Αρχική

Γεώργιος Αϊβαλάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
2105294224
2105294286
Aivalakis cv EN.doc, Aivalakis cv EL.doc

Σπουδές

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Μελέτη Ανατομικών και Φυσιολογικών-Βιοχημικών Χαρακτήρων της Πρωτογενούς Ρίζας κατά την Πορεία της Ανάπτυξής της» στο Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας του ΓΠΑ υπό την επίβλεψη του Καθηγητού κ. Ι. Δροσόπουλου (1993-1998).
Μεταπτυχιακός Υπότροφος του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο Reading (Botany School) με θέμα «Pollen stigma interactions”. Εξοικίωση με τεχνικές που σχετίζονται με τη χρήση αντισωμάτων στον εντοπισμό πρωτεϊνών, ισοηλεκτρικής εστίασης και αυτοραδιογραφίας (1989).
Υποτροφία του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του ερευνητικού κέντρου «Δημόκριτος» προσανατολισμού Μικροβιολογίας Εδάφους (1978).
Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, προσανατολισμου Φυτοτεχνίας με βαθμό λίαν καλώς (8) (1977).

Απασχόληση

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ (2010-).
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ (2005-2009).
Λέκτορας του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ (1998-2008).
Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστ. Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών του ΓΠΑ (1981-1998).

Διδακτικό ΄Εργο

Σε προπτυχιακό επίπεδο

1. Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Μορφολογίας (Ανατομίας) Φυτών» από το 1983 μέχρι σήμερα πλήν του έτους 1989.
2. Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών» όποτε το απαιτούσε η εύρρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών (4 Εξάμηνα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1993-1996).
3. Εργαστηριακές ασκήσεις επί 5 εξάμηνα (1996-2000) του μαθήματος του 7ου εξαμήνου του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας «Φυσιολογία της αύξησης και της διαφοροποίησης στα φυτά». Συνδιδασκαλία (Καραμπουρνιώτης-Κιτσάκη-Αϊβαλάκις), θεωρία στο ίδιο μάθημα για 2 εξάμηνα (1999-2000).
4. Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Λεπτή δομή κυττάρου και εφαρμογές της Μικροσκοπίας στη Γεωπονία» για ένα εξάμηνο (2002).
5. Συνδιδασκαλία (Δροσόπουλος, Φασσέας, Αϊβαλάκις) του μαθήματος «Μορφολογία (Ανατομία) των Φυτών» του πρώτου εξαμήνου του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (θεωρία) για ένα εξάμηνο (2001).
6. Συνδιδασκαλία (Καραμπουρνιώτης, Φασσέας, Αϊβαλάκις) από το 2003 μέχρι και σήμερα του μαθήματος «Γενική Βοτανική» (Θεωρία και Εργαστήριο) στους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
7. Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Μορφογένεση της Ανάπτυξης και του Πολλαπλασιασμού των Φυτών» στο κατ΄επιλογήν μάθημα του 5ου εξαμήνου σπουδών του τμήματος της Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας.
8. Συνδιδασκαλία (Κίντζιος, Αϊβαλάκις) του μαθήματος «Μορφολογία (Ανατομία) των Φυτών» του 2ου εξαμήνου στα τμήματα Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας από το 2005 μέχρι σήμερα.
9. Συνδιδασκαλία (Κιτσάκη, Αϊβαλάκις, Ρήγας, Λιακόπουλος) του κατ΄επιλογήν μαθήματος «Αρχές και Εφαρμογές της Βιολογίας Ανάπτυξης των Φυτών» (Θεωρία και Εργαστήριο) από το 2009.

Εκπονηθείσες Πτυχιακές Μελέτες

1 Χρόνη Χριστίνα (2002), «Μορφομετρική μελέτη του ριζικού συστήματος τεσσάρων υβριδίων του φυτού Cucumis sativa L. Σε συνδυασμό με την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων».
2 Φωτεινάκη Παρασκευή (2002), «Ανατομικές μεταβολές στα φύλλα και τους βλαστούς του βαμβακιού που επάγονται από την τροφοπενία σιδήρου»
3 Πλατή Φωτεινή (2002), «Ανατομία της αναπτύξεως της σπερματικής βλάστης της μηδικής (Medicago sativa L.) και ανοσοεντοπισμός της καρβοξυλάσης του φωσφοροενολοπυροσταφυλλικού οξέος στους ιστούς της».
4 Στρίτσου Βασιλική (2003), «Ανατομικές μεταβολές στα φύλλα και τους βλαστούς του βαμβακιού που επάγονται από την τροφοπενία ψευδαργύρου».
5 Χυδεριώτου Ευπραξία (2003), « Μορφολογικές και ανατομικές μεταβολές στα φύλλα και τους βλαστούς του βαμβακιού που επάγονται από την τροφοπενία φωσφόρου».
6 Ρηνώτας Ευάγγελος (2004), «Οι β-αμυλάσες των ριζιδίων της σόγιας (Glycine max L.)»
7 Καρκαγιόγλου Νικόλαος (2004), «Ιστοχημικός εντοπισμός ενζύμων στις ρίζες αρτιβλάστων φασολιού και αραβοσίτου».
8 Χρονοπούλου Ευαγγελία (2005), «Ιστοχημικός εντοπισμός ενζύμων που σχετίζονται με το μεταβολισμό του άνθρακα στις ρίζες αρτίβλαστων του φασολιού και του αραβοσίτου».
9 Φλαμπούρη Ευαγγελία (2006), «Δραστηριότητα αλκοολικής αφυδρογονάσης ενεργού επί μικρού μοριακού βάρους αλκοολών, σε ριζίδια αρτιβλάστων κολοκυθιάς (Cucurbita pepo L.)
10 Ρούνης Βασίλειος (2006), «Εντοπισμός της δραστηριότητας της α-γλυκοζιδάσης και της πυροφωσφορυλάσης της αδενοσινο-διφωσφορογλυκόζης (AGPase) σε ριζίδια αρτιβλάστων κολοκυθιάς».
11 Μπαδιεριτάκη Ηβη (2006), «Ανατομικές και βιοχημικές παρατηρήσεις κατά τη μικροσποριογένεση της τομάτας».
12 Κωνσταντίνου Χριστίνα (2006), «Εντοπισμός της δραστηριότητας της πυροφωσφορυλάσης της ουριδινο-διφωσφορογλυκόζης (UGPase) και της αφυδρογονάσης της σινναμικής αλκοόλης σε ριζίδια αρτιβλάστων κολοκυθιάς (Cucurbita pepo L.)».
13 Κασίνος Μάριος (2006), «Εντοπισμός της δραστηριότητας της 6-φωσφορογλυκόζης (G6PDH), της αφυδρογονάσης της φωσφορικής γλυκεριναλδεϋδης (DAPDH) και της εξοζοκινάσης (HK) σε ριζίδια κολοκυθιάς (Cucurbita pepo L.)».
14 Βαρσάμου Μαρία-Νικολέτα (2006), «Εντοπισμός της δραστηριότητας της β-γλυκοζιδάσης και της α-γαλακτοζιδάσης σε ριζίδια αρτίβλαστων κολοκυθιάς (Cucurbita pepo L.)».
15 Κώτσης Παναγιώτης (2007), «Εντοπισμός της δραστηριότητας της β-φρουκτοφουρανοζιδάσης σε αρτίβλαστα κολοκυθιάς (Cucurbita pepo L.)».
16 Παπαχαράλαμπος Γεώργιος (2008), «Δραστηριότητα της υπεροξειδικής δισμουτάσης (EC 1.15.1.1) σε αρτίβλαστα κολοκυθιάς.»

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

Συνδιδασκαλία των μαθημάτων «Φυσιολογία της Διαφοροποίησης» για τρία εξάμηνα (2001-2004), «Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας» για τρία εξάμηνα (2001-2004), στα σεμινάρια «Μεθοδολογία στην Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» για δύο εξάμηνα (2001 και 2003), Βοτανική και Φυσιολογία Βιοδραστικών προϊόντων (πέντε εξάμηνα 2005-2009) και Περιβαλλοντική Φυσιολογία (πέντε εξάμηνα 2005-2009).

Μεταπτυχιακές Μελέτες

1. Σταυροπούλου Δουβροπούλου (2006), «Ανοσοεντοπισμός της SBP (Selenium-binding Protein) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών της τομάτας (Lycopersicon esculentum)».
2. Δρούζα Ελένη (2007), «Η επίδραση της αλλοπουρινόλης στην αύξηση των υποκοτυλίων της κολοκυθιάς (Cucurbita pepo L.)»
3. Ρούνης Βασίλειος (2008), «Ανοσοεντοπισμός της UGPάσης σε αρτίβλαστα κολοκυθιάς (Cucurbita pepo L.)»
4. Μπαδιεριτάκη Ηβη (2009), «Ανοσοεντοπισμός της β-αμυλάσης στους ανθοφόρους οφθαλμούς της τομάτας κατά τη διάρκεια της μικροσποριογένεσης»
5. Κώτσης Παναγιώτης (2009), «Ανοσοεντοπισμός της β-αμυλάσης και προσδιορισμός της δραστηριότητας του ενζύμου σε αρτίβλαστα κολοκυθιάς που αναπτύχθηκαν στους 8οC και στους 25οC».
6. Στρίτσου Βασιλική, «Ανοσοεντοπισμός και δραστηριότητα της πυροφωσφορυλάσης της ουριδινο-διφωσφορογλυκόζης σε αναπτυσσόμενους ανθοφόρους οφθαλμούς της τομάτας».
7. Παπαχαράλαμπος Γεώργιος «Ανοσοεντοπισμός και δραστηριότητα της συνθάσης της φωσφοροσακχαρόζης σε αρτίβλαστα βαμβακιού που αναπτύχθηκαν σε 25οC και σε 13οC»
8. Θάνου Μαρία «Ανοσοεντοπισμός και δραστηριότητα της β-αμυλάσης σε παρθενοκαρπικούς και μή καρπούς τομάτας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους»
9. Τσανικλίδης Γεώργιος «Aνοσοεντοπισμός και δραστηριότητα της β-αμυλάσης και της NAD-ισοκιτρικής αφυδρογονάσης φυταρίων βαμβακιού που προήλθαν από προχειρισμό σπερμάτων σε θερμοκρασία των 40οC.»
10. Σκαρμούτσος Κωνσταντίνος. «Ανοσοεντοπισμός και δραστηριότητα της συνθάσης της φωσφοροσακχαρόζης σε παρθενοκαρπικούς και μή καρπούς τομάτας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους».
11. Τσιλικόχρυσος Γεώργιος «Μελέτη ενζύμων που σχετίζονται με το μεταβολισμό του αζώτου σε παρθενοκαρπικούς και ένσπερμους καρπούς τομάτας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους».

Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

Τσανικλίδης Γεώργιος με θέμα «Φυσιολογικός και βιοχημικός χαρακτηρισμούς του ασκορβικού οξέος σε ένσπερμους και παρθενοκαρπικούς καρπούς τομάτας τύπου cherry» (2013).

Διοικητικό έργο

Μέλος της επιτροπής μετεγραφών επί διετία.
Μέλος της επιτροπής επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος μας.
Οικονομικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας φυτών τα τελευταία δύο χρόνια.

Άλλες δραστηριότητες

1. Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Γενική Βοτανική» Γ.Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας (2005) υπό την επιμέλεια Γ. Καραμπουρνιώτη, Εκδόσεις Εμβρυο, Αθήνα 2005. Το βιβλίο καλύπτει την ύλη του μαθήματος της Γενικής Βοτανικής που διδάσκεται στα Τμήματα Ζωϊκής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ.
2. Από το 2008 Refferee του περιοδικού Plant Science κατόπιν προσκλησεως του περιοδικού.

Aivalakis cv EN.doc, Aivalakis cv EL.doc

Α. Διδακτορική δριατριβή

«Μελέτη Ανατομικών και Φυσιολογικών-Βιοχημικών χαρακτήρων της πρωτογενούς ρίζας κατά την πορεία της ανάπτυξής της», ΓΠΑ, 1998.

Β. Ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά

1. Drossopoulos JB, Buranis DL, Aivalakis G, Tsomokos A (1997). Distribution profiles of dry matter and total nitrogen in leaves and stems of oriental field grown tobacco plants at different nitrogen levels. J. Plant Nutr 20, 695-713.
2. Kintzios S, Barberaki M, Aivalakis G, Drossopoulos JB, Cholevas C. In vitro morphogenetic responses of mature wheat embryos to different NaCl concentrations and growth regulator treatments. Plant Breeding 116, 113-118.
3.  Drossopoulos JB, Buranis DL, Kintzios S, Aivalakis G, Triposcoufi A (1998). Distribution profiles of selected micronutrients in oriental field grown tobacco plants as affected by nitrogen fertilization. J. Plant Nutr 21, 1361-1406.
4. Kitsaki CK, Aivalakis G,, Aivalakis G, Anastasiadou F, Delis C (1999). In vitro studies of ABA and Ethephon induced abscission in olive organs J. Hort. Sci. Biotechn. 74, 19-25.
5. Drossopoulos JB, Buranis DL, Kintzios S, Aivalakis G, Karides J, Chorianopoulou SN, Kitsaki CK (1999). Effect of nitrogen fertilization on distribution profiles of selected macronutrients in oriental field grown tobacco plants. J. Plant Nutr 22, 257-547.
6.  Buranis DL, Kitsaki CK, Chorianopoulou SN, Aivalakis G, Drossopoulos JB (1999). The nutritional dynamics of olive tree flowers J. Plant Nutr 22, 245-257.
7.  Kavroulakis N, Flemetakis E, Aivalakis G, Katinakis P (2000). Carbon metabolism in developing soybean nodules: the role of carbonic anhydrase. Mol. Plant-Microb. Interact. 13, 14-22.
8. Kintzios S, Papagiannakis E, Aivalakis G, Konstas J, Bouranis D, Cristodoulopoulou L (2002). The effect of casein and its constituents on the development of tissue culture and somatic embryogenesis from Malva sylvestris L.: a preliminary study. J. Herbs, Spices and Medicinal Plants, 9, 211-215.
9. Kintzios S, Barberaki M, Tourgelis P, Aivalakis G, Volioti A (2002). Preliminary evaluation of somaclonal variation for the in vitro propagation of new toxic proteins from Viscum album L. J. Herbs, Spices and Medicinal Plants, 9, 217-221.
10. Flemetakis E, Dimou M, Cotzur D, Aivalakis G, Efrose RC, Kenoutis C, Udvardi M Katinakis P (2003) A Lotus japonicas beta type carbonic anhydrase gene expression pattern suggests dinstict physiological roles during nodule development. Biochim. Biophys. Acta 168, 186-194.
11. Flemetakis E, Dimou M, Cotzur D, Efrose RC, Aivalakis G, Colebatch G, Udvardi M Katinakis P (2003). Sucrose transporter, LjSUT4, is upregulated during Lotus japonicus nodule development J. Exp. Bot. 54, 1789-1791.
12. Roussis A, Flemetakis E, Dimou M, Kavroulakis N, Vernieraki A, Aivalakis G, Katinakis P (2003) Nodulin PvNod33, a putative phosphatase whose expression is induced during Phaseolus vulgaris nodule development Plant Physiol. Biochem. 41, 719-725.
13. Kavroulakis N, Flemetakis E, Aivalakis G, Dahiya P, Brewin NJ, Fasseas K, Hatzopoulos P, Katinakis P (2003). Tissue distribution and subcellular localization of carbonic anhydrase in mature soybean root nodules indicates a role in CO2 diffusion. Plant Physiol. Biochem. 41, 479-484.
14. Aivalakis G, Dimou M, Flemetakis E, Plati F, Katinakis P, Drossopoulos JB (2004). Immunolocalization of carbonic anhydrase and phosphoenolpyruvate carboxylase in developing seeds of Medicago sativa. Plant Physiol. Biochem. 42, 181-186.
15. Flemetakis E, Efrose RC, Desbrosses G, Dimou M, Delis C, Aivalakis G, Uvardi M, Katinakis P (2004) Induction and spatial organization of polyamine synthesis during nodule development in Lotus japonicus. Mol. Plant-Microb. Interact. 17, 1283-93.
16. Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spiropoulos KG, Katinakis P. (2005) Co-expression of two sugar transporters in primary and lateral roots of etiolated Glycine max seedlings.Plant Growth Regul. 45, 259-266.
17. Delis C, Dimou M, Efrose RC, Flemetakis E, Aivalakis G, Katinakis P. (2005) Ornithine decarboxylase and arginine decarboxylase gene transcripts are co-localizec in developing tissues of Glycine max etiolated seedlings. Plant Physiol. Biochem. 43, 19-25.
18. Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spiropoulos KG, Katinakis P (2005) Genes coding for a putative cell wall invertase and two purative monosaccharide/H+ transporters are expressed in roots of etiolated Glycine max seedlings Plant Sci. 169, 798-804.
19. Delis C, Dimou M, Flemetakis E, Aivalakis G, Katinakis P (2006). A root- and hypocotyls-specific gene coding for copper-containing amine oxidase is related to cell expansion in soybean seedlings. J. Exp. Bot. 57, 101-111.
20. Flemetakis E, Efrose RC, Ott T, Stedel K, Aivalakis G, Udvardi MK, Katinakis P (2006) Spacial and temporal organization of sucrose metabolism in Lotus japonicus nitrogen-fixing nodules suggests a role for the elusive alkaline/neutral invertase. Plant Mol. Biol. 62, 53-69.
21. Darawsheh MK, Aivalakis G, Bouranis DL (2007) Effect of cultivation system on cotton development, seed cotton production and lint quality Eur. J. Plant Sci. Biotechn. 1, 206-213.
22. Alexopoulos AA, Aivalakis G, Akoumianakis KA, Passam HC (2007) Effect of foliar applications of gibberellic acid or daminozide on plant growth, tuberization, and carbohydrate accumulation in tubers grown from true potato seed. J. Hort. Sci. Biotechn. 82, 535-540.
23. Akoumianakis KA, Aivalakis G, Alexopoulos AA, Karapanos IC, Skarmoutsos K, Passam HC (2008) Bromoethane-induced changes in respiration rate, ethylene synthesis, and enzyme activities in potato tubers in relation to dormancy breakage. J. Hort. Sci. Biotechn. 83, 441-446.
24. Alexopoulos AA, Aivalakis G, Akoumianakis KA, Passam HC (2008). Effect of gibberellic acid on the duration of dormancy of potato tubers produced by plants derived from true potato seed. Postharvest Biol. Techn. 49, 424-430.
25.  Aivalakis G, Katinakis P (2008) Biochemistry and molecular biology of tomato and pepper fruit ripening. Eur. J. Plant Sci. Biotechn. 2, 145-155 (invited review).
26. Alexopoulos AA, Aivalakis G, Akoumianakis KA and. Passam HC (2009). Bromoethane induces dormancy breakage and metabolic changes in tubers derived fron true potato seed. Postharvest Biology and Technology 54, 165-171.
27. Dimou M, Paunescu A, Aivalakis G, Flemetakis E, Katinakis P (2009) Co-localization of Carbonic Anhydrase and Phosphoenolpyruvate Carboxylase and Localization of Pyruvate Kinase in Roots and Hypocotyls of Etiolated Glycine max Seedlings Int.J. Molec.Sci.10, 2896-2910
28. Darawsheh, MK, Chachalis D, Aivalakis G and Khah EM (2009) Cotton row spacing and plant density cropping systems. I. Effects on accumulation and partitioninfg of dry mass and LAI . J. Food, Agric. Environ. 7, (3&4) --.
29. Darawsheh, MK, Chachalis D, Aivalakis G and Khah EM (2009) Cotton row spacing and plant density cropping systems. II. Effects on cotton yield, boll components and lint quality. J. Food, Agric. Environ. 7, (3&4)--.
30. Fotelli MN, Tsikou D , Kolliopoulou A, Aivalakis G, Katinakis P, Udvardi MK, Rennenberg H, Flemetakis E.(2011) Nodulation enhances dark CO2 fixation and recycling in the model legume Lotus japonicus J Exp. Bot 62, 2959-2971.
31. Nikolopoulou, A.-E., Nektarios, P.A., Aivalakis, G., Volterrani, M., Chronopoulos, I. (2012) Effects of rootzone CO2 and O2 levels on seed germination and stolon growth of Cynodon dactylon Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science 62 (SUPPL.1), 53-61
32. Tsaniklidis, G., Delis, C., Liakopoulos, G., Karapanos, I., Katinakis, P., Passam, H.C., Aivalakis, G. (2012) Induced parthenocarpic cherry tomato fruits did not shown significant differences in l-ascorbate content but showed different pattern in GalLDH and GME expression Plant Growth Regulation 68 493-502
33. Diamantopoulos, P.D., Aivalakis, G., Flemetakis, E., Katinakis, P. (2013) Expression of three β-type carbonic anhydrases in tomato fruits Molecular Biology Reports 40, 4189-4196
34. Tsaniklidis G, C Delis, N Nikoloudakis, P Katinakis H-C Passam and G Aivalakis (2013) L-Ascorbic acid metabolism in parthenocarpic and seeded cherry tomatoes Plant Growth Regulation In press

Γ. Σύντομες δημοσιεύσεις και Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

1. Elleman C, Sharker R, Aivalakis G, Slade E, Dickinson H (1989) Molecular physiology of pollen stigma interactions in Brassica. In Pland reproduction from floral induction to Pollination, pp 136-145, Lord E and Bernier G. (eds).
2. Flemetakis E, Dimou M, Kavroulakis N, Aivalakis G, kenoutis C, Cozur D, Efrose RC, Katinakis P (2002). Carbonic anhydrase in Lotus japonicus and soybean nodules.In 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Book of abstracts p399. Roubelakis-Angelakis KA (ed).
3. Dimou M, Aivalakis G, Delis C, Katinakis P (2002) Sucrose carrier transcripts didtribution in developing and lateral roots of soybean etiolated seedlings. FESPP Congress. Book of Abstracts p. 360.Crete, Greece.
4. Delis C, Dimou M, Flemetakis E, Efrose CR, Aivalakis G, Katinakis P (2003). Expression of two ornithine decarboxylases and one arginine decarboxylase in soybean etiolated seedlings 55o Congress of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Book of Abstracts, Athens 2003, Greece, pp 117-121.
5. Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis, Gkani-Spyropoulou K, Katinakis P (2003). A monosaccharide/H+ transporter and a cell wall invertase are coexpressed in primary and secondary roots of etiolated soybean seedlings. 55o Congress of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Book of Abstracts, Athens 2003, Greece, pp 131-134.
6. Delis C, Aivalakis G, Dimou M, Flemetakis E, Efrose CR, Vernieraki A, Drossopoulos JB, Katinakis P (2003).Expression of genes coding for ornithine and arginine decarboxylases in young soybean seedlings. In Proccedings of 25th annual conference p.75. Hellenic Society of Biological Sciences.
7.  Dimou M, Aivalakis G, Delis C, Flemetakis E, Efrose CR, Vernieraki A, Gkani-Spyropoulou K, Katinakis P (2003) Expression of two Glycine max invertase isoforms. In Proccedings of 25th annual conference p.85. Hellenic Society of Biological Sciences.
8.  Efrose CR, Flemetakis E, Aivalakis G, Katinakis P (2003) A Lotus japonicus chalcone isomerase gene is expressed during nodule development 55o Congress of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Book of Abstracts, Athens 2003, Greece, pp 148-152.
9. Christaki M, Tsaniklidis G, Tsilikochrysos G, Diamantopoulos P , Karapanos I, Aivalakis G (2010). Immunolocalization of pep carboxykinase in parthenocarpic and seeded tomato fruits of cherry type. 32ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Β.Ε, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 20-22 Μαΐου.
10. Τσανικλίδης Γ, Σκαρμούτσος Κ, Δερμιτζάκη Ε. Αϊβαλάκις Γ (2010). H γήρανση του βαμβακόσπορου μειώνει τη δραστικότητα της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης. 32ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Β.Ε, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 20-22 Μαΐου.

Δ. Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που έχουν κατατεθεί σε βάσεις δεδομένων

1. AJ538041 Flemetakis E, Dimou M, Cotzur D, EfroseRC, Aivalakis G, Colebatch G, Udvardi M,Katinakis P (2008). Lotus japonicus mRNA for sucrose transporter 4 protein (sut4 gene).
2. AM949788 Diamantopoulos P, Aivalakis G, Flemetakis E, Katinakis P (2008) A putative cytoplasmic carbonic anhydrase in tomato.
3. ΑJ 563368 Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spyropoulos KG,Katinakis P (2005) Glycine max mRNA for beta-fructofuranosidase (cwinv gene)
4. AJ633365 Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spyropoulos KG,Katinakis P (2005) Glycine max mRNA for monosaccharide transporter (stp1 gene).
5. AJ633366. Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spyropoulos KG,Katinakis P (2005) Glycine max mRNA for monosaccharide transporter (mst1 gene).
6. AJ575747 Flemetakis E, Efrose RC, Desbrosses G, Dimou, M, Delis C, Aivalakis G, Udvardi MK and Katinakis P (2005) Lotus japonicus partial mRNA for arginine decarboxylase (adc gene).
7. AJ575746 Flemetakis E, Efrose RC, Desbrosses G, Dimou M, Delis C, Aivalakis G, Udvardi MK,Katinakis P(2005) Lotus japonicus mRNA for ornithine decarboxylase (odc gene)
8. AJ849378 Diamantopoulos P, Aivalakis G, Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Katinakis P(2005) Lycopersicon esculentum mRNA for formate dehydrogenase (fdh gene)
9. AJ849377 Aivalakis G, Flemetakis E, Delis C, Dimou M, Diamantopoulos P, Katinakis P (2005) Lycopersicon esculentum mRNA for 1,4-alpha-glucan-maltohydrolase (bmy3 gene).
10.  AJ543754 Flemetakis E, Dimou M, Cotzur D, Aivalakis G, Efrose RC, Kenoutis C, Udvardi M, Katinakis P (2005) Lotus japonicus mRNA for carbonic anhydrase (ca1 gene).
11. AJ239132 Kavroulakis N, Flemetakis E, Aivalakis G, Katinakis,P.(2005) Glycine max mRNA for carbonic anhydrase.
12. AJ563383 Delis C, Dimou M, Aivalakis G, Katinakis P(2005) Glycine max mRNA for ornithine decarboxylase (odc2 gene).
13. AJ563382 Delis C, Dimou M, Efrose RC, Flemetakis E, Aivalakis G, Katinakis P (2005) Glycine max mRNA for ornithine decarboxylase (odc1 gene).
14.  AJ717412 Efrose RC, Flemetakis E, Dimou M, Aivalakis G, Katinakis P (2005) Lotus corniculatus var. japonicus mRNA for putative neutral/alkaline invertase (inv1 gene), clone LjInv1.
15. AJ849379 Diamantopoulos P, Delis C , Dimou M, Flemetakis E, Aivalakis G,Katinakis,P (2004) Lycopersicon esculentum mRNA for chloroplast malate dehydrogenase (mdh gene).
16. AJ849376 Diamantopoulos PD, Aivalakis G, Flemetakis E, Katinakis P (2004) Lycopersicon esculentum mRNA for chloroplast carbonic anhydrase (ca2 gene).
17. AJ849375 Diamantopoulos PD, Aivalakis G, Flemetakis E, Katinakis P (2004) Lycopersicon esculentum mRNA for carbonic anhydrase (ca1 gene).
18. AJ518838 Roussis A, Flemetakis E, Dimou M, Kavroulakis N, Aivalakis G, Katinakis P(2004) Phaseolus vulgaris mRNA for putative phosphatase (nod33 gene).
19. AJ518837 Roussis A, Flemetakis E, Dimou M, Kavroulakis N, Aivalakis G, Katinakis P(2004) Glycine max mRNA for putative phosphatase (nod33 gene).
20. AJ583529 Delis C, Dimou M, Flemetakis E, Efrose RC, Aivalakis G, Katinakis,P (2004) Glycine max mRNA for diamine oxidase (dao gene).
21. AJ606077 Delis C, Flemetakis E, Dimou M, Efrose RC, Aivalakis G, Katinakis P (2004) Lycopersicon esculentum mRNA for putative spermine synthase (spe4 gene).
22. AJ606313 Aivalakis G, Flemetakis E, Fragouli R, Katinakis P (2003) Lycopersicon esculentum mRNA for alpha glucosidase II (gluII gene).
23. AJ563367 Dimou M, Aivalakis G, Katinakis P (2003) Glycine max mRNA for sorbitol-like transporter (stp gene).
24. AJ563364 Dimou M, Aivalakis G, Katinakis P (2003) Glycine max mRNA for sucrose transporter (sut1 gene).