Αρχική

Τίτλος: Φωτοπεριοδισμός και Φυσιολογία Άνθησης και Καταπονήσεων

Μαρία Παπαφωτίου
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  1. Φωτοπεριοδικός έλεγχος της άνθησης: φωτοπεριοδική χρονομέτρηση, κιρκαδικοί ρυθμοί, φυτόχρωμα, αντίληψη της φωτοπεριόδου από τα φυτά βραχείας και μακράς ημέρας, φυσιολογία της φωτοπεριοδικής ανθικής επαγωγής, βιοχημική, μοριακή και γενετική προσέγγιση του φωτοπεριοδισμού.
  2. Φωτοπεριοδικός έλεγχος της ανάπτυξης: ανάπτυξη άνθους, λήθαργος οφθαλμών, σχηματισμός αποθησαυριστικών οργάνων.
  3. Καταπόνηση αλατότητας, θερμοκρασίας, φωτός, υδατική και θρεπτική καταπόνηση και καταπόνηση λόγω περιβαλλοντικής ρύπανσης σε ανθοκομικά και λαχανοκομικά φυτά.

 

Νικόλαος Ντούλας