Αρχική

Τίτλος: Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών & Λαχανικών

Χάρολντ Κρίστοφερ Πάσσαμ
5
9
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και τεχνολογία των κηπευτικών.

Αρχές της μετασυλλεκτικής τεχνολογίας των κηπευτικών, οι αιτίες για τις απώλειες κατά τη μετασυλλεκτική περίοδο και το μέγεθος του προβλήματος αυτού. Τα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των κηπευτικών σε σχέση με τις αλλαγές  στο μεταβολισμό τους μετά τη συγκομιδή. Η ποιότητα των κηπευτικών. Η αποθήκευση φυλλωδών κηπευτικών, άωρων ανθοκαρπών και σαλατικών. Η αποθήκευση και ποιότητα των καρπών των κηπευτικών. Η αποθήκευση των υπόγειων οργάνων. Κρυοτραυματισμοί και ψύξη.

Μετασυλλεκτική μεταχείριση καρπών

Ανατομική δομή των καρπών. Φυσιολογικές αλλαγές κατά την ωρίμανση των καρπών υπό φυσικές συνθήκες. Ποιότητα σε σχέση με προσυλλεκτικούς παράγοντες. Η εφαρμογή των αυξητικών ρυθμιστών σε σχέση με τη μηχανική συγκομιδή των καρπών. Διαλογή- τυποποίηση- συσκευασία καρπών. Στοιχεία τεχνικής συντήρησης των καρπών. Φυσιολογικές διαταραχές των καρπών κατά τη συντήρηση υπό ψύξη. Μεταφορά καρπών. Κανονισμοί που διέπουν την εμπορία των καρπών.