαν Καλώς (7,62).
2. Διδάκτορας Φυσιολογίας Φυτών (2003. Ανατομικές και Φυσιολογικές Μεταβολές στα Φύλλα της Ελιάς (Olea europaea L.) υπό Συνθήκες Τροφοπενίας Βορίου. Γεωπονικκό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Καραμπουρνιώτης).
3. Κάτοχος του πτυχίου Standard Certificate in English (PALSO).

Διακρίσεις

1. Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (1998-2001).
2. Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για μεταδιδακτορική έρευνα στο εσωτερικό (2003-2004).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

1. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιανουάριος 2014-).
2. Λέκτορας επί θητεία, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μάιος 2008-Δεκέμβριος 2013).
3. Λέκτορας (ΠΔ/407), Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2003-2005, 4 εξάμηνα).
4. Επιστημονικός Συνεργάτης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (2001-2002, 1 εξάμηνο).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Φυσιολογία του βορίου στα ανώτερα φυτά
2. Φωτοσύνθεση και φωτοπροστασία
3. Οπτικές ιδιότητες φυτικών ιστών
4. Εμπλοκή δευτερογενών μεταβολιτών στη φυσιολογία των φυτών

CV_Liak_EL.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

1. Ανάπτυξη και φωτοσυνθετική δραστηριότητα τριανταφυλλιάς σε υποστρώματα για διάφορα καθεστώτα άρδευσης-στράγγισης. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ε&Τ Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου. 2003.
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: επιστημονικός συνεργάτης

2. Φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αφομοίωση CΟ2 ανεξάρτητα από το άνοιγμα των στοματίων; Πιθανός ρόλος των κρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου ως εσωτερικής δεξαμενής ανόργανου άνθρακα σε φυτά γεωργικού ενδιαφέροντος. Μεταδιδακτορική υποτροφία ΙΚΥ. 2003.
Προϋπολογισμός: 7800 €
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: μεταδιδακτορικός ερευνητής

3. Οντογένεση των στοματίων και ανάπτυξη του φωτοσυνθετικού μηχανισμού: Πιθανές επιπτώσεις από τις επικείμενες κλιματικές αλλαγές. Μελέτη σε ανατομικό, οικοφυσιολογικό και μοριακό επίπεδο. Περιβάλλον-Πυθαγόρας II-Χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Operational Program for Education and Initial Vocational Training). 2005-2007.
Προϋπολογισμός: 50000 €
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: μεταδιδακτορικός ερευνητής

4. Λειτουργική ποικιλότητα των φυτών σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα: Μελέτη με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών’. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ε&Τ Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας, Τομέας Φυσικών και Γεωπονικών Επιστημών (Καθ. Mark Adams). 2006-2008.
Προϋπολογισμός: 62000 € (Ελληνική πλευρά)
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: επιστημονικός συνεργάτης

5. In vivo μελέτη φαινολικών συστατικών προσδεδεμένων μέσω διεστέρων με το βορικό οξύ στο πηκτινικό κλάσμα του τοιχώματος φυτικών κυττάρων. Ενίσχυσης της Εκπαίδευσης και της Έρευνας που διεξάγονται στο ΓΠΑ και χρηματοδοτούνται από τον ΕΛΚΕ (ΓΠΑ), δράση: ΙΙΙ. Επιχορήγηση Ερευνητικών Προγραμμάτων Νέων Επιστημόνων. 2009-2011.
Προϋπολογισμός: 12000 €
Χρηματοδότηση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιτροπή Ερευνών (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: επιστημονικός υπεύθυνος

Ερευνητικές Εργασίες

1. Liakoura V., Stavrianakou S., Liakopoulos G., Karabourniotis G. and Manetas Y. 1999. Effects of UV-B radiation on Olea europaea: comparisons between a greenhouse and a field experiment, Tree Physiology 19, 905-908.
2. Karabourniotis G., Tzobanoglou D., Nikolopoulos D. and Liakopoulos G. 2001. Epicuticular phenolics over guard cells: Exploitation for in situ stomatal counting by fluorescence microscopy and combined image analysis, Annals of Botany 87, 631-639.
3. Liakopoulos G., Stavrianakou S. and Karabourniotis G. 2001. Analysis of epicuticular phenolics of Prunus persica and Olea europaea leaves: Evidence on the chemical origin of the UV-induced blue fluorescence of stomata, Annals of Botany 87, 641-648.
4. Nikolopoulos D., Liakopoulos G., Drossopoulos I. and Karabourniotis G. 2002. The relationship between anatomy and photosynthetic performance of heterobaric leaves, Plant Physiology 129, 235.
5. Stavrianakou S., Liakoura V., Levizou E., Karageorgou P., Delis C., Liakopoulos G., Karabourniotis G. and Manetas Y. 2004. Allelopathic effects of water-soluble leaf epicuticular material from Dittrichia viscosa on seed germination of crops and weeds, Allelopathy Journal 14, 35-41.
6. Liakopoulos G., Stavrianakou S., Filippou M., Fasseas K., Tsadilas C., Drossopoulos I. and Karabourniotis G. 2005. Boron remobilization at low boron supply in olive (Olea europaea) in relation to leaf and phloem mannitol concentrations, Tree Physiology 25, 157-165.
7. Liakopoulos G. and Karabourniotis G. 2005. Boron deficiency and concentrations and composition of phenolic compounds in Olea europaea leaves: a combined growth chamber and field study, Tree Physiology 25, 307-315.
8. Liakopoulos G., Stavrianakou S. and Karabourniotis G. 2006. Trichome layers versus dehaired lamina of Olea europaea leaves: differences in flavonoid distribution, UV absorbing capacity, and wax yield, Environmental and Experimental Botany 55, 294-304.
9. Stavrianakou S., Liakopoulos G. and Karabourniotis G. 2006. Boron deficiency effects on growth, photosynthesis and relative concentrations of phenolics of Dittrichia viscosa (Asteraceae), Environmental and Experimental Botany 56, 293-300.
10. Stavrianakou S., Liakopoulos G., Karvonis E., Resta E. and Karabourniotis G. 2006. Low-boron acclimation induces uptake of boric acid against a concentration gradient in root cells of Olea europaea, Functional Plant Biology 33, 189-193.
11. Liakopoulos G., Nikolopoulos D., Klouvatou A., Vekkos K.-A., Manetas Y. and Karabourniotis G. 2006. The photoprotective role of epidermal anthocyanins and surface pubescence in young leaves of grapevine (Vitis vinifera), Annals of Botany 98, 257-265.
12. Karioti A., Chatzopoulou A., Bilia A.R., Liakopoulos G., Stavrianakou S., Skaltsa H. 2006. Novel secoiridoid glucosides in Olea europaea leaves suffering from boron deficiency, Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 70, 1898-1903.
13. Stavroulaki V., Liakopoulos G., Nikolopoulos D., and Karabourniotis G. 2007. The pattern of cuticular blue-fluorescing phenolics deposition during the development of Prunus persica leaves, Flora 202, 261-267.
14. Karioti A., Kitsaki C.K., Zygouraki S., Ziobora M., Djeddi S., Skaltsa H. and Liakopoulos G. 2008. Occurrence of flavonoids in Ophrys (Orchidaceae) flower parts. Flora 203, 602-609.
15. Nikolopoulos D., Korgiopoulou C., Mavropoulos K., Liakopoulos G. and Karabourniotis G. 2008. Leaf anatomy affects the extraction of photosynthetic pigments by DMSO. Talanta, 76, 1265-1268.
16. Travlos I.S., Liakopoulos G., Karabourniotis G., Fasseas, C. and Karamanos, A.J. 2008. Circadian leaflet movements of Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib, and the abolishment of these diurnal movements by potassium deficiency. Journal of Arid Environments, 72, 1745-1750.
17. Liakopoulos G., Stavrianakou S., Nikolopoulos D., Karvonis, E., Vekkos K.-A., Psaroudi V.C. and Karabourniotis G. 2009. Quantitative relationships between boron and mannitol concentrations in phloem exudates of Olea europaea leaves under contrasting boron supply conditions. Plant and Soil, 323, 177-186.
18. Stavrianakou S., Liakopoulos G., Miltiadou D., Markoglou A.N., Ziogas B.N., Karabourniotis G. 2010. Antifungal and antibacterial capacity of extracted material from non-glandular and glandular leaf hairs applied at physiological concentrations. Plant Stress 4, 25-30.
19. Dimou M., Venieraki A., Liakopoulos G., Katinakis P. 2011. Cloning, characterization and transcriptional analysis of two phosphate acetyltransferase isoforms from Azotobacter vinelandii. Molecular Biology Reports 38, 3653-3663.
20. Dimou M., Venieraki A., Liakopoulos G., Kouri E.D., Tampakaki A., Katinakis P. 2011. Gene expression and biochemical characterization of Azotobacter vinelandii cyclophilins and protein interaction studies of the cytoplasmic isoform with dnaK and lpxH. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 20, 176-190.
21. Fernández V., Khayet M., Montero-Prado P., Heredia-Guerrero J.A., Liakopoulos G., Karabourniotis G., del Río V., Domínguez E., Tacchini I., Nerín C., Val J. and Heredia A. 2011. New insights into the properties of pubescent surfaces: the peach fruit (Prunus persica Batsch) as a model. Plant Physiology 156, 2098-2108.
22. Liakopoulos G., Psaroudi V., Stavrianakou S., Nikolopoulos D., Karabourniotis G. 2012. Acclimation of eggplant (Solanum melongena) to low boron supply. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 175, 189-195.
23. Liakopoulos G., Spanorigas, I. 2012. Foliar anthocyanins in Pelargonium × hortorum are unable to alleviate light stress under photoinhibitory conditions. Photosynthetica 50, 254-262.
24. Tsaniklidis G., Delis C., Liakopoulos G., Karapanos I., Katinakis P., Passam H.C., Aivalakis G. Induced parthenocarpic cherry tomato fruits did not shown significant differences in L-ascorbate content but showed different pattern in GalLDH and GME expression. Plant Growth Regulation, Article in Press.
25. Sumbele S., Fotelli M.N., Nikolopoulos D., Tooulakou G., Liakoura V., Liakopoulos G., Bresta P., Dotsika E., Adams M.A., Karabourniotis G. 2012. Photosynthetic capacity is negatively correlated with the concentration of leaf phenolic compounds across a range of different species. AoB PLANTS 2012: pls025; doi:10.1093/aobpla/pls025
26. Bouranis D.L., Chorianopoulou S.N., Dionias A., Sofianou G., Thanasoulas A., Liakopoulos G., Nikolopoulos D. 2012. Comparison of the S-, N- or P-deprivations’ impact on stomatal conductance, transpiration and photosynthetic rate of young maize leaves. American Journal of Plant Sciences 3: 1058-1065; doi: 10.4236/ajps.2012.38126

Άρθρα Ανασκόπησης

1. Karabourniotis G. and Liakopoulos G. 2005. Phenolic compounds in plant cuticles: Physiological and ecological aspects, Advances in Plant Physiology, 8, 33-47.
2. Liakopoulos G., Stavrianakou S. and Karabourniotis G. 2008. Cellular boron: So many interactions for such a few roles? Advances in Plant Physiology, 10, 319-336.
3. Liakopoulos G., Nikolopoulos D. and Karabourniotis G. 2007. The first step from light to wine: Photosynthetic performance and photoprotection of grapevine (Vitis vinifera L.) leaves. Functional Plant Science and Biotechnology, 1, 112-119.