Αρχική

Τίτλος: Φυσιολογία Φυτών

Γεώργιος Λιακόπουλος
Δημήτριος Μπουράνης
Δημοσθένης Νικολόπουλος
Στυλιανή Χωριανοπούλου
6
3
Εργαστήριο Μορφολογίας & Φυσιολογίας Φυτών
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

 

Στοιχεία χημικής σύστασης των φυτών. Φυσιολογικοί χαρακτήρες των κυριότερων οργανικών ενώσεων (Λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα). Βασικές αρχές του μεταβολισμού των ανωτέρων φυτών (Βιοφυσικά φαινόμενα. Ένζυμα, ενζυμικές αντιδράσεις. Αλλοστερικά ένζυμα. Παρεμπόδιση. Βιομεβράνες). Λειτουργία αναπνοής των ανώτερων φυτών (Αερόβιος και αναερόβιος αναπνοή. Γλυκόλυση, κύκλος του Krebs, κύκλος φωσφοροπεντοζών. Αναπνευστικός μεταβολισμός λιπών και πρωτεϊνών. Έλεγχος της αναπνοής και παράγοντες που την επηρεάζουν). Ανταλλαγές ύλης (Ενεργός και παθητική μεταφορά. Απορρόφηση νερού. Υδατικό δυναμικό κυττάρου και φυτικών ιστών και παράγοντες που το επηρεάζουν). Ανόργανη διατροφή ανώτερων φυτών (Απαραίτητα χημικά στοιχεία: φυσιολογικός ρόλος, απορρόφηση από τη ρίζα και τα φύλλα, μεταφορά και κυκλοφορία στο φυτικό σώμα. Νόμοι απόδοσης φυτών. Μεταβολισμός και συμβιωτική δέσμευση του αζώτου. Μεταβολισμός λοιπών ανόργανων θρεπτικών στοιχείων). Φωτοσύνθεση (Σημασία. Φωτοχημικές φάσεις. Φωτοσυστήματα I και II. Δέσμευση CO2. Μεταβολισμός τριοζών και σύνθεση οργανικών ενώσεων. Φυτά C3, C4 και CAM). Διαπνοή (Σημασία, μηχανισμός, είδη διαπνοής. Υδατική οικονομία του φυτού και παράγοντες που την επηρεάζουν). Αύξηση - ανάπτυξη των φυτών (Βλάστηση, πορεία αύξησης. Ενδογενείς παράγοντες αύξησης. Φυτορμόνες: Χημική σύσταση, φυσιολογικός ρόλος και μηχανισμός δράσης. Εξωτερικοί παράγοντες ανάπτυξης. Θερμοπεριοδικότητα. Λήθαργος). Μεταβολικό stress.