Αρχική

Τίτλος: Φωτοπεριοδισμός και φυσιολογία άνθησης και καταπονήσεων

Μαρία Παπαφωτίου
, Δημήτριος Σάββας
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

(α) Φυσιολογία της άνθησης και παραγωγής λαχανοκομικών και ανθοκομικών φυτών. Φωτοπεριοδισμός και ανθική επαγωγή. Ανθικό ερέθισμα. Παρεμπόδιση άνθησης. Ανταπόκριση των φυτών στο σκοτάδι και στο φως. Βιοχημεία της άνθησης. Εαρινοποίηση. Διαφοροποίηση ανθοφόρων οφθαλμών. Ανάπτυξη του άνθους. Καρπόδεση και ανάπτυξη καρπού. Βολβοπαραγωγή.
(β) Φυσιολογία καταπόνησης (Stress Physiology): Καταπόνηση του φυτού ως αποτέλεσμα χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών, αλατότητας, έλλειψης ή περίσσειας νερού στο έδαφος, χαμηλής ή υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας, εδαφικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κ.α.
(γ) Λήθαργος
(δ) Νεανικότητα

Νικόλαος Ντούλας